Miljøstyrelsens hjemmeside

Opret bruger Log ind

Sidehistorie: Pelsdyrfarme til kødædende pelsdyr

Sammenlign side versioner« Ældre version - Tilbage til Page History - Nyere version »


Page Revision: 06/01/2017 10:17Pelsdyrhallers indretning og konstruktion

Husdyrgødningsbekendtgørelsens § 37

Xxxxxxx

Pelsdyrhaller skal være indrettet og konstrueret således, 1) at det undgås, at gødning og regnvand sammenblandes, 2) at der ikke står vand i en eller flere pelsdyrhaller eller mellem pelsdyrhallerne, 3) at området under burene holdes tørt, og 4) at spild fra vandingssystemet ikke giver anledning til afstrømning eller nedsivning af gødningsstoffer.

I pelsdyrhaller til andre kødædende pelsdyr end ræve, og hvor pelsdyrhallen er uden fast gulv og afløb, skal der til brug for opsamling af gødning være installeret gødningsrender af mindst 28 cm bredde, jf. dog § 51, stk. 3,

og der skal være et halmlag under burene, som skal sikres ved, at dyrene har fri adgang til halm.

Opsamlingsbeholdere i direkte tilknytning til gødningsrenderne skal være udført af bestandige materialer, være uigennemtrængelige for fugt og have en fast overdækning.

Der må ikke på en pelsdyrfarm drænes eller etableres faskiner i tilknytning til pelsdyrhaller uden kommunalbestyrelsens tilladelse til afledning af spildevand efter reglerne i lov om miljøbeskyttelse.

Hvis kommunen konstaterer overtrædelse af stk. 1, kan den 1) påbyde, at der inden for en nærmere fastsat frist opsættes tagrender på pelsdyrhallerne, og 2) lade påbudte foranstaltninger efter nr. 1, udføre for den ansvarliges regning, når den fastsatte frist er udløbet.

Indretning og drift af pelsdyrhaller

Kapitel 3 og 4


Midlertidige krav

ER NOGET AF DETTE RELEVANT FOR HÅNDTERINGEN AF HALM MM UNDER BURENE I DAG, SELV OM DER ER GØDNINGSRENDER?

For farme, der som følge af overgangsordningen i § 15 endnu ikke skal opfylde kravet om gødningsopsamling i § 4, stk. 1, nr. 2, gælder de hidtidige regler indtil de konstruktionsændringer, der er nødvendige for at opfylde bekendtgørelsens krav om opsamling af gødning, er gennemført.

Det indebærer bl.a.:
  • At der skal renses i, under og omkring burene mindst en gang om ugen. Rengøring inde i burene med
    avlstæver og hvalpe kan dog undlades i tiden fra 25. april til 1. juli, for ræve dog indtil 15. juli ( § 7, stk. 1).
  • At der under burene i haller uden opsamlingssystem skal udlægges mindst 10 cm sand eller grus, som skal udskiftes mindst en gang årligt (§ 7 stk. 2).
  • At jorden under burene skal holdes tør og det skal sikres, at vandspild ikke giver anledning til afstrømning eller nedsivning af næringsstoffer (§ 7 stk. 3).

Materiale, der oprenses under burene, og sandet, der udskiftes, indeholder næringsstoffer. Det skal derfor enten føres til mødding eller udspredes på landbrugsjord.

For at opfylde kravene om, at jorden holdes tør under burene og at der ikke sker afstrømning eller nedsivning af næringsstoffer, skal vandingssystemet vedligeholdes, så vandspild så vidt muligt undgås. Åbne haller, der er etableret efter den 1. februar 1986, skal være forsynet med tagrender, hvis der ikke er opsat gødningsrender.

Der er ikke - som for stalde til andre dyrearter (?) - krav om tæt gulv i pelsdyrhaller - kun om gødningsrender.Haller med tæt bund

ER DETTE STADIG RELEVANT? Haller, der er forsynet med tæt bund, opfylder de generelle krav til stalde i husdyrgødningsbekendtgørelsen. Nedsivning fra hallen er derfor forhindret. Gulvet skal konstrueres med fald mod gulvafløb, der føres til gylle- eller ajlebeholder. Åbne haller skal langs ydersiden være forsynet med en kant som forhindrer afløb ud fra hallen.

