Miljøstyrelsens hjemmeside

Opret bruger Log ind

Sidehistorie: Emissionsorienteret produktionstilpasning-Vurdering

Sammenlign side versioner« Ældre version - Tilbage til Page History - Nyere version »


Page Revision: 10/03/2014 16:09Sådan gør du

Du skal følge procedurereglerne, der gælder for alle anmeldeordninger, dog med undtagelse af § 25 og § 27.

Retsgrundlag

Det fremgår af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen:

§ 7. Den, der indgiver anmeldelse i medfør af §§ 28-37, skal på et topografisk kort, i en detaljeringsgrad på mindst 1:10.000, angive:
1) placering af eksisterende bygninger, anlæg og det anmeldte,
2) til- og frakørselsforhold til det anmeldte, og
3) målestoksforhold, nordpil og højdekurver samt nødvendig signaturforklaring.

Stk. 2. Hvor dette er relevant for at dokumentere overholdelse af kravene i §§ 28-37, skal den, der indgiver ansøgning efter stk. 1, tillige oplyse:
1) Matrikelnummer, hvor anlægget ønskes placeret.
2) Tegninger af anlægget med angivelse af bygningshøjder, grundmål og kapacitet.
3) Størrelsen på det eksisterende og det anmeldte dyrehold.
4) Størrelse og placering af arealerne til afgræsningen, jf. §§ 35 og 36. Det angives, hvilke af disse arealer der er fredede, omfattet af § 3 i lov om naturbeskyttelse eller udpeget som Natura 2000-områder. Størrelsen af disse arealer angives som en procentdel af det samlede anmeldte afgræsningsareal.
5) Beskrivelse af eksisterende afskærmende beplantning for bygninger og anlæg, samt fremtidig afskærmende beplantning, med angivelse af beplantningens artssammensætning, antal trærækker og etableringstidspunkt. Oplysninger kan fremsendes som en samlet beplantningsplan.
6) Oplysninger om gødningsopbevaringsanlægs placering i forhold til de i § 8, stk. 1, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, opregnede anlæg, områder, veje m.v.
7) Eventuelle befæstede arealer og afløbsforhold.
8) Overdækning af gødningsopbevaringsanlæg.
9) Kort med indtegning af nærmeste folds kant i forhold til ammoniakfølsom natur, jf. § 37, stk. 5.
10) Anden nødvendig dokumentation til opfyldelse af kravene i §§ 28-37, herunder oplysninger om det beregnede behov for ændring eller udvidelse af staldanlæg til opfyldelse af dyrevelfærdskrav, jf. § 30, behov for ændringer på anlægget som følge af afprøvning, jf. § 34, eller omlægning til økologisk produktion, jf. § 37.

Stk. 3. En anmeldelse efter § 34 skal indeholde en beskrivelse af, hvad der ønskes afprøvet og relevante forskrifter for driften af den anmeldte miljøeffektive teknologi eller teknik.

§ 33. Udvidelse af antal husdyr i eksisterende stalde på husdyrbrug kan finde sted efter anmeldelse til kommunalbestyrelsen, hvis det kan gennemføres uden andre ændringer, der kræver tilladelse eller godkendelse efter §§ 10-12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, jf. dog stk. 2-7.

Stk. 2. Anmeldelse efter stk. 1 kan kun finde sted ved udvidelse af antal husdyr på husdyrbrug, der er omfattet af tilladelse eller godkendelse efter §§ 10-12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Stk. 3. Anmeldelse efter stk. 1 kan ikke finde sted, hvis etablering, udvidelse eller ændring af dyreholdet medfører en overskridelse af en stipladsgrænse, jf. § 12, stk. 1, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, medmindre dyreholdet er omfattet af en godkendelse meddelt efter § 12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Stk. 4. Anmeldelse i medfør af stk. 1 forudsætter, at følgende betingelser er opfyldt:
1) Antal husdyr må ikke udvides i staldafsnit, der ligger i en afstand på mindre end 100 meter til natur, som indgår i udpegningsgrundlaget for internationale naturbeskyttelsesområder eller heder, moser eller overdrev, som er beskyttet af § 3 i lov om naturbeskyttelse, eller ammoniakfølsomme skove. Hvor tilladelsen eller godkendelsen efter §§ 10-12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug er baseret på en ansøgning indsendt før den 10. april 2011, skal der være en afstand på mindst 600 meter fra husdyrbrugets staldanlæg til ammoniakfølsomme naturområder omfattet af § 7, stk. 1, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.
2) Husdyrbruget skal efter udvidelsen af dyreholdet overholde beskyttelsesniveauet for lugt som angivet i bilag 3, punkt B.
3) Husdyrproduktionen af hver dyretype i hvert staldafsnit må kun udvides således, at N ab dyr og P ab dyr med de nyeste normer hverken overstiger N ab dyr og P ab dyr anvendt på tilladelses- eller godkendelsestidspunktet, jf. stk. 2, eller N ab dyr beregnet på baggrund af normtal fra 2008/2009, der er udarbejdet af Aarhus Universitet. Ved vurderingen i forhold til tilladelses- eller godkendelsestidspunktet skal indregnes effekten af evt. vilkår i den oprindelige godkendelse.

