Miljøstyrelsens hjemmeside

Opret bruger Log ind

Sidehistorie: § 31 Produktionstilpasning - Med § 10, 11 eller 12

Sammenlign side versioner« Ældre version - Tilbage til Page History - Nyere version »


Page Revision: 11/04/2013 21:27


Advarsel! Der opstod følgende fejl i Wikiudvidelsen FAQ Service: "Unable to connect to the remote server"

Sideindholdet vises muligvis ikke korrekt!
Alle   

Anmeldelse

Vurdering

Dette afsnit blev sidst ændret d. 18 apr 2017

Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §§ 7, 31, 36 og 37

Sådan gør du

Du skal følge procedurereglerne, der gælder for alle anmeldeordninger, dog med undtagelse af § 25.

Vil du vide mere?

Betingelser for brug af anmeldeordningen

Der kan ske udvidelse af antal husdyr i eksisterende stalde på et husdyrbrug, der er omfattet af en tilladelse eller godkendelse efter husdyrgodkendelseslovens §§ 10, 11 eller 12, efter anmeldelse til kommunen, når følgende betingelser er opfyldt:

  1. Der udføres ikke samtidig andre ændringer, der kræver tilladelse eller godkendelse efter husdyrgodkendelseslovens §§ 10-12.
  2. Etablering, udvidelse eller ændring af dyreholdet medfører ikke en overskridelse af en stipladsgrænse, jf. husdyrgodkendelseslovens § 12, stk. 1.
  3. Staldanlægget ligger ikke mindre end 100 meter til natur, som indgår i udpegningsgrundlaget for internationale naturbeskyttelsesområder eller heder, moser eller overdrev, som er beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3, eller ammoniakfølsomme skove. Da bestemmelsen har til formål at sikre naturområder mod ammoniakpåvirkning skal det præciseres, at der med "natur" menes ammoniakfølsom natur. Se en oversigt over afstandskravene til ammoniakfølsom natur i tabel 1.
  4. Hvis husdyrbrugets tilladelse eller godkendelse efter §§ 10-12, er baseret på en ansøgning, indsendt før den 10. april 2011, er afstanden fra husdyrbrugets staldanlæg til ammoniakfølsomme naturområder omfattet af husdyrgodkendelseslovens § 7 stk. 1, mindst 600 meter. Se en oversigt over afstandskravene til ammoniakfølsom natur i tabel 1.
  5. Husdyrbruget overholder efter udvidelsen af dyreholdet beskyttelsesniveauet for lugt som angivet i bilag 3, punkt B.
  6. Husdyrproduktionen af hver dyretype i hvert staldanlæg udvides kun således, at N ab dyr og P ab dyr beregnet efter de nyeste normer ikke overstiger N ab dyr og P ab dyr anvendt på tilladelses- eller godkendelsestidspunktet. I oplande, hvor det samlede dyrehold er steget siden 2007, jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 4, nr. 2, punkt C, må N ab dyr med de nyeste normer desuden ikke overstige N ab dyr beregnet på baggrund af normtal fra 2013/2014, der er udarbejdet af Aarhus Universitet. Effekten af eventuelle vilkår i tilladelsen eller godkendelsen skal indregnes i opgørelsen af N og P ab dyr.

Generelt om betingelserne

Betingelserne for at bruge anmeldeordningen skal alle være opfyldt for, at projektet kan gennemføres uden tilladelse eller godkendelse efter husdyrgodkendelseslovens §§ 10, 11 eller 12.

Hvis alle betingelser er opfyldt, har anmelder krav på at kunne gennemføre projektet uden tilladelse eller godkendelse efter husdyrgodkendelsesloven. Kommunen kan hermed heller ikke give afslag til projektet, hvis alle betingelser er opfyldt.

Der kan således ikke ved afgørelsen lægges vægt på andre kriterier end de, der følger af anmeldeordningen. Kommunen skal derfor ikke foretage vurderinger ud over, hvad der er nødvendigt for at afgøre, om de fastsatte betingelser for brug af anmeldeordningen er opfyldt. Ved udarbejdelse af anmeldeordningen er det ved fastsættelse af betingelserne vurderet, at der ikke vil være nogen væsentlig miljøpåvirkning, når betingelserne er opfyldt.

Afstandskrav til ammoniakfølsom natur

I tabel 1 vises en oversigt over afstandskravene til ammoniakfølsom natur, afhængig af ansøgningstidspunktet for husdyrbrugets tilladelse eller godkendelse efter husdyrgodkendelseslovens §§ 10, 11 eller 12. Betingelserne om afstande til ammoniakfølsom natur er beskrevet under punkt 3 og 4 i afsnittet "Betingelser for brug af anmeldeordningen".

Eksisterende tilladelse/godkendelse meddelt:Kategori 1- naturKategori 2- naturKategori 3-natur
Før 10/4 2011600 meter600 meter100 meter
Efter 10/4 2011100 meter100 meter100 meter

Tabel 1. Afstandskrav til ammoniakfølsom natur fra staldanlæg hvori produktionen udvides.

Overskridelse af IED-grænsen

Anmeldeordningen kan ikke anvendes, hvis etableringen, udvidelsen eller ændringen af dyreholdet medfører en overskridelse af en stipladsgrænse i husdyrgodkendelseslovens § 12, fordi IE-direktivet udløser godkendelsespligt, når en af IE-direktivets stipladsgrænser overskrides. Anmeldeordningen kan dog bruges, hvis dyreholdet allerede er omfattet af en godkendelse efter husdyrgodkendelseslovens § 12. IE-direktivets stipladsgrænser er 750 stipladser til søer, 2000 stipladser til slagtesvin (over 30 kg) eller 40.000 stipladser til fjerkræ. Overskridelsen af § 12 grænsen i antal DE er uden betydning i denne sammenhæng.

Ophævelse af anmeldeordningen 1. januar 2018

Anmeldeordningen for produktionstilpasning med tilladelse eller godkendelse efter §§ 10, 11 eller 12 ophæves automatisk den 1. januar 2018, medmindre andet bestemmes inden denne dato, jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 50.


Helpdesksvar om emnet

Version 2.0 - 14. januar 2011