Miljøstyrelsens hjemmeside

Opret bruger Log ind

Klagevejledning

RSS
Alle   

Vurdering

Dette afsnit blev sidst ændret d. 7 aug 2012

Indholdsfortegnelse [Skjul / Vis]


Sådan gør du

Du skal som kommunal sagsbehandler forsyne den endelige afgørelse med en retvisende klagevejledning. Vejledningsteksten kunne være som følger:

Klagevejledning
Der kan klages over afgørelsen om miljøgodkendelse inden 4 uger efter dens annoncering, dvs. senest den {DATO} ved kontortids udløb.

En klage skal sendes skriftligt til {KOMMUNENS NAVN}, så vidt muligt med mail på {KOMMUNENS E-MAILADRESSE}. Kommunen videresender klagen med sagens akter til Natur- og Miljøklagenævnet. Hvis afgørelsen påklages, vil dette blive meddelt ansøger.

Klageberettiget er bl.a. ansøger og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, jf. husdyrgodkendelseslovens § 84, stk. 1, nr. 3.

Denne afgørelse kan endvidere indbringes for domstolene, jf. husdyrgodkendelsesloven § 90, inden 6 måneder efter annonceringen.

{HVIS AFGØRELSEN ER OMFATTET AF LOVENS § 81, STK. 1, INDSÆTTES FLG.: I henhold til § 81, stk 1, i husdyrgodkendelsesloven har en klage ikke opsættende virkning, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet. Hvis ansøger igangsætter projektet, før klagesagen er afgjort, sker det for eget ansvar, jf. lovens § 81, stk. 2.}

{HVIS AFGØRELSEN ER OMFATTET AF LOVENS § 81, STK. 3, INDSÆTTES FLG.: I henhold til § 81, stk. 3, i husdyrgodkendelsesloven har en klage opsættende virkning, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet. Som udgangspunkt kan projektet derfor ikke igangsættes, før klagesagen er afgjort.}

Gebyr for behandling af klage
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af din klage, at du betaler et gebyr på 500 kr. Du modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når nævnet har modtaget klagen fra kommunen. Du skal benytte denne opkrævning ved indbetaling af gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet modtager ikke check eller kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet begynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Hvis gebyret ikke betales på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om gebyrbetalingen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside (nmkn.dk).

Gebyret betales tilbage, hvis
  1. klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
  2. klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
  3. klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence.

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.

Natur- og Miljøklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis
  1. der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller
  2. klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse i sagen.

Gebyret betales dog ikke tilbage, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring.

Retsgrundlag

Forvaltningslovens § 25, stk. 1, har følgende ordlyd:

" § 25. Afgørelser, som kan påklages til anden forvaltningsmyndighed, skal, når de meddeles skriftligt, være ledsaget af en vejledning om klageadgang med angivelse af klageinstans og oplysning om fremgangsmåden ved indgivelse af klage, herunder om eventuel tidsfrist. Det gælder dog ikke, hvis afgørelsen fuldt ud giver den pågældende part medhold."

Husdyrgodkendelseslovens § 76, stk. 1, og § 79, stk. 1, har følgende ordlyd:

"§ 76. Medmindre andet fremgår af lovens bestemmelser, jf. dog § 78, kan kommunalbestyrelsens afgørelser og beslutninger efter loven eller regler, der er fastsat med hjemmel i loven, påklages til Natur- og Miljøklagenævnet som sammensat efter § 5, stk. 1, nr. 1, i lov om Natur- og Miljøklagenævnet."

"§ 79. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen eller beslutningen er meddelt. Er afgørelsen eller beslutningen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen."

Husdyrgodkendelseslovens § 81, har følgende ordlyd:

"§ 81. En klage over en tilladelse efter § 10, godkendelse efter §§ 11, 12 eller 16 eller dispensation efter § 9 har ikke opsættende virkning, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet, jf. dog stk. 3.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 indebærer ingen begrænsninger i Natur- og Miljøklagenævnets adgang til at ændre eller ophæve en påklaget tilladelse, godkendelse eller dispensation.

Stk. 3. En tilladelse efter § 10 eller godkendelse efter § 11 eller § 12, der indeholder vilkår efter § 27, stk. 1, nr. 3, og stk. 2, må ikke udnyttes før klagefristens udløb. En klage over tilladelser efter § 10 eller godkendelser efter § 11 eller § 12, der indeholder vilkår efter § 27, stk. 1, nr. 3, og stk. 2, har opsættende virkning, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet."

Husdyrgodkendelseslovens § 90 har følgende ordlyd:

"§ 90. Søgsmål til prøvelse af afgørelser efter loven eller de regler, der fastsættes i medfør af loven, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen eller beslutningen er meddelt. For afgørelser meddelt efter kapitel 5 a er fristen dog 12 måneder. Er afgørelsen eller beslutningen offentligt bekendtgjort, regnes søgsmålsfristen fra bekendtgørelsen."

Vil du vide mere?

Helpdesksvar om emnetSvar fra husdyrhelpdesken om klagevejledning


Version 2.0 - 14. januar 2011