Miljøstyrelsens hjemmeside

Opret bruger Log ind

Aftalearealer

RSS

Ansøgning

Vurdering

Dette afsnit blev sidst ændret d. 29 jan 2016

Sådan gør du

Når en ansøgning om tilladelse eller godkendelse efter §§ 10, 11 eller 12 omfatter afsætning af husdyrgødning til aftalearealer, skal du som kommunal sagsbehandler vurdere, om afsætningen til aftalearealerne vil have en væsentlig virkning på miljøet.

Miljøvurderingen af afsætning af husdyrgødning til aftalearealer skal foretages separat. Dvs. ikke under ét med miljøvurderingen af husdyrbrugets egne arealer.

Hvis afsætningen vurderes ikke at medføre en væsentlig virkning på miljøet, skal du fastsætte vilkår om den samlede afsatte mængde husdyrgødning til hver bedrift og vilkår om, hvilke markarealer den afsatte husdyrgødning må udbringes på.

Hvis afsætningen vurderes at medføre en væsentlig påvirkning af miljøet, kan afsætningen ikke indgå i godkendelsen.

Hvis der ønskes afsætning til mere sårbare arealer, kan modtageren af husdyrgødningen søge om at få en godkendelse af arealerne på sin bedrift efter husdyrgodkendelseslovens § 16.

Retsgrundlag

Her gengives særlige regler for aftalearealer. Mange af husdyrgodkendelseslovens og -bekendtgørelsens øvrige regler er fælles for godkendelser efter hhv. §§ 11 eller 12 og efter § 16.

Husdyrgodkendelsesloven:

§ 16. Kommunalbestyrelsen kan godkende arealer, der ikke er omfattet af en tilladelse efter § 10 eller en godkendelse efter § 11 og § 12, og som anvendes til afsætning af husdyrgødning fra husdyrbrug omfattet af en tilladelse eller godkendelse efter denne lov.

Stk. 2. Afsætning af husdyrgødning til markarealer hos tredjemand i forbindelse med en etablering, udvidelse eller ændring af et husdyrbrug, som kommunalbestyrelsen vurderer vil kunne påvirke miljøet væsentligt, kan ikke indgå i tilladelser efter § 10 eller godkendelser efter § 11 og § 12, medmindre arealet er godkendt efter stk. 1.
...

§ 26


Stk. 3. Indgår der i ansøgningen om etablering, udvidelse eller ændring af et husdyrbrug afsætning af husdyrgødning på tredjemands bedrifter, skal markarealerne på disse bedrifter vurderes separat.

Stk. 4. Hvis kommunalbestyrelsen vurderer, at afsætning af husdyrgødning til markarealer hos tredjemand, jf. vurderingen ifølge stk. 3, vil kunne påvirke miljøet væsentligt, kan afsætning til disse bedrifter ikke indgå i tilladelser efter § 10 eller godkendelser efter § 11 eller § 12, jf. dog § 16.
...

§ 30. Omfatter en ansøgt etablering, udvidelse eller ændring af et husdyrbrug udbringning af husdyrgødning på tredjemandsarealer, kan der for disse markarealer kun fastsættes vilkår om den samlede afsatte mængde husdyrgødning til hver bedrift og vilkår om, hvilke markarealer den afsatte husdyrgødning må udbringes på.

Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen:

§ 5
...

Stk. 3. Ansøgning om godkendelse af arealer, jf. § 16 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug skal fremsendes til kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor arealerne, jf. § 3, stk. 1, nr. 3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, er beliggende. Er arealerne beliggende i to eller flere kommuner fremsendes ansøgningen til den kommunalbestyrelse, hvor den største del af de samlede udbringningsarealer er beliggende.
...

§ 6
...

Stk. 4. Ansøgningen om godkendelse af arealer, jf. § 16 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, skal indeholde de oplysninger, der fremgår af bilag 2, punkt A og F. Ansøgningsskemaet skal udfyldes på baggrund af de relevante oplysninger om beskyttelsesniveau, som fremgår af bilag 3, og ansøgningen skal udarbejdes på det ansøgningssystem, der fremgår af www.husdyrgodkendelse.dk eller på et andet digitalt system, der opfylder de krav, der fremgår af bilag 5.
...

