Miljøstyrelsens hjemmeside

Opret bruger Log ind

Lokalisering af dyrehold

RSS
Bemærk at denne vejledning endnu ikke omfatter ændringer, som er indført med den seneste ændring af bekendtgørelsen (BEK nr 1324 af 15/11/2016).


Forbudszonen

Husdyrgødningsbekendtgørelsens § 4

Hvad omfatter forbudszonen?

Inden for visse områder må der ikke etableres anlæg til dyrehold, og eksisterende anlæg til dyrehold samt selve dyreholdet må ikke udvides eller ændres, hvis udvidelsen eller ændringen vil medføre forøget forurening.

Områderne omfatter:
 1. Eksisterende eller, ifølge kommuneplanens rammedel, fremtidigt byzone- eller sommerhusområde
 2. Område i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig og erhverv eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lignende
 3. Afstand af mindre end 50 meter til de i nr. 1 og 2 nævnte områder
 4. Afstand af mindre end 50 meter til en nabobeboelse

Disse områder benævnes også "forbudszonen".

Kommunen kan dispensere til rideskoler, hestepensioner mv., jf. §4, stk. 2.

Der gælder særlige regler for dyrehold til afgræsning samt for folde til udegående svin, jf. § 7.

Lokal- og kommuneplaner

Områderne nævnt under nr. 1 og 2 omfatter kun de gældende kommuneplaner og lokalplaner. Fremtidige planer og idéer eller ukonkret rammeplanlægning er ikke omfattet. At kommunen har til hensigt på et tidspunkt at udarbejde en kommune- eller lokalplan for området, eller at en sådan allerede er under udarbejdelse, betyder derfor ikke, at området er omfattet af forbudszonen.

Hvad forstås ved "forøget forurening"?

Begrebet "forøget forurening" skal forstås bredt, og kan omfatte tab af forurenende stoffer som f.eks. næringsstoffer (N og P), spildevand og gener ved lugt, fluer, støj m.v. Begrebet omfatter således både tab af forurenende stoffer fra og gener ved husdyrproduktionen.

Ved vurderingen af om der er tale om forøget forurening, skal der ses bort fra eventuelle forureningsbegrænsende foranstaltninger. Heraf følger, at hvis en udvidelse eller en ændring medfører øget forurening, kan udvidelsen eller ændringen ikke ske inden for forbudszonen, selvom husdyrbruget på eget initiativ træffer forureningsbegrænsende foranstaltninger i forbindelse med udvidelsen eller ændringen.

En udvidelse af dyreholdet vil altid blive betragtet som medførende forøget forurening, idet gødningsproduktionen og transporter til og fra husdyrbruget vil blive forøget.

En ændring af et dyrehold vil i de fleste tilfælde også give anledning til øget forurening på en eller flere parametre (lugt, næringsstoffer m.v.).

Det kan dog ikke udelukkes, at forureningen ikke øges ved en ændring eller en omlægning, og i givet fald kan ændringen gennemføres også inden for forbudszonen .

Hvad forstås ved "anlæg"?

Begrebet "anlæg" skal forstås på samme måde, som det er defineret i husdyrgodkendelsesloven.

Anlæg defineres i husdyrgodkendelseslovens § 3, nr. 2, som dyreholdet med tilhørende stalde og lignende, samt husdyrbrugets gødnings- og ensilageopbevaringsanlæg. Begrebet omfatter også permanente læskure og kalvehytter med fast bund, afløb og klimacontainere, jf. Miljøklagenævnets afgørelse i sagen MKN-130-00156, hvor klimacontainere opfattes som et staldsubstitut.

Husdyrgødningsbekendtgørelsen finder dog også anvendelse på ejendomme uden dyrehold, hvis der på ejendommen anvendes eller opbevares husdyrgødning svarende til produktionen fra et erhvervsmæssigt dyrehold.

