Miljøstyrelsens hjemmeside

Opret bruger Log ind

§ 32 - Miljøeffektive teknologier eller teknikker

RSS
Advarsel! Der opstod følgende fejl i Wikiudvidelsen FAQ Service: "Unable to connect to the remote server"

Sideindholdet vises muligvis ikke korrekt!
Alle   

Anmeldelse

Vurdering

Dette afsnit blev sidst ændret d. 30 mar 2017

Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §§ 7, 32, 36 og 37

Sådan gør du

Du skal følge procedurereglerne, der gælder for alle anmeldeordninger, dog med undtagelse af § 25.

Vil du vide mere?

Betingelser for brug af anmeldeordningen

Der kan ske afprøvning af miljøeffektive teknologier eller teknikker på eksisterende husdyrbrug efter anmeldelse til kommunen, når følgende betingelser er opfyldt:

 1. Husdyrbruget har en godkendelse meddelt efter husdyrgodkendelseslovens § 11 eller 12.
 2. Dyreholdets størrelse og sammensætning ændres ikke.
 3. Forureningen fra husdyrbruget og de enkelte staldanlæg øges ikke som følge af afprøvning af den anmeldte miljøeffektive teknologi eller teknik. Forureningen må dog godt forøges bagatelagtigt for eksempel ved en forøgelse af el- eller vandforbrug.
 4. Husdyrbrug, der har aktiviteter omfattet af husdyrgodkendelseslovens § 12, stk. 1, nr. 1-3, overholder emissionsgrænserne, jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §§ 14-18.
 5. Afprøvningen af den miljøeffektive teknologi eller teknik sker mindst 100 meter fra:
  a. Nærmeste beboelsesbygning på en ejendom uden landbrugspligt i en samlet bebyggelse i landzone, som har en anden ejer end driftsherren.
  b. Eksisterende eller ifølge kommuneplanens rammedel fremtidig byzone eller sommerhusområde.
  c. Et område i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig og erhvervsformål eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lignende.
  d. Naturområder omfattet af husdyrgodkendelseslovens § 7, stk. 1.
  e. Andre ammoniakfølsomme naturtyper, som indgår i udpegningsgrundlaget for internationale naturbeskyttelsesområder.
  f. Heder, moser og overdrev, som er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3.
  g. Ammoniakfølsom skov, jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3, punkt A, nr. 3.
 6. Hvis afprøvningen af miljøeffektive teknologier eller teknikker nødvendiggør etablering, udvidelse eller ændring af anlægget, skal følgende betingelser være opfyldt:
  1. Byggeriet er begrænset til det, der er nødvendigt for at afprøve den anmeldte miljøeffektive teknologi eller teknik.
  2. Byggeriet indebærer ikke renovering af eksisterende staldanlæg, eller at staldsystemet ændres til et staldsystem med øget ammoniakemission.
  3. Ny bygningsmasse overstiger samlet set ikke 250 m3 i bygningsrumfang. Der kan dog etableres op til 500 m3 i bygningsrumfang, når byggeriet fremstår, som beskrevet i nedenstående punkt b.
  4. Ventilationsafkastet afviger ikke væsentligt i rumfang og højde i forhold til eksisterende afkast.
  5. Byggeriet fremstår enten som beskrevet i punkt a eller som beskrevet i punkt b:
   a) Byggeriet fremstår i sædvanlige byggematerialer med jordfarvede, ikke-reflekterende overflader, og bygningshøjden er højst 5 meter, dog ikke højere end nærmeste bygnings højde.
   b) Byggeriet fremstår i samme byggestil som det eksisterende byggeri, hvortil der sker tilbygning eller ændring, herunder i ydre byggematerialer, farver og taghældning. Bygningsbredde og bygningshøjde overstiger ikke bredde og højde herunder taghøjde på det eksisterende byggeri.
 7. Byggeriet medfører ikke væsentlige ændringer i eksisterende terræn og placeres i umiddelbar tilknytning til eksisterende byggeri.
 8. Afprøvningen er afsluttet senest 3 år efter, at kommunen har truffet afgørelse om, at den anmeldte miljøeffektive teknologi eller teknik kan afprøves. Kommunen kan dog forlænge afprøvningsperioden med op til år.

Generelt om betingelserne

Betingelserne for at bruge anmeldeordningen skal alle være opfyldt for, at projektet kan gennemføres uden tilladelse eller godkendelse efter husdyrgodkendelseslovens §§ 10, 11 eller 12.

Hvis alle betingelser er opfyldt, har anmelder krav på at kunne gennemføre projektet uden tilladelse eller godkendelse efter husdyrgodkendelsesloven. Kommunen kan hermed ikke give afslag til projektet, hvis alle betingelser er opfyldt.

Der kan således ikke ved afgørelsen lægges vægt på andre kriterier end de, der følger af anmeldeordningen. Kommunen skal derfor ikke foretage vurderinger ud over, hvad der er nødvendigt for at afgøre, om de fastsatte betingelser for brug af anmeldeordningen er opfyldt. Ved udarbejdelse af anmeldeordningen er det ved fastsættelse af betingelserne vurderet, at der ikke vil være nogen væsentlig miljøpåvirkning, når betingelserne er opfyldt.

Etablering, udvidelse eller ændring af anlægget

Byggeri, der ikke fremstår i samme byggestil som det eksisterende eller hvor bygningsbredde eller –højde på anlægget overstiger bredde og højde på det eksisterende byggeri, skal fjernes senest 3 måneder efter, at afprøvning af den miljøeffektive teknologi eller teknik er afsluttet. Dette krav kan imidlertid fraviges, hvis kommunen forinden har modtaget en ansøgning om godkendelse af byggeriet efter husdyrgodkendelseslovens §§ 11 eller 12. Hvis ansøgningen ikke imødekommes, skal byggeriet fjernes senest tre måneder efter, at sagen er afgjort med et afslag.


Helpdesksvar om emnet

Version 2.0 - 14. januar 2011