Miljøstyrelsens hjemmeside

Opret bruger Log ind

Opbevaring af fast gødning

RSS
Bemærk at denne vejledning endnu ikke omfatter ændringer, som er indført med den seneste ændring af bekendtgørelsen (BEK nr 1324 af 15/11/2016).


Krav til oplagring af fast gødning

Husdyrgødningsbendtgørelsens §§ 11-14

Fast gødning må opbevares på flg. måder:
Fast gødning kan i særlige tilfælde efter tilladelse fra kommunen opbevares i markmødding.

Kompost er undtaget fra ovenstående, hvis visse betingelser for opbevaringen opfyldes.

Som hovedregel skal alle typer fast gødning overdækkes straks efter udlægning. Undtaget herfra er visse gødningslagre med daglig tilførsel.

Fast gødning må opbevares i opsamlingsanlæg i 1 dag, som beskrevet i afsnittet om indretning af stalde mv.

Bundfald

Husdyrgødningsbekendtgørelsens § 3 nr. 37 definerer ”bundfald” således: Sedimenteret husdyrgødning i beholdere med flydende husdyrgødning, som ikke længere kan omrøres i beholderen.

Det kan ikke undgås at der i bunden af gyllebeholdere med flydende husdyrgødning over tid bliver dannet et bundfald. Bundfald bliver i særlig høj grad dannet i gylletanke med kvæggylle, hvor sand fra sengebåse og andet fast materiale som bundfældes. I forbindelse med håndteringen ved tømning af gyllebeholdere er det ofte ikke fysisk muligt at omrøre bundfaldet i gylletanken eller for den sags skyld få bundfaldet gennem en slangebom eller en nedfælder ved udbringning. Hvis ikke bundfaldet udbringes direkte efter udgravning, kan bundfaldet opbevares på en lovligt etableret møddingplads indtil udbringning.

Indretning af møddinger

Husdyrgødningsbendtgørelsens § 12

Møddinger skal indrettes således, at overfladevand fra omliggende arealer og tage ikke kan løbe ind på møddingarealet. Møddingsaft skal bortledes gennem dertil indrettede afløb, jf. husdyrgødningsbekendtgørelsens kapitel 8.

Møddingens sidebegrænsning skal som minimum bestå af en 1 meter høj mur eller en 2 meter bred randbelægning. Randbelægning og belægning ved indkørsel i møddingen skal som minimum have 3 pct. fald mod afløb. Møddingbund skal som minimum have 1 pct. fald mod afløb.

Møddingbund og sidebegrænsning skal være udført af bestandige materialer, som er uigennemtrængelige for fugt, og skal udføres således, at de kan modstå påvirkningerne fra køretøjer og redskaber ved fyldning og tømning og fra den oplagrede gødning.

Overdækning af fast gødning

Husdyrgødningsbendtgørelsens § 14

Som hovedregel skal alle typer fast gødning overdækkes med et tætsluttende og vandtæt materiale straks efter udlægning.

I bekendtgørelsens § 14, stk. 1 er der udtrykkeligt nævnt en række former for fast gødning, hvor der er krav om overdækning med et tætsluttende og vandtæt materiale straks efter udlægning. En enkelt undtagelse herfra er, at der i forbindelse med udbringning må placeres midlertidige oplag af kompost uden overdækning i marken i op til en uge.

Andre typer af fast gødning end de nævnte i § 14, stk. 1 skal også overdækkes straks efter udlægning, medmindre der er tale om daglig tilførsel til gødningslagret. Dette vil typisk være tilfældet ved oplag af staldgødning på en møddingplads i forbindelse med traditionelle staldsystemer baseret på staldgødning og ajle.

Særligt om fiberfraktionen fra gylleseparering

Ved gylleseparering er det muligt at tilrettelægge praksis, så større partier forarbejdes inden for kort tid. De forarbejdede partier skal efter endt forarbejdning overdækkes straks. Det må således ikke undlades at overdække ved at henholde sig til en praksis, hvor der dagligt separeres og tilføjes fiber til gødningsstakken. En hurtig overdækning er af afgørende betydning for at imødegå uacceptable ammoniaktab. Fiberfraktionen kan dog i henhold til bestemmelsen om opbevaring i opsamlingsanlæg ligge uoverdækket i én dag efter forarbejdning.

Fastholdelse af overdækningen

På grund af den omsætning der vil ske, på trods af overdækningen, synker markstakken sammen efter etablering. Det betyder, at overdækningen kommer til at ligge løst på stakken med risiko for, at den blæser af stakken eller rives itu. Derfor er det nødvendigt at overdækningsmaterialet fastholdes på stakken. Til dette formål kan f.eks. anvendes halmballer, bildæk, sandsække eller lignende. Som en tommelfingerregel bør stakken overdækkes lige så omhyggeligt som en ensilagestak.

Vedligeholdelse af overdækningen

Overdækningen skal tilses jævnligt i løbet af opbevaringsperioden. Skader, i form af huller i overdækningen, skal straks udbedres.