Anlæg, der er omfattet af husdyrgødningsbekendtgørelsens § 4 er bl.a.
 • Stalde, løbegårde og lignende indretninger
 • Ensilageopbevaringsanlæg og møddinger
 • Beholdere til opbevaring af husdyrgødning, afgasset vegetabilsk biomasse, ensilagesaft og restvand (herunder lukkede containere)

Ensilageoplag som ikke opbevares i et ensilageopbevaringsanlæg samt dybstrøelse opbevaret i markstak er ikke omfattet af forbudszonen.

Definition af "nabobeboelse"

Ved "nabobeboelse" forstås beboelse på en anden samlet fast ejendom jf. udstykningslovens § 2.

Det er uden betydning, hvem der ejer nabobeboelsen (herunder fx ansøger selv), og det er også uden betydning, hvad vedkommende nabo konkret måtte have accepteret.

Hvor skal der måles til og fra?

Afstandskravet omfatter kun den del af etableringen, udvidelsen eller ændringen, der ligger nærmere end de 50 meter fra nabobeboelsen eller området.

Afstanden måles fra det nærmeste punkt på anlægget, hvor etableringen, udvidelsen eller ændringen gennemføres, til nærmeste punkt på afgrænsningen af området eller til nærmeste punkt på nabobeboelsesbygningen. Der måles ikke til naboskel eller f.eks. havearealer. Der skelnes ikke mellem de enkelte rum i nabobeboelsesbygningen.

En særlig problemstilling opstår, hvis et staldanlæg ligger på grænsen af forbudszonen. Hvis 50 meter grænsen går på tværs af et staldafsnit, hvor forureningen frit kan sprede sig fra den del af staldafsnittet, der ligger uden for 50 meter grænsen, til den del af afsnittet, der ligger inden for 50 meter grænsen, så gælder afstandskravet for hele staldafsnittet. Det vil sige også for den del af staldafsnittet, der ligger længere væk end de 50 meter fra nabobeboelse eller et område omfattet af § 4, stk. 1, nr. 1 eller 2.

Et staldafsnit er således karakteriseret ved at være adskilt fra andre dele af stalden, således at fx lugt og ammoniak ikke umiddelbart spredes til de andre afsnit.

Hvis staldbygningen er opdelt i flere adskilte staldafsnit, er der kun forbud mod udvidelse og ændringer, der medfører forøget forurening, i de staldafsnit, som ligger inden for forbudszonen. Staldafsnittene skal dog i givet fald være fuldstændig bygningsmæssigt adskilte (dvs. f.eks. af en væg). Er der gyllekanaler mellem afsnittene, kan disse ikke betragtes som adskilte.

Figur 1 nedenfor viser et eksempel på, hvilke bygninger der er omfattet af afstandskravet.

Figur 1. Afstandskrav for stalde m.m. Ændringen eller udvidelsen omfatter staldafsnit A og B. De to staldafsnit er adskilt, så forureningen ikke kan sprede sig mellem dem. Derfor er kun ændringen eller udvidelsen i staldafsnit A omfattet af afstandskravet. Gyllebeholder C er ikke omfattet af afstandskravet, fordi der ikke ændres noget ved den.

Figur 1. Afstandskrav for stalde m.m. Ændringen eller udvidelsen omfatter staldafsnit A og B. De to staldafsnit er adskilt, så forureningen ikke kan sprede sig mellem dem. Derfor er kun ændringen eller udvidelsen i staldafsnit A omfattet af afstandskravet. Gyllebeholder C er ikke omfattet af afstandskravet, fordi der ikke ændres noget ved den.


Det er som udgangspunkt muligt at foretage ændringer i staldanlæg uden for 50 m grænsen, selvom der er en eksisterende husdyrproduktion indenfor de 50 m, når staldene eller staldafsnittene ikke er i åben forbindelse med hinanden.

