Miljøstyrelsens hjemmeside

Opret bruger Log ind

Støv - Ansøgning

RSS

Indholdsfortegnelse [Skjul / Vis]


Sådan gør du

Du skal som ansøger angive og placere af støv-kilder der kan give væsentlige støvgener for omgivelserne på anlægskortet. (ventilationsafkast fra fodersiloer og stalde mm.).

Ved fjerkræproduktion angives hvilke støvfiltre, der anvendes på afkast fra ventilationsanlæg fra stalde.

Retsgrundlag

Det fremgår af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen:

§ 6.
...
Stk. 2. Hvis ansøgningen vedrører etablering, udvidelse eller ændring af et husdyrbrug omfattet af § 11 eller § 12, stk. 3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, skal ansøgningen indeholde de oplysninger, der fremgår af bilag 2, punkt A - L. Ansøgningsskemaet skal udfyldes på baggrund af det beskyttelsesniveau, der fremgår af bilag 3, og ansøgningen skal udarbejdes på det ansøgningssystem, der fremgår af www.husdyrgodkendelse.dk eller på et andet digitalt system, der opfylder de krav, der fremgår af bilag 5. ...


Bilag 2, punkt H30.
30) Oplysninger om lugtforureningskilder, der kan indebære væsentlige gener for omgivelserne samt oplysninger om kilder til luftforurening, der kan forurene miljøet væsentligt. Foranstaltninger til begrænsning af lugtgener og luftforurening beskrives, herunder angivelse af effekt og andre relevante driftparametre for de pågældende teknologier.

Vil du vide mere?

Støvgener kan opstå i stalden og lager ved håndtering af foder. Endvidere kan ventilationsanlæg specielt fra fjerkræproduktion være årsag til støvgener.


Version 2.0 - 14. januar 2011