§ 11. Kommunalbestyrelsen kan ikke tillade eller godkende husdyrbrug efter §§ 10, 11, 12 og 16 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, hvis etableringen, udvidelsen eller ændringen vurderes at medføre væsentlige virkninger på miljøet, jf. stk. 3.
...

Stk. 3. Ved væsentlige virkninger på miljøet forstås, at det beskyttelsesniveau for ammoniak, lugt, fosfor og nitrat, der er fastlagt i bilag 3, overskrides. For godkendelser efter § 16 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug gælder, at kun beskyttelsesniveauet vedrørende fosfor og nitrat skal være overholdt. Der må derudover ikke være øvrige forhold, som vurderes at have væsentlige virkninger på miljøet.
...

§ 25. Udskiftning af bedriftens udspredningsarealer eller udskiftning af markarealer hos tredjemand til udspredning eller afsætning af gødning, der indgår i en tilladelse eller godkendelse efter §§ 10, 11, 12 og 16 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, skal anmeldes til kommunalbestyrelsen.

Stk. 2. Nye arealer kan erstatte arealer i den allerede meddelte miljøgodkendelse, hvis de nye arealer har mindst samme omfang og ikke er mere sårbare. Der skal skelnes mellem bedriftens udbringningsarealer (ejede og forpagtede arealer) og markarealer hos tredjemand, således at nye arealer kun kan erstatte arealer inden for tilsvarende kategori.

Stk. 3. Udskiftning med arealer, der på et eller flere punkter er mere sårbare end de arealer, der udskiftes, kan kun ske efter forudgående tilladelse eller godkendelse efter §§ 10-12 eller 16 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen påser, at anmeldelsen sker i overensstemmelse med stk. 1 og oplyser ansøger herom. Kommunalbestyrelsen meddeler ansøger, at de anmeldte arealer er noteret på sagen i kommunen.

§ 26. Anmeldelse af udskiftning af bedriftens udspredningsarealer eller udskiftning af markarealer hos tredjemand til udspredning eller afsætning af gødning skal senest fremsendes til kommunen før planårets begyndelse den 1. august.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal inden den 1. oktober tilkendegive, om de anmeldte arealer kan betragtes som mere sårbare end de udspredningsarealer, der skal udskiftes. Hvis arealerne bedømmes mere sårbare, kan anmelder trække sin anmeldelse tilbage og anmelde nye arealer senest den 15. oktober. Hvis kommunalbestyrelsen har indsigelser imod de anmeldte arealer, skal dette meddeles anmelder senest den 31. december.

Vil du vide mere?

Definition af aftalearealer

Ved aftalearealer (eller "tredjemandsarealer") forstås arealer på en anden bedrift (et andet CVR-nr.), end hvor husdyrgødningen produceres, hvortil der er aftale om at overføre husdyrgødning til udbringning.

Afsnittet "Projektets omfang" indeholder vejledning om afgrænsningen af tredjemandsarealer fra godkendelsespligtige husdyrbrug.

Nødvendige oplysninger om aftalearealer

Kommunen skal have oplysninger om hele det nødvendige aftaleareal, for at den kan give en tilladelse efter § 10 eller en godkendelse efter §§ 11 eller 12. Aftalerne behøver ikke at være skriftlige, før husdyrgødningen reelt skal udbringes.

Fastsættelse af vilkår om afsætning af husdyrgødning

Vilkårene skal stilles i tilladelsen eller godkendelsen efter §§ 10, 11 eller 12 for husdyrbruget, som afsætter husdyrgødningen.

Vilkårene skal fastsætte mængden af overført husdyrgødning og hvilke arealer på modtagerbedriften, den overførte husdyrgødning må udbringes på. Der stilles således ingen krav til modtageren i disse tilfælde, og det er den, der driver husdyrbruget hvorfra husdyrgødningen afsættes, der er ansvarlig også for overholdelsen af disse vilkår.

