Miljøstyrelsens hjemmeside

Opret bruger Log ind

Kontinuitetsbrud

RSS

Reglerne om kontinuitetsbrud og bortfald

Vurderingen af, om der er sket kontinuitetsbrud i produktionen på et husdyrbrug, og om der hermed er sket helt eller delvist bortfald af produktionsretten, afhænger af en række forskellige faktorer.

Miljøstyrelsen har udarbejdet et skema med en oversigt over reglerne om kontinuitetsbrud for forskellige afgørelsestyper på husdyrområdet. Oversigten suppleres med en række eksempler på vurdering af spørgsmål om kontinuitetsbrud.

Retsgrundlag

Husdyrgodkendelseslovens § 33, stk. 3
Stk. 3. Hvis en tilladelse eller godkendelse meddelt efter denne lov ikke har været helt eller delvis udnyttet i 3 på hinanden følgende år, bortfalder den del af godkendelsen, der ikke har været udnyttet i de seneste 3 år, jf. dog stk. 2.

Miljøbeskyttelseslovens § 78 a, stk. 1
En tilladelse, godkendelse eller dispensation efter loven eller efter regler, der er udstedt i medfør af denne lov, bortfalder, hvis den ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, jf. dog stk. 2 og § 78 b.

Miljøbeskyttelseslovens § 78 b
Hvis en godkendelse efter lovens § 33 til husdyrbrug ikke har været helt eller delvis udnyttet i 3 på hinanden følgende år, bortfalder den del af godkendelsen, der ikke har været udnyttet i de 3 år, jf. dog stk. 2.
Stk. 2. Miljøministeren kan fastsætte regler om, at uudnyttede godkendelser efter lovens § 33 til husdyrbrug bortfalder på et andet tidspunkt end efter stk. 1.
Stk. 3. Miljøministeren kan fastsætte regler om, at stk. 1 også skal finde anvendelse for andre afgørelser vedrørende husdyrbrug, der er truffet efter loven eller efter regler, der er udstedt i medfør af loven. Ministeren kan i den forbindelse fastsætte regler om, at uudnyttede afgørelser bortfalder på et andet tidspunkt end efter stk. 1.

Planlovens § 56, stk. 2
En hidtidig ret til at udnytte en ejendom på en måde, som er i strid med § 38 a, en lokalplan eller en efter § 68, stk. 2, opretholdt plan, eller som ville kræve tilladelse eller dispensation efter denne lov, bortfalder, når retten ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år. Dette gælder, selv om retten hviler på en tilladelse eller dispensation.

Eksempler på vurdering af spørgsmål om kontinuitetsbrud

Eksempel 1
Hvordan skal ibrugtagne miljøgodkendelser efter husdyrgodkendelsesloven og miljøbeskyttelseslovens § 33 behandles efter Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse om nedskrivning af tilladt dyrehold (NMK-132-00400)?

Svar:
Afgørelsen er uden betydning for godkendelser og tilladelser meddelt efter husdyrgodkendelsesloven og miljøbeskyttelseslovens § 33.

Godkendelser og tilladelser meddelt efter husdyrgodkendelsesloven skal behandles efter husdyrgodkendelseslovens § 33, stk. 3. Heri er der fastsat regler om kontinuitetsbrud, der indebærer, at den del af godkendelsen, der ikke er udnyttet i tre på hinanden følgende år, bortfalder.

Det fremgår af bemærkningerne til husdyrgodkendelsesloven, at det er hensigten med reglen, at det er større fravigelser eller ophør af udnyttelse af en tilladelse eller godkendelse, der medfører, at tilladelsen eller godkendelsen bortfalder for hele eller den del af tilladelsen eller godkendelsen, der ikke er udnyttet. Det fremgår tillige af bemærkningerne, at det ikke er hensigten med reglen, at den skal omfatte fravigelser, der kan henføres til almindelige produktionsudsving.

For så vidt angår forståelsen af almindelig produktionsudsving henvises til notat af 30. november 2004 om afklaring af tvivlsspørgsmål angående den tilladte produktion på husdyrbrug.

Kommunalbestyrelsen skal være opmærksom på, at landmanden for at undgå overproduktion vil have behov for at ligge under det tilladte produktionsmaksimum. Selvom landmanden således fortløbende ikke fuldt udnytter en tilladelse eller godkendelse, bør dette kun betragtes som en ikke-udnyttelse, hvis produktionens omfang til stadighed er mindre, end hvad der kan begrundes i hensynet til at undgå overproduktion og i almindelige produktionsudsving.

For så vidt angår miljøgodkendelser til husdyrbrug meddelt efter miljøbeskyttelseslovens § 33 skal kontinuitetsbrud bedømmes efter miljøbeskyttelseslovens § 78 b, hvorefter der gælder det samme som efter husdyrgodkendelseslovens § 33, stk. 3, som beskrevet ovenfor. Reglen trådte i kraft 1. april 2008.

