Miljøstyrelsens hjemmeside

Opret bruger Log ind

Sidehistorie: Nitrat-Grundvand-Vurdering

Sammenlign side versioner« Ældre version - Tilbage til Page History - Nuværende version


Page Revision: 23/08/2015 16:07Sådan gør du

Nitratudvaskningen til grundvand skal kun vurderes, hvis der ligger udbringningsarealer i nitratfølsomme indvindingsområder (NFI).

Hvis der ligger udbringningsarealer i nitratfølsomme indvindingsområder, skal du undersøge, om de pågældende arealer eller dele af dem er omfattet af en indsatsplan for nitrat. For arealer, som er omfattet af en indsatsplan, skal der udarbejdes vilkår, som sikrer, at projektet er i overensstemmelse med indsatsplanen.

For udbringningsarealer der ligger i et nitratfølsomt indvindingsområde, men ikke er omfattet af en indsatsplan, skal du undersøge, om husdyrgodkendelseslovens beskyttelsesniveau for nitrat til grundvand er overholdt. Resultatet af udvaskningsberegningen angives i ansøgningsskemaets afsnit 3.4 Nitrat (grundvand). Hvis der er foretaget zonering af arealerne, skal du vurdere, om der er grundlag for skærpelse af beskyttelsesniveauet for nitrat til grundvand.

For at kunne overholde beskyttelsesniveauet for grundvand kan ansøger anvende en række virkemidler, som kommunen skal fastsætte vilkår om brugen af i miljøgodkendelsen.

Retsgrundlag

Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3, "Beskyttelsesniveau for ammoniak, lugt, fosforoverskud og nitrat", særlig afsnit D. 2. b, "Beskyttelsesniveauet i forhold til grundvand"

Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 4, "Kriterier for fastsættelse af skærpede vilkår, jf. § 13, stk. 2, jf. § 27 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug", særlig punkt 3, "Kriterier for nitrat til grundvand".

Vil du vide mere?

Naturstyrelsens vejledning om indsatsplaner

Læs om nitratfølsomme indvindingsområder, indsatsplaner og zonering i Naturstyrelsens ”Vejledning om indsatsplaner”.

Beskyttelsesniveau for nitrat til grundvand

Husdyrgodkendelsesloven indeholder et minimumsbeskyttelsesniveau for nitratudvaskning til grundvand (grundlæggende beskyttelsesniveau), som gælder, når der ikke er grundlag for at kræve en lavere udvaskning enten pga. en indsatsplan eller efter en konkret vurdering af zonerede områder, hvor der endnu ikke er udarbejdet en indsatsplan.

Ved vurderingen af, om beskyttelsesniveauet er overholdt, anvendes beregninger af nitratudvaskningen i henholdsvis nudrift og ansøgt drift. Beregningen for nudrift baseres på en referencesituation og ikke på den reelle nudrift. Læs om baggrunden for at basere beregninger af nudrift på en referencesituation i afsnittet "Virkemidler på arealerne".

Beskyttelsesniveauet er baseret på, at nitratudvaskningen fra rodzonen tilstræbes ikke at overstige 50 mg/l eller niveauet i nudrift, hvis det i forvejen er over 50 mg/l. Hvis den beregnede udvaskning i ansøgt drift ikke er større end 50 mg/l, er beskyttelsesniveauet overholdt, og den beregnede udvaskning i referencesituationen (nudrift) er uden betydning for vurderingen.

Hvis udvaskningen i nudrift (referencesituationen) i forvejen er over 50 mg/l, må der ikke ske en forøgelse af udvaskningen. Hvis der i referencesituationen beregnes en udvaskning på 50 mg/l eller derover, må den beregnede udvaskning i ansøgt drift derfor ikke være større end beregnet for referencesituationen.

Hvis der er udarbejdet en indsatsplan for området ("Situation 1")

Hvis udbringningsarealerne ligger inden for et område, hvor der er udarbejdet en indsatsplan, er der tale om det, der kaldes ”Situation 1” i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3, punkt D.2.

Kommunen skal da fastsætte vilkår, så tilladelsen eller miljøgodkendelsen lever op til indsatsplanen.

