Miljøstyrelsens hjemmeside

Opret bruger Log ind

Sidehistorie: Emissionsorienteret produktionstilpasning § 33 - Anmeldelse

Sammenlign side versioner« Ældre version - Tilbage til Page History - Nyere version »


Page Revision: 04/11/2013 23:12Sådan gør du

Det anbefales, at du bruger dette skema til anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde (emissionsorienteret produktionstilpasning) efter § 33.

Herved tilstræbes det, at der afgives de oplysninger, der som minimum er nødvendige for, at kommunen kan vurdere om betingelserne for at bruge anmeldeordningen er opfyldt. Du kan læse om betingelserne under fanebladet ”Vurdering”.

Det er dog frivilligt at bruge skemaet. Hvis du ikke ønsker at bruge det, skal du ved anmeldelse oplyse, hvilken anmeldeordning, der ønskes anvendt samt afgive en række oplysninger på tidspunktet for anmeldelse.

Retsgrundlag

§ 7. Den, der indgiver anmeldelse i medfør af §§ 28-37, skal på et topografisk kort, i en detaljeringsgrad på mindst 1:10.000, angive:
1) placering af eksisterende bygninger, anlæg og det anmeldte,
2) til- og frakørselsforhold til det anmeldte, og
3) målestoksforhold, nordpil og højdekurver samt nødvendig signaturforklaring.

Stk. 2. Hvor dette er relevant for at dokumentere overholdelse af kravene i §§ 28-37, skal den, der indgiver ansøgning efter stk. 1, tillige oplyse:
1) Matrikelnummer, hvor anlægget ønskes placeret.
2) Tegninger af anlægget med angivelse af bygningshøjder, grundmål og kapacitet.
3) Størrelsen på det eksisterende og det anmeldte dyrehold.
4) Størrelse og placering af arealerne til afgræsningen, jf. §§ 35 og 36. Det angives, hvilke af disse arealer der er fredede, omfattet af § 3 i lov om naturbeskyttelse eller udpeget som Natura 2000-områder. Størrelsen af disse arealer angives som en procentdel af det samlede anmeldte afgræsningsareal.
5) Beskrivelse af eksisterende afskærmende beplantning for bygninger og anlæg, samt fremtidig afskærmende beplantning, med angivelse af beplantningens artssammensætning, antal trærækker og etableringstidspunkt. Oplysninger kan fremsendes som en samlet beplantningsplan.
6) Oplysninger om gødningsopbevaringsanlægs placering i forhold til de i § 8, stk. 1, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, opregnede anlæg, områder, veje m.v.
7) Eventuelle befæstede arealer og afløbsforhold.
8) Overdækning af gødningsopbevaringsanlæg.
9) Kort med indtegning af nærmeste folds kant i forhold til ammoniakfølsom natur, jf. § 37, stk. 5.
10) Anden nødvendig dokumentation til opfyldelse af kravene i §§ 28-37, herunder oplysninger om det beregnede behov for ændring eller udvidelse af staldanlæg til opfyldelse af dyrevelfærdskrav, jf. § 30, behov for ændringer på anlægget som følge af afprøvning, jf. § 34, eller omlægning til økologisk produktion, jf. § 37.

Stk. 3. En anmeldelse efter § 34 skal indeholde en beskrivelse af, hvad der ønskes afprøvet og relevante forskrifter for driften af den anmeldte miljøeffektive teknologi eller teknik.

§ 33. Udvidelse af antal husdyr i eksisterende stalde på husdyrbrug kan finde sted efter anmeldelse til kommunalbestyrelsen, hvis det kan gennemføres uden andre ændringer, der kræver tilladelse eller godkendelse efter §§ 10-12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, jf. dog stk. 2-7.

