Miljøstyrelsens hjemmeside

Opret bruger Log ind

Zink og kobber

RSS

Ansøgning

Vurdering

Dette afsnit blev sidst ændret d. 23 maj 2016

Sådan gør du

Du skal som kommunal sagsbehandler, såfremt der er behov herfor, vurdere risikoen for væsentlige miljøpåvirkninger i forhold til anvendelsen af kobber og zink.

Du skal indledningsvist afklare om en ansøgning om produktion af smågrise skal indeholde muligheden for at anvende medicinsk zink.

Hvis ansøger accepterer et vilkår om, at medicinsk zink ikke må anvendes, er yderligere miljøvurdering ikke nødvendig.

Det er heller ikke nødvendigt med yderligere vilkår, hvis husdyrgødningen fra smågrise afsættes til et fælles biogasanlæg, hvor gyllen i stort omfang opblandes med andre gylletyper.

Hvis husdyrgødningen fra smågrisene derimod anvendes direkte på egen bedrift og hvis medicinsk zink ønskes anvendt bør der tages stilling til, hvorledes forsigtighedsreglerne i produktresuméerne skal overholdes.

Retsgrundlag

Husdyrgodkendelseslovens § 27, jf. § 19.

Vil du vide mere

Miljømæssig baggrund

Flere undersøgelser og analyser i 2015 har vist, at der i flere tilfælde er konstateret stigende koncentrationer af zink i arealer, hvor der er udbragt husdyrgødning fra svin.

Kobber

På nuværende tidspunkt og med den nuværende viden er problemerne med kobber ikke større end, at de kan håndteres gennem den generelle regulering i forhold til grænseværdier for indhold af kobber i foderet.

Zink

I forhold til zink er det nu konstateret, at der i særlige situationer kan være behov for yderligere vurderinger i forbindelse med en miljøgodkendelse.

Rapport om kobber- og zinkindholdet i jord fra DCE, Aarhus Universitet

I rapport nr. 159 (2015) om belysning af kobber- og zinkindholdet i jord fra DCE, Aarhus Universitet, er der offentliggjort resultater, som viser, at nuleffektniveauet i dyrkningsjorden er overskredet i 45 % af de undersøgte lokaliteter, og der ses en stigende tendens.

Tilførslen af zink via husdyrgødningen kan ifølge oplysninger i rapporten beregnes til ca. 1,4 kg zink per hektar for slagtesvin og ca. 5 kg zink per hektar ved alene tilførsel af smågrisegylle op til harmonigrænsen. Ifølge Landbrugsinfo optager afgrøden ca. 300 gram zink per hektar, og i Landbrugsinfo angives også, at der er en tilførsel af zink fra kvæg på 1,4 kg zink per hektar. Der sker således en betydelig ophobning af zink, hvilket forklarer det stigende indhold i jorden.

En stor del af zinkindholdet i gyllen fra smågrise skyldes anvendelse af medicinsk zink (ZnO), og forbruget af dette er mere end tredoblet fra 2005 til 2013. Det angives også i rapporten, at det vurderes, at 4-14 % af den tilførte mængde af zink udvaskes, og det angives, at særligt sandjord med lavt reaktionstal er problematiske.

NOVANA rapport om miljøfremmede stoffer og metaller i vandmiljøet

Ifølge NOVANA rapport nr. 142 (2015) om miljøfremmede stoffer og metaller i vandmiljøet fra 2015 fra DCE, Aarhus Universitet, er der fundet zinkkoncentrationer i vandmiljøet over grænseværdien på 67 % på de 21 målte lokaliteter. Det er ikke klarlagt i hvilket omfang zink fra landbrugsarealer er kilden til disse overskridelser, men undersøgelser fra Nederlandene viser, at zink fra husdyrgødning kan være den primære kilde i landbrugsoplande. Anvendelsen af zink i det nuværende omfang vurderes på denne baggrund ikke at være miljømæssig bæredygtig på længere sigt. Dette underbygges også af nye krav og retningslinjer fastsat i produktresuméerne for medicinsk zink. Disse er ved at blive revideret, således det forventes, at der i produktresuméerne for alle produkter af medicinsk zink angives en række forsigtighedsregler.

Tiltag til at reducere miljøbelastningen på grund af zink

Der er igangsat et større udredningsarbejde både i erhvervet, forskningsinstitutionerne og ministerierne i forhold til at finde løsninger, som kan reducere anvendelsen og miljøbelastningen på grund af zink. Der er sandsynligvis gode muligheder for generelt at kunne reducere anvendelse af zink i foderet. Det forventes derfor, at zinkanvendelsen generelt kan reduceres indenfor en kortere årrække.