Gødning, affald og foderspild skal føres til gødningslager. Vandspild fra drikkeventiler samt vand fra vask af bure og anden rengøring skal ligeledes opsamles i gødningslager (Gylle eller ajlebeholder). Vandspild fra drikkeventiler kan dog afledes på anden måde, såfremt der skabes sikkerhed for, at det ikke kommer i kontakt med gulvet under burene eller andre flader og materialer, der er forurenet med gødning eller urin.

Tagvand og drænvand fra arealet mellem haller kan normalt afledes som overfladevand uden særlige vilkår. Hvis der på området tidligere har været pelsdyrhaller uden tæt bund skal drænvand ved etablering af dræn dog behandles som spildevand på grund af risiko for udvaskning af næringsstoffer ophobet i jorden.

Minkhaller uden tæt bund

I minkhaller uden tæt bund er der flere mulighed for at overholde de fremtidige krav til opsamling af gødningen. På baggrund af den nuværende viden kan i denne vejledning anvises flere muligheder for opfyldelse af kravet. Disse opsamlingsmodeller fremgår af følgende skema, og indholdet af de enkelte kolonner forklares nedenfor.

Image

Skulle senere undersøgelser - mod forventning - vise, at kravet til maksimalt tab på 1,65 kg N og 0,16 kg P pr. årstæve ikke opnås ved disse anvisninger, vil de her anviste løsninger alligevel betragtes som opfyldelse af kravet om opsamling ifølge § 4 stk. 1.

Kravet om gødningsrender kan opfyldes ved hjælp af ophængte gødningsrender eller støbte render på jorden.

Renderne skal være mindst 28 cm brede. HVAD MENES MED DOG § 51, STK 3 I BEK? Rendernes bredde opmåles, som afstanden mellem toppunkterne på rendernes kant. Afstanden måles fra skillelinien for, hvor gødningen falder ind eller ud af renden. Renderne placeres f.eks. under de yderste 25 cm af burene og 5 cm uden for burene.

ER NEDENSTÅENDE STADIG RIGTIGT? Vandspild fra drikkeventiler kan dog afledes på anden måde, såfremt der skabes sikkerhed for, at det ikke kommer i kontakt med flader og materialer, der er forurenet med gødning og urin.

På farme, der den 26. marts 2004 er forsynet med opsamlingssystem med en mindre rendebredde end 32 cm, sidestilles disse render med kategorien ”rendebredde over 32 cm” i ovenstående skema. Tilsvarende gælder opsætning af render, der var anmeldt til kommunen inden den 26. marts 2004. Ved senere udskiftning af disse render pga. almindelig slid og ælde skal der opsættes render således, at de indtræder på normal vis i ovenstående opsamlingsmodel.

Ad 2) Udmugning reducerer ammoniakfordampning, lugt- og fluegener og forbedrer klimaet i stalden. Der skal derfor foretages udmugning af gødning mindst en gang om ugen (§ 7, stk. 1). Længerevarende hård frost kan dog umuliggøre udmugning, som derfor kan undlades, indtil vejret igen tillader det.

Ad 3) Til opsamling af næringsstoffer i den urin, der afsættes udenfor opsamlingsarealet for gødning, skal det resterende areal under burene tilføres et materiale, som kan opsuge næringsstofferne. Dette krav opfyldes ved, at minkene tilføres halm ad libitum (halm ad lib.). Herved menes, at der altid skal være rigeligt tilgængeligt halm ovenpå minkenes redekasse, således at de altid har mulighed for at opfylde deres behov for at trække halm ned i redekassen og ud i buret. Der må ikke være halmbegrænsende foranstaltninger, der hindrer adgangen til halmen andet end trådnettet. Derved sikres, at der løbende falder tilstrækkelig halm ned på grusbunden. Fra hvalpefødsel kræves strøelsen dog ikke udlagt på redekassen, dels fordi hvalpene kræver hyppigt eftersyn, og dels fordi der i slutningen af perioden fodres på redekasselåget, så hvalpene kan nå foderet. I denne periode skal strøelse i stedet tilføres i samme mængde direkte i buret, under buret eller i redekassen. I takt med at avleren - typisk i løbet af juli - afslutter fodringen på redekasselåget, skal tilførsel af strøelse på redekassen genoptages.

