Miljøstyrelsens hjemmeside

Opret bruger Log ind

Sidehistorie: Ikke-teknisk resumé - Vurdering

Sammenlign side versioner« Ældre version - Tilbage til Page History - Nyere version »


Page Revision: 23/02/2015 12:43


Indholdsfortegnelse [Skjul / Vis]


Sådan gør du

Du skal som kommunal sagsbehandler sikre dig, at det ikke-tekniske resumé fra ansøger er en korrekt og fyldestgørende beskrivelse af indholdet af godkendelsen, som er skrevet i et ikke-teknisk, læsbart sprog.

Undersøgelsen tager udgangspunkt i, om ansøgers resumé indeholder alle de nødvendige dele og er retvisende, herunder f.eks. hvis der er sket projekttilpasninger efter ansøgningens indgivelse. Hvis ikke det ikke-tekniske resumé er fyldestgørende, kan det føre til, at der foreligger en mangel i forhold til offentlighedens inddragelse, hvilket kan få ugyldighedsvirkning.

Undersøgelserne af det ikke-tekniske resumé foretages inden offentlighedsprocedurerne gennemføres. Er resuméet ved en indledende gennemgang ikke fyldestgørende, følges UVISA-proceduren for ukonforme ansøgninger, hvorefter resuméet skal suppleres eller ansøgningen afvises.

Retsgrundlag

IE-direktivet

Artikel 12, stk. 1, i IE-direktivet (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv af 24. november 2010 om industrielle emissioner (integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening), direktiv 2010/45/EU, har følgende ordlyd:

"Art. 12. stk. 1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at ansøgningerne indeholder en beskrivelse af:

a) anlægget og dets aktiviteter

b) de råstoffer og hjælpematerialer, andre stoffer samt den energi, der anvendes i eller produceres af anlægget

c) kilderne til emission fra anlægget

d) anlægsområdets tilstand

e) en basistilstandsrapport, når en sådan skal foreligge, i overensstemmelse med artikel 22, stk. 2

f) arten og mængden af de forventelige emissioner fra anlægget til de enkelte miljømedier samt en redegørelse for emissionernes signifikante miljøpåvirkninger

g) den valgte teknologi og andre teknikker, som kan forebygge eller, såfremt dette ikke er muligt, nedbringe emissionerne fra anlægget

h) foranstaltninger til forebyggelse, forberedelse til genbrug, genvinding og nyttiggørelse af affald, der produceres på anlægget

i) andre påtænkte foranstaltninger til opfyldelse af de generelle principper for driftslederens grundlæggende forpligtelser i medfør af artikel 11

j) påtænkte foranstaltninger til overvågning af emissionerne til miljøet

k) de væsentligste alternativer, som ansøgeren har undersøgt, til teknologi, teknik og foranstaltninger som forslået i ansøgningen i form af et et resumé.

Ansøgningen skal ligeledes indeholde en ikke-teknisk sammenfatning af ovennævnte informationer.

VVM-direktivet

Artikel 5, stk. 3, i VVM-direktivet (Rådets direktiv nr. 337 af 27. juni 1985 om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet (85/337), som ændret senest ved EP/Rdir 2003/35 og EP/Rdir 2009/31) har følgende ordlyd:

"Stk. 3. De oplysninger, som bygherren skal give …, skal mindst omfatte

  • en beskrivelse af projektet med oplysninger om placering, art og dimensioner
  • en beskrivelse af påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, nedbringe og om muligt neutralisere væsentlige skadelige virkninger
  • de data, der er nødvendige for at konstatere og vurdere de væsentlige virkninger, projektet vil kunne få for miljøet
  • en oversigt over de væsentligste alternativer, som bygherren har undersøgt, og oplysninger om de vigtigste grunde til valget under hensyn til indvirkningen på miljøet
  • et ikke-teknisk resumé af de i de foregående led omhandlede oplysninger."
    understreget hérVil du vide mere?

Kravet om et ikke-teknisk resumé af ansøgningen stammer fra IE-direktivet og VVM-direktivet og hensigten hermed er, at understøtte direktivernes krav om offentlighedens inddragelse, inden der gives godkendelse.

Det er derfor kommunens ansvar at sikre, at resuméet er retvisende og dækkende nok til at indgå i offentlighedsdelen af godkendelsesprocessen. Det betyder, at interesserede naboer og andre skal kunne danne sig et fyldestgørende billede af det ansøgtes betydning for naturen, naboerne og landskabet - uden der bruges vanskelige tekniske udtryk eller blot henvises til indforståede beregninger.

Version 2.0 - 14. januar 2011