Miljøstyrelsens hjemmeside

Opret bruger Log ind

Sidehistorie: Emissionsorienteret produktionstilpasning-Vurdering

Sammenlign side versioner« Ældre version - Tilbage til Page History - Nuværende version


Page Revision: 30/03/2017 20:48Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §§ 7, 31, 36 og 37

Sådan gør du

Du skal følge procedurereglerne, der gælder for alle anmeldeordninger, dog med undtagelse af § 25.

Vil du vide mere?

Betingelser for brug af anmeldeordningen

Der kan ske udvidelse af antal husdyr i eksisterende stalde på et husdyrbrug, der er omfattet af en tilladelse eller godkendelse efter husdyrgodkendelseslovens §§ 10, 11 eller 12, efter anmeldelse til kommunen, når følgende betingelser er opfyldt:

 1. Der udføres ikke samtidig andre ændringer, der kræver tilladelse eller godkendelse efter husdyrgodkendelseslovens §§ 10-12.
 2. Etablering, udvidelse eller ændring af dyreholdet medfører ikke en overskridelse af en stipladsgrænse, jf. husdyrgodkendelseslovens § 12, stk. 1.
 3. Staldanlægget ligger ikke mindre end 100 meter til natur, som indgår i udpegningsgrundlaget for internationale naturbeskyttelsesområder eller heder, moser eller overdrev, som er beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3, eller ammoniakfølsomme skove. Da bestemmelsen har til formål at sikre naturområder mod ammoniakpåvirkning skal det præciseres, at der med "natur" menes ammoniakfølsom natur. Se en oversigt over afstandskravene til ammoniakfølsom natur i tabel 1.
 4. Hvis husdyrbrugets tilladelse eller godkendelse efter §§ 10-12, er baseret på en ansøgning, indsendt før den 10. april 2011, er afstanden fra husdyrbrugets staldanlæg til ammoniakfølsomme naturområder omfattet af husdyrgodkendelseslovens § 7 stk. 1, mindst 600 meter. Se en oversigt over afstandskravene til ammoniakfølsom natur i tabel 1.
 5. Husdyrbruget overholder efter udvidelsen af dyreholdet beskyttelsesniveauet for lugt som angivet i bilag 3, punkt B.
 6. Husdyrproduktionen af hver dyretype i hvert staldanlæg udvides kun således, at N ab dyr og P ab dyr beregnet efter de nyeste normer ikke overstiger N ab dyr og P ab dyr anvendt på tilladelses- eller godkendelsestidspunktet. I oplande, hvor det samlede dyrehold er steget siden 2007, jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 4, nr. 2, punkt C, må N ab dyr med de nyeste normer desuden ikke overstige N ab dyr beregnet på baggrund af normtal fra 2013/2014, der er udarbejdet af Aarhus Universitet. Effekten af eventuelle vilkår i tilladelsen eller godkendelsen skal indregnes i opgørelsen af N og P ab dyr.

Generelt om betingelserne

Betingelserne for at bruge anmeldeordningen skal alle være opfyldt for, at projektet kan gennemføres uden tilladelse eller godkendelse efter husdyrgodkendelseslovens §§ 10, 11 eller 12.

Hvis alle betingelser er opfyldt, har anmelder krav på at kunne gennemføre projektet uden tilladelse eller godkendelse efter husdyrgodkendelsesloven. Kommunen kan hermed heller ikke give afslag til projektet, hvis alle betingelser er opfyldt.

Der kan således ikke ved afgørelsen lægges vægt på andre kriterier end de, der følger af anmeldeordningen. Kommunen skal derfor ikke foretage vurderinger ud over, hvad der er nødvendigt for at afgøre, om de fastsatte betingelser for brug af anmeldeordningen er opfyldt. Ved udarbejdelse af anmeldeordningen er det ved fastsættelse af betingelserne vurderet, at der ikke vil være nogen væsentlig miljøpåvirkning, når betingelserne er opfyldt.

Afstandskrav til ammoniakfølsom natur

I tabel 1 vises en oversigt over afstandskravene til ammoniakfølsom natur, afhængig af ansøgningstidspunktet for husdyrbrugets tilladelse eller godkendelse efter husdyrgodkendelseslovens §§ 10, 11 eller 12. Betingelserne om afstande til ammoniakfølsom natur er beskrevet under punkt 3 og 4 i afsnittet "Betingelser for brug af anmeldeordningen".

Eksisterende tilladelse/godkendelse meddelt:Kategori 1- naturKategori 2- naturKategori 3-natur
Før 10/4 2011600 meter600 meter100 meter
Efter 10/4 2011100 meter100 meter100 meter

Tabel 1. Afstandskrav til ammoniakfølsom natur fra staldanlæg hvori produktionen udvides.

