Miljøstyrelsens hjemmeside

Opret bruger Log ind

Lys - Ansøgning

RSS

Indholdsfortegnelse [Skjul / Vis]


Sådan gør du

Du skal som ansøger redegøre for belysning af anlægget, herunder tidsrum for belysning og evt. brug af tænd/sluk sensorer. Du skal angive om der er direkte lyspåvirkning af naboer og i givet fald fra hvilke kilder. Du skal på baggrund heraf vurdere uden- og indendørs belysningens virkning på naboer og andre omgivelser.

Retsgrundlag

Det fremgår af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen:

§ 6.
...
Stk. 2. Hvis ansøgningen vedrører etablering, udvidelse eller ændring af et husdyrbrug omfattet af § 11 eller § 12, stk. 3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, skal ansøgningen indeholde de oplysninger, der fremgår af bilag 2, punkt A - L. Ansøgningsskemaet skal udfyldes på baggrund af det beskyttelsesniveau, der fremgår af bilag 3, og ansøgningen skal udarbejdes på det ansøgningssystem, der fremgår af www.husdyrgodkendelse.dk eller på et andet digitalt system, der opfylder de krav, der fremgår af bilag 5.

Bilag 2, punkt D13.
13) Oplysninger om bygningernes grundplan, bygningshøjde, taghældninger, bygningsmaterialer og farver, afskærmende beplantning, bebyggelsens fremtidige anvendelse, belysningsforhold m.v.

Vil du vide mere?

Gener fra lys kan stamme fra åbne stalde, maskinkørsel m.v., fx fra åbne staldanlæg, hvor lyset er tændt om aftenen. Dette kan fx være gældende for moderne kvægstalde med naturlig ventilation.

Version 2.0 - 14. januar 2011