Stk. 2. Anmeldelse efter stk. 1 kan kun finde sted ved udvidelse af antal husdyr på husdyrbrug, der er omfattet af tilladelse eller godkendelse efter §§ 10-12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Stk. 3. Anmeldelse efter stk. 1 kan ikke finde sted, hvis etablering, udvidelse eller ændring af dyreholdet medfører en overskridelse af en stipladsgrænse, jf. § 12, stk. 1, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, medmindre dyreholdet er omfattet af en godkendelse meddelt efter § 12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Stk. 4. Anmeldelse i medfør af stk. 1 forudsætter, at følgende betingelser er opfyldt:
1) Antal husdyr må ikke udvides i staldafsnit, der ligger i en afstand på mindre end 100 meter til natur, som indgår i udpegningsgrundlaget for internationale naturbeskyttelsesområder eller heder, moser eller overdrev, som er beskyttet af § 3 i lov om naturbeskyttelse, eller ammoniakfølsomme skove. Hvor tilladelsen eller godkendelsen efter §§ 10-12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug er baseret på en ansøgning indsendt før den 10. april 2011, skal der være en afstand på mindst 600 meter fra husdyrbrugets staldanlæg til ammoniakfølsomme naturområder omfattet af § 7, stk. 1, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.
2) Husdyrbruget skal efter udvidelsen af dyreholdet overholde beskyttelsesniveauet for lugt som angivet i bilag 3, punkt B.{br 3) Husdyrproduktionen af hver dyretype i hvert staldafsnit må kun udvides således, at N ab dyr og P ab dyr med de nyeste normer hverken overstiger N ab dyr og P ab dyr anvendt på tilladelses- eller godkendelsestidspunktet, jf. stk. 2, eller N ab dyr beregnet på baggrund af normtal fra 2008/2009, der er udarbejdet af Aarhus Universitet. Ved vurderingen i forhold til tilladelses- eller godkendelsestidspunktet skal indregnes effekten af evt. vilkår i den oprindelige godkendelse.

Stk. 5. Der kan ses bort fra en stigning i P ab dyr, jf. stk. 4, nr. 3, hvis et af kravene i stk. 6 og et af kravene i stk. 7 overholdes.

Stk. 6. Når stk. 5 anvendes, skal et af følgende krav overholdes:
1) Husdyrbruget overholder BAT-niveauet for fosfor i BAT-standardvilkårene.
2) Bedriften, som husdyrbruget er tilknyttet, samt de bedrifter, der afsættes husdyrgødning til, udbringer mindre end 30 kg P pr. ha pr. år i gennemsnit for bedriften fra husdyrgødning og andre organiske gødninger.

Stk. 7. Når stk. 5 anvendes, skal både bedriften, som husdyrbruget er tilknyttet, samt de bedrifter, der afsættes husdyrgødning til, hver især overholder et af følgende krav:
1) Der udbringes maksimalt husdyrgødning fra 1,0 dyreenheder pr. ha på bedriftens arealer. Der må ikke anvendes andre organiske gødninger på bedriften.
2) Der udbringes ikke husdyrgødning på arealer omfattet af fosforklasse 1-3, jf. bilag 3, punkt C, eller arealer, der kan omfattes af fosforklasse 1-3, jf. bilag 4, nr. 1, punkt A og B.
3) Der udbringes maksimalt gødning fra 1,2 dyreenheder pr. ha, og der udbringes ikke husdyrgødning på arealer omfattet af fosforklasse 2-3, jf. bilag 3, punkt C, eller arealer, der kan omfattes af fosforklasse 2-3, jf. bilag 4, nr. 1, punkt A og B. Der må ikke anvendes andre organiske gødninger på bedriften.

§ 38. Ved modtagelse af anmeldelse efter §§ 28-37 skal kommunalbestyrelsen kvittere for modtagelsen og indstille sagsbehandlingen af husdyrbrugets eventuelle ansøgninger efter §§ 10-12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Kommunalbestyrelsen skal informere Natur- og Miljøklagenævnet om en anmeldelse, hvis anmeldelsen omfatter byggeri eller dyrehold, som af kommunalbestyrelsen er tilladt eller godkendt efter §§ 10-12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, og kommunalbestyrelsen er bekendt med, at tilladelsen eller godkendelsen er påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen vurderer, hvorvidt det anmeldte efter §§ 28-37 overholder kravene i §§ 28-37 og § 8, jf. § 9 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, og ikke er i strid med beskyttelsen af fredede områder, beskyttelseslinjer eller områder, der i kommuneplan er udpeget med landskabelige værdier, særlige naturbeskyttelsesinteresser, værdifulde kulturmiljøer samt nationale geologiske interesseområder.

Stk. 3. På baggrund af vurderingen efter stk. 2 træffer kommunalbestyrelsen senest to måneder fra modtagelse af en anmeldelse efter §§ 28-37 afgørelse om, at det anmeldte kan bringes til udførelse, eller at det anmeldte kræver tilladelse eller godkendelse i medfør af §§ 10, 11 eller 12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Fristen regnes fra det tidspunkt, hvor oplysningskravene i § 7 er opfyldt. Senest 4 uger efter modtagelsen af en ufuldstændig ansøgning, meddeler kommunalbestyrelsen ansøger, hvilke oplysninger, der mangler, før anmeldelsen kan behandles.

