Miljøstyrelsens hjemmeside

Opret bruger Log ind

Ammoniak fra udbringning - Ansøgning

RSS

Indholdsfortegnelse [Skjul / Vis]


Sådan gør du

Du skal redegøre for, hvorvidt der er mulighed for at begrænse emissionen af ammoniak ved udbringning af husdyrgødning ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT).

Husdyrgødningsbekendtgørelsens generelle regler om udbringning af husdyrgødning er sammenfaldende med BREF-dokumentets redegørelse for, hvad der er BAT ved udbringning af husdyrgødning. Der skal dog under alle omstændigheder gøres konkret rede for, hvordan kravet om bedste tilgængelige udbringningsteknik vil blive overholdt på husdyrbruget efter projektets gennemførelse.

Udover en redegørelse for BAT skal arealernes beliggenhed i forhold til naturarealer beskrives. Særlig fokus skal være på arealer som støder op til eller ligger i umiddelbar nærhed til Natura 2000 områder med ammoniakfølsom natur, og som er omfattet af husdyrgodkendelseslovens § 7.

Se Lovgrundlaget for miljøregulering af husdyrhold.

Retsgrundlag

Hjemmelsgrundlag for de oplysninger, som ansøger skal afgive, er husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 2, punkt 28.

Af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen § 6 fremgår:

§ 6. Hvis ansøgningen vedrører etablering, udvidelse eller ændring af et husdyrbrug omfattet af § 10 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, skal ansøger udfylde det skema, som fremgår af bilag 1.
Stk. 2. Hvis ansøgningen vedrører etablering, udvidelse eller ændring af et husdyrbrug omfattet af § 11 eller § 12, stk. 3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, skal ansøgningen indeholde de oplysninger, der fremgår af bilag 2, punkt A - L. Ansøgningsskemaet skal udfyldes på baggrund af det beskyttelsesniveau, der fremgår af bilag 3, og ansøgningen skal udarbejdes på det ansøgningssystem, der fremgår af www.husdyrgodkendelse.dk eller på et andet digitalt system, der opfylder de krav, der fremgår af bilag 5. ...


Af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen bilag 2 fremgår:

G. Oplysninger om virksomhedens valg af bedste tilgængelige teknik

28) Oplysninger om anvendelse af bedst tilgængelig teknik til reduktion af ammoniak-emission og udvaskning af nitrat, samt oplysninger om hvordan et eventuelt fosforoverskud og udledning af fosfor nedbringes.

Vil du vide mere?

Redegørelse for BAT

Læs mere i husdyrvejledningens afsnit om BAT.


Version 2.0 - 14. januar 2011