Miljøstyrelsens hjemmeside

Opret bruger Log ind

Biaktiviteter - Vurdering

RSS

Sådan gør du

Her skal du som kommunal sagsbehandler beskrive de biaktiviteter, der udøves på ejendommen, og tage stilling til, om disse kræver godkendelse efter miljøbeskyttelsesloven eller forudgående VVM-sagsbehandling. De typiske biaktiviteter for et husdyrbrug kan være: Biogasanlæg, komposteringsanlæg, vindmøller, halmfyr e.l.

Skal biaktiviteten godkendes, fordi aktiviteten er optaget på bilagene til bekendtgørelsen om godkendelse af listevirksomhed udstedt i medfør af miljøbeskyttelsesloven, skal miljøgodkendelserne af husdyrbruget og af biaktiviteten træffes samtidig.

Uanset, om aktiviteten skal godkendes efter anden lovgivning, skal aktiviteten inddrages ved den samlede vurdering af forureningen fra anlægget, f.eks. i forhold til lugt, røg, støv eller støjgener. Selve biaktiviteterne er ikke reguleret af husdyrgodkendelsesloven, og kan derfor kun reguleres efter anden lovgivning -f.eks. miljøbeskyttelseslovens § 42.

Retsgrundlag

Husdyrgodkendelseslovens § 68 har følgende ordlyd:

§ 68. Myndigheder, der træffer afgørelse om samme husdyrbrug efter bestemmelser i loven eller efter regler udstedt i medfør af loven og efter miljøbeskyttelsesloven eller regler udstedt i medfør heraf, skal koordinere deres afgørelser, i det omfang det er nødvendigt for at sikre, at lovens formål opfyldes.

Miljøbeskyttelseslovens § 84 b har tilsvarende ordlyd.

Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 3, stk. 3-5, har følgende ordlyd:

§ 3. ...

Stk. 3. Hvis der på et husdyrbrug udføres en eller flere biaktiviteter, som er optaget på listerne i bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed bilag 1 og 2, omfatter vurderingen alle forurenende aktiviteter på husdyrbruget, og kommunalbestyrelsen træffer samtidig afgørelse om, der kan meddeles tilladelse eller godkendelse efter § 33 i lov om miljøbeskyttelse og §§ 10, 11 eller 12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, jf. § 84 b i lov om miljøbeskyttelse og § 68 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.
Stk. 4. Hvis der på et husdyrbrug udføres en eller flere biaktiviteter, som ikke er optaget på bilag 1 eller 2 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, træffer kommunalbestyrelsen om nødvendigt afgørelse efter § 42 i lov om miljøbeskyttelse.
Stk. 5. Hvis der på et husdyrbrug udføres andre forurenende aktiviteter, der kræver særskilt godkendelse eller tilladelse efter lov om miljøbeskyttelse omfatter vurderingen alle forurenende aktiviteter på husdyrbruget, og kommunalbestyrelsen træffer samtidig afgørelser, om der kan meddeles tilladelse eller godkendelse efter lov om miljøbeskyttelse og §§ 10, 11 eller 12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, jf. § 84 b i lov om miljøbeskyttelse og § 68 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.


Vil du vide mere?

Indledning

Formålet med reguleringen af biaktiviteter er at sikre en rimelig "arbejdsdeling" mellem, hvad der skal reguleres efter husdyrbrugloven og hvad der skal reguleres efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5. Ved biaktiviteter, der skal godkendes efter miljøbeskyttelsesloven, bør der indgives særskilt ansøgning fra ansøger herom.

Som nævnt i afsnittet "sådan gør du" kan vurderingen i forhold til biaktiviteter opdeles i tre faser: For det første skal det afklares (1), om der er biaktiviteter på bedriften, og i givet fald skal der indhentes nærmere oplysninger herom. Herefter skal det undersøges (2), om biaktiviteten i sig selv er godkendelsespligtig efter miljøbeskyttelsesloven eller - hvis aktiviteten skal etableres - om aktiviteten kræver forudgående VVM. Endelig skal påvirkningen fra aktiviteten indgå i vurderingen af den samlede forurening fra anlægget, men aktiviteten kan kun reguleres efter reglerne i navnlig miljøbeskyttelsesloven (3).

Udøves der biaktiviteter på ejendommen?

Som trin 1 skal det afklares gennem ansøgningsmaterialet, om der er biaktiviteter. Det er ikke altid ansøger er opmærksom på, hvad der udgør en biaktivitet i denne sammenhæng. De typiske biaktiviteter kan være: Biogasanlæg, komposteringsanlæg, vindmøller, halmfyr e.l.

Er biaktiviteten godkendelsespligtig?

Det skal afklares, om den pågældende biaktivitet er godkendelsespligtig efter bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed bilag 1 og 2, der er udstedt i medfør af miljøbeskyttelsesloven.

Herudover kan aktiviteten være omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 1 og 2, hvilket indebærer, at aktiviteten skal vurderes efter VVM-reglerne. Heraf følger, at aktiviteten enten skal screenes for VVM-pligt, eller at der skal udarbejdes forslag til tillæg til kommuneplanen med klagemulighed til Natur- og Miljøklagenævnet.

Afgørelse om miljøgodkendelse og godkendelse af biaktiviteten skal træffes samtidig og forureningen fra de to aktiviteter skal vurderes samlet

I husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 3, stk. 3 og 5, er der fastsat et krav om, at der foretages en samtidig vurdering af husdyrbruget som hovedaktivitet og biaktiviteten. Det indebærer, at afgørelserne skal træffes samtidig.

Baggrunden herfor er, at biaktivitetens forurening skal indgå i den samlede vurdering af husdyrbrugets samlede forurening. Det gælder navnlig de aktiviteter, der kan være generende for de omkringboende, såsom biogasanlæg og halmfyr.

Det kan være vanskeligt præcist at beskrive, hvordan en biaktivitet skal indgå i forureningsvurderingen af et husdyrbrug, idet dette afhænger af den pågældende aktivitet.

Hvis der f.eks. etableres et biogasanlæg på et husdyrbrug beregnes lugtemissionen i første omgang ud fra husdyrproduktionen, hvor der ikke tages hensyn til evt. lugtemission fra biogasanlægget. Kommunen skal derefter vurdere, om biogasanlægget øgert lugtgenerne i uacceptabel grad, f.eks. fordi anlægget modtager organisk affald eller der er andre forhold omkring anlægget, som vurderes at kunne øge lugtemissionen væsentligt. Hvis dette er tilfældet, skal kommunen ud fra en konkret vurdering stille vilkår til anlægget i medfør af miljøbeskyttelsesloven.

Gener, såsom f.eks. lugtgener, fra det samlede anlæg kan være så væsentlige, at der - hvis der ikke kan opstilles tilstrækkelige vilkår til at afbøde generne - må meddeles afslag på godkendelse ud fra en samlet vurdering. Det gælder uanset, at beskyttelseniveauerne i godkendelsesbekendtgørelsens bilag 3 er overholdt. Det vil dog være sjældent, at der skal meddeles afslag. I de fleste tilfælde kan der stilles vilkår, der tilstrækkeligt sikrer omgivelserne mod gener fra biaktiviteterne.

Links til relevante Miljøklagenævnsafgørelser og andet materiale

Miljøklagenævnets afgørelse af 25. juni 2009 (130-00371). om godkendelse af et mindre halmfyr
Miljøprojekt nr. 1136, 2006 om biogasanlæg og lugtgener
Miljøprojekt Nr. 1212, 2008 Driftsvilkår for komposteringsanlæg


Version 2.0 - 14. januar 2011