Miljøstyrelsens hjemmeside

Opret bruger Log ind

Retsgrundlag for BAT for husdyrproduktion

RSS

Husdyrgodkendelsesloven

Flg. fremgår af husdyrgodkendelsesloven:

Formål og anvendelsesområde

§ 1. Loven skal medvirke til at værne om natur, miljø og landskab, så udviklingen af husdyrproduktionen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskers livsvilkår og for bevarelsen af dyre- og plantelivet.
Stk. 2. Med denne lov tilsigtes særlig
1) at forebygge og begrænse forurening af luft, vand, jord og undergrund samt at begrænse lugt-, lys-, støv-, støj- og fluegener fra husdyrbrug, herunder fra produktion, opbevaring og anvendelse af husdyrgødning m.v.,
2) at tilvejebringe hygiejnisk begrundede afgørelser af betydning for miljøet og for mennesker,
3) at begrænse anvendelse og spild af råstoffer og andre ressourcer,
4) at fremme anvendelse af den bedste tilgængelige teknik, herunder renere teknologi,
5) at fremme genanvendelse og begrænse problemer i forbindelse med affaldsbortskaffelse,
6) at beskytte naturen med dens bestande af vilde planter og dyr og deres levesteder,
7) at skabe og bevare værdifulde bebyggelser, kultur- og bymiljøer samt landskaber,
8) at de åbne kyster fortsat skal udgøre en væsentlig natur- og landskabsressource og
9) at inddrage offentligheden i sager efter loven.
...

§ 3. I loven forstås ved:
1) Husdyrbrug: Ejendom, hvorpå der er et dyrehold af mere end 3 dyreenheder, dyreholdet med tilhørende stalde og lign., gødnings- og ensilageopbevaringsanlæg samt øvrige faste konstruktioner og tilhørende arealer.
2) Anlæg: Dyreholdet med tilhørende stalde og lignende, samt husdyrbrugets gødnings- og ensilageopbevaringsanlæg.
3) Arealer: Ejede og forpagtede markarealer til ejendommen.
4) Den bedste tilgængelige teknik: Det mest effektive og avancerede trin i udviklingen af aktiviteter og driftsmetoder, som er udtryk for en given tekniks praktiske egnethed som grundlag for emissionsgrænseværdier og andre vilkår med henblik på at forhindre eller, hvor dette ikke er muligt, begrænse emissionerne og påvirkningen af miljøet som helhed. Ved teknik forstås både den anvendte teknologi og den måde, hvorpå husdyrbrug konstrueres, bygges, vedligeholdes, drives og nedlægges. Teknikken er tilgængelig, når den er udviklet i en målestok, der medfører, at den pågældende teknik kan anvendes i sektoren på økonomisk og teknisk levedygtige vilkår, idet der tages hensyn til omkostninger og fordele, uanset om teknikken anvendes eller produceres i Danmark eller ej, når der kan disponeres over teknikken på rimelige vilkår. Den bedste teknik er den mest effektive teknik til opnåelse af en generel, høj beskyttelse af miljøet som helhed.
...
Stk. 2. Miljøministeren kan fastsætte nærmere regler om, hvordan den bedste tilgængelige teknik fastsættes.
...

Vurdering af ansøgning om tilladelse og godkendelse

§ 19. Kommunalbestyrelsen skal ved vurderingen af en ansøgning om tilladelse efter § 10 eller godkendelse efter §§ 11, 12 eller 16 sikre sig, at
1) ansøgeren har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik og
2) husdyrbruget i øvrigt kan drives på stedet uden at påvirke omgivelserne på en måde, som er uforenelig med hensynet til omgivelserne.
...

§ 23. Kommunalbestyrelsen skal ved vurderingen af en ansøgning om godkendelse efter § 11 eller § 12 varetage følgende hensyn:
1) Anvendelse af den bedste tilgængelige teknik.
2) Beskyttelse af jord, grundvand, overfladevand og natur med dens bestande af vilde planter og dyr og deres levesteder, herunder områder, der er beskyttet mod tilstandsændringer eller fredet, udpeget som internationalt naturbeskyttelsesområde eller udpeget som særlig sårbart over for næringsstofpåvirkning.
3) Begrænsning af eventuelle gener for naboer (lugt-, støj-, støv-, flue- og lysgener, affaldsproduktion m.v.).
4) Hensynet til de landskabelige værdier.
...