Ændring af bestående anlæg

Ved spørgsmålet om, hvorvidt et anlæg inden for forbudszonen kan ændres, henvises i øvrigt til vejledning om hvilke ændringer der er godkendelsespligtige for husdyrbrug omfattet af husdyrgodkendelsesloven. Tilsvarende må ændringer på en ejendom, som er omfattet af husdyrgødningsbekendtgørelsens regler, men ikke af husdyrgodkendelseslovens grænser for krav om tilladelse eller godkendelse efter §§ 10, 11 eller 12, betragtes som ændringer, der ikke må foretages inden for forbudszonen.

Dispensation til rideskoler, hestepensioner mv.

Kommunen kan give dispensation til rideskoler, hestepensioner, hestehold til vognkørsel som led i museumsaktiviteter m.v. inden for forbudszonen.

Formålet med muligheden for dispensation er at sikre mulighederne for at dyrke hestesport som fritidsbeskæftigelse for beboere i områder, hvor hestehold ellers ikke kan tillades.

Hvis der gives dispensation, skal der stilles vilkår om særlige krav til driften af ejendommen, indretning af stalde, møddinger m.v. Der kan ikke stilles vilkår, som gælder uden for selve rideskolen, hestepensionen eller museumsaktiviteten og lign.

Vilkårenes formål skal være at begrænse gener for de naboer m.v. som afstandskravene ellers er fastlagt af hensyn til.

Hvis det ikke er muligt at fastsætte rimelige vilkår til begrænsning af forurening og gener, skal kommunen give afslag til dispensationen.

Definition af hestepension

Ved kommunens vurdering af, om der i et konkret tilfælde er tale om en hestepension, kan kommunen fx lægge vægt på, at der sker opstaldning af heste, hvis ejere ikke bor på ejendommen, og at der tages betaling for opstaldningen. Selv om der gives dispensation til en hestepension, følger der ikke en rettighed med for ejeren til også at opstalde egne heste.

Hunde

Husdyrgødningsbekendtgørelsens § 5

Særlige afstandskrav for hundehold

Etablering, udvidelse og ændring af hundekenneler og andre hundehold med 5 eller flere voksne hunde over 18 uger er ikke tilladt inden for følgende afstande:

1) 100 meter til nabobeboelse
2) 200 meter til eksisterende, eller ifølge kommuneplanens rammedel, fremtidigt byzoneområde eller sommerhusområde samt områder i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål eller blandet bolig og erhverv eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lignende.

For hundepensioner gælder der dog større afstandskrav. Etablering, udvidelser og ændring af hundepensioner er ikke tilladt inden for følgende afstande:

1) 200 meter til nabobeboelse
2) 300 meter til eksisterende, eller ifølge kommuneplanens rammedel, fremtidigt byzoneområde eller sommerhusområde samt områder i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål eller blandet bolig og erhverv eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lignende.

Afstandskravene gælder for både bygninger og åbne arealer til brug for hundeholdet (fx. udendørs hundegårde).

Krav om bygninger og opbevaring af gødning

Hundehold er omfattet af husdyrgødningsbekendtgørelsens bestemmelser om indretning af bygninger og lignende indretninger samt opbevaring og anvendelse af husdyrgødning på lige fod med egentlige landbrugsdyr.

Dispensation fra afstandskrav for hunde

Kommunen kan efter ansøgning give dispensation fra afstandskravene, hvis det ikke er muligt at overholde dem. Hvis der gives dispensation, skal der stilles vilkår med det formål, at der ikke opstår nærliggende risiko for væsentlig forurening eller gener for omgivelserne. Vilkår bør almindeligvis omhandle indretning af hundegårde, renholdelse samt støjreducerende tiltag. Støjvilkår med faste grænseværdier for støj vil være uhensigtsmæssigt til imødegåelse af støj fra hundehold.

Stalde, husdyrgødning, ensilage

Husdyrgødningsbekendtgørelsens § 6

Afstandskrav

Etablering, udvidelse eller ændring af stalde og lignende indretninger til dyr samt møddinger og åbne beholdere til husdyrgødning er ikke tilladt inden for følgende afstande:

 1. 50 meter til vandforsyningsanlæg til almen vandforsyning.,
 2. 25 meter til vandforsyningsanlæg, der ikke er til almen vandforsyning,
 3. 15 meter til vandløb (herunder dræn) og søer over 100 m²,
 4. 15 meter til offentlig vej og privat fællesvej,
 5. 25 meter til levnedsmiddelvirksomhed,
 6. 15 meter til beboelse på samme ejendom, eller
 7. 30 meter til naboskel.