Uanset hvad der står i indsatsplanen, kan der som udgangspunkt ikke fastsættes vilkår om en lavere nitratudvaskning end hvad, der svarer til udvaskningen fra et planteavlsbrug med et standard planteavlssædskifte.

Der kan dog stilles vilkår om en maksimal udvaskning svarende til beskyttelsesniveauet for nitratklasse 3, hvis dette udvaskningsniveau er lavere end niveauet for et planteavlsbrug med et standard planteavlssædskifte.

Der kan være tilfælde, hvor det ikke er nødvendigt at stille særlige vilkår til husdyrbruget for, at godkendelsen kan leve op til indsatsplanen. I så fald falder vilkårsfastsættelsen tilbage på minimumskravet i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, nemlig ”at der ikke må ske en merbelastning, dvs. større udvaskning af nitrat fra rodzonen, såfremt udvaskningen fra rodzonen overstiger 50 mg nitrat pr. liter i efter-situationen”.

Hvis der ikke er udarbejdet en indsatsplan for området

Hvis udbringningsarealerne ligger inden for et nitratfølsomt indvindingsområde, hvor der ikke er udarbejdet en indsatsplan, er der tale om enten det, der kaldes ”Situation 2” i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3, punkt D. 2, eller om ”Situation 3”.

Når der ikke er foretaget zonering (”Situation 2”)

Hvis der ikke er foretaget zonering (”Situation 2”), gælder det grundlæggende beskyttelsesniveau for nitratudvaskning til grundvand.

Når der er foretaget zonering (”Situation 3”)

Hvis der er foretaget zonering, men endnu ikke udarbejdet en indsatsplan (”Situation 3”), skal kommunen vurdere konkret, om der skal stilles vilkår, der skærper det grundlæggende beskyttelsesniveau.

Hvis kommunen vurderer, at dette ikke er nødvendigt, skal vilkårsfastsættelsen følge minimumskravet i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, dvs. det grundlæggende beskyttelsesniveau for nitratudvaskning til grundvand.

Hvis kommunen finder grundlag for at skærpe, kan der som udgangspunkt ikke fastsættes vilkår om en lavere nitratudvaskning end hvad, der svarer til udvaskningen fra et planteavlsbrug med et standard planteavlssædskifte.

Der kan dog stilles vilkår om en maksimal udvaskning svarende til beskyttelsesniveauet for nitratklasse 3, hvis dette udvaskningsniveau er lavere end niveauet for et planteavlsbrug med et standard planteavlssædskifte.

Arealer, som er konstateret ikke nitratfølsomme ved zoneringen

Kommunen er ikke forpligtet til at stille særskilte vilkår til begrænsning af nitratudvaskningen for arealer, der er udpeget som nitratfølsomme indvindingsområder, men som er konstateret ikke at være nitratfølsomme i forbindelse med zoneringen. Kommunen kan dog vælge at stille vilkår i denne situation. Vilkårene vil i givet fald skulle stilles, så det grundlæggende beskyttelsesniveau følges.

Udvaskningsberegninger

Ved beregningen af merbelastningen skal udvaskningen i både nudrift og ansøgt drift beregnes ud fra alle bedriftens arealer i ansøgt drift, dvs. inklusive en eventuel ansøgt udvidelse af udbringningsarealet. Se også afsnittet "Markoplysninger".

Tilført kvælstof med anden organisk gødning end husdyrgødning kan ikke indgå ved beregningen af kvælstoftilførslen i nudrift. I ansøgt drift medregnes kvælstof fra både tilført husdyrgødning og anden organisk gødning end husdyrgødning til bedriften.

Udvaskningsberegninger til vurderingen af nitratudvaskningen skal gennemføres ved anvendelse af udvaskningsmodeller udarbejdet af Danmarks Jordbrugsforskning (Farm-N). Beregningerne sker automatisk i ansøgningssystemet på husdyrgodkendelse.dk.