Til orientering kan også henvises til erhvervets handlingsplan på området.

Løsning af problemer med zink har fokus på smågriseproduktionen

Det er ikke målet med miljøvurderingerne og vilkårene i miljøgodkendelsen at løse hele miljøproblemet med zink, ligesom de heller ikke skal løse alle miljøproblemerne med kvælstof og fosfor.

Miljøvurderingerne må foreløbig baseres på, at den generelle regulering i løbet af en kortere årrække håndterer det generelle problem. Der foreligger heller ikke på nuværende tidspunkt tilstrækkelig viden til, at der kan fastlægges et klart beskyttelsesniveau fastlagt i en bekendtgørelse til anvendelse i miljøgodkendelserne.

Miljøgodkendelserne skal derfor have fokus på at håndtere de situationer, hvor man med den nuværende viden kan konstatere en væsentlig risiko for miljøet. Det er derfor hensigtsmæssigt, hvis kommunen i sin sagsbehandling i forhold til miljøproblemer med zink har fokus på den særligt store udfordring, som findes i smågriseproduktionen.

Dette fokus er både nødvendigt i forhold til at håndtere lokale ”hotspots” med en stor koncentration af zink og i forhold til at håndtere de krav, som stilles, hvis der skal kunne anvendes medicinsk zink på husdyrbruget.

Overholdelse af forsigtighedsreglerne i produktresuméerne

Hvis husdyrgødningen fra smågrisene derimod anvendes direkte på egen bedrift og hvis medicinsk zink ønskes anvendt bør der tages stilling til, hvorledes forsigtighedsreglerne i produktresuméerne skal overholdes.

For yderligere information om de forsigtighedsregler, der er fastsat i produktresuméerne for medicinsk zink, henvises der til forsigtighedsreglerne for Vilocare.

Vurdering

Der skal der i første omgang tages stilling til et krav om, at maksimalt 40 % af den udbragte mængde husdyrgødning på bedriften må være husdyrgødning fra behandlede svin (smågrise), når der er tale om udbringning af husdyrgødning svarende til det fulde harmoniforhold i medfør af husdyrgødningsbekendtgørelsen. Er mængden af udbragt husdyrgødning mindre, bør der maksimalt udbringes 40 % af maksimalt harmoniforhold i form af husdyrgødning fra behandlede svin (smågrise).

Dette kan umiddelbart vurderes ud fra ansøgningen og er centralt, fordi produktresuméet vedr. veterinær, medicinsk zink angiver, at hvis dette ikke er muligt, er brugen af medicinsk zink kontraindiceret. Projektet bør derfor forsøges ændret, således at der udbringes mindre end 40 % af det maksimale harmoniforhold i form af husdyrgødning fra smågrise på bedriften målt i dyreenheder.

Vilkår

Eventuelle vilkår vedrørende zink i godkendelser eller tilladelser bør formuleres således, at de kun gælder så længe der udbringes husdyrgødning fra behandlede svin.

I produktresuméet til medicinsk zink angives, at udbringning på sandholdige jorde med pH under 6 er problematisk. Der bør derfor på husdyrbrug med smågrise fastsættes vilkår om kalkning af sandjorde (JB 1- 4), således et reaktionstal på over 6 opnås i hele godkendelsesperioden. Her skal efterspørges jordbundkort på bedriften, som findes på stort set alle bedrifter, hvor reaktionstallet på arealerne fremgår. På Landbrugsinfo findes vejledningsmateriale, hvor de nødvendige kalkmængder kan beregnes og fastsættes.

Såfremt husdyrgødning fra behandlede smågrise opbevares og udbringes særskilt bør det sikres, at anden gylle på bedriften anvendes på sådanne arealer de efterfølgende år. Det vil sige, at ren smågrisegylle kun må anvendes på det samme areal hvert 3. år. Når der anvendes husdyrgødning fra smågrise bør der holdes en afstand på 3-6 meter til vandmiljøet.

Helt generelt bør kommunen i samarbejde med ansøger afsøge, om udbringningen af zink på bedrifter med smågrise kan reduceres ved at øge afsætningen af husdyrgødningen til f.eks. planteavlere i nærheden udover de mængder, som kravene til fosfor umiddelbart foreskriver.


Vilkår
Version 2.0 - 14. januar 2011