Påbud, forbud og revurdering

...
§ 40. Tilsynsmyndigheden må ikke meddele påbud eller forbud efter § 39, før der er forløbet 8 år efter meddelelsen af en godkendelse efter § 11 eller § 12 eller efter miljøbeskyttelsesloven.
Stk. 2. Uanset stk. 1 skal tilsynsmyndigheden dog tage en godkendelse efter § 12 op til revurdering og om nødvendigt meddele påbud eller forbud efter § 39, hvis
1) der er fremkommet nye oplysninger om forureningens skadelige virkning,
2) forureningen medfører miljømæssige skadevirkninger, der ikke kunne forudses ved godkendelsens meddelelse,
3) forureningen i øvrigt går ud over det, som blev lagt til grund ved godkendelsens meddelelse,
4) væsentlige ændringer i den bedste tilgængelige teknik skaber mulighed for en betydelig nedbringelse af emissionerne, uden at det medfører uforholdsmæssigt store omkostninger, eller
5) det af hensyn til driftssikkerheden i forbindelse med processen eller aktiviteten er påkrævet, at der anvendes andre teknikker.
...

Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen

Flg. fremgår af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen:

Definitioner

§ 2. I bekendtgørelsen forstås ved:
1) Emission: Direkte eller indirekte udledning til luft, vand eller jord af stoffer, rystelser eller støj fra punktkilder eller diffuse kilder på husdyrbruget.
2) Emissionsgrænseværdi: Den emission, udtrykt ved bestemte parametre, en bestemt koncentration eller et bestemt niveau, der ikke må overskrides i løbet af en defineret kontrolperiode (tidsrum).
3) Emissionsniveauer, der er forbundet med den bedste tilgængelige teknik: De emissionsniveauer, der kan opnås under normale driftsforhold ved anvendelse af enkelte eller en kombination af de bedste tilgængelige teknikker, som beskrevet i BAT-konklusioner, fastsat som et gennemsnit over et givet tidsrum på nærmere angivne referencekriterier.
4) BAT-referencedokument: Et dokument, der er resultatet af den udveksling af oplysninger, der er tilrettelagt i henhold til artikel 13 og vedtaget efter artikel 75, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU om industrielle emissioner eller et dokument, der før den 1. januar 2011 er vedtaget af EU-Kommissionen i henhold til tidligere direktiver om integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening. I dokumentet beskrives blandt andet den anvendte teknik, gældende emissions- og forbrugsniveauer, BAT-konklusioner, teknik under overvejelse med henblik på fastlæggelse af den bedste tilgængelige teknik, og ny teknik.
5) BAT-konklusion: Et dokument, der indeholder EUKommissionens afgørelse om de dele af et BAT-referencedokument, der er vedtaget efter artikel 75, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU om industrielle emissioner, og som fastsætter konklusionerne om den bedste tilgængelige teknik, beskrivelsen af teknikken, oplysninger til vurdering af dens anvendelighed, de emissionsniveauer, der er forbundet med den bedste tilgængelige teknik, den dertil knyttede overvågning, de dertil knyttede forbrugsniveauer og om nødvendigt foranstaltninger til begrænsning af skader fra forurening fra husdyrbruget.
6) BAT-standardvilkår: Den bedste tilgængelige teknik, som fastlagt i Danmark og udtrykt i de af Miljøstyrelsen udarbejdede BAT-standardvilkår, der offentliggøres og er tilgængelige via Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk.
7) IE-husdyrbrug: Husdyrbrug, der har aktiviteter omfattet af § 12, stk. 1, nr. 1-3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Kommunalbestyrelsens afgørelse

Generelle principper

§ 9. Kommunalbestyrelsen skal ved vurderingen af en ansøgning om tilladelse efter § 10 eller godkendelse efter §§ 11, 12 eller 16 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug sikre sig, at
1) ansøgeren har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik, og
2) husdyrbruget i øvrigt kan drives på stedet uden at påvirke omgivelserne på en måde, som er uforenelig med hensynet til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet.

