Miljøstyrelsens hjemmeside

Opret bruger Log ind

Støj - Vurdering

RSS

Indholdsfortegnelse [Skjul / Vis]


Sådan gør du

Du skal som kommunal sagsbehandler vurdere om støjgenerne fra husdyrbruget overskrider de vejledende støjgrænser i nærmeste byzone eller sommerhusområde samt område i landzone, der ved lokalplan er udlagt til boligformål. Hvis husdyrbruget ligger i det åbne land skal du vurdere eventuelle gener i forhold til nærmeste enkeltbeboelse

Vurdering af støjgener fra husdyrbruget skal sikre, at husdyrbruget indrettes og drives under hensyn til omboende. Ligger husdyrbruget i nærheden af byzone eller sommerhusområde samt område i landzone, der ved lokalplan er udlagt til boligformål, bør der stilles skærpede støjkrav, jf. Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 om 'Ekstern støj fra virksomheder.

Ved vurdering af støjgener bør det vurderes, om det er relevante at stille krav om efterfølgende målinger støjniveauet. Dog skal det siges, at ”sund fornuft” vurderinger på stedet, som oftest er fuld ud tilstrækkelige til at vurdere om der er behov på yderligere tiltag suppleret med målinger.

Det vil ikke altid være relevant at vurdere støjniveauet i skel. I stedet kan støjniveauet vurderes ved nærmeste nabobeboelse eller i haven/terrassen til nabobeboelsen, hvor typisk ophold finder sted. Dette kan specielt være relevant, hvis der er tale om en enkelt beboelse i det åbne land.

Retsgrundlag

Af husdyrgodkendelsesloven § 19 fremgår:
"§ 19. Kommunalbestyrelsen skal ved vurderingen af en ansøgning om tilladelse efter § 10 eller godkendelse efter §§ 11, 12 eller 16 sikre sig, at
...
2) husdyrbruget i øvrigt kan drives på stedet uden at påvirke omgivelserne på en måde, som er uforenelig med hensynet til omgivelserne..."

Af husdyrgodkendelsesloven § 20 fremgår:
"§ 20. Kommunalbestyrelsen skal ved vurderingen af en ansøgning om tilladelse efter § 10 eller en godkendelse efter § 11 eller § 12 sikre sig, at risikoen for forurening eller væsentlige gener for omgivelserne begrænses, hvis anlægget ligger mindre end 300 m fra
1) en beboelsesbygning på en ejendom uden landbrugspligt, der ligger i en samlet bebyggelse i landzone, og som har en anden ejer end driftsherren,
2) et eksisterende eller ifølge kommuneplanens rammedel fremtidigt byzone- eller sommerhusområde eller
3) et område i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig og erhverv eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lign..."

Af husdyrgodkendelsesloven § 23 fremgår:
"§ 23. Kommunalbestyrelsen skal ved vurderingen af en ansøgning om godkendelse efter § 11 eller § 12 varetage følgende hensyn:
...
3) Begrænsning af eventuelle gener for naboer (lugt-, støj-, støv-, flue- og lysgener, affaldsproduktion m.v.)..."

Af husdyrgodkendelsesloven § 31 fremgår:
"§ 31. Kommunalbestyrelsen skal meddele afslag på en ansøgning om tilladelse efter § 10 eller godkendelse efter §§ 11, 12 eller 16, hvis § 19 ikke er opfyldt..."

Af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen § 13 fremgår:
"§ 13. En godkendelse efter §§ 11 eller 12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, skal indeholde en vurdering, jf. §§ 19-26, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, samt vilkår for virksomhedens etablering og drift. Vilkårene skal sikre, at kravene i §§ 27 og 29 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug opfyldes og skal fastsætte følgende:
2) Grænseværdier, tekniske foranstaltninger eller tilsvarende parametre.
3) Den egenkontrol, som husdyrbruget skal foretage, herunder angivelse af beregninger, målinger, procedurer m.v. Der skal fastsættes krav til hyppighed, afrapportering og metode til at vurdere, om grænseværdierne er overholdt, tidspunkterne for indberetning af resultaterne af egenkontrollen til kommunalbestyrelsen, samt angivelse af, om prøveudtagning og analyse kan udføres af husdyrbruget selv eller skal udføres af et akkrediteret laboratorium. IE-husdyrbrug skal indberette informationer på grundlag af resultaterne af emissionsovervågningen mindst en gang årligt.
...
11) Begrænsning af eventuelle gener for naboer (lugt-, støj-, støv-, flue- eller lysgener fra anlægget).
...
13) Husdyrbrugets indretning og drift for at sikre, at husdyrbruget ikke påfører omgivelserne væsentlig forurening, herunder ved uheld.
..."

Se husdyrgodkendelsesloven og husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen

Vil du vide mere?

Faste støjgrænser Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 om 'Ekstern støj fra virksomheder er stadig det gældende vejledende grundlag for vurdering af støj fra husdyrbrug.

Det følger bl.a. af vejledningen, at anlæg på et husdyrbrug skal overholde følgende støjvilkår:

DagKl.ReferencedB(A)
Mandag-Fredag07-188 timer55
Lørdag 07-14 8 timer55
Lørdag 14-18 8 timer45
Søn- og helligdage07-188 timer45
Alle dage18-221 timer45
Alle dage22-07 0,5 timer40
Spidsværdi 22-07-55

Støjvilkårene for landbrugsdrift omfatter al støj fra virksomheden, dvs. også støj fra andet end faste, tekniske installationer. Vilkår om støj skal derfor gælde al støj fra landbrugsdrift, men kun støjen fra landbrugsdriften på ejendommens bygningsparcel, dvs. ikke støj fra f.eks. markdriften. Støjvilkårene gælder heller ikke støjen fra græssende får.

Der bør ved meddelelse af miljøgodkendelse fastsættes vilkår om, i hvilket omfang landbrugsvirksomheden gennem målinger og/eller beregninger skal dokumentere, at de fastsatte støjgrænser er overholdt. Sådanne målinger kan dog højst forlanges foretaget en gang årligt, medmindre særlige forhold gør sig gældende. Udgifter til støjmåling/støjberegninger afholdes af virksomheden.

Se nærmere Støj - Vilkår.

Version 2.0 - 14. januar 2011