Virkemidler til begrænsning af nitratudvaskning til grundvand

Hvis beskyttelsesniveauet for nitratudvaskning til grundvandet ikke kan overholdes ved den drift, der ønskes, kan ansøger anvende en række virkemidler, som kan begrænse nitratudvaskningen. Ved brug af disse virkemidler vil ansøger således kunne udbringe husdyrgødning til harmonigrænsen, og stadig overholde beskyttelsesniveauet for nitrat til grundvand.

Læs om virkemidlerne i afsnittet "Virkemidler på arealer".

Beregninger i husdyrgodkendelse.dk

Nitratudvaskningen fra rodzonen beregnes automatisk i ansøgningssystemet på husdyrgodkendelse.dk på grundlag af de indtastede oplysninger om dyrehold og arealer. Udvaskningen beregnes kun for de udbringningsarealer, hvor hele eller dele af arealet er udpeget som nitratfølsomt indvindingsområde, og ikke for andre arealer.

I fanebladet nitrat (grundvand), indgår en tabel (figur 1 herunder) med beregninger af nitratudvaskning. Tabellen udtrykker hvor mange mg nitrat/l der bliver udvasket i ansøgt drift, merbelastning i forhold til nudrift, nitratudvaskning svarende til et plantebrug og nitratudvaskning ved 50 % reduktion af husdyrgødningen (dvs. svarende til nitratklasse 3).

Figur 1. Eksempel på beregningsresultater i ansøgning på husdyrgodkendelse.dk

Figur 1. Eksempel på beregningsresultater i ansøgning på husdyrgodkendelse.dk


Ansøgt (mg nitrat/l): Viser den beregnede udvaskning af nitrat i mg/l i ansøgt drift.

Merbelastning (Ansøgt – Nudrift) (mg nitrat/l): Viser hvor mange mg nitrat/l, der iflg. beregningerne udvaskes mere i ansøgt drift end i nudrift. Figur 1 viser et eksempel på, at merbelastningen er 6 mg nitrat/l, hvorved det ses, at nudriften er 51 mg nitrat/l (57 mg – 51 mg = 6 mg nitrat/l merbelastning). Beregningsresultatet for nudrift skal ikke bruges i sagsbehandlingen, og er derfor ikke vist i tabellen.

Udvaskning svarende til et plantebrug (mg nitrat/l): Viser hvor mange mg nitrat/l, der iflg. beregningerne ville udvaskes, hvis arealet blev drevet som planteavlsbrug med et standard planteavlssædskifte.

50 % reduktion af husdyrgødning (NK3) (mg nitrat/l): Viser hvor mange mg nitrat/l, der iflg. beregningerne ville udvaskes, hvis tilførslen af husdyrgødning var begrænset til 50 % af harmonikravet, som ved arealer i nitratklasse 3. Beregningen her viser således udvaskning svarende til beskyttelsesniveauet for nitratklasse 3.

Afgørelser fra Natur- og Miljøklagenævnet

En del af udbringningsarealerne var omfattet af en indsatsplan med anbefaling om, at den gennemsnitlige nitratudvaskning fra rodzonen ikke overstiger 25 mg/l. Beregningerne viste udvaskning på 56 – 72 mg/l i ansøgt drift, hvilket var på niveau med planteavl, og beskyttelsesniveauet for nitrat til grundvand var derfor overholdt.
NMK-131-00166 6. marts 2015

Udbringningsarealer, hvor udpegning til nitratfølsomt indvindingsområde var i høring, var ikke omfattet af beskyttelsesniveauet.
NMK-132-00651 18. juni 2014

Nitratudvaskningen i ansøgt drift var over 50 mg/l (beregnet til 62 mg/l), og udvaskningen forøgedes fra nudrift til ansøgt drift med 1 mg/l. Planteavlsniveau var dog på 70 mg/l, og da nitratudvaskningen i ansøgt drift således lå under planteavlsniveau, skulle der ikke stilles vilkår for at eliminere merbelastningen.
NMK-132-00624 31. oktober 2013

Vilkår om efterafgrøder blev i nævnets afgørelse målrettet arealer i nitratfølsomme indvindingsområder.
NMK-132-00183 28. august 2012


Version 2.0 - 14. januar 2011