Miljøstyrelsens hjemmeside

Opret bruger Log ind

Sanktionering af overproduktion

RSS

Notat om sanktionering af overproduktion

I Miljøstyrelsens notat om sanktionering af overproduktion fra 6. oktober 2010 beskrives, hvordan man indstiller til politiet og hvilke sanktioner, der skal tages i brug over for en konstateret overproduktion.

I notatet er angivet en række tabeller, som kan anvendes til beregning af konfiskation og bøde. Disse omfatter opgørelser af produktionsøkonomien i perioden 2005-2009 for nogle dyretyper, mens der for andre dyretyper kun er opgørelser for perioden 2005-2008.

Miljøstyrelsen oplyser i notatet, hvilke dækningsbidrag der findes for 2008-2010. I forhold til senere år kan disse data findes i Statistikbanken under Erhvervets sektorer, Landbrug, Jordbrugets regnskaber og i databasen over dækningsbidrag og nettooverskud efter regnskabsposter for husdyr og produktionsgrene.

Ændring i opgørelsen af produktionsøkonomien

Videncentret for Landbrug har i 2011 ændret sin procedure og har indstillet til Miljøstyrelsen, at opgørelsen af produktionsøkonomien i sager om overproduktion i stedet bør foretages ved anvendelse af Danmarks Statistik, ”regnskabsstatistikken” vedrørende ”dækningsbidrag og nettooverskud efter regnskabsposter for husdyr og produktionsgrene”. Disse opgørelser er udført fra og med 2008 og forventes at blive udarbejdet årligt fremover.

Tallene er grundlæggende baseret på de samme regnskaber, men Danmarks Statistik anvender kun en del af de samlede antal regnskaber, der så gennemgår en yderligere verificeringsprocedure. Dækningsbidrag 1 omfatter i begge tilfælde produktionsværdi minus variable omkostninger (omkostninger 1). I omkostninger opgjort fra Danmarks Statistik indgår bl.a. foder, dyrlæge, energi, maskinstation og rentebelastning af beholdninger og besætning. Posterne energi, maskinstation til udbringning af husdyrgødning og rentebelastning af besætning indgår ikke i opgørelsen fra Videncenteret, hvorfor der vil være forskel i forhold til tallene fra Videncenteret.

Dækningsbidrag 1 i de forskellige produktionsgrene for perioden 2008-2010 kan ses i en tabel i dette vedhæftede dokument.

Forskelle i opgørelsesmetoderne

Det skal bemærkes, at i opgørelserne fra Danmarks Statistik er årssøer og malkekøer opdelt i årssøer/smågrise og malkekøer/opdræt i modsætning til tabellerne i notatet fra 6. oktober 2010. Det kan også ses, at forskellene i opgørelsesmetoder giver forskellige resultater i årene 2008 og 2009. Miljøstyrelsen vurderer at begge opgørelser kan anvendes for disse år.

Husdyrgodkendelseslovens krav til opgørelse af økonomi

Begge opgørelser lever op til kravene i lovbemærkningerne til husdyrgodkendelseslovens § 91 om, at variable omkostninger til foder og dyrlæge er fratrukket i opgørelsen af dækningsbidrag 1, mens der ikke er fratrukket omkostninger til arbejdsindsats og vedligehold.

Notat om indtjeningen i svine- og kvægproduktionen

I notatet om indtjeningen i svine- og kvægproduktionen fra 5. december 2005 har Fødevareøkonomisk Institut ved den daværende Landbohøjskole beskrevet indtjeningnen i svine- og kvægproduktionen i 1999 - 2003.

Fastlæggelse af det lovlige dyrehold

Skov- og Naturstyrelsens notat af 30. november 2004, "Afklaring af tvivlsspørgsmål angående den tilladte produktion på husdyrbrug" indeholder vejledning om hvordan det fastlægges, hvad der er det lovlige dyrehold på et husdyrbrug.

Håndhævelsesvejledningen

Læs om håndhævelse i Miljøstyrelsens håndhævelsesvejledning. Se især afsnit 3.1.1.2 (side 34) om manglende tilladelse eller godkendelse.

Version 2.0 - 14. januar 2011