Ved ”halm ad lib+0,2 kg” menes, at der foruden tilførsel af ”halm ad libitum” til dyrene skal udlægges 0,2 kg. halm pr. uge pr. årstæve under burene.

Ad 4) En reduktion af mængden af protein i foderet vil formindske udskillelsen af næringsstoffer. Opsamlingsmodellerne er derfor afhængige af, hvilket foder avlerne anvender i perioden fra uge 30 til uge 47 – begge uger medregnes. Da der dagligt er udsving i fodersammensætningen, skal avlerne dokumentere procentsatsen ved hjælp af en produktionsplan fra foderleverandøren, hvoraf den planlagte mængde protein i procent af den omsættelige energi fremgår.

Efter at de gødningsopsamlingssystemer, der er omfattet af § 15, stk. 1, nr. 1, har været i funktion i 2 år, gennemføres en kontrol af, om branchen som helhed gennemsnitligt ud fra de faktiske målinger har efterlevet foderplanerne. Hvis branchen ved denne evaluering ikke lever op til kravet, vil der for den efterfølgende sæson efter forhandling kunne kræves øvrige stramninger. På tilsvarende måde gennemføres der herefter evaluering årligt.

Af hensyn til fluebekæmpelse skal der på arealet under burene foretages oprensning mindst 1 gang ugentlig. Man kan dog i perioden 1. maj til 1. november nøjes med at fjerne halmen under burene 1 gang om måneden og i den øvrige del af året hver anden måned, såfremt det ikke medfører uacceptable fluegener for omgivelserne. Hvis der på en farm konstateres fluegener specifikt begrundet i at halmlaget under burene ikke fjernes hyppigt nok, kan dette kræves fjernet én gang ugentligt. Oprensningsmaterialet skal ligesom halmen til opsugning af næringsstoffer føres til gødningslager eller udspredes på landbrugsarealer som gødning.

Ved vask af bure skal det sikres, at der ikke sker nedsivning af vand og gødningsstoffer fra hallerne (§ 7 stk. 3). Såfremt mængden af vaskevand begrænses til max. 20 l/m2 – svarende til en vandtilførsel på 20 mm – vil risikoen for nedsivning være begrænset, idet en sådan vandmængde kan tilbageholdes i de øverste grus- og jordlag, 8 hvorfra det kan fjernes ved fordampning fra jordoverfladen. Bekendtgørelsens bestemmelser i §7 stk. 3 anses derfor for opfyldt, hvis mængden af vaskevand begrænses til højest 20 l/m2.

Drænvand og anden afledning af overfladevand fra arealet mellem bygningerne skal behandles som spildevand. Etablering af nye dræn mellem hallerne kræver derfor spildevandstilladelse jf. § 4, stk. 3.

Haller uden fast bund til andre kødædende pelsdyrarter end mink

For pelsdyrarter som ræve og finnraccoon sker afsætning af gødning og urin fordelt over hele burets areal. Det er derfor ikke - som for mink – muligt at opsamle hovedparten af gødningen på vandtætte arealer (gødningsrender eller lign.) under en mindre del af burarealet. Der bør derfor som hovedregel være tæt bund under hele burarealet. Såfremt der ikke er tæt bund, skal der udlægges halm eller andet materiale, der kan opsuge den mængde næringsstoffer i gødningen. Indtil der foreligger godkendte byggeblade eller anden dokumentation for, hvilke mængder af halm og andet materiale, der er nødvendigt for at opfylde opsamlingskravet, kræves der en mængde på 100 og 150 kg halm pr. årstæve for henholdsvis sølvræve og blåræve. De 100/150 kg halm kan erstattes af andet materiale i en mængde, der sikrer samme opsamlingskapacitet dvs. der skal være samme væskeopsugende evne.