Selv om det er modtageren, der i praksis afgør hvor udbringningen af husdyrgødningen finder sted, er det således den, der afsætter husdyrgødningen, der må tage konsekvenserne af evt. manglende overholdelse af vilkåret om, hvilke delarealer husdyrgødningen må udbringes på.

Indehaveren af tilladelsen eller godkendelsen efter §§ 10, 11 eller 12 må i aftalen med modtageren sikre sig, at vilkåret om, hvilke arealer gødningen må udbringes på, bliver opfyldt.

§ 16-godkendelse

Med en arealgodkendelse efter husdyrgodkendelseslovens § 16 vil husdyrbrug med tilladelse eller godkendelse efter husdyrgodkendelseslovens §§ 10, 11 eller 12 kunne afsætte husdyrgødning til den § 16-godkendte bedrift, uden at det vurderes som en væsentlig påvirkning af miljøet, idet der i § 16-godkendelsen stilles vilkår for at hindre en væsentlig påvirkning af miljøet.

Grundlag for krav om § 16-godkendelse

Det afgørende for, om der kræves § 16-godkendelse er, om afsætningen af husdyrgødning til aftalearealerne vil kunne påvirke miljøet væsentligt, jf. husdyrgodkendelseslovens § 26, stk. 4. Hvis det er tilfældet, kan afsætning til den anden bedrift ikke indgå i tilladelser efter § 10 eller godkendelser efter §§ 11 eller 12, med mindre modtagerbedriften får en godkendelse efter § 16.

Læs mere i afsnittet "Godkendelsespligt".

§ 16-godkendelsens omfang

Læs om § 16-godkendelsens omfang i afsnittet "Godkendelsespligt".

Væsentlig virkning på miljøet

Ved en væsentlig påvirkning af miljøet forstås, jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 11, stk. 3, ”at det beskyttelsesniveau for ammoniak, lugt, fosfor og nitrat, der er fastlagt i bilag 3, overskrides. For godkendelser efter § 16 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug gælder, at kun beskyttelsesniveauet vedrørende fosfor og nitrat skal være overholdt. Der må derudover ikke være øvrige forhold, som vurderes at have væsentlige virkninger på miljøet.”

Vurderingen omfatter således de samme miljøpåvirkninger som ved vurderingen af udbringning på husdyrbrugets egne arealer. For vejledning om disse miljøvurderinger henvises derfor til de øvrige afsnit under hovedafsnittet "Arealerne".

Ved vurderingen af om afsætning af husdyrgødning fra det godkendelsespligtige husdyrbrug på aftalearealet vil kunne påvirke miljøet væsentligt, må det lægges til grund, at der afsættes husdyrgødning svarende til harmonigrænsen uanset hvor stor en mængde, der reelt overføres.

Hvis et aftaleareal ikke kan modtage husdyrgødning til harmonigrænsen, uden at husdyrgodkendelseslovens beskyttelsesniveauer for nitrat eller fosfor overskrides, vurderes der at være en væsentlig virkning på miljøet.

Tilsvarende gælder for øvrige forhold. F.eks. hvis der vurderes at blive en væsentlig påvirkning af et Natura 2000-område ved afsætning af husdyrgødning til harmonigrænsen.

Behandling af ansøgning om § 16-godkendelse

Ansøgning om § 16-godkendelse skal som udgangspunkt behandles på samme måde, som en ansøgning om godkendelse efter § 11. Dog omfatter § 16-godkendelsen ikke anlæg, og kommunen skal ikke fastsætte en udnyttelsesfrist for en § 16-godkendelse. Godkendelsen kan bortfalde efter kontinuitetsbrud.

Udnyttelse af § 16-godkendelse

En § 16-godkendelse betragtes som udnyttet, når modtagelsen af husdyrgødning fra et husdyrbrug, der har tilladelse eller godkendelse efter §§ 10, 11 eller 12, begynder. Det behøver ikke nødvendigvis at være det husdyrbrug, som gav anledning til § 16-godkendelsen. Men hvis der, efter § 16-godkendelsen er givet, alene er modtaget husdyrgødning fra et husdyrbrug, der ikke har tilladelse eller godkendelse efter husdyrgodkendelseslovens §§ 10, 11 eller 12, så er § 16-godkendelsen ikke blevet udnyttet.