Stk. 4. Før der træffes afgørelse, jf. stk. 3, skal kommunalbestyrelsen gøre naboer skriftligt bekendt med anmeldelsen efter §§ 28-37 og give dem adgang til at udtale sig inden for en frist på 2 uge. Orientering af naboer kan undlades, hvis det anmeldte efter kommunalbestyrelsens skøn er af underordnet betydning for naboerne.

Stk. 5. Ved afgørelsen efter stk. 3 kan kommunalbestyrelsen på baggrund af en vurdering af de landskabelige forhold beslutte helt eller delvist at fravige krav om afskærmende beplantning, jf. § 28, stk. 5, nr. 4, og § 29, stk. 5, nr. 4.

Stk. 6. Det kan indgå i kommunalbestyrelses afgørelse efter stk. 3, at konkrete vilkår i en tilladelse eller godkendelse ikke finder anvendelse som følge af anmeldelsen efter §§ 28-37.

Stk. 7. Hvor kommunalbestyrelsen efter stk. 1 har indstillet sagsbehandlingen af en ansøgning, skal kommunalbestyrelsen, når der er truffet afgørelse efter stk. 3, genoptage denne. Såfremt afgørelsen, jf. stk. 3, giver anledning til ændringer i den genoptagne ansøgning, skal kommunalbestyrelsen give ansøger meddelelse herom og samtidig fastsætte en frist for ansøgers indsendelse af nye oplysninger. Såfremt afgørelsen giver anledning til, at tilladelse eller godkendelse efter lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug ikke længere er nødvendig, afslutter kommunalbestyrelsen sagsbehandlingen og giver ansøger meddelelse herom.

§ 39. En afgørelse på grundlag af en anmeldelse bortfalder, hvis den ikke er udnyttet senest 2 år efter, at afgørelsen er meddelt.

Stk. 2. Hvis en afgørelse på grundlag af en anmeldelse ikke har været helt eller delvist udnyttet i 3 på hinanden følgende år, bortfalder den del, der ikke har været udnyttet i de seneste 3 år.

Vil du vide mere?

Oplysninger, der skal afgives ved anmeldelse af produktionstilpasning med § 10, 11 eller 12

 1. Et topografisk kort, i en detaljeringsgrad på mindst 1:10.000, hvor der er vist:
  1. Placering af eksisterende bygninger og anlæg og placering af eksisterende bygninger, anlæg og det anmeldte.
  2. Til- og frakørselsforhold til det anmeldte.
  3. Målestoksforhold, nordpil og højdekurver samt nødvendig signaturforklaring.
 2. Størrelsen på det eksisterende og det anmeldte dyrehold.
 3. Oplysninger som gør rede for, hvilket dyrehold husdyrbruget har lov til at have. Det vil sige eventuelle godkendelser eller anmeldelser efter miljøbeskyttelsesloven, oplysninger om varig nedgang i dyreholdets størrelse i forhold til tidligere niveau o.s.v. For uddybende forklaring om fastsættelsen af det lovlige dyrehold henvises til Skov- og Naturstyrelsens notat af 30. november 2004 om afklaring af tvivlsspørgsmål angående den tilladte produktion på husdyrbrug.
 4. Beregninger som viser, at husdyrbruget efter udvidelse overholder beskyttelsesniveauet for lugt som angivet i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3, punkt B.
 5. Beregninger af N ab dyr for den samlede produktion af hver dyretype i hvert staldanlæg, hvor dyreholdet udvides. Beregningerne skal omfatte flg.:
  1. N ab dyr efter de nyeste normer
  2. N ab dyr efter normer anvendt på det tidspunkt, hvor der blev givet tilladelse eller godkendelse til husdyrbruget efter husdyrgodkendelseslovens §§ 10-12
  3. N ab dyr efter normtal fra 2008/2009, der er udarbejdet af Aarhus Universitet.
  Effekten af eventuelle vilkår i tilladelsen eller godkendelsen skal indregnes i opgørelsen af N ab dyr.
 6. Beregninger af P ab dyr for den samlede produktion af hver dyretype i hvert staldanlæg, hvor dyreholdet udvides. Beregningerne skal omfatte flg.:
  1. P ab dyr efter de nyeste normer
  2. P ab dyr efter normer anvendt på det tidspunkt, hvor der blev givet tilladelse eller godkendelse til husdyrbruget efter husdyrgodkendelseslovens §§ 10-12
  Effekten af eventuelle vilkår i tilladelsen eller godkendelsen skal indregnes i opgørelsen af P ab dyr.

Læs mere om betingelserne for anmeldelse og kommunens sagsbehandling under fanebladet "Vurdering".


Version 2.0 - 14. januar 2011