FAQ FRA HJEMMESIDEN

2. Er systemet med spande for enden af gødningsrenderne til opsamling af gødningen en gangbar metode ?

Det er præciseret i vejledningen for pelsdyrfarme, at opsamlingsbeholderen i forbindelse med gyllerender skal være udført af bestandige og for fugtighed vanskeligt gennemtrængelige materialer, have en fast overdækning og kan f.eks. være en lukket container. Formuleringerne er meget tilsvarende formuleringer vedrørende gyllebeholdere. Det kan derfor ikke accepteres, at opsamlingsbeholderen består af spande eller lign., der hverken er bestandige eller har fast overdækning. Opsamlingen må heller ikke foregå på anden måde, hvor der er risiko for spild i forbindelse med udmugning af renderne eller overførslen af gyllen til opbevaringsanlægget.

4. Kan en minkfarm, som er opført i 2003 have gødningsrender på 22 cm, eller skal renderne minimum opfylde landbrugets byggeblade, eller kan han lade dem sidde til de er slidt op, og så udskifte dem med render på minimum 28 cm i bredden?

Det lægges til grund, at farmen er ibrugtaget med opsatte gødningsrender i 2003.

Farme, der den 26. marts 2004 var forsynet med opsamlingssystem med en mindre rendebredde end 32 cm, sidestilles med kategorien "rendebredde over 32 cm", jf. skemaet i pelsvejledningen under afsnittet om "minkhaller uden tæt bund".

Ved senere udskiftning af disse render p.g.a. almindelig slid og ælde, skal der opsættes render således, at de indtræder på normal vis i den nævnte opsamlingsmodel, jf. igen skemaet med forskellige rendebredder, hyppighed af udmugning i renden, tilførsel af halm og proteinindhold i % af OE i uge 30-47.

Det betyder for den pågældende minkfarm, at den kan have gødningsrender på 22 cm, som kan sidde til de er slidt op (ved alm. slid og ælde), hvorefter de skal udskiftes med minimum 28 cm render i bredden.

5. Efter pelsdyrfarmbekendtgørelsens § 15, stk. 1, nr. 1. er tidsfristen for opfyldelse af kravet om gødningsopsamling og opbevaring (anmeldelse/ansøgning om de fornødne tilladelser) den 31. december 2004 for ejendomme med 600 eller flere tæver – hvordan skal de 600 tæver beregnes ?

Det fremgår af Skov- og Naturstyrelsens vejledning om pelsdyrfarme af 25. marts 2004, at det - uanset antallet af dyr på en minkfarm varierer gennem året - er antallet af årstæver på den pågældende farm, der skal lægges til grund. Antallet af årstæver defineres som antallet af parrede tæver. Det fremgår endvidere af vejledningen, at det normalt svarer til antallet af tæver på farmen pr. 1. juli. I den forbindelse skal det dog præciseres, at såfremt goldtæver (parrede tæver, der ikke får hvalpe) pelses inden 1. juli, svarer parrede tæver ikke helt til antallet af tæver på farmen den 1. juli.

6. En pelsdyravler har under 600 tæver og ønsker ikke at fortsætte, dvs. anmelder ikke opsætning af gødningsrender inden udgangen af 2007. Hvornår skal han nedlægge produktionen ? Er det ved udgangen af 2007 (alle mink skal pelses i november 2007) eller må han køre videre til november 2008, før alle mink pelses ?

Skov- og Naturstyrelsen finder, at produktionen skal stoppe i 2007 og ikke kan fortsætte i 2008 i tilfælde af, at der ikke til de relevante myndigheder senest den 31. december 2007 - i overensstemmelse med pelsdyrfarmbekendtgørelsens § 15 - er indleveret ansøgning/anmeldelse om de fornødne tilladelser til at opfylde kravet om gødningsopsamling, jf. bekendtgørelsens § 4, stk. 1, nr. 2.