Indtil udnyttelse af godkendelsen begynder, skal vilkårene ikke overholdes. Indtil modtagelsen af husdyrgødning fra det godkendte husdyrbrug begynder, kan den § 16-godkendte bedrift derfor modtage anden gødning, f.eks. slam og husdyrgødning fra husdyrbrug, der ikke har/kræver godkendelse eller tilladelse efter husdyrgodkendelsesloven.

Videreførsel af en eksisterende overførselsaftale med et husdyrbrug, der har fået tilladelse eller godkendelse efter §§ 10, 11 eller 12, betyder ikke nødvendigvis, at § 16-godkendelsen er udnyttet. Hvis tilladelsen efter §§ 10, 11 eller 12 ikke er udnyttet, så er overførsel af husdyrgødning til det § 16-godkendte brug blot en fortsættelse af den hidtidige drift, og ikke en udnyttelse af § 16-godkendelsen.

Ophør af udnyttelsen af § 16-godkendelse

Hvis en § 16-godkendt bedrift ophører med at modtage husdyrgødning fra husdyrbrug med tilladelse eller godkendelse efter husdyrgodkendelseslovens §§ 10, 11 eller 12, udnyttes § 16-godkendelsen ikke mere, og vilkårene bliver herved irrelevante.

Vilkårene skal derfor ikke overholdes, når den § 16-godkendte bedrift udelukkende modtager husdyrgødning fra husdyrbrug, der ikke har en tilladelse eller godkendelse efter husdyrgodkendelsesloven, eller eventuelt slet ikke modtager husdyrgødning.

Kommunen kan føre tilsyn med modtagelsen af husdyrgødning og overholdelse af vilkår om efterafgrøder og sædskifter vha. bedriftens gødningsregnskab i henhold til gødskningslovens regler.

Vurderingen af om vilkårene er overholdt må derfor af kontrolmæssige hensyn følge planperioden, jf. gødskningsreglerne, dvs. 1. august – 31. juli det følgende år. For at kunne undlade at overholde vilkårene må den § 16-godkendte bedrift således ikke have modtaget husdyrgødning fra husdyrbrug med tilladelse eller godkendelse efter husdyrgodkendelseslovens §§ 10, 11 eller 12 i løbet af den pågældende planperiode.

Vær opmærksom på, at der kan ske kontinuitetsbrud, hvis § 16-godkendelsen ikke udnyttes over en længere periode.

Miljøstyrelsen ændrer hermed sin praksis for vejledning om, hvornår vilkårene for en § 16-godkendelse ikke længere skal overholdes.

Miljøstyrelsen har hidtil vejledt om, at det kun kunne ske ved bortfald efter husdyrgodkendelseslovens § 33, stk. 3. Den hidtidige praksis byggede på praksis for miljøgodkendelser efter miljøbeskyttelseslovens § 33, før husdyrgodkendelsesloven trådte i kraft.

Efter de erfaringer, der nu er gjort med husdyrgodkendelseslovens § 16, finder Miljøstyrelsen, at den hidtidige praksis for vejledning er for restriktiv. Bemærk, at den tidligere praksis ikke fremgik her i Husdyrvejledningen, men alene af individuelle fortolkningssvar og FAQ’er.

Den ændrede praksis får ikke væsentlige konsekvenser for kommunernes tilsyn, fordi procedurerne og dokumentationen ved tilsyn vil være uændret. For landbrugserhvervet er den nye praksis mere lempelig. Praksisændringen kan betyde færre håndhævelsessager.

Hvis modtagerbedriften er godkendt efter § 11 eller § 12

Hvis modtagerbedriften er godkendt efter husdyrgodkendelseslovens §§ 11 eller 12, gælder samme forhold for husdyrproducenten, der afsætter husdyrgødningen, som ved overførsel til en § 16-godkendt bedrift. Den overførte husdyrgødning må da indgå i modtagerbedriftens godkendelse, enten via de eksisterende vilkår eller gennem en tillægsgodkendelse.


Vilkår
Version 2.0 - 14. januar 2011