Særligt afstandskrav for nye gyllebeholdere m.m.

Beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning må endvidere ikke etableres inden for en afstand af 100 meter til åbne vandløb og til søer over 100 m2.

Åbne vandløb

Ved åbne vandløb forstås flg.:

Åbne vandløb, der er regelmæssigt vandførende, omfattes. Vej- og skelgrøfter, der ikke er regelmæssigt vandførende, samt regnvandsrender opstået som følge af sky- og tøbrud er ikke et vandløb i husdyrgødningsbekendtgørelsens forstand. Ligeledes opfattes rørlagte vandløb og dræn heller ikke som vandløb.

Ensilageoplag og ensilageopbevaringsanlæg

For ensilageoplag, ensilageopbevaringsanlæg og lukkede beholdere til husdyrgødning samt beholdere til restvand gælder disse afstandskrav også, bortset fra 15 meter afstandskravet til beboelse på samme ejendom.

Ved et ensilageoplag forstås både en ensilagestak og et oplag af wrapballer.

Hvad er omfattet af "stalde, løbegårde og lignende indretninger til dyr"?

Husdyrgødningsbekendtgørelsens § 6 (om afstandskrav) og § 8 (om indretning af stalde m.v.) gælder for "stalde, løbegårde og lignende indretninger til dyr". Det kan f.eks. omfatte åbne foderpladser i forbindelse med stalde, indslusnings- og udslusningsarealer til stalde, kalvehytter og læskure. Vær opmærksom på, at dette ikke er en udtømmende liste over, hvad der må betragtes som stalde, løbegårde eller lignende indretninger til dyr.

Løbegårde defineres i henholde til husdyrgødningsbekendtgørelsen som arealer med en høj koncentration af dyr, og hvor næringsstofferne fra husdyrgødningen set over en årrække ikke kan udnyttes på arealet.

Hvis f.eks. ind- og udslusningsarealer, kalvehytter, læskure m.v. er indrettet med fast bund, så er de omfattet af "stalde, løbegårde og lignende indretninger til dyr". Hvis der ikke er fast bund, men i stedet et plantedække, der kan optage de udskilte næringsstoffer, er de ikke omfattet.

Vandforsyningsanlæg

Miljøstyrelsen har med ændringen af husdyrgødningsbekendtgørelsen der trådte i kraft pr. 1. januar 2017 ændret anvendelsen af begrebet ”vandindvindingsanlæg” til erstatning med ”vandforsyningsanlæg”. Denne ændring er foretaget som en konsekvensrettelse af samme ændring i husdyrgodkendelsesloven. Det skal understreges, at der med ændringen ikke er sket en udvidelse af begrebet til den mere brede betydning, som anvendes i vandforsyningsloven, hvor et vandforsyningsanlæg foruden selve vandboringen også omfatter forsyningsledninger, pumper mv. Med anvendelsen af vandforsyningsanlæg i husdyrgødningsbekendtgørelsen såvel som i husdyrgodkendelsesloven henvises således udelukkende til den geografiske placering af den enkelte vandboring eller brønd.

Vandløb og dræn

Afstandskravet til vandløb og dræn gælder også for rørlagte vandløb.

Offentlig og privat fællesvej

Offentlig og privat fællesvej skal forstås i overensstemmelse med vejlovenes regler. Afstanden måles fra anlægget til skellet, hvor vejen begynder.

Naboskel

Naboskel forstås matrikulært skel til en anden samlet fast ejendom jf. udstykningslovens § 2. Det er uden betydning, hvem der ejer naboejendommen (herunder fx ansøger selv), og det er også uden betydning, hvad vedkommende nabo konkret måtte have accepteret.

