Miljøstyrelsens hjemmeside

Opret bruger Log ind

Anmeldelse af anlæg eller dyrehold

RSS
Bemærk at denne vejledning endnu ikke omfatter ændringer, som er indført med den seneste ændring af bekendtgørelsen (BEK nr 1324 af 15/11/2016).


Krav om anmeldelse

Husdyrgødningsbekendtgørelsens §§ 35-36

Inden etablering, udvidelse eller ændring af de i §§ 4-24 omhandlede anlæg eller af dyrehold inden for disse anlæg, skal der indgives anmeldelse til kommunen.

Anmeldelsens indhold

Anmeldelse af anlæg og/eller dyrehold skal indeholde angivelse af anlæggets placering i forhold til:
  • Vandindvindingsanlæg
  • Vandløb (herunder dræn), søer over 100 m2 og kystvande
  • Omgivende ejendomme
  • Bebyggelse
  • Eksisterende eller ifølge kommuneplanen fremtidigt udlagt byzone- og sommerhusområde, samt områder, der i kommuneplanen og/eller lokalplan er udlagt til boligformål eller blandet bolig og erhverv eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner og lignende.

Anmeldelse af anlæg skal desuden indeholde:
  • Konstruktionstegninger m.v., som anført i bygningsreglementet,
  • Dokumentation for, at de i §§ 4-24 nævnte krav til styrke, tæthed og bestandighed opfyldes,

Kommunen kan bestemme, at anmeldelse skal ske på særlige skemaer.

Forhold til husdyrgodkendelsesloven

Af husdyrgødningsbekendtgørelsens §§ 35, stk. 5 og 36, stk. 6 fremgår det, at hvis det anmeldte kræver en tilladelse eller godkendelse efter husdyrgodkendelseslovens §§ 10, 11 eller 12, anses anmeldelsen for indeholdt i ansøgningen om tilladelse eller godkendelse.

Selv om det ikke tilsvarende fremgår udtrykkeligt, at anmeldelse efter husdyrgødningsbekendtgørelsen kan anses for indeholdt i en anmeldelse efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, så må det tilsvarende gælde i disse tilfælde, når blot de nødvendige oplysninger efter §§ 35, stk. 2 og 36, stk. 2 er indeholdt i anmeldelsen efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

Kommunens frist for indsigelse

Hvis kommunen ikke har gjort indsigelse inden 2 uger fra modtagelsen af anmeldelsen, kan det anmeldte udføres.

Hvis kommunen har gjort indsigelse, må anmeldte bygge- og anlægsarbejder eller etableringer, ændringer eller udvidelser af dyrehold, ikke begyndes, før kommunen har meddelt afgørelse om det.


Version 2.0 - 14. januar 2011