Kompost i markstak

Husdyrgødningsbendtgørelsens § 13

Hvad må lægges i markstak?

Kompost må opbevares i marken hvis tørstofprocenten er mindst 30 pct. for ethvert delparti. Dybstrøelse vurderes normalt kompostlignende, hvis det har henligget i en stald i 3-4 måneder i gennemsnit, dog 1-2 måneder for fjerkrægødning, jf. definitionen af kompost i bekendtgørelsens § 3.

En undtagelse er dybstrøelse fra svinestalde uden separat gødeareal. Svin fordeler ikke gødningen naturligt over hele måtten, som f.eks. kvæg gør det, men gøder i stedet i afgrænsede områder. Der er derfor risiko for, at gødningsmåtten bliver uhomogen med områder hvor tørstofindholdet er betydeligt under 30 pct. For at modvirke risikoen for udvaskning fra markstakke fra sådanne stalde, skal der udlægges betydelige mængder halm på jorden under markstakken, fx et lag svarende til et stempelslag af en bigballe.

I svinestalde med separat gødeareal, afsættes en meget stor del af gødningen her, og dybstrøelsen i lejearealet bliver mere homogen og tør. Den kompostlignende gødning fra lejearealet kan dermed umiddelbart opbevares i markstak, mens gødningen fra det separate gødeareal ikke kan opbevares i markstak.

Gødningsmåtten under kalve- og svinehytter kan tilsvarende kompostlignende dybstrøelse opbevares i markstak.

Hvis dybstrøelsen ønskes opbevaret i markstak, bør der - inden der indsættes dyr i stalden - udlægges et tykt lag halm, der kan absorbere gødning og urin og dermed sikre omsætningen. En velfungerede og homogen måtte sikres ved at der jævnligt, gerne dagligt, tilføres strøelse. Strøelsen skal fordeles i stalden, boksen eller stien, og særligt områder, hvor måtten er belastet med meget trafik eller afsætning af gødning, skal tilføres ekstra strøelse.

Det er ikke tilladt at opbevare bundfald fra gyllebeholdere i markstak.

Placering af markstakke

Oplag af kompost i markstak skal overholde afstandskravene i husdyrgodkendelseslovens § 8, stk. 1. Disse afstandskrav er de samme som i husdyrgødningsbekendtgørelsens § 6, stk. 1.

Der må i højst 12 måneder oplagres kompost samme sted i marken, og der må ikke placeres markstakke samme sted igen før efter 5 år.

I tilfælde af udvaskning eller afstrømning fra markstakken kan det lokale vandmiljø skades, og markstakken må ikke medføre risiko for forurening af grund- eller overfladevand. Derfor rådes landmanden til at være særlig opmærksom på placering af stakken i forhold til dræn og arealer som skråner mod vandløb og søer.

Hvis en markstak placeres uhensigtsmæssigt kan det give anledning til gener for naboer. Derfor anbefales det, at markstakke placeres med størst mulig afstand til naboer.

Markstakke bør placeres så de ligger mest muligt i læ. Er stakken udsat for vind, er der stor risiko for at overdækningen blæser i stykker.

Krav om optegnelser som dokumentation

Den ansvarlige for landbrugsbedriften (driftsherren) skal føre årlige optegnelser over markstakkene. Optegnelserne skal omfatte oplysninger om oplagringsperiode og placering f.eks. ved angivelser på et kort.

Fast gødning i markmødding

Husdyrgødningsbendtgørelsens § 11

Kommunen kan for landbrugsejendomme i landsbyer i særlige tilfælde tillade opbevaring af fast gødning i markmødding, hvis det godtgøres, at det ikke er muligt at opnå en miljømæssig tilfredsstillende opbevaring i tilknytning til staldene.

Der skal stilles vilkår for placering, indretning og drift af markmøddingen, så der ikke opstår risiko for forurening af grundvandet, og at der ikke kan ske afledning til vandløb (herunder dræn), søer over 100 m² og kystvande. Markmøddinger skal overholde afstandskravene i husdyrgodkendelseslovens § 8, stk. 1. Disse afstandskrav er de samme som i husdyrgødningsbekendtgørelsens § 6, stk. 1.

Krydsoverensstemmelse

Flere af reglerne i husdyrgødningsbekendtgørelsen gennemfører nitratdirektivet, og de er derfor omfattet af kravet om krydsoverensstemmelse.

§ 11 er omfattet af krav 1.9 om krydsoverensstemmelse.

§ 12 er omfattet af krav 1.9 om krydsoverensstemmelse.

§ 13, stk. 1 og 2 er omfattet af krav 1.10 om krydsoverensstemmelse.

§ 14, stk. 1 er omfattet af krav 1.10 om krydsoverensstemmelse, dog undtaget det nationale krav i § 14, stk. 1 om et tætsluttende materiale.

Information om krydsoverensstemmelse på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside.


Version 2.0 - 14. januar 2011