Miljøstyrelsens hjemmeside

Opret bruger Log ind

Sidehistorie: Landskab og planforhold - Ansøgning

Sammenlign side versioner« Ældre version - Tilbage til Page History - Nyere version »


Page Revision: 05/12/2013 10:52


Indholdsfortegnelse [Skjul / Vis]


Sådan gør du

Hvis ansøgningen omfatter nye bygninger, nye opbevaringsanlæg m.v., skal du som ansøger

  • beskrive, om byggeriet opføres i tilknytning til eksisterende produktionsbygninger (inden for ca. 20 m),
  • indsende materiale, der beskriver den/de nye bygnings funktion, udseende (materiale- og farvevalg, belysning) og specifikationer (grundplan, højde, taghældning, glasarealer mv.) f.eks. i form en anlægstegning,
  • beskrive, hvilket landskab bygningen skal placeres i (hvilke landskabsformer, om der er vådområder, hegn, skov etc.)
  • redegøre for, hvilke overvejelser du har gjort dig med hensyn til bygningens indplacering som en naturlig del af omgivelserne, der ikke skæmmer.

Sidstnævnte kan angå f.eks. farvevalget eller beplantning omkring bygningen eller belysningsforhold på facader og udenfor bygninger og anlægdele.

Du bør også sikre dig, at de ønskede anlægsdele ikke overskrider naturbeskyttelseslovens og planlovens regler om beskyttelses- og byggelinjer. Du bør også tjekke, om det ansøgte ligger inde for kommuneplanens rammebestemmelser.

Hvis et eller flere anlægsdele skal opføres uden tilknytning til anden bebyggelse på din ejendom, skal du ud over det tidligere nævnte redegøre detaljeret for, hvorfor det er nødvendigt, og hvad du vil gøre for at sikre, at bygningen ikke skæmmer landskabet. Eventuelle mulige alternative placeringer skal også beskrives. Eventuelle planer om natur- og landskabsforbedringer (fx etablering af vådområder, levende hegn) skal ligeledes beskrives.

Hvis en gyllebeholder, ønskes opført uden tilknytning til anden bebyggelse på ejendommen (fritliggende) skal du begrunde, hvorfor placeringen er nødvendig under hensyn til markdriften.

Retsgrundlag

Af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen § 6 fremgår:
"§ 6. Hvis ansøgningen vedrører etablering, udvidelse eller ændring af et husdyrbrug omfattet af § 10 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, skal ansøger udfylde det skema, som fremgår af bilag 1. Stk. 2. Hvis ansøgningen vedrører etablering, udvidelse eller ændring af et husdyrbrug omfattet af § 11 eller § 12, stk. 3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, skal ansøgningen indeholde de oplysninger, der fremgår af bilag 2, punkt A - L. Ansøgningsskemaet skal udfyldes på baggrund af det beskyttelsesniveau, der fremgår af bilag 3, og ansøgningen skal udarbejdes på det ansøgningssystem, der fremgår af www.husdyrgodkendelse.dk eller på et andet digitalt system, der opfylder de krav, der fremgår af bilag 5.
..."
Af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen bilag 2 fremgår:

"D. Anlægstegninger over virksomhedens indretning

12) Tegning i passende målestoksforhold, der viser den samlede virksomhed, herunder produktionsanlæggets placering på ejendommen og indretning dvs. placering af stalde, møddinger, gyllebeholdere, ensilageplads, befæstede arealer, inkl. afløb, interne transportveje, nedgravede tanke, boringer og brønde m.v. Planen forsynes med nordpil og nødvendig signaturforklaring.
13) Oplysninger om bygningernes grundplan, bygningshøjde, taghældninger, bygningsmaterialer og farver, afskærmende beplantning, bebyggelsens fremtidige anvendelse, belysningsforhold m.v.
..."
Vil du vide mere?

Der henvises til afsnittet om godkendelse, som du finder her.

Version 2.0 - 14. januar 2011