Miljøstyrelsens hjemmeside

Opret bruger Log ind

Sidehistorie: Opbevaring af ensilage og ludning af halm

Sammenlign side versioner« Ældre version - Tilbage til Page History - Nuværende version


Page Revision: 21/12/2016 13:39


Image

Bemærk at denne vejledning endnu ikke omfatter ændringer, som er indført med den seneste ændring af bekendtgørelsen (BEK nr 1324 af 15/11/2016).


Opbevaring af ensilage

Husdyrgødningsbekendtgørelsens § 15-16

Krav til opbevaring af ensilage

Saftgivende ensilage, herunder ensilage af roetop, roeaffald og ikke-forvejret græs, skal opbevares i et ensilageopbevaringsanlæg.

Ikke-saftgivende ensilage skal opbevares i enten et ensilageopbevaringsanlæg eller indpakket i vandtæt materiale (uåbnede wrapballer) eller på markarealer, hvor næringsstofferne fra ensilagerester og lignende kan optages af de efterfølgende afgrøder.

For information om, hvad der forstås ved ikke-saftgivende ensilage henvises til Notat af 7. september 200 vedrørende ikke saftgivende ensilage.

Åbnede wrapballer må dog midlertidigt henligge uden for ensilageopbevaringsanlæg og markarealer, hvor næringsstofferne fra ensilagerester og lignende kan optages af de efterfølgende afgrøder, mens wrapballerne er i anvendelse, når følgende betingelser er opfyldt:

1) De åbnede wrapballer skal opbevares på en måde, hvor der ikke er fare for afstrømning af ensilagesaft til vandløb, herunder dræn, søer over 100 m2 og kystvande
2) Ensilagerester på arealet skal fjernes efter anvendelse af de enkelte wrapballer
3) Opsamlede ensilagerester skal opbevares som anden ensilage eller fast gødning

Indretning af ensilagepladser og ensilagesiloer

Ensilageopbevaringsanlæg skal indrettes således, at overfladevand fra omliggende arealer og tage ikke kan løbe ind på ensilagepladsen. Ensilagesaft skal bortledes gennem dertil indrettede afløb.

Ensilageopbevaringsanlæggets sidebegrænsning skal som minimum bestå af en 1 meter høj mur eller en 2 meter bred randbelægning.

De 2 meter randbelægning skal som minimum have 3 pct. fald mod afløb. Ensilageopbevaringsanlæggets bund skal som minimum have 1 pct. fald mod afløb.

Ensilageopbevaringsanlæggets bund og sidebegrænsning skal være udført af bestandige materialer, som er uigennemtrængelige for fugt, og skal udføres således, at de kan modstå påvirkningerne fra køretøjer og redskaber ved fyldning og tømning og fra den oplagrede ensilage.

Reglerne om indretning af ensilagepladser og ensilagesiloer i bekendtgørelsens § 16 gælder ikke for anlæg, der er etableret før den 1. august 2002, og som udelukkende anvendes til opbevaring af ikke-saftgivende ensilage, jf. overgangsbestemmelsen i § 42, stk. 4.

Forbud mod ludning af halm

Husdyrgødningsbekendtgørelsens § 17

Der må ikke anvendes ammoniak til ludning af halm. Dette krav er en del af ammoniakhandlingsplanen fra 2001, der blandt andet fokuserer på ammoniakfordampningen, som udgør op til en tredjedel af den mængde kvælstof, der tabes fra landbruget.

Fravigelse af forbuddet mod halmludning i år med meget nedbør

I år med meget nedbør fraviges forbuddet mod halmludning dog efter kriterier fastsat i husdyrgødningsbekendtgørelsen.

Det er nedbørsmængden i de af DMI (Danmarks Metrologiske Institut) afgrænsede regioner, der er afgørende for, om forbuddene konkret fraviges i det pågældende år.

Forbuddet mod ludning af halm med ammoniak gælder ikke i kommuner, der helt eller hovedsageligt er beliggende inden for en af Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) afgrænset region, når der i uge 31-33, uge 32-34, uge 33-35 eller uge 34-36 har været mere end 14 nedbørsdøgn, hvor døgnnedbøren har været større end eller lig med 0,1 mm nedbør i den pågældende region ifølge opgørelser og definitioner fra DMI.

Hvilken DMI-region hører de enkelte kommuner under?

DMI’s regioner følger ikke helt kommunegrænserne. Derfor har Miljøstyrelsen udarbejdet en liste, der viser, hvilken region de enkelte kommuner hører til.

Listen findes i notat af 2. juli 2012 (revideret 24. september 2012) om regler om ludning af halm og forlængelse af udbringningsperioden for flydende husdyrgødning pr. 1. august 2012.

Annoncering af fravigelse af forbuddet mod halmludning

Miljøstyrelsen annoncerer på internettet, hvilke kommuner der det pågældende år er omfattet af 1. pkt.

Miljøstyrelsen annoncerer på sin hjemmeside, når betingelserne for at fravige forbuddet er opfyldt i en region, og hvilke kommuner der er omfattet det pågældende år.

Forbuddet fraviges, når kriterierne vedrørende nedbørsmængder er opfyldt, og er således ikke afhængig af, at Miljøstyrelsen har annonceret, at det er tilfældet. Miljøstyrelsens annonceringer er således af oplysende karakter og ikke rettighedsskabende.

Krydsoverensstemmelse

Flere af reglerne i husdyrgødningsbekendtgørelsen gennemfører nitratdirektivet, og de er derfor omfattet af kravet om krydsoverensstemmelse.

Reglerne i husdyrgødningsbekendtgørelsens § 15 er omfattet af krav 1.11 om krydsoverensstemmelse.

Reglerne i husdyrgødningsbekendtgørelsens § 16 er omfattet af krav 1.11 krydsoverensstemmelse.

Information om krydsoverensstemmelse på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside.


Version 2.0 - 14. januar 2011