Miljøstyrelsens hjemmeside

Opret bruger Log ind

Energiforbrug - