Miljøstyrelsens hjemmeside

Opret bruger Log ind

Sidehistorie: Anmeldelse af anlæg eller dyrehold

Sammenlign side versioner« Ældre version - Tilbage til Page History - Nuværende version


Page Revision: 11/08/2016 00:15


UDKAST TIL VEJLEDNING OM HUSDYRGØDNINGSBEKENDTGØRELSEN I HØRING INDTIL
1. OKTOBER 2016

Send bemærkninger til mst@mst.dk cc. andpe@mst.dk og ernch@mst.dk med anført j.nr. MST-12411-00355.
Bemærk at denne vejledning ikke omfatter ændringer i forslaget til bekendtgørelse, som var i høring indtil 10. august 2016, idet bekendtgørelsen endnu ikke er udstedt.


Krav om anmeldelse

Husdyrgødningsbekendtgørelsens §§ 35-36

Inden etablering, udvidelse eller ændring af de i §§ 4-24 omhandlede anlæg eller af dyrehold inden for disse anlæg, skal der indgives anmeldelse til kommunen.

Anmeldelsens indhold

Anmeldelse af anlæg og/eller dyrehold skal indeholde angivelse af anlæggets placering i forhold til:
  • Vandindvindingsanlæg
  • Vandløb (herunder dræn), søer over 100 m2 og kystvande
  • Omgivende ejendomme
  • Bebyggelse
  • Eksisterende eller ifølge kommuneplanen fremtidigt udlagt byzone- og sommerhusområde, samt områder, der i kommuneplanen og/eller lokalplan er udlagt til boligformål eller blandet bolig og erhverv eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner og lignende.

Anmeldelse af anlæg skal desuden indeholde:
  • Konstruktionstegninger m.v., som anført i bygningsreglementet,
  • Dokumentation for, at de i §§ 4-24 nævnte krav til styrke, tæthed og bestandighed opfyldes,

Kommunen kan bestemme, at anmeldelse skal ske på særlige skemaer.

Forhold til husdyrgodkendelsesloven

Hvis det anmeldte kræver en tilladelse eller godkendelse efter husdyrgodkendelseslovens §§ 10, 11 eller 12 anses anmeldelsen for indeholdt i ansøgningen om tilladelse eller godkendelse.

Kommunens frist for indsigelse

Hvis kommunen ikke har gjort indsigelse inden 2 uger fra modtagelsen af anmeldelsen, kan det anmeldte udføres.

Hvis kommunen har gjort indsigelse, må anmeldte bygge- og anlægsarbejder eller etableringer, ændringer eller udvidelser af dyrehold, ikke begyndes, før kommunen har meddelt afgørelse om det.


Version 2.0 - 14. januar 2011