Stk. 5. Der kan ses bort fra en stigning i P ab dyr, jf. stk. 4, nr. 3, hvis et af kravene i stk. 6 og et af kravene i stk. 7 overholdes.

Stk. 6. Når stk. 5 anvendes, skal et af følgende krav overholdes: 1) Husdyrbruget overholder BAT-niveauet for fosfor i BAT-standardvilkårene.
2) Bedriften, som husdyrbruget er tilknyttet, samt de bedrifter, der afsættes husdyrgødning til, udbringer mindre end 30 kg P pr. ha pr. år i gennemsnit for bedriften fra husdyrgødning og andre organiske gødninger.

Stk. 7. Når stk. 5 anvendes, skal både bedriften, som husdyrbruget er tilknyttet, samt de bedrifter, der afsættes husdyrgødning til, hver især overholder et af følgende krav:
1) Der udbringes maksimalt husdyrgødning fra 1,0 dyreenheder pr. ha på bedriftens arealer. Der må ikke anvendes andre organiske gødninger på bedriften.
2) Der udbringes ikke husdyrgødning på arealer omfattet af fosforklasse 1-3, jf. bilag 3, punkt C, eller arealer, der kan omfattes af fosforklasse 1-3, jf. bilag 4, nr. 1, punkt A og B.
3) Der udbringes maksimalt gødning fra 1,2 dyreenheder pr. ha, og der udbringes ikke husdyrgødning på arealer omfattet af fosforklasse 2-3, jf. bilag 3, punkt C, eller arealer, der kan omfattes af fosforklasse 2-3, jf. bilag 4, nr. 1, punkt A og B. Der må ikke anvendes andre organiske gødninger på bedriften.

§ 38. Ved modtagelse af anmeldelse efter §§ 28-37 skal kommunalbestyrelsen kvittere for modtagelsen og indstille sagsbehandlingen af husdyrbrugets eventuelle ansøgninger efter §§ 10-12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Kommunalbestyrelsen skal informere Natur- og Miljøklagenævnet om en anmeldelse, hvis anmeldelsen omfatter byggeri eller dyrehold, som af kommunalbestyrelsen er tilladt eller godkendt efter §§ 10-12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, og kommunalbestyrelsen er bekendt med, at tilladelsen eller godkendelsen er påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen vurderer, hvorvidt det anmeldte efter §§ 28-37 overholder kravene i §§ 28-37 og § 8, jf. § 9 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, og ikke er i strid med beskyttelsen af fredede områder, beskyttelseslinjer eller områder, der i kommuneplan er udpeget med landskabelige værdier, særlige naturbeskyttelsesinteresser, værdifulde kulturmiljøer samt nationale geologiske interesseområder.

Stk. 3. På baggrund af vurderingen efter stk. 2 træffer kommunalbestyrelsen senest to måneder fra modtagelse af en anmeldelse efter §§ 28-37 afgørelse om, at det anmeldte kan bringes til udførelse, eller at det anmeldte kræver tilladelse eller godkendelse i medfør af §§ 10, 11 eller 12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Fristen regnes fra det tidspunkt, hvor oplysningskravene i § 7 er opfyldt. Senest 4 uger efter modtagelsen af en ufuldstændig ansøgning, meddeler kommunalbestyrelsen ansøger, hvilke oplysninger, der mangler, før anmeldelsen kan behandles.

Stk. 4. Før der træffes afgørelse, jf. stk. 3, skal kommunalbestyrelsen gøre naboer skriftligt bekendt med anmeldelsen efter §§ 28-37 og give dem adgang til at udtale sig inden for en frist på 2 uge. Orientering af naboer kan undlades, hvis det anmeldte efter kommunalbestyrelsens skøn er af underordnet betydning for naboerne.