Etablering af nyt skel inden for afstandskravet

Hvis man ønsker at etablere et nyt skel i nærheden af et eksisterende anlæg til husdyrbrug, skal der ikke ske regulering efter husdyrgødningsbekendtgørelsen eller husdyrgodkendelsesloven. Bestemmelserne heri om forbudszonen giver kun hjemmel til at regulere etablering, udvidelse eller ændring af anlæg i forhold til eksisterende nabobeboelse m.v.

Der er således ikke nogen bestemmelser i husdyrgødningsbekendtgørelsen eller husdyrgodkendelsesloven, der gør, at kommunen skal give afslag til en udstykning, selv om afstanden fra anlæg til husdyrbrug til medhjælperboligen er mindre end 50 meter.

Bekendtgørelse om udstykningskontrollen indeholder regler med henblik på at undgå strid med anden lovgivning ved udstykning.

Dispensation fra afstandskrav

Kommunen kan efter ansøgning give dispensation fra afstandskravene, hvis det ikke er muligt at overholde dem. Hvis der gives dispensation, skal der stilles vilkår for indretning og drift med det formål at forebygge forurening, ulemper eller gener for omgivelserne. Det bemærkes i denne forbindelse, at afstandskravene især er stillet med henblik på at mindske risikoen for overfladisk tilstrømning til de nævnte anlæg eller vandløb og søer.

Der kan ikke uden videre dispenseres fra afstandskravene, blot fordi en bygning eller et opbevaringsanlæg kommer til at ligge lidt mindre hensigtsmæssigt for driften. Driftsmæssige hensyn kan dog tillægges større betydning, hvor der er tale om dispensation fra afstand til naboskel mod åbne marker i landzone.

Opførelse af en ny gyllebeholder eller lignende

Hvis der dispenseres fra afstandskravet på 100 meter til åbne vandløb eller søer over 100 m2, bør dispensation gives med vilkår svarende til reglerne i husdyrgødningsbekendtgørelsens § 19.

Således bør en dispensation til at opføre en gyllebeholder i et risikoområde og mindre en 100 meter fra et vandløb eller en sø over 100 m² ledsages af vilkår om etablering af en beholderbarriere. Disse vilkår bør fastsættes i overensstemmelse med betingelserne i husdyrgødningsbekendtgørelsens bilag 2. Der bør ikke meddeles dispensation til opførelse af en beholder med en placering, hvor det ikke er muligt at overholde afstandskravet på 30 meter fra barrieren til naboskellet.

Tilsvarende bør en dispensation til at opføre en gyllebeholder uden for et risikoområde ledsages af vilkår om et alarmsystem ("gyllealarm"), hvis betingelserne for krav om alarmsystem er til stede.

Nedbrændt stald mv.

Der vil normalt kunne gives dispensation til genopførelse af et nedbrændt anlæg, når det nye anlæg opføres i samme form som det tidligere og på samme placering. Det gælder dog kun, hvis denne placering ikke indebærer en særlig risiko for forurening af omgivelserne.

Vær dog opmærksom på, om genopførelsen af anlægget kræver tilladelse eller godkendelse efter husdyrgodkendelsesloven. I givet fald skal vurderingen af, om der kan dispenseres, indgå i behandlingen af sagen om tilladelse eller godkendelse.

Tilsvarende afstandskrav i husdyrgodkendelsesloven

Der gælder tilsvarende afstandskrav efter husdyrgodkendelseslovens §§ 6 og 8, som efter husdyrgødningsbekendtgørelsens §§ 4 og 6.

Om det ene eller det andet regelsæt skal anvendes afhænger af husdyrbrugets størrelse. Hvis dyreholdet er på mere end 3 dyreenheder, er det et "husdyrbrug", jf. husdyrgodkendelseslovens § 3, stk. 1, nr. 1, og husdyrgodkendelseslovens regler anvendes, jf. Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse i sagen NMK-139-00055.