§ 10. Kommunalbestyrelsen skal ved vurderingen af en ansøgning om godkendelse efter §§ 11, 12 og 16 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug sikre sig, at virksomheden indrettes og drives på en sådan måde, 1) at energi- og råvareforbruget udnyttes mest effektivt, 2) at mulighederne for at substituere særligt skadelige eller betænkelige stoffer med mindre skadelige eller betænkelige stoffer er udnyttet, 3) at produktionsprocesserne er optimeret, i det omfang det er muligt, 4) at affaldshierarkiet, jf. § 6 b i lov om miljøbeskyttelse, iagttages, 5) at der, i det omfang forureningen ikke kan undgås, er anvendt bedste tilgængelige rensningsteknik, og 6) at der er truffet de nødvendige foranstaltninger med henblik på at forebygge uheld og begrænse konsekvenserne heraf.
...

Fastlæggelse af den bedste tilgængelige teknik

§ 14. Kommunalbestyrelsen skal ved fastlæggelsen af den bedste tilgængelige teknik i forbindelse med godkendelse eller revurdering af husdyrbrug anvende BAT-standardvilkårene og tage særligt hensyn til følgende kriterier: 1) Anvendelse af teknologi, der resulterer i mindst muligt affald.
2) Anvendelse af mindre farlige stoffer.
3) Fremme af teknikker til nyttiggørelse og genanvendelse af stoffer, der produceres og forbruges i processen, og affald, hvor det er hensigtsmæssigt.
4) Sammenlignelige processer, indretninger eller driftsmetoder, som er gennemprøvet med et tilfredsstillende resultat i industriel målestok.
5) Teknologiske fremskridt og udviklingen i den videnskabelige viden.
6) De pågældende emissioners art, virkninger og omfang.
7) Datoerne for nye eller bestående anlægs ibrugtagning.
8) Den tid, der er nødvendig for indførelse af den bedste tilgængelige teknik.
9) Forbruget og arten af råstoffer, herunder vand, der forbruges i processen, og energieffektiviteten.
10) Behovet for at forhindre eller begrænse emissionernes samlede påvirkning af miljøet til et minimum.
11) Behovet for at forhindre uheld og begrænse følgerne heraf for miljøet.
12) Informationer, som offentliggøres af offentlige internationale organisationer, herunder BAT-referencedokumenter, i det omfang disse er relevante for den pågældende type af husdyrbrug.

§ 15. Kommunalbestyrelsen skal anvende BAT-standardvilkårene og lægge relevante BAT-konklusioner til grund i forbindelse med godkendelse og revurdering af IE-husdyrbrug, når de relevante BAT-konklusioner er vedtaget i overensstemmelse med proceduren i artikel 75, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU om industrielle emissioner og offentliggjort af EU-Kommissionen i EU-Tidende.
Stk. 2. Miljøstyrelsen gør BAT-konklusioner for husdyrbrug, jf. bilag 6, tilgængelige via Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk.
Stk. 3. Indtil en relevant BAT-konklusion er offentliggjort i EU-Tidende, skal kommunalbestyrelsen anvende Miljøstyrelsens BAT-standardvilkår og lægge konklusionerne om den bedste tilgængelige teknik i eksisterende BAT-referencedokumenter til grund ved godkendelse og revurdering af IE-husdyrbrug.
Stk. 4. Når de relevante BAT-konklusioner eller BAT-referencedokumenter ikke omhandler den anvendte bedste tilgængelige teknik, delaktiviteten, produktionsprocessen eller deres potentielle miljøpåvirkninger, fastlægger kommunalbestyrelsen den bedste tilgængelige teknik for IE-husdyrbrug i overensstemmelse med § 14 efter høring af husdyrbruget. Den bedste tilgængelige teknik skal sikre en beskyttelse af miljøet, der svarer til niveauerne i både BAT-standardvilkårene og BAT-konklusionerne eller konklusionerne i et eksisterende BAT-referencedokument.

Fastsættelse af emissionsgrænseværdier m.v.