Stk. 5. Ved afgørelsen efter stk. 3 kan kommunalbestyrelsen på baggrund af en vurdering af de landskabelige forhold beslutte helt eller delvist at fravige krav om afskærmende beplantning, jf. § 28, stk. 5, nr. 4, og § 29, stk. 5, nr. 4.

Stk. 6. Det kan indgå i kommunalbestyrelses afgørelse efter stk. 3, at konkrete vilkår i en tilladelse eller godkendelse ikke finder anvendelse som følge af anmeldelsen efter §§ 28-37.

Stk. 7. Hvor kommunalbestyrelsen efter stk. 1 har indstillet sagsbehandlingen af en ansøgning, skal kommunalbestyrelsen, når der er truffet afgørelse efter stk. 3, genoptage denne. Såfremt afgørelsen, jf. stk. 3, giver anledning til ændringer i den genoptagne ansøgning, skal kommunalbestyrelsen give ansøger meddelelse herom og samtidig fastsætte en frist for ansøgers indsendelse af nye oplysninger. Såfremt afgørelsen giver anledning til, at tilladelse eller godkendelse efter lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug ikke længere er nødvendig, afslutter kommunalbestyrelsen sagsbehandlingen og giver ansøger meddelelse herom.

§ 39. En afgørelse på grundlag af en anmeldelse bortfalder, hvis den ikke er udnyttet senest 2 år efter, at afgørelsen er meddelt. Stk. 2. Hvis en afgørelse på grundlag af en anmeldelse ikke har været helt eller delvist udnyttet i 3 på hinanden følgende år, bortfalder den del, der ikke har været udnyttet i de seneste 3 år.

Vil du vide mere?

Betingelser for brug af anmeldeordningen

Der kan ske udvidelse af antal husdyr i eksisterende stalde på et husdyrbrug, der er omfattet af en tilladelse eller godkendelse efter husdyrgodkendelseslovens §§ 10, 11 eller 12, efter anmeldelse til kommunen, når følgende betingelser er opfyldt:

 1. Der udføres ikke samtidig andre ændringer, der kræver tilladelse eller godkendelse efter husdyrgodkendelseslovens §§ 10-12.
 2. Etablering, udvidelse eller ændring af dyreholdet medfører ikke en overskridelse af en stipladsgrænse, jf. husdyrgodkendelseslovens § 12, stk. 1.
 3. Staldanlægget ligger ikke mindre end 100 meter til natur, som indgår i udpegningsgrundlaget for internationale naturbeskyttelsesområder eller heder, moser eller overdrev, som er beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3, eller ammoniakfølsomme skove. Da bestemmelsen har til formål at sikre naturområder mod ammoniakpåvirkning skal det præciseres, at der med "natur" menes ammoniakfølsom natur. Se en oversigt over afstandskravene til ammoniakfølsom natur i tabel 1.
 4. Hvis husdyrbrugets tilladelse eller godkendelse efter §§ 10-12, er baseret på en ansøgning, indsendt før den 10. april 2011, er afstanden fra husdyrbrugets staldanlæg til ammoniakfølsomme naturområder omfattet af husdyrgodkendelseslovens § 7 stk. 1, mindst 600 meter. Se en oversigt over afstandskravene til ammoniakfølsom natur i tabel 1.
 5. Husdyrbruget overholder efter udvidelsen af dyreholdet beskyttelsesniveauet for lugt som angivet i bilag 3, punkt B.
 6. Husdyrproduktionen af hver dyretype i hvert staldanlæg udvides kun således, at N ab dyr og P ab dyr beregnet efter de nyeste normer hverken overstiger N ab dyr og P ab dyr anvendt på tilladelses- eller godkendelsestidspunktet eller N ab dyr beregnet på baggrund af normtal fra 2008/2009, der er udarbejdet af Aarhus Universitet. Effekten af eventuelle vilkår i tilladelsen eller godkendelsen skal indregnes i opgørelsen af N og P ab dyr.
 7. Der kan ses bort fra en stigning i P ab dyr, hvis følgende betingelser er opfyldt:
  • Husdyrbruget overholder BAT-niveauet for fosfor i BAT-standardvilkårene eller bedriften, som husdyrbruget er tilknyttet, samt de bedrifter, der afsættes husdyrgødning til, udbringer mindre end 30 kg P pr. ha pr. år i gennemsnit for bedriften fra husdyrgødning og andre organiske gødninger og
  • Den bedrift, som husdyrbruget er tilknyttet og de bedrifter husdyrbruget afsætter gødning til overholder hver især ét af følgende krav:
   a) Der udbringes maksimalt husdyrgødning fra 1,0 dyreenheder pr. ha på bedriftens arealer og der anvendes ikke andre organiske gødninger på bedriften.
   b) Der udbringes ikke husdyrgødning på arealer omfattet af fosforklasse 1-3, jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3, punkt C, eller på arealer, der kan omfattes af fosforklasse 1-3, jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 4, nr. 1, punkt A og B.
   c) Der udbringes maksimalt husdyrgødning fra 1,2 dyreenheder pr. ha, og der udbringes ikke husdyrgødning på arealer omfattet af fosforklasse 2-3, jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3, punkt C, eller på arealer, der kan omfattes af fosforklasse 2-3, jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 4, nr. 1, punkt A og B. Derudover anvendes der ikke andre organiske gødninger på bedriften.