Overskridelse af IED-grænsen

Anmeldeordningen kan ikke anvendes, hvis etableringen, udvidelsen eller ændringen af dyreholdet medfører en overskridelse af en stipladsgrænse i husdyrgodkendelseslovens § 12, fordi IE-direktivet udløser godkendelsespligt, når en af IE-direktivets stipladsgrænser overskrides. Anmeldeordningen kan dog bruges, hvis dyreholdet allerede er omfattet af en godkendelse efter husdyrgodkendelseslovens § 12. IE-direktivets stipladsgrænser er 750 stipladser til søer, 2000 stipladser til slagtesvin (over 30 kg) eller 40.000 stipladser til fjerkræ. Overskridelsen af § 12 grænsen i antal DE er uden betydning i denne sammenhæng.

Eksempel på kombination med anmeldeordningen for skift mellem dyretyper

Bemærk at dette eksempel ikke er opdateret til ændringerne med BEK nr. 211 af 28/02/2017.

En landmand har fået en godkendelse i foråret 2008 til 100 søer, 3000 smågrise og 1500 slagtesvin. Der er 3 staldanlæg, ét med søer, ét med slagtesvin og ét med smågrise. Han ønsker at udvide produktionen således, at produktionen af søer skal øges til 104/105 årssøer, antallet af smågrise skulle gerne kunne øges til 3500 smågrise, hvorefter produktionen af slagtesvin skal kunne øges mest muligt. Dette skal opnås ved anvendelse af anmeldeordningen i § 33 og derefter § 31.

Det første, som skal afklares, er hvilke normer, som er anvendt på tilladelses- eller godkendelsestidspunktet. Der er derfor i det følgende angivet, hvilke normtal IT-ansøgningssystemet har anvendt på forskellige tidspunkter, og som derfor også normalt vil være de normer, som er anvendt i tilladelsen/godkendelsen. De anvendte normtal afhænger af indsendelsestidspunktet og fremgår af følgende oversigt:

Kvælstof:
 • 1/1 2007 - 10/4 2011: 2005/2006 normer
 • 10/4 2011 - 1/10 2011: 2010/2011 normer
 • 1/10 2011 - 1/10 2012: 2011/2012 normer
 • 1/10 2012 - : 2012/2013 normer

Fosfor:
 • 1/1 2007 - 1/10 2008: 2007/2008 normer (måske ganske få 2006/2007)
 • 1/10 2008 - 10/4 2011: 2008/2009 normer
 • 10/4 2011 - 1/10 2011: 2010/2011 normer
 • 1/10 2011 - 1/10 2012: 2011/2012 normer
 • 1/10 2012 - : 2012/2013 normer

Udgangspunktet for anvendelsen af § 33 for det beskrevne eksempel fremgår af følgende tabel

Tabel 1

Tabel 1
Hvis der i godkendelsen/tilladelsen er fastsat vilkår til fodringen, som har reduceret N ab dyr eller P ab dyr, skal dette medregnes i udgangspunktet. Hvis normerne for N ab dyr eller P ab dyr på anmeldelsestidspunktet er lavere end vilkårene angiver, vil vilkårene være irrelevante. Kommunen kan således ifølge § 38, stk. 6, træffe afgørelse om, at vilkåret ikke mere finder anvendelse som følge af anmeldelsen.

Da udskillelsen af kvælstof er faldet i perioden fra 2005/2006 til 2008/2009 for alle dyretyper, vil det for hver dyretype i hvert staldsystem være N ab dyr ifølge tallene fra 2008/2009 og P ab dyr fra 2007/2008, som vil være begrænsende for udvidelsesmulighederne.

Mulighederne for udvidelse afhænger af, hvorvidt de anvendte udbringningsarealer medfører krav til udskillelsen af P ab dyr:
 1. Hvis udbringningsarealerne er udenfor fosforklasserne, eller der udbringes mindre end 1,0 DE/ha (eller 1,2 DE/ha hvis der kun er P-klasse 1), kan der ses bort fra P ab dyr. Dette kræver dog, at BAT kravet stadig overholdes, og at der ikke anvendes andre organiske gødninger på bedriften.
 2. Hvis udbringningsarealerne istedet er indenfor fosforklasserne, og der udbringes mere end 1,0 DE/ha.

Udvidelsesmuligheder er beregnet for begge tilfælde i det følgende: Ad. 1. Uden krav til fosfortilførslen til udbringningarealerne
I forhold til udviklingen i N ab dyr er der umiddelbart muligheder for at udvide produktionen til 105 årssøer, 3240 smågrise og 1648 slagtesvin:

Tabel 2

Tabel 2

BAT kravet stiller dog krav til udskillelsen af P ab lager, hvorfor ovenfor nævnte produktion ikke er mulig, men må reduceres til 3210 prod. smågrise og 1590 prod. slagtesvin (der forudsættes delvist spaltegulv). Søer er ikke medregnet, da antallet ikke ændres.

