Miljøstyrelsens hjemmeside

Opret bruger Log ind

Aftalearealer-Ansøgning

RSS

Sådan gør du

Hvis du vil overføre husdyrgødning til aftalearealer

Hvis du søger om tilladelse eller godkendelse efter husdyrgodkendelseslovens §§ 10, 11 eller 12, og du vil overføre husdyrgødning til en anden bedrift, skal du i ansøgningen oplyse om mængden af overført husdyrgødning og hvilke arealer på modtagerbedriften, den overførte husdyrgødning skal udbringes på. Kommunen fastsætter vilkår i godkendelsen om mængden og arealerme.

Kommunen skal have oplysninger om hele det nødvendige aftaleareal, for at den kan give en tilladelse efter § 10 eller en godkendelse efter §§ 11 eller 12. Aftalerne behøver ikke at være skriftlige, før husdyrgødningen reelt skal udbringes.

Overførslen af husdyrgødning til en anden bedrift kan kræve en godkendelse af modtagerens bedrift efter husdyrgodkendelseslovens § 16.

Hvis du vil modtage husdyrgødning til udbringning

Hvis du har aftale om at modtage husdyrgødning fra et husdyrbrug, der søger om tilladelse eller godkendelse efter husdyrgodkendelseslovens §§ 10, 11 eller 12 (eller i forvejen har tilladelse eller godkendelse), kan det kræve en godkendelse af din bedrift efter husdyrgodkendelseslovens § 16. Hvis du ønsker § 16-godkendelsen, skal du sende en ansøgning gennem husdyrgodkendelse.dk.

Retsgrundlag

Her gengives særlige regler for aftalearealer. Mange af de øvrige regler i husdyrgodkendelsesloven og -bekendtgørelsen er fælles for godkendelser efter hhv. §§ 11 eller 12 og efter § 16.

Følgende fremgår af husdyrgodkendelsesloven:

§ 16. Kommunalbestyrelsen kan godkende arealer, der ikke er omfattet af en tilladelse efter § 10 eller en godkendelse efter § 11 og § 12, og som anvendes til afsætning af husdyrgødning fra husdyrbrug omfattet af en tilladelse eller godkendelse efter denne lov.

Stk. 2. Afsætning af husdyrgødning til markarealer hos tredjemand i forbindelse med en etablering, udvidelse eller ændring af et husdyrbrug, som kommunalbestyrelsen vurderer vil kunne påvirke miljøet væsentligt, kan ikke indgå i tilladelser efter § 10 eller godkendelser efter § 11 og § 12, medmindre arealet er godkendt efter stk. 1.
...

§ 26


Stk. 3. Indgår der i ansøgningen om etablering, udvidelse eller ændring af et husdyrbrug afsætning af husdyrgødning på tredjemands bedrifter, skal markarealerne på disse bedrifter vurderes separat.

Stk. 4. Hvis kommunalbestyrelsen vurderer, at afsætning af husdyrgødning til markarealer hos tredjemand, jf. vurderingen ifølge stk. 3, vil kunne påvirke miljøet væsentligt, kan afsætning til disse bedrifter ikke indgå i tilladelser efter § 10 eller godkendelser efter § 11 eller § 12, jf. dog § 16.
...

§ 30. Omfatter en ansøgt etablering, udvidelse eller ændring af et husdyrbrug udbringning af husdyrgødning på tredjemandsarealer, kan der for disse markarealer kun fastsættes vilkår om den samlede afsatte mængde husdyrgødning til hver bedrift og vilkår om, hvilke markarealer den afsatte husdyrgødning må udbringes på.

Følgende fremgår af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen:

§ 5
...

Stk. 3. Ansøgning om godkendelse af arealer, jf. § 16 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug skal fremsendes til kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor arealerne, jf. § 3, stk. 1, nr. 3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, er beliggende. Er arealerne beliggende i to eller flere kommuner fremsendes ansøgningen til den kommunalbestyrelse, hvor den største del af de samlede udbringningsarealer er beliggende.
...

§ 6
...

Stk. 4. Ansøgningen om godkendelse af arealer, jf. § 16 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, skal indeholde de oplysninger, der fremgår af bilag 2, punkt A og F. Ansøgningsskemaet skal udfyldes på baggrund af de relevante oplysninger om beskyttelsesniveau, som fremgår af bilag 3, og ansøgningen skal udarbejdes på det ansøgningssystem, der fremgår af www.husdyrgodkendelse.dk eller på et andet digitalt system, der opfylder de krav, der fremgår af bilag 5.
...

§ 11. Kommunalbestyrelsen kan ikke tillade eller godkende husdyrbrug efter §§ 10, 11, 12 og 16 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, hvis etableringen, udvidelsen eller ændringen vurderes at medføre væsentlige virkninger på miljøet, jf. stk. 3.
...

Stk. 3. Ved væsentlige virkninger på miljøet forstås, at det beskyttelsesniveau for ammoniak, lugt, fosfor og nitrat, der er fastlagt i bilag 3, overskrides. For godkendelser efter § 16 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug gælder, at kun beskyttelsesniveauet vedrørende fosfor og nitrat skal være overholdt. Der må derudover ikke være øvrige forhold, som vurderes at have væsentlige virkninger på miljøet.
...