Generelt om betingelserne

Betingelserne for at bruge anmeldeordningen skal alle være opfyldt for, at projektet kan gennemføres uden tilladelse eller godkendelse efter husdyrgodkendelseslovens §§ 10, 11 eller 12.

Hvis alle betingelser er opfyldt, har anmelder krav på at kunne gennemføre projektet uden tilladelse eller godkendelse efter husdyrgodkendelsesloven. Kommunen kan hermed heller ikke give afslag til projektet, hvis alle betingelser er opfyldt.

Der kan således ikke ved afgørelsen lægges vægt på andre kriterier end de, der følger af anmeldeordningen. Kommunen skal derfor ikke foretage vurderinger ud over, hvad der er nødvendigt for at afgøre, om de fastsatte betingelser for brug af anmeldeordningen er opfyldt. Ved udarbejdelse af anmeldeordningen er det ved fastsættelse af betingelserne vurderet, at der ikke vil være nogen væsentlig miljøpåvirkning, når betingelserne er opfyldt.

Afstandskrav til ammoniakfølsom natur

I tabel 1 vises en oversigt over afstandskravene til ammoniakfølsom natur, afhængig af ansøgningstidspunktet for husdyrbrugets tilladelse eller godkendelse efter husdyrgodkendelseslovens §§ 10, 11 eller 12. Betingelserne om afstande til ammoniakfølsom natur er beskrevet under punkt 3 og 4 i afsnittet "Betingelser for brug af anmeldeordningen".

Eksisterende tilladelse/godkendelse meddelt:Kategori 1- naturKategori 2- naturKategori 3-natur
Før 10/4 2011600 meter600 meter100 meter
Efter 10/4 2011100 meter100 meter100 meter

Tabel 1. Afstandskrav til ammoniakfølsom natur fra staldanlæg hvori produktionen udvides.

Overskridelse af IED-grænsen

Anmeldeordningen kan ikke anvendes, hvis etableringen, udvidelsen eller ændringen af dyreholdet medfører en overskridelse af en stipladsgrænse i husdyrgodkendelseslovens § 12, fordi IE-direktivet udløser godkendelsespligt, når en af IE-direktivets stipladsgrænser overskrides. Anmeldeordningen kan dog bruges, hvis dyreholdet allerede er omfattet af en godkendelse efter husdyrgodkendelseslovens § 12. IE-direktivets stipladsgrænser er 750 stipladser til søer, 2000 stipladser til slagtesvin (over 30 kg) eller 40.000 stipladser til fjerkræ. Overskridelsen af § 12 grænsen i antal DE er uden betydning i denne sammenhæng.

§ 16 godkendelser

Hvis der er aftale om overførsel af husdyrgødning fra husdyrbruget til en bedrift med godkendelse efter husdyrgodkendelseslovens § 16, er det ikke en nødvendig forudsætning for anvendelse af anmeldeordningen, at §-16 godkendelsen ændres.

Anmeldeordningens betingelser om begrænsning i udbringningen af husdyrgødning er uafhængige af § 16-godkendelsen, og der er ikke hjemmel til at kræve §-16 godkendelsen ændret. Det er dermed op til anmelderen at beslutte, om vedkommende ønsker at ændre sine udbringningsarealer eller sikre sig, at den, der modtager husdyrgødningen, overholder anmeldeordningens betingelser om udbringning af husdyrgødning.

Vejledning og eksempelberegning

Vedrørende udvidelsesmuligheder som følge af godkendelsesbekendtgørelsens § 33 og samt samspillet med mulighederne i forhold til § 31.

