Miljøstyrelsens hjemmeside

Opret bruger Log ind

Sidehistorie: Pelsdyrfarme til kødædende pelsdyr

Sammenlign side versioner« Ældre version - Tilbage til Page History - Nyere version »


Page Revision: 13/12/2013 09:30


UDKAST TIL VEJLEDNING OM PELSDYRFARME I HØRING
Denne side er en del af vejledningen om pelsdyrfarme, som er i høring i perioden 1. februar - 1. marts 2014.
Miljøstyrelsen udsendte denne nyhed om høring af vejledningen om pelsdyrfarme 1. februar 2014.

Indholdsfortegnelse [Skjul / Vis]VEJLEDNINGEN SKAL OPDATERES IFT NYERE REGLER I HUSDYRGODKENDELSESLOV OG -BEK, HUSDYRGØDNINGSBEK OG PELSDYRBEK

TEKST FRA HJEMMESIDEN, NEDERST PÅ DENNE SIDE, SKAL REDIGERES

DER SKAL SKRIVES OM SÅ FORSIDEN TIL PELSDYRVEJLEDNINGEN FREMSTÅR SOM WV I ØVRIGT

Den 25. marts 2004

Vejledning om pelsdyrfarme

Miljøministeriet har i medfør af miljøbeskyttelsesloven udstedt en ny bekendtgørelse om pelsdyrfarme (Bekendtgørelse nr. 607 af 15. juli 2002), som trådte i kraft den 1. august 2002.

Pelsdyrfarmbekendtgørelsen er en såkaldt branchebekendtgørelse, der fastsætter regler for etablering, indretning, udvidelse, ændring og drift af farme med kødædende pelsdyr. Ændringer i forhold til den tidligere bekendtgørelse (Bekendtgørelse nr. 12 af 3. januar 1992) tager især sigte mod at reducere tabet af næringsstoffer fra pelsdyrfarme med afsæt i de forhold, som blev anført i Ammoniakhandlingsplanen.

Der henvises til afsnittet afslutningsvis om administrative bestemmelser, hvor konsekvensen af bekendtgørelsens status som branchebekendtgørelse bl.a. er beskrevet.

På Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside – www.skovognatur.dk/landbrug findes - ”Retningslinier for fluebekæmpelse på pelsdyrfarme” - ”Byggeblad vedr. containere til opbevaring af fast gødning fra mink m.v

HERUNDER ER INDSAT TEKST FRA HJEMMESIDEN - SKAL REDIGERES Pelsdyrfarme Der gælder særlige regler for placering og godkendelse af pelsdyrfarme samt for indretning og drift af farmens stalde og lagre. Disse er fastsat i bekendtgørelse nr. 1428 af 13. december 2006 om pelsdyrfarme m.v. Når det gælder opbevaring og anvendelse af gødning sker reguleringen efter samme regler som gælder for husdyrbrug. Tilladelse efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §10 Kommunerne fører tilsyn med de enkelte pelsdyrfarme og håndhæver bestemmelserne i bekendtgørelsen. Da pelsdyrbekendtgørelsen er en branchebekendtgørelse, har den enkelte pelsdyravler kun begrænsede muligheder for at klage over kommunens afgørelse. Regler om afstande til naboer og kravet om opsamling af gødning er præciseret i en vejledning til pelsdyrbekendtgørelsen fra 2004. Pelsdyrbekendtgørelsen fastsætter krav og betingelser om: Afstande mellem pelsdyrfarmen og fx nabobeboelser og byzoner Opsamling af gødning Drift af pelsdyrfarmen Svar på udvalgte spørgsmål Pelsdyrfarmbekendtgørelsen giver jævnligt anledning til spørgsmål. Derfor har Skov- og Naturstyrelsen samlet svarene på de mest almindelige spørgsmål. Svar på udvalgte spørgsmål (FAQ) Beslægtede emner Husdyrgødning - vejledninger, spørgsmål og logbog Husdyrgødning - byggeblade og retningslinjer Dokumenter og artikler Helhedsorienteret miljøvurdering af minkavl og forslag til indsatsområder (pdf) Udgivelser Retningslinjer for fluebekæmpelse på pelsdyrfarme - Link til Skadedyrslaboratoriets hjemmeside eller klik her for at komme til retningslinjer i pdf Lovgivning Bekendtgørelse nr. 1428 af 13. december 2006 om pelsdyrfarme m.v., som er trådt i kraft per 1. januar 2007 Vejledning om pelsdyrfarme Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage Links Kopenhagen Fur


Version 2.0 - 14. januar 2011