Vaskeplads

Husdyrgødningsbekendtgørelsens § 38

Xxxxxxx

§ 38. En pelsdyrfarm skal være indrettet med en vaskeplads til at rense hvalpenet efter § 40, stk. 3, og rense foderrekvisitter efter § 42, stk. 5. Stk. 2. Vaskepladsen skal være uigennemtrængelig for fugt og skal have afløb til en beholder til opsamling af restvand og flydende husdyrgødning efter reglerne i kapitel 7 og § 23, stk. 2. Stk. 3. Kravet om vaskeplads til at rense foderrekvisitter efter stk. 1 gælder ikke, hvis der udelukkende anvendes tørfoder.

Vaskeplads for foderrekvisitter

§ 5

På pelsdyrfarme med et dyrehold på 300 avlstæver eller derover og sommerfarme med hvalpe svarende til 300 avlstæver eller derover, skal der indrettes en vaskeplads til rengøring af foderrekvisitter. Ved beregning af dyreholdets størrelse på sommerfarme anvendes de under kapitel 1 angivne omregningsfaktorer.

Gulvet på vaskepladsen skal udføres af materiale, der er vanskelig gennemtrængelig for fugtighed, og det skal kunne modstå påvirkninger fra de anvendte redskaber.

Afløb med tilhørende brønde skal udføres af autoriseret kloakmester i overensstemmelse med forskrifter for afløb, som anført i bygningsreglementet. Afløbet skal føres til en beholder, der opfylder kravene i husdyrgødningsbekendtgørelsen.

Såfremt der udelukkende anvendes tørfoder på farmen er det ikke nødvendigt at etablere vaskeplads.

Læhegn

Husdyrgødningsbekendtgørelsens § 39

Xxxxxxx

§ 39. Ved etablering, udvidelse eller ændring af en pelsdyrfarm med åbne pelsdyrhaller, eller ved fysisk lovliggørelse af en farm med åbne haller, hvor der ikke omkring farmen er etableret og vedligeholdt et læhegn af mindst tre rækker træer efter de hidtidigt gældende regler, skal der omkring farmen etableres og konstant vedligeholdes et beplantningsbælte af træer, buske eller lignende vegetation ifølge en udarbejdet beplantningsplan, som kommunalbestyrelsen skal godkende. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal ved fastsættelse af beplantningsplan tage hensyn til, hvis en pelsdyrfarm er lovligt etableret med en afstand til offentlig vej, privat fællesvej eller naboskel, der er mindre end 5 meter. Stk. 3. Kravet om beplantning efter stk. 1 gælder ikke inden for områder, der ved lokalplan udelukkende er udlagt til pelsdyrområder. Der skal dog etableres og konstant vedligeholdes en beplantning rundt om det udlagte pelsdyrområde under hensyn til kriterierne i stk. 1. Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan dispensere helt eller delvist fra kravet om beplantning efter stk. 1, i det omfang der uden beplantning ikke er synlig indsigt til en pelsdyrfarm.

Læhegn omkring farmen

§ 6

Omkring pelsdyrfarme skal der etableres og stedse vedligeholdes et læhegn bestående af mindst 3 rækker træer.

Hvis lovligt etablerede farme ligger mindre end 5 m fra offentlig vej, privat fællesvej eller naboskel kan der plantes mindre end 3 rækker træer. I så fald skal der drages særlig omsorg for, at hegnet er så tæt at indsyn til farmen begrænses mest muligt.

For områder, der ved lokalplan er udlagt til pelsdyrområde, gælder kravet om læhegn området som helhed. Dvs., at der skal etableres læhegn omkring hele lokalområdet, hvorimod der ikke kræves læhegn omkring den enkelte pelsdyrfarm.

