Miljøstyrelsens hjemmeside

Opret bruger Log ind

Administrative bestemmelser

RSS
Bemærk at denne vejledning endnu ikke omfatter ændringer, som er indført med den seneste ændring af bekendtgørelsen (BEK nr 1324 af 15/11/2016).


Klage over afgørelser

Husdyrgødningsbekendtgørelsens § 37

Kommunens afgørelser efter husdyrgødningsbekendtgørelsen kan som hovedregel ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Dog kan der klages over afgørelser efter § 4, stk. 2, § 5, stk. 3 og § 6, stk. 4, vedrørende dyrehold, som efter husdyrgodkendelseslovens definition er "husdyrbrug" (jf. lovens § 3), til Natur- og Miljøklagenævnet efter reglerne i husdyrgodkendelsesloven.

Disse bestemmelser vedrører afgørelser om dispensation fra forbudszonen til rideskoler og hestepensioner, dispensation fra afstandskrav for hundehold, -kenneler og -pensioner samt dispensation fra afstandskrav for stalde, beholdere til opbevaring flydende husdyrgødning, ensilageoplag m.v.

Tilsyn og håndhævelse

Husdyrgødningsbekendtgørelsens § 38

Kommunerne

For tilsyn, håndhævelse m.v. gælder reglerne i miljøbeskyttelseslovens kapitel 9 og reglerne i husdyrgodkendelseslovens kapitel 5. Det betyder, at kommunerne som hovedregel er tilsynsmyndighed. Se dog nedenfor om NaturErhvervstyrelsens tilsynspligter.

NaturErhvervstyrelsen

Som undtagelse fra ovenstående gælder dog, at NaturErhvervstyrelsen udfører tilsynet med overholdelsen af flg.:

  • Reglerne i § 30, stk. 5, om at gødning m.m. ikke må udbringes i 2 meter bræmmerne langs vandløb og søer (jf. vandløbslovens § 69)

  • Harmonireglerne (husdyrgødningsbekendtgørelsens kapitel 11), bortset fra bestemmelsen i bilag 3, nr. 9, litra b, om opbevaringskapacitet for gødning på kvægbrug, der udbringer husdyrgødning fra 2,3 dyreenheder pr. ha ("undtagelsesbrug").

Byggeblade og miljøteknologi

Husdyrgødningsbekendtgørelsens § 39

Byggeblade, der fraviger kravene i husdyrgødningsbekendtgørelsen

Miljøstyrelsen kan godkende, at der i landbrugets byggeblade fastsættes nærmere angivne driftsforskrifter, der fraviger kravene i §§ 4-34, for anlæg, herunder staldsystemer. Opførelse og drift af anlæg i overensstemmelse med godkendte byggeblade er lovligt.

Landbrugets Byggeblade er en serie informationsblade udviklet af SEGES med direkte anvisninger på landbrugsbyggeri m.v.

Se byggeblade godkendt af Miljøstyrelsen på styrelsens hjemmeside.

Dispensation til udvikling af miljøteknologi

Miljøstyrelsen kan meddele dispensation fra bestemmelserne i §§ 4-34 til forsøgs-, test- udviklings- og demonstrationsprojekter med henblik på udvikling af miljøteknologi til husdyrbrug.

Ændringer af bekendtgørelsens bilag

Husdyrgødningsbekendtgørelsens § 40

Miljøstyrelsen kan ændre bekendtgørelsens bilag.


Version 2.0 - 14. januar 2011