Eksempel 2
En landmand har anmeldt og igangsat en produktion i 1990 i medfør af husdyrgødningsbekendtgørelsen. Denne produktion er ophørt fuldstændigt i 1996. Kan produktionen genoptages igen uden at søge tilladelse eller godkendelse efter husdyrgodkendelsesloven?

Svar:
Den 1. april 2008 trådte miljøbeskyttelseslovens § 78 a i kraft. Det fremgår af denne regel, at en tilladelse, godkendelse eller dispensation, der ikke er blevet udnyttet i tre på hinanden følgende år, bortfalder. Reglen finder også anvendelse på andre afgørelser, herunder anmeldelser efter husdyrgødningsbekendtgørelsen, i det omfang der ikke fastsættes andre særlige regler for denne type afgørelser. Allerede fordi anmeldelsen ikke har været udnyttet i tre på hinanden følgende år efter 1. april 2008, har landmanden i dag mistet retten til at genoptage produktionen uden at søge om tilladelse eller godkendelse efter husdyrgodkendelsesloven.

Produktionsretten er dog formentlig bortfaldet på et tidligere tidspunkt i medfør af de ulovbestemte regler om kontinuitetsbrud. Om det ulovbestemte grundlag, der gjaldt indtil 1. april 2008 henvises der til svaret i eksempel 3.

Konklusionen er således, at retten til produktion er bortfaldet i dag, og der er krav om ansøgning om tilladelse eller godkendelse til etablering af husdyrbrug efter husdyrgodkendelseslovens regler, hvis produktionen ønskes genoptaget.

Eksempel 3
En landmand har anmeldt en husdyrproduktion svarende til 100 DE i 1997 efter husdyrgødningsbekendtgørelsen. I 2004 neddroslede han produktionen til 70 DE. Kan landmanden nu fylde op til 100 DE igen?

Svar:
Da der er tale om en neddrosling og ikke et fuldstændigt ophør af husdyrproduktionen, kan der alene ske delvist bortfald af produktionsretten indtil den 1. april 2008. På dette tidspunkt trådte miljøbeskyttelseslovens § 78 a i kraft, der fastsætter, at der alene sker kontinuitetsbrud ved et fuldstændigt ophør.

Svaret på spørgsmålet beror således på en konkret vurdering af, om der inden den 1. april 2008 er indtrådt delvist bortfald. Den omhandlede periode fra 2004 til den 1. april 2008 er ikke omfattet af skrevne kontinuitetsregler for anmeldelser og afgørelser efter husdyrgødningsbekendtgørelsen. Situationen skal derfor vurderes efter de ulovbestemte retsgrundsætninger om kontinuitet.

Problemstillingen berøres i en udtalelse fra Folketingets Ombudsmand (FOB 2005.600). I udtalelsen lægges det til grund, at vurderingen af, om der på ulovbestemt grundlag er sket bortfald af en produktionsret som følge af kontinuitetsbrud, beror på en konkret vurdering i hver enkelt sag. I denne vurdering kan det ifølge ombudsmanden bl.a. være relevant at inddrage følgende hensyn:
  • Periodens længde.
  • Landmandens muligheder for at disponere på en rimelig måde, hvis selv en kortvarig indstilling eller ændring af den hidtidige anvendelse af ejendommen medførte, at ejeren eller brugeren mistede retten til at anvende ejendommen på samme måde som hidtil.
  • Indrettelseshensyn hos naboer m.fl.
  • Om myndigheden ved tilkendegivelser eller på anden måde har givet landmanden berettiget forventning om, at retten til at anvende ejendommen på samme måde som hidtil ikke er bortfaldet.

Såfremt kommunen på baggrund af den konkrete vurdering når frem til, at der er sket delvist bortfald af produktionsretten, vil det - i den situation, der spørges til – betyde, at landmanden i dag kun har ret til en produktion på 70 DE.

Er der sket delvist bortfald, og ønsker landmanden at genoptage den del af produktionen, som er bortfaldet, skal han ansøge om godkendelse til udvidelse af husdyrbruget efter husdyrgodkendelseslovens regler. Det vil sige, at han ikke kan fylde stalden op fra 70 DE til 100 DE igen uden godkendelse heraf efter husdyrgodkendelseslovens § 11. Indførelsen af miljøbeskyttelseslovens § 78 a ændrer ikke herved. Det, der én gang er bortfaldet, vågner ikke til live igen.

Eksempel 4
I 2001 fik en landmand en lokaliseringsgodkendelse til en produktion på 50 DE. På baggrund af godkendelsen etablerede landmanden en produktion på 50 DE. Ved tilsyn i 2011 blev det konstateret, at landmanden i februar 2008 havde nedbragt produktionen til 30 DE, samt at han i september 2011 havde fyldt op til 50 DE igen. Må han det?