§ 16. Kommunalbestyrelsen fastsætter i forbindelse med godkendelse og revurdering emissionsgrænseværdier, jf. § 13, stk. 1, nr. 2, før eller i det punkt, hvor emissionerne udledes fra husdyrbruget, og inden eventuel fortynding.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan supplere eller erstatte emissionsgrænseværdierne med tilsvarende parametre eller tekniske foranstaltninger med tilsvarende funktion og miljøbeskyttelse.
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen fastsætter emissionsgrænseværdierne, de tilsvarende parametre og tekniske foranstaltninger på grundlag af den bedste tilgængelige teknik, jf. §§ 14 og 15, uden at der foreskrives anvendelse af en bestemt teknik eller teknologi. Emissionsgrænseværdierne for IE-husdyrbrug skal dog som minimum overholde §§ 17-20.

§ 17. For IE-husdyrbrug fastsætter kommunalbestyrelsen emissionsgrænseværdier, der sikrer, at emissionerne under normale driftsforhold ikke ligger over de emissionsniveauer, der er forbundet med den bedste tilgængelige teknik, som fastsat i BAT-konklusionerne, jf. dog §§ 18 og 19. Emissionsgrænseværdierne fastsættes,
1) for samme eller kortere tidsrum og med samme referencebetingelser som i BAT-konklusionerne, eller
2) med andre værdier, tidsrum og referencebetingelser end dem, der er omhandlet i BAT-konklusionerne, hvorefter betingelserne i stk. 2 og 3 skal opfyldes.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen fastsætter ved anvendelsen af stk. 1, nr. 2, vilkår om, at emissionsovervågningen sker for samme tidsrum og referencebetingelser som de emissionsniveauer, der er forbundet med den bedste tilgængelige teknik, og at husdyrbruget skal udarbejde et resumé af emissionsovervågningen mindst en gang årligt og sende det til kommunalbestyrelsen.
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen vurderer mindst en gang årligt resultaterne af husdyrbrugets emissionsovervågning efter stk. 2 og kontrollerer, at emissionerne under normale driftsvilkår ikke ligger over de emissionsniveauer, der er forbundet med den bedste tilgængelige teknik i BAT-konklusionerne.

§ 18. For IE-husdyrbrug kan kommunalbestyrelsen undtagelsesvist fastsætte lempeligere emissionsgrænseværdier end de emissionsgrænseværdier, der fremgår af BAT-konklusionerne, når kommunalbestyrelsen vurderer, at
1) overholdelse af de emissionsniveauer, der er forbundet med den bedste tilgængelige teknik i BAT-konklusionerne, vil medføre uforholdsmæssigt store omkostninger sammenlignet med miljøfordelene på grund af anlæggets geografiske placering, de lokale miljøforhold eller anlæggets tekniske egenskaber,
2) fravigelsen ikke forårsager væsentlig forurening i strid med § 9, stk. 1, nr. 2, og 3) der opnås et højt beskyttelsesniveau af miljøet som helhed.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsens vurdering og begrundelse for anvendelsen af stk. 1 skal fremgå af godkendelsen eller afgørelsen på baggrund af revurdering.
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen sender en kopi af afgørelsen til Miljøstyrelsen, når stk. 1 er anvendt.

§ 19. Kommunalbestyrelsen kan i en godkendelse af et IE-husdyrbrug dispensere fra overholdelse af emissionsgrænseværdierne i § 17, stk. 1, med henblik på afprøvning og anvendelse af ny teknik. Der kan kun meddeles dispensation en gang pr. husdyrbrug pr. ny teknik og højest i en periode på ni måneder.
Stk. 2. Ved ny teknik forstås i denne bestemmelse en ny teknik eller teknologi, der kan medføre enten et generelt højere eller mindst samme beskyttelse af miljøet og færre omkostninger end de eksisterende bedste tilgængelige teknikker, hvis den udvikles forretningsmæssigt.
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen sender en kopi af dispensationen til Miljøstyrelsen.

§ 20. Kommunalbestyrelsen kan for IE-husdyrbrug fastsætte emissionsgrænseværdier, der er strengere end dem, der fremgår af BAT-konklusionerne, når den bedste tilgængelige teknik som fastlagt i godkendelser, påbud eller BATstandardvilkårene er skærpet i forhold til BAT-konklusionerne.
...