En landmand har fået en godkendelse i foråret 2008 til 100 søer, 3000 smågrise og 1500 slagtesvin. Der er 3 staldanlæg, ét med søer, ét med slagtesvin og ét med smågrise. Han ønsker at udvide produktionen således, at produktionen af søer skal øges til 104/105 årssøer, antallet af smågrise skulle gerne kunne øges til 3500 smågrise, hvorefter produktionen af slagtesvin skal kunne øges mest muligt. Dette skal opnås ved anvendelse af anmeldeordningen i § 33 og derefter § 31.

Det første, som skal afklares, er hvilke normer, som er anvendt på tilladelses- eller godkendelsestidspunktet. Der er derfor i det følgende angivet, hvilke normtal IT-ansøgningssystemet har anvendt på forskellige tidspunkter, og som derfor også normalt vil være de normer, som er anvendt i tilladelsen/godkendelsen. De anvendte normtal afhænger af indsendelsestidspunktet og fremgår af følgende oversigt:

Kvælstof:
 • 1/1 2007 - 10/4 2011: 2005/2006 normer
 • 10/4 2011 - 1/10 2011: 2010/2011 normer
 • 1/10 2011 - 1/10 2012: 2011/2012 normer
 • 1/10 2012 - : 2012/2013 normer

Fosfor:
 • 1/1 2007 - 1/10 2008: 2007/2008 normer (måske ganske få 2006/2007)
 • 1/10 2008 - 10/4 2011: 2008/2009 normer
 • 10/4 2011 - 1/10 2011: 2010/2011 normer
 • 1/10 2011 - 1/10 2012: 2011/2012 normer
 • 1/10 2012 - : 2012/2013 normer

Udgangspunktet for anvendelsen af § 33 for det beskrevne eksempel fremgår af følgende tabel

Tabel 1

Tabel 1
Hvis der i godkendelsen/tilladelsen er fastsat vilkår til fodringen, som har reduceret N ab dyr eller P ab dyr, skal dette medregnes i udgangspunktet. Hvis normerne for N ab dyr eller P ab dyr på anmeldelsestidspunktet er lavere end vilkårene angiver, vil vilkårene være irrelevante. Kommunen kan således ifølge § 38, stk. 6, træffe afgørelse om, at vilkåret ikke mere finder anvendelse som følge af anmeldelsen.

Da udskillelsen af kvælstof er faldet i perioden fra 2005/2006 til 2008/2009 for alle dyretyper, vil det for hver dyretype i hvert staldsystem være N ab dyr ifølge tallene fra 2008/2009 og P ab dyr fra 2007/2008, som vil være begrænsende for udvidelsesmulighederne.

Mulighederne for udvidelse afhænger af, hvorvidt de anvendte udbringningsarealer medfører krav til udskillelsen af P ab dyr:
 1. Hvis udbringningsarealerne er udenfor fosforklasserne, eller der udbringes mindre end 1,0 DE/ha (eller 1,2 DE/ha hvis der kun er P-klasse 1), kan der ses bort fra P ab dyr. Dette kræver dog, at BAT kravet stadig overholdes, og at der ikke anvendes andre organiske gødninger på bedriften.
 2. Hvis udbringningsarealerne istedet er indenfor fosforklasserne, og der udbringes mere end 1,0 DE/ha.

Udvidelsesmuligheder er beregnet for begge tilfælde i det følgende:

Ad. 1. Uden krav til fosfortilførslen til udbringningarealerne
I forhold til udviklingen i N ab dyr er der umiddelbart muligheder for at udvide produktionen til 105 årssøer, 3240 smågrise og 1648 slagtesvin:

Tabel 2

Tabel 2

BAT kravet stiller dog krav til udskillelsen af P ab lager, hvorfor ovenfor nævnte produktion ikke er mulig, men må reduceres til 3210 prod. smågrise og 1590 prod. slagtesvin (der forudsættes delvist spaltegulv). Søer er ikke medregnet, da antallet ikke ændres.