For tilladelses- eller godkendelsespligtige anlæg, jf. husdyrgodkendelseslovens §§ 10-12, skal der tages stilling til dispensationsspørgsmålet ved behandlingen af vedkommende ansøgning, således at eventuelle vilkår fastsættes i tilladelsen eller godkendelsen. Dette følger af bemærkningerne i lovforslag L 55/2006 til husdyrgodkendelseslovens §§ 8-9.

Afstandskrav på plantebrug

Vær opmærksom på, at afstandskravene også gælder for ejendomme uden dyrehold - eller alene med ikke-erhvervsmæssigt dyrehold - hvis der på ejendommen anvendes eller opbevares husdyrgødning svarende til produktionen fra et erhvervsmæssigt dyrehold, jf. husdyrgødningsbekendtgørelsens § 1. Den væsentligste konsekvens heraf er, at afstandskravene herved også gælder for gødningsopbevaringsanlæg på plantebrug.

Græssende dyr og folde til svin

Husdyrgødningsbekendtgørelsens § 7

Afgræssende dyrehold i forbudszonen

Etablering, udvidelse og ændring af et dyrehold til afgræsning er ikke tilladt i "forbudszonen". Kommunen kan dog give dispensation til dyrehold til afgræsning i forbudszonen.

Afstandskravet om 50 meter til nabobeboelse gælder ikke for foldarealer med afgræssende dyr. Her er dispensation derfor ikke nødvendig. Faciliteter i foldene, som læskure, fodertrug og drikketrug, skal dog overholde 50 meter afstandskravet til nabobeboelse.

Afstandskravet på 50 meter til byzone m.m. (områderne nævnt i bekendtgørelsens § 4, stk. 1, nr. 1 og 2) samt forbuddet mod etablering, udvidelse og ændring i disse områder gælder imidlertid for både folde og tilhørende faciliteter. Vær derfor opmærksom på, at hvis en nabobeboelse ligger inden for et af områderne nævnt i § 4, stk. 1, nr. 1 og 2, så gælder afstandskravet på 50 meter til det pågældende område.

Folde til svin fra 35 kilo

Husdyrgødningsbekendtgørelsens § 7, stk. 3 og 4, definerer afstandskravet fra nabobeboelse til folde med frilandsvin. Afstandskravet er gældende for besætninger med mere end 15 dyreenheder, som har folde til svin fra 35 kilo, og hvor der i folden er plads til mere end 15 svin. Hegnet skal placeres mindst 100 meter fra nabobeboelse. Folde må dog placeres på arealer, hvor der er over 50 meter til nærmeste naboskel.

Afstandskravet måles fra foldens kant til nærmeste punkt til skel eller nabobeboelse. Formålet med afstandskravet er at sikre en tilstrækkelig afstand mellem fold og nabobeboelse for at mindske gener for de omkringboende naboer. Her ud over skal reglerne i den til enhver tid gældende bekendtgørelse om hold af frilandssvin overholdes.

Dispensation til afgræssende dyrehold eller folde til svin

Afstandskravene for faciliteter som læskure, fodertrug og drikketrug og for folde til svin kan fraviges, hvis naboer inden for den afstand, der overskrides, tillader dette og fremsender erklæring herom til kommunen.

Særlige regler for kødædende pelsdyr

Som nævnt i afsnittet om husdyrgødningsbekendtgørelsens anvendelsesområde gælder de særlige regler i pelsdyrbekendtgørelsen forud for husdyrgødningsbekendtgørelsens regler.

Disse særlige regler for pelsdyr omfatter bl.a. afstandskrav. Der er gjort nærmere rede herfor i relation til husdyrgodkendelseslovens afstandskrav, jf. lovens §§ 6 og 8, i afsnittet om faste afstandskrav ved miljøgodkendelse. Der gælder tilsvarende forhold mellem pelsdyrbekendtgørelsens afstandskrav og husdyrgødningsbekendtgørelsens afstandskrav.


Version 2.0 - 14. januar 2011