§ 25. Udskiftning af bedriftens udspredningsarealer eller udskiftning af markarealer hos tredjemand til udspredning eller afsætning af gødning, der indgår i en tilladelse eller godkendelse efter §§ 10, 11, 12 og 16 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, skal anmeldes til kommunalbestyrelsen.

Stk. 2. Nye arealer kan erstatte arealer i den allerede meddelte miljøgodkendelse, hvis de nye arealer har mindst samme omfang og ikke er mere sårbare. Der skal skelnes mellem bedriftens udbringningsarealer (ejede og forpagtede arealer) og markarealer hos tredjemand, således at nye arealer kun kan erstatte arealer inden for tilsvarende kategori.

Stk. 3. Udskiftning med arealer, der på et eller flere punkter er mere sårbare end de arealer, der udskiftes, kan kun ske efter forudgående tilladelse eller godkendelse efter §§ 10-12 eller 16 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen påser, at anmeldelsen sker i overensstemmelse med stk. 1 og oplyser ansøger herom. Kommunalbestyrelsen meddeler ansøger, at de anmeldte arealer er noteret på sagen i kommunen.

§ 26. Anmeldelse af udskiftning af bedriftens udspredningsarealer eller udskiftning af markarealer hos tredjemand til udspredning eller afsætning af gødning skal senest fremsendes til kommunen før planårets begyndelse den 1. august.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal inden den 1. oktober tilkendegive, om de anmeldte arealer kan betragtes som mere sårbare end de udspredningsarealer, der skal udskiftes. Hvis arealerne bedømmes mere sårbare, kan anmelder trække sin anmeldelse tilbage og anmelde nye arealer senest den 15. oktober. Hvis kommunalbestyrelsen har indsigelser imod de anmeldte arealer, skal dette meddeles anmelder senest den 31. december.

Vil du vide mere?

Vilkår om afsætning til aftalearealer

Mængden af overført husdyrgødning

Kommunen fastsætter vilkår i husdyrproducentens tilladelse eller godkendelse efter §§ 10, 11 eller 12 om den samlede afsatte mængde husdyrgødning til modtagerbedriften.

Udbringningsarealer på modtagerbedriften

Med mindre modtagerbedriften godkendes efter § 16 (eller har en § 16-godkendelse i forvejen), fastsætter kommunen vilkår om, hvilke markarealer den afsatte husdyrgødning må udbringes på.

Der stilles således ingen krav til modtageren i disse tilfælde, og det er den, der driver husdyrbruget, hvorfra husdyrgødningen afsættes, der er ansvarlig også for overholdelsen af vilkår om udbringning på bestemte arealer.

Selv om det er modtageren, der i praksis afgør, hvor udbringningen af husdyrgødningen finder sted, er det således den, der afsætter husdyrgødningen, der må tage konsekvenserne af evt. manglende overholdelse af vilkåret om, hvilke delarealer husdyrgødningen må udbringes på.

Indehaveren af tilladelsen eller godkendelsen efter §§ 10, 11 eller 12 må i aftalen med modtageren sikre sig, at vilkåret om, hvilke arealer gødningen må udbringes på, bliver opfyldt.

§ 16-godkendelse

Krav om godkendelse efter § 16

Når kommunen behandler ansøgningen om tilladelse eller godkendelse efter husdyrgodkendelseslovens §§ 10, 11 eller 12, skal kommunen vurdere om afsætning af husdyrgødning til aftalearealer vil medføre en væsentlig påvirkning af miljøet. Læs om kommunens vurderinger af aftalearealer under fanebladet "Vurdering".

Hvis overførslen af husdyrgødning til aftalearealerne vurderes at medføre en væsentlig virkning på miljøet, kan afsætningen ikke indgå i godkendelsen af husdyrbruget, med mindre modtagerbedriften bliver godkendt efter husdyrgodkendelseslovens § 16.

Hvis modtageren ikke ønsker § 16-godkendelsen, må husdyrproducenten skaffe andre aftalearealer, eller indgå aftaler om at skaffe sig af med den overskydende husdyrgødning på anden måde.

Ansøgning om § 16-godkendelse

Hvis du som modtager af husdyrgødning ønsker at søge om § 16-godkendelse, skal du gøre det via ansøgningssystemet på husdyrgodkendelse.dk.

Ansøgning om godkendelse efter husdyrgodkendelseslovens § 16 skal sendes til den kommune, hvor markarealerne ligger. Hvis arealerne ligger i to eller flere kommuner, skal ansøgningen sendes til den kommune, hvor den største del af de samlede udbringningsarealer ligger.

Udnyttelse af § 16-godkendelse

Kommunen skal ikke fastsætte en udnyttelsesfrist for en § 16-godkendelse. Godkendelsen kan dog bortfalde efter kontinuitetsbrud.

Læs mere om udnyttelse af § 16-godkendelse under fanebladet "Vurdering".

Hvis modtagerbedriften er godkendt efter § 11 eller § 12

Hvis modtagerbedriften er godkendt efter husdyrgodkendelseslovens §§ 11 eller 12, gælder samme forhold for husdyrproducenten, der afsætter husdyrgødningen, som ved overførsel til en § 16-godkendt bedrift. Den overførte husdyrgødning må da indgå i modtagerbedriftens godkendelse, enten via de eksisterende vilkår eller gennem en tillægsgodkendelse.


Version 2.0 - 14. januar 2011