Der henvises også til Fødevaredirektoratets bekendtgørelse nr. 610 af 19. juli 2002 om husning af mink og hegning af minkfarme, hvori stilles krav til, hvordan hegnet, som er omfattet af denne bekendtgørelse i relation til farme og anlæg, skal se ud.

Rensning og rengøring

Husdyrgødningsbekendtgørelsens § 40

Xxxxxxx

§ 40. Der skal renses og rengøres på en pelsdyrfarm efter de nærmere regler i stk. 2-5. Stk. 2. Der skal renses i burene samt området under og omkring burene mindst én gang om ugen. Rensning inde i bure med avlstæver og små unger kan undlades i perioden fra 25. april til 1. juli, jf. dog § 51, stk. 5. Der må ikke i burene, eller på hvalpenet, der er indlagt i burene, være gødning, der er mere end 4 uger gammelt. Pelsdyrhaller, bure og redekasser skal i øvrigt rengøres én gang årligt. Stk. 3. Brugte hvalpenet skal renses for gødningsrester m.v. Hvis hvalpenet ikke kan renses straks efter brug, skal brugte hvalpenet placeres på fast gulv, vaskeplads, møddingsplads eller andet areal, der er befæstet eller på lignende vis er uigennemtrængeligt for fugt, indtil de brugte hvalpenet kan renses. For at forebygge, at fluer kan udvikles i eller få adgang til brugte hvalpenet, skal brugte hvalpenet, der placeres på fast gulv m.v. for at blive renset senere, straks overdækkes med tætsluttende, vejrbestandigt og vandtæt materiale eller skal opbevares i vand i beholdere på det faste gulv m.v., idet vandet efter opbevaringen skal anses for og håndteres som flydende husdyrgødning efter reglerne i kapitel 7. Stk. 4. Der skal renses i, under og omkring gødningsrenderne, herunder kanterne af gødningsrenderne, og gødningsrenderne skal tømmes, mindst én gang om ugen i perioden fra 16. april til 31. oktober og mindst én gang hver anden uge i perioden fra 1. november til 15. april. Frekvenser for rensning og tømning af gødningsrender kan alene afviges, hvis tømning og rensning er umuliggjort af hård frost. Dog skal det i alle tilfælde sikres, at der ikke fra gødningsrenderne sker overløb af gylle og gødning. Gyllen inkl. gødningsrester skal føres til en beholder for flydende husdyrgødning efter reglerne i kapitel 7. Stk. 5. I pelsdyrhaller, der er indrettet med fast gulv og afløb, men uden gødningsrender, skal al halmen under burene muges ud mindst én gang om ugen i perioden fra 16. april til 31. oktober og mindst én gang hver anden uge i perioden fra 1. november til 15. april. I pelsdyrhaller med gødningsrender skal al halmen under burene muges ud mindst hver 4. uge i perioden fra 16. april til 31. oktober, og mindst hver anden måned i perioden fra 1. november til 15. april. Halmen inkl. gødningsrester skal anses for og opsamles som fast husdyrgødning efter reglerne i kapitel 5. Stk. 6. Hvis kommunalbestyrelsen konstaterer, at den rensning eller rengøring m.v., der skal ske på en pelsdyrfarm efter stk. 1-5, mangler eller er mangelfuld, eller hvis kommunalbestyrelsen vurderer, at manglende eller mangelfuld rensning eller rengøring m.v. på en pelsdyrfarm medfører, at nabobeboelse i væsentligt omfang generes af lugt fra pelsdyrfarmen, kan kommunalbestyrelsen, 1) påbyde, at der skal føres logbog med angivelse af dato og metoder til rensning og rengøring m.v. efter stk. 1-5, 2) påbyde, at der inden for nærmere fastsatte frister og på nærmere bestemte steder på pelsdyrfarmen skal renses og rengøres m.v. efter stk. 1-5, herunder at gødningsrender skal renses og tømmes, eller at al halmen under burene skal muges ud, med hyppigere frekvenser end fastsat i stk. 1-5, eller 3) lade påbudte foranstaltninger efter nr. 2, udføre for den ansvarliges regning, når den fastsatte frist er udløbet.