Svar:
Bestemmelsen i miljøbeskyttelseslovens § 78 a indebærer, at godkendelser, tilladelser og dispensationer efter miljøbeskyttelsesloven eller efter regler, der udstedet i medfør af miljøbeskyttelsesloven, bortfalder, hvis de ikke har været udnyttet i tre sammenhængende år. Bestemmelsen regulerer således lokaliseringsgodkendelser efter husdyrgødningsbekendtgørelsen.

Bestemmelsen i miljøbeskyttelseslovens § 78 a blev indsat med virkning fra 1. april 2008 og gælder således for de produktionsrettigheder, der ikke er bortfaldet inden bestemmelsens ikrafttræden.

Bestemmelsen i miljøbeskyttelseslovens § 78 a omfatter kun det fuldstændige ophør af en virksomhed eller en aktivitet, jf. forarbejderne til bestemmelsen. I den situation, som spørgsmålet vedrører, har produktionen været neddroslet, men ikke ophørt. Landmanden vil således lovligt kunne fylde op til 50 DE igen.

Miljøstyrelsen skal for god skyld bemærke, at landmanden i 2001 burde være blevet VVM-screenet, og at spørgsmålet om, hvorvidt der er indtrådt kontinuitetsbrud og dermed delvist bortfald af produktionsretten efter VVM-screeningen, skal vurderes efter principperne i planlovens § 56, stk. 2. Som det fremgår af eksempel 5 nedenfor, indtræder der som udgangspunkt kontinuitetsbrud, når en VVM-screening ikke har været udnyttet i tre på hinanden følgende år.

Eksempel 5
En landmand fik i 1999 en screeningsafgørelse, som straks blev udnyttet. I 2004 ophørte produktionen fuldstændigt. Kan produktionen genoptages på ny? Ville det gøre nogen forskel, hvis han ikke var ophørt fuldstændigt, men alene havde nedbragt produktionen til et lavere niveau i 2004?

Svar:
Vurderingen af, hvornår en screeningsafgørelse – det vil sige en afgørelse om, at projektet har kunnet iværksættes uden en forudgående miljøvurdering efter planlovens VVM-regler og uden forudgående VVM-tilladelse til projektets iværksættelse – bortfalder som følge af manglende udnyttelse, skal ifølge Naturklagenævnets afgørelse af 18. juni 2002 i sagen om etablering af slagtesvineproduktion med 52 dyreenheder (DE) på en ejendom i Sydlangeland Kommune, Fyns Amt, j.nr. 97-33/420-0348, foretages efter princippet i planlovens § 56, stk. 2. Planlovens § 56, stk. 2, er en regel om, at en hidtidig ret til at udnytte en ejendom bortfalder, når retten ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år. Det vil sige, at der som udgangspunkt indtræder kontinuitetsbrud, når en produktionsret ikke er udnyttet i tre på hinanden følgende år.

Hvis produktionen ikke var fuldstændig ophørt, men alene var nedbragt til et lavere niveau, ville alene den del af produktionsretten, der ikke var udnyttet i tre på hinanden følgende år, bortfalde. Det følger af Miljøklagenævnets afgørelse af 12. juli 2007, j.nr. NKN-33-00585/NKN-33-00597. Sagen omhandlede en landmand, der før 1994 havde en produktion på 46,7 DE. Fra 1994 til 2001 var produktionen opretholdt i reduceret omfang, formentlig omkring 17 DE. I 2001 blev produktionen forøget til 43 DE. Miljøklagenævnet udtalte, at landmanden efter et syvårigt kontinuitetsbrud ikke havde bevaret retten til uden fornyet myndighedsbehandling i henhold til planlovgivningen at øge produktionen til den oprindelige størrelsesorden.

Svaret på spørgsmålet er derfor, at landmanden skal søge om en tilladelse eller godkendelse efter husdyrgodkendelseslovens regler, såfremt han ønsker at genoptage sin produktion/øge sin produktion til det antal dyreenheder, han var berettiget til i henhold til screeningsafgørelsen fra 1999.

Eksempel 6
En husdyrproducent har i 1999 fået en screeningsafgørelse til at producere 125 DE i slagtesvin. I juni 2008 neddroslede han af personlige årsager produktionen til 75 DE. Det blev opdaget i forbindelse med tilsyn i august 2011. Kan kommunen nedregulere hans produktionsret til 75 DE?

Svar:
Denne situation skal efter Miljøstyrelsens vurdering behandles efter principperne i planlovens § 56, stk. 2. Disse er beskrevet i eksempel 5 ovenfor. Miljøstyrelsen finder således ikke, at situationen for så vidt angår screeningsafgørelsen skal bedømmes efter miljøbeskyttelseslovens § 78 a om kontinuitetsbrud, der blev indsat i miljøbeskyttelsesloven i 2008.

Version 2.0 - 14. januar 2011