Tabel 3

Tabel 3

Det kan tilføjes, at BAT kravet som hovedregel ligesom i eksemplet beregnes på baggrund af den produktion, som er mulig ifølge udvidelsesmulighederne i § 33 stk. 4 nr. 3. Der skal dog altid tages stilling til alle konkrete vilkår i godkendelsen/tilladelsen. I nogle tilfælde vil der f.eks. være fastsat vilkår om udskillelsen af P ab dyr for hele husdyrbruget. Kommunen skal konkret vurdere, om et sådan vilkår fortsat skal finde anvendelse jf. § 38 stk. 6. Da BAT kravet har baggrund i ønsket om en effektiv udnyttelse af fosforressourcen, vil det være hensigtsmæssigt at inddrage husdyrbrugets fosforoverskud i disse overvejelser. Hvis fosfortilførslen på den bedrift, husdyrbruget er tilknyttet, er under ca. 30 kg P/ha, vil der f.eks. normalt være grundlag for, at BAT vilkår vedrørende fosfor ikke længere finder anvendelse. Derimod vil store fosforoverskud være et argument for at fastholde eksisterende vilkår, hvilket vil begrænse udvidelsesmulighederne.

Efterfølgende § 31
Ifølge § 31 må der skiftes mellem dyretyper, så længe N ab lager, P ab lager, lugt- og ammoniakemissionen ikke øges. Forudsat andre kriterier kan overholdes betyder det, at de 105 søer, 3210 smågrise og 1590 slagtesvin kan ændres til en produktion af 105 søer, 3500 smågrise og 1520 slagtesvin. I eksemplet er der taget udgangspunkt i en besætning, hvor der produceres 7,7 smågrise og 4 slagtesvin per stilplads. Gennemsnitsvægt vil være på henholdsvis 19,7 kg og 69,5 kg:

Tabel 4

Tabel 4

Ad. 2. Hvis udbringningsarealerne medfører krav til fosfortilførslen på udbringningsarealerne
I forhold til udviklingen af normtallene i forhold til udgangspunktet i tabel 1 er der umiddelbart mulighed for at ændre produktionen til 104 årssøer, 3130 smågrise og 1390 slagtesvin. Det er i dette tilfælde P ab dyr, som er den begrænsende faktor for udvidelsesmulighederne.

Tabel 5

Tabel 5Det ses af tabellen, at antallet af søer og smågrise kan øges, mens det ikke er muligt at øge produktionen af slagtesvin. Det er ifølge § 33 muligt at målrette anmeldeordningen til enkelte staldanlæg på husdyrbruget. Det er således muligt at anmelde en udvidelse i staldanlæggene med søer og smågrise men ikke muligt at anmelde en udvidelse i staldanlægget med slagtesvin. Husdyrproduktionen kan således samlet udvides til 104 søer, 3130 smågrise og 1500 slagtesvin.

Efterfølgende § 31
Ifølge § 31 må der skiftes mellem dyretyper sålænge N ab lager, P ab lager, lugt- og ammoniakemissionen ikke øges. Forudsat at andre kriterier kan overholdes, betyder det, at de 104 søer, 3130 smågrise og 1500 slagtesvin kan ændres til en produktion af 104 søer, 3500 smågrise og 1410 slagtesvin. I eksemplet er der taget udgangspunkt i en besætning, hvor der produceres 7,7 smågrise og 4 slagtesvin per stilplads. Gennemsnitsvægt vil være på henholdsvis 19,7 kg og 69,5 kg:

Tabel 6

Tabel 6
Det skal bemærkes, at i modsætning til § 32 kan § 33 anvendes flere gange. Det skal dog understreges, at grundlaget for den mulige udvidelse ved gentagne anvendelser af § 33, er den oprindelige tilladelse/godkendelse, og ikke det antal dyr den forrige anmeldelse gav tilladelse til.

Det betyder, at hvis der efter tilladelsen/godkendelsen er anmeldt et skift af dyretyper efter § 19 d, skal der ikke tages hensyn til dette ved anvendelse af § 19 g igen, idet denne henviser til den oprindelige godkendelse/tilladelse. Ved anvendelse af § 19 g vil det i så fald kunne være nødvendigt med en fornyet anvendelse af § 19 d.

Det skal dog indgå i kommunernes vurdering, hvorvidt der er sket helt eller delvist bortfald af den oprindelige godkendelse. Dette kan f.eks. skyldes, at godkendelsen ikke har været udnyttet i en lang periode, eller at en anmeldelse efter § 31 har betydet, at den lovlige produktion er reduceret til et niveau, hvor alle forureningsparametre ligger betydeligt under det oprindeligt godkendte. Den lovlige produktion kan i sådanne tilfælde f.eks. nedskrives i samme omfang som den forureningsparameter, der er reduceret mindst.

Ophævelse af anmeldeordningen 1. januar 2018

Anmeldeordningen for produktionstilpasning med tilladelse eller godkendelse efter §§ 10, 11 eller 12 ophæves automatisk den 1. januar 2018, medmindre andet bestemmes inden denne dato, jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 50.


Version 2.0 - 14. januar 2011