Fluer

Husdyrgødningsbekendtgørelsens § 41

Xxxxxxx

§ 41. Det skal på pelsdyrfarme effektivt forebygges, at fluer udvikles via æg-, larve- og puppestadier, og fluer skal effektivt bekæmpes, i overensstemmelse med Retningslinjer for fluebekæmpelse på pelsdyrfarme, udarbejdet af Aarhus Universitet. Stk. 2. Hvis kommunalbestyrelsen konstaterer, at den forebyggelse eller bekæmpelse af fluer, der skal ske på en pelsdyrfarm efter stk. 1, mangler eller er mangelfuld, eller hvis kommunalbestyrelsen vurderer, at manglende eller mangelfuld forebyggelse eller bekæmpelse af fluer på en pelsdyrfarm medfører, at nabobeboelse i væsentligt omfang generes af fluer fra pelsdyrfarmen, kan kommunalbestyrelsen, 1) påbyde, at der skal føres logbog med angivelse af dato samt metoder og midler til at forebygge og bekæmpe fluer efter stk. 1, 2) påbyde, at der inden for nærmere fastsatte frister og nærmere bestemte steder på pelsdyrfarmen, og for at bryde cyklus for udvikling af fluer, skal a) renses og rengøres m.v. efter § 40, stk. 1-5, herunder at gødningsrender skal renses og tømmes, eller at al halmen under burene skal muges ud, med hyppigere frekvenser end fastsat i § 40, stk. 1-5, b) vandes med larvicider (larvebekæmpelsesmidler), eller c) ske udskiftning af gruslaget under burene, hvis det konstateres, at fluer på larve- eller puppestadiet i stort antal befinder sig nede i gruslaget, og idet det udskiftede grus skal håndteres på samme måde som halm med gødningsrester efter § 40, stk. 5, eller 3) lade påbudte foranstaltninger efter nr. 2, litra a-b eller c, udføre for den ansvarliges regning, når den fastsatte frist er udløbet.

Fluebekæmpelse

§ 8

Der skal overalt på pelsdyrfarme foretages effektiv fluebekæmpelse i overensstemmelse med de af Statens Skadedyrslaboratorium fastsatte retningslinier.

Der henvises således til Statens Skadedyrslaboratorium’s ”Retningslinier for fluebekæmpelse på pelsdyrfarme” med en fortegnelse over fluemidler.

Det er vigtigt, at der foretages effektive forebyggende foranstaltninger, og at disse foranstaltninger om nødvendigt suppleres med bekæmpelse af de voksne fluer. De forebyggende foranstaltninger består især i at forhindre, at fluerne klækkes i gødning og i sand og jordlag under burene. Det er derfor - også for fluebekæmpelsen – vigtigt at reglerne for udmugning og oprensning under burene overholdes, og at der foretages en effektiv overdækning af gødningslagre. Disse foranstaltninger vil normalt reducere fluegenerne til et acceptabelt niveau.

Foderfremstilling

Husdyrgødningsbekendtgørelsens § 42

Xxxxxxx

§ 42. Der må ikke fremstilles foder på en pelsdyrfarm, jf. dog stk. 2. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan dog under særlige forhold meddele dispensation til fremstilling af foder til en pelsdyrfarms eget forbrug og til transport af eget foder mellem to eller flere pelsdyrfarme, der kan henføres til én og samme ejer eller driftsansvarlige. Stk. 3. Foder skal opbevares i lukkede siloer, containere eller fodervogne. Stk. 4. Proteinindholdet af omsættelig energi i foderet må ikke overstige gennemsnitligt 31 pct. i uge 30-47. Stk. 5. Foderrekvisitter skal renses omhyggeligt efter brug.

Fremstilling af foder

§ 9

Der må ikke fremstilles foder på pelsdyrfarme. Under særlige omstændigheder kan kommunalbestyrelsen dog give dispensation til fremstilling af foder, hvis foderet er beregnet til farmenes eget forbrug.