Revurdering af godkendelser

...
§ 41. Kommunalbestyrelsen skal tage en godkendelse af et IE-husdyrbrug op til revurdering og om nødvendigt meddele påbud eller forbud efter § 39 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, når EU-Kommissionen i EU-Tidende har offentliggjort en BAT-konklusion, der vedrører den væsentligste af husdyrbrugets aktiviteter omfattet af § 12, stk. 1, nr. 1-3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Kommunalbestyrelsen skal tage godkendelsen op til revurdering uanset § 40, stk. 1, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug og § 41 a, stk. 1, i lov om miljøbeskyttelse.
Stk. 2. Revurderingen skal omfatte alle vilkår i godkendelsen.
Stk. 3. § 40, stk. 2, stk. 3, 1. pkt., og stk. 4, finder tilsvarende anvendelse ved revurd ring efter stk. 1.
Stk. 4. Når § 18, stk. 1, er anvendt i forbindelse med godkendelse af IE-husdyrbrug, skal den fortsatte anvendelse heraf indgå i kommunalbestyrelsens revurdering.
Stk. 5. Kommunalbestyrelsen tilrettelægger revurderingen på en sådan måde, at husdyrbruget kan overholde de på baggrund af BAT-konklusionen ajourførte vilkår senest fire år efter offentliggørelsen af BAT-konklusionen i EU-Tidende. Kommunalbestyrelsen fastsætter en frist for overholdelse af nye vilkår, der udløber senest fire år efter offentliggørelsen af BAT-konklusionen i EU-Tidende. For ændringer, som ikke følger af BAT-konklusionen, kan kommunalbestyrelsen fastsætte en anden gennemførelsesfrist. Gennemførselsfristen for ændringer, som ikke følger af BAT-konklusionen, kan ikke fravige § 40, stk. 1, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, medmindre betingelserne i § 40, stk. 2, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, er opfyldt. ...

Oplysningskrav ved ansøgning om godkendelse af husdyrbrug, jf. § 6

...
G. Oplysninger om virksomhedens valg af bedste tilgængelige teknik
27) Redegørelse og dokumentation for, i hvilket omfang det valgte projekt bygger på anvendelse af den mindst forurenende og ressourceforbrugende teknik vedrørende bl.a. råvarer, energi, vand og andre hjælpestoffer, produktionsanlæg, processer og affaldsfrembringelse. Redegørelsen skal indeholde et resumé af de væsentligste af de eventuelle alternativer, som ansøger har undersøgt.
28) Oplysninger om anvendelse af bedst tilgængelig teknik til reduktion af ammoniak-emission og udvaskning af nitrat, samt oplysninger om hvordan et eventuelt fosforoverskud og udledning af fosfor nedbringes. ...

Beskyttelsesniveau for ammoniak, lugt, fosforoverskud og nitrat

...

A. Beskyttelsesniveau for ammoniak

...
5. Undtagelser fra beskyttelsesniveauet

Kravene i tabel 3 kan overskrides i følgende tilfælde og på følgende måde:
...

2) Ved en revurdering, hvor husdyrbruget ikke har foretaget godkendelsespligtige ændringer eller udvidelser, skal husdyrbruget leve op til et krav, der er baseret på bedste tilgængelige teknik (BAT-kravet) for den pågældende type husdyrbrug på tidspunktet for revurderingen, også selvom dette krav er forskellig fra totaldepositionskravet for den pågældende naturtype (kategori 1-, henholdsvis kategori 2-natur). Som for godkendelser vil BAT-kravet kunne indebære, at krav til totaldeposition kan være skærpet set i forhold til totaldepositionskravet fastlagt i bekendtgørelse. Dette er i harmoni med den almindelige praksis ved revurderinger, hvor bl.a. vilkår om BAT inddrages i respekt for de almindelige forvaltningsretlige principper, herunder proportionalitetsprincippet. Uanset niveauet for BAT vil totaldepositionskravet skulle være opfyldt efter en frist, som fastlægges konkret ved revurderingen i den enkelte sag.
...

BAT-konklusioner og BAT-referencedokumenter, jf. § 15, stk. 2

BAT-konklusioner for husdyrbrug vedtaget efter artikel 75 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU om industrielle emissioner.

Image


BAT-referencedokumenter vedtaget i henhold til direktiv 2008/1 før den 7. januar 2013, jf. artikel 13, stk. 7, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU om industrielle emissioner.

Tværgående BAT-referencedokumenter

Image

BAT-referencedokumenter for husdyrbrug

Image

Version 2.0 - 14. januar 2011