Tabel 3

Tabel 3

Det kan tilføjes, at BAT kravet som hovedregel ligesom i eksemplet beregnes på baggrund af den produktion, som er mulig ifølge udvidelsesmulighederne i § 33 stk. 4 nr. 3. Der skal dog altid tages stilling til alle konkrete vilkår i godkendelsen/tilladelsen. I nogle tilfælde vil der f.eks. være fastsat vilkår om udskillelsen af P ab dyr for hele husdyrbruget. Kommunen skal konkret vurdere, om et sådan vilkår fortsat skal finde anvendelse jf. § 38 stk. 6. Da BAT kravet har baggrund i ønsket om en effektiv udnyttelse af fosforressourcen, vil det være hensigtsmæssigt at inddrage husdyrbrugets fosforoverskud i disse overvejelser. Hvis fosfortilførslen på den bedrift, husdyrbruget er tilknyttet, er under ca. 30 kg P/ha, vil der f.eks. normalt være grundlag for, at BAT vilkår vedrørende fosfor ikke længere finder anvendelse. Derimod vil store fosforoverskud være et argument for at fastholde eksisterende vilkår, hvilket vil begrænse udvidelsesmulighederne.

Efterfølgende § 31
Ifølge § 31 må der skiftes mellem dyretyper, så længe N ab lager, P ab lager, lugt- og ammoniakemissionen ikke øges. Forudsat andre kriterier kan overholdes betyder det, at de 105 søer, 3210 smågrise og 1590 slagtesvin kan ændres til en produktion af 105 søer, 3500 smågrise og 1520 slagtesvin. I eksemplet er der taget udgangspunkt i en besætning, hvor der produceres 7,7 smågrise og 4 slagtesvin per stilplads. Gennemsnitsvægt vil være på henholdsvis 19,7 kg og 69,5 kg:

Tabel 4

Tabel 4

Ad. 2. Hvis udbringningsarealerne medfører krav til fosfortilførslen på udbringningsarealerne
I forhold til udviklingen af normtallene i forhold til udgangspunktet i tabel 1 er der umiddelbart mulighed for at ændre produktionen til 104 årssøer, 3130 smågrise og 1390 slagtesvin. Det er i dette tilfælde P ab dyr, som er den begrænsende faktor for udvidelsesmulighederne.

Tabel 5

Tabel 5Det ses af tabellen, at antallet af søer og smågrise kan øges, mens det ikke er muligt at øge produktionen af slagtesvin. Det er ifølge § 33 muligt at målrette anmeldeordningen til enkelte staldanlæg på husdyrbruget. Det er således muligt at anmelde en udvidelse i staldanlæggene med søer og smågrise men ikke muligt at anmelde en udvidelse i staldanlægget med slagtesvin. Husdyrproduktionen kan således samlet udvides til 104 søer, 3130 smågrise og 1500 slagtesvin.

Efterfølgende § 31
Ifølge § 31 må der skiftes mellem dyretyper sålænge N ab lager, P ab lager, lugt- og ammoniakemissionen ikke øges. Forudsat at andre kriterier kan overholdes, betyder det, at de 104 søer, 3130 smågrise og 1500 slagtesvin kan ændres til en produktion af 104 søer, 3500 smågrise og 1410 slagtesvin. I eksemplet er der taget udgangspunkt i en besætning, hvor der produceres 7,7 smågrise og 4 slagtesvin per stilplads. Gennemsnitsvægt vil være på henholdsvis 19,7 kg og 69,5 kg:

Tabel 6

Tabel 6
Det skal bemærkes, at i modsætning til § 32 kan § 33 anvendes flere gange. Det skal dog understreges, at grundlaget for den mulige udvidelse ved gentagne anvendelser af § 33, er den oprindelige tilladelse/godkendelse, og ikke det antal dyr den forrige anmeldelse gav tilladelse til.

Det betyder, at hvis der efter tilladelsen/godkendelsen er anmeldt et skift af dyretyper efter § 19 d, skal der ikke tages hensyn til dette ved anvendelse af § 19 g igen, idet denne henviser til den oprindelige godkendelse/tilladelse. Ved anvendelse af § 19 g vil det i så fald kunne være nødvendigt med en fornyet anvendelse af § 19 d.

Det skal dog indgå i kommunernes vurdering, hvorvidt der er sket helt eller delvist bortfald af den oprindelige godkendelse. Dette kan f.eks. skyldes, at godkendelsen ikke har været udnyttet i en lang periode, eller at en anmeldelse efter § 31 har betydet, at den lovlige produktion er reduceret til et niveau, hvor alle forureningsparametre ligger betydeligt under det oprindeligt godkendte. Den lovlige produktion kan i sådanne tilfælde f.eks. nedskrives i samme omfang som den forureningsparameter, der er reduceret mindst.

Version 2.0 - 14. januar 2011