Foderet skal opbevares i lukkede siloer eller lukkede containere. Hvis foder opbevares i fodervogne eller spande skal disse placeres indendørs.

Plasmacytose

Husdyrgødningsbekendtgørelsens § 43

Xxxxxxx

§ 43. Kommunalbestyrelsen kan efter ansøgning tillade, at fast gødning fra pelsdyr, der er konstateret inficeret med plasmacytose, oplagres i marken, når den samlede dyrebestand på en farm, der er inficeret med plasmacytose, saneres, og opbevaring af gødningen på møddingplads herefter ikke er mulig efter reglerne i kapitel 5. Stk. 2. Tilladelse efter stk. 1 meddeles som gældende fra det tidspunkt, hvor pelsdyr på farmen findes inficeret med plasmacytose, til det tidspunkt, hvor sanering, rengøring, desinfektion og fri-testning af farmen har fundet sted. Stk. 3. Kommunalbestyrelsens tilladelse til oplagring i marken efter stk. 1 og 2 skal være ledsaget af vilkår af hensyn til formålet i § 11, stk. 3, 1. pkt. Kommunalbestyrelsen skal herunder som minimum fastsætte vilkår om, at 1) gødningen skal tilsættes halm, således at tørstofprocenten er mindst 30 ved udlægningen i markmøddingen, 2) markmøddingen skal indrettes med en bund af presset halm på mindst 10 cm tykkelse, 3) markmøddingen skal straks ved oplagring i marken og herefter konstant overdækkes med tætsluttende, vejrbestandigt og vandtæt materiale, og 4) markmøddingen skal placeres således, at den overholder afstandskravene efter § 6, stk. 1. Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan efter ansøgning tillade, at resthalm, hvoraf husdyrgødning fra plasmacytose-inficerede pelsdyr er frasepareret og er ført til opbevaring som fast husdyrgødning efter kapitel 5 og opbevaring som flydende husdyrgødning efter kapitel 7, afbrændes på farmen eller farmens arealer, når den samlede dyrebestand på en farm med plasmacytose-inficerede pelsdyr saneres, og veterinære hensyn taler imod at transportere den plasmacytose-inficerede resthalm til afbrænding på miljøgodkendte anlæg. Kommunalbestyrelsen kan fastsætte vilkår for tilladelsen til afbrænding af resthalm på farmen eller farmens arealer, herunder vilkår om afstandskrav.

Markmøddinger på plasmacytoseinficerede farme

§ 11

Kommunalbestyrelsen kan give tilladelse til, at fast gødning fra pelsdyrfarme oplagres i marken med henblik på bekæmpelse af plasmasytose efter reglerne i den til enhver tid gældende bekendtgørelse om plasmasytose hos mink, ilder og finnracoon. Denne mulighed foreligger alene, hvis farmens samlede dyrebestand saneres, og opbevaring af gødningen på møddingsplads - som beskrevet ovenfor – ikke er mulig som følge af risikoen for spredning af plasmasytose på farmen.

Markmøddingerne må kun bestå af faste ekskrementer og strøelse. Tilladelsen gives med vilkår om placering, indretning og drift af markmøddingen, så der ikke opstår risiko for forurening af grundvandet eller afledning til vandløb, dræn, søer og havet. Der skal derfor som minimum fastsættes vilkår om, at gødningen skal tilsættes halm, så tørstofprocenten mindst er 30 ved udlægningen,
  • at markmøddingen skal indrettes med en bund af presset halm på mindst 10 cm tykkelse,
  • at markmøddingen skal holdes overdækket med plastic eller andet tæt og vejrbestandigt materiale,
  • og at markmøddingen skal placeres med en afstand på mindst 50 m til nabobeboelse og 100 m til byzone og sommerhusområde.

Tilladelse til etablering af markmødding kan gives fra det tidspunkt, hvor den samlede dyrebestand udsættes til den næstfølgende 1. september.


Version 2.0 - 14. januar 2011