Miljøstyrelsens hjemmeside

Opret bruger Log ind

Lugt fra pelsdyranlæg-Vilkår

RSS
Vær opmærksom på, at teksten på dette faneblad endnu ikke er opdateret som følge af ny viden om lugtemission fra pelsdyrfarme, som beskrevet under fanebladene "Ansøgning" og "Vurdering".

Indholdsfortegnelse [Skjul / Vis]


Sådan gør du

På grundlag af en samlet konkret vurdering med inddragelse af beregnede geneafstande, skal du som kommunal sagsbehandler fastsætte vilkår til lokalisering, drift og indretning af anlæg med henblik på at sikre, at husdyrbruget kan drives og indrettes på en sådan måde, at hensynet til naboer tilgodeses for så vidt angår lugtgener.

Det kan f.eks. være relevant at stille vilkår om placering af anlæg i forhold til nabobeboelser, vilkår om at foretage lugtbegrænsende foranstaltninger og vilkår til staldindretning.

Vilkår bør generelt altid udformes i dialog med ansøger. Der bør ikke indsættes vilkår om overholdelse af krav, som allerede følger af lovgivning eller bekendtgørelser. Yderligere skal du sikre dig, at vilkårene altid er tilstrækkeligt klare, præcise og entydige, sådan at de vil kunne håndhæves om nødvendigt.

Vedrører ansøgningen et husdyrbrug, hvor der alene holdes eller skal holdes pelsdyr ELLER et brug med blandet besætning, men hvor produktionen af andre dyr end pelsdyr ikke overstiger/vil komme til at overstige 15 dyreenheder, skal der ikke stilles vilkår vedrørende lugt, såfremt afstandskravene i pelsdyrbekendtgørelsen er overholdt.

Retsgrundlag

Af husdyrgodkendelsesloven § 27 fremgår:

"§ 27. En tilladelse efter § 10 og en godkendelse efter §§ 11, 12 eller 16 skal indeholde vilkår, der sikrer, at husdyrbruget indrettes og drives på en sådan måde, at kravene i § 19 opfyldes. Kommunalbestyrelsen skal under hensyntagen til husdyrbrugets beliggenhed fastsætte vilkår, der sikrer,
1) at eventuelle gener for naboer (lugt-, støj-, støv-, flue-, og lysgener, affaldsproduktion m.v.), jf. § 20, begrænses..."


Af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen § 11 fremgår:

"§ 11. Kommunalbestyrelsen kan ikke tillade eller godkende husdyrbrug efter §§ 10, 11, 12 og 16 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, hvis etableringen, udvidelsen eller ændringen vurderes at medføre væsentlige virkninger på miljøet, jf. stk. 3.
Stk. 2. Udvidelser eller ændringer af et husdyrbrug omfattet af § 11, stk. 3, eller § 12, stk. 3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, kan heller ikke godkendes, såfremt der ved en samlet vurdering af hele husdyrbruget vurderes at være væsentlige virkninger på miljøet, jf. § 34, stk. 2, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.
Stk. 3. Ved væsentlige virkninger på miljøet forstås, at det beskyttelsesniveau for ammoniak, lugt, fosfor og nitrat, der er fastlagt i bilag 3, overskrides. For godkendelser efter § 16 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug gælder, at kun beskyttelsesniveauet vedrørende fosfor og nitrat skal være overholdt. Der må derudover ikke være øvrige forhold, som vurderes at have væsentlige virkninger på miljøet.
Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan dispensere fra afstandskravene i § 7, stk. 1, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, til placering af nødvendige mindre staldanlæg og andre anlæg til dyrehold til afgræsning af naturarealer med henblik på naturpleje, hvis dyreholdet skønnes at fjerne flere næringsstoffer fra naturarealerne, end det tilfører."

Af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen § 12 fremgår:

"12. En tilladelse efter § 10 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug skal indeholde en vurdering af den ansøgte etablering, udvidelse eller ændring, jf. §§ 19-22 og 26 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, samt vilkår, der sikrer opfyldelsen af kravene i § 27 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Hvis husdyrbruget på tidspunktet for ansøgning i nu-drift medfører en ammoniakdeposition, der overskrider beskyttelsesniveauet for ammoniak, jf. bilag 3, punkt A, nr. 2, med mere end 100 procent, skal der stilles vilkår om, at husdyrbruget senest 8 år efter meddelelse af tilladelsen har nedbragt ammoniakdepositionen til det i bilag 3, punkt A, nr. 2, tilladte.
Stk. 2. Der kan i tilladelsen fastsættes yderligere vilkår til imødegåelse af forøget forurening og andre væsentlige virkninger på miljøet, jf. § 28 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.
...


Af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen § 13 fremgår:

"§ 13. En godkendelse efter §§ 11 eller 12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, skal indeholde en vurdering, jf. §§ 19-26, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, samt vilkår for virksomhedens etablering og drift. Vilkårene skal sikre, at kravene i §§ 27 og 29 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug opfyldes og skal fastsætte følgende:
...
2) Grænseværdier, tekniske foranstaltninger eller tilsvarende parametre.
3) Den egenkontrol, som husdyrbruget skal foretage, herunder angivelse af beregninger, målinger, procedurer m.v. Der skal fastsættes krav til hyppighed, afrapportering og metode til at vurdere, om grænseværdierne er overholdt, tidspunkterne for indberetning af resultaterne af egenkontrollen til kommunalbestyrelsen, samt angivelse af, om prøveudtagning og analyse kan udføres af husdyrbruget selv eller skal udføres af et akkrediteret laboratorium. IE-husdyrbrug skal indberette informationer på grundlag af resultaterne af emissionsovervågningen mindst en gang årligt.
...
11) Begrænsning af eventuelle gener for naboer (lugt-, støj-, støv-, flue- eller lysgener fra anlægget)."

Af pelsdyrbekendtgørelsen § 3 fremgår:

"§ 3. Ved ændring, der medfører forøgede gener for omgivelserne samt ved etablering og udvidelse af pelsdyrhaller til ræve skal følgende mindste afstandskrav overholdes:
1) Farme med 10.000 tæver og derover:
a) Til nabobeboelse 300 m
b) Til de i § 2 nævnte områder 400 m
2) Farme med under 10.000 tæver:
a) Til nabobeboelse 200 m
b) Til de i § 2 nævnte områder 300 m
Stk. 2. Ved ændring, der medfører forøgede gener for omgivelserne samt ved etablering og udvidelse af pelsdyrhaller til andre pelsdyr end ræve skal følgende mindste afstandskrav overholdes:
1) Farme med 10.000 tæver og derover:
a) Til nabobeboelse 200 m
b) Til de i § 2 nævnte områder 300 m
2) Farme med under 10.000 tæver:
a) Til nabobeboelse 100 m
b) Til de i § 2 nævnte områder 200 m
...
Stk. 4. Ved ændring, der medfører forøgede gener for omgivelserne samt ved etablering og udvidelse af pelsdyrhaller og opbevaringsanlæg for gødning fra pelsdyr skal endvidere følgende mindste afstandskrav opfyldes:
...
4) Til offentlig vej og privat fællesvej 15 m
5) Til naboskel 5 m
..."

Vil du vide mere

Se afsnittet Lugt fra pelsdyranlæg, vurdering, vil du vide mere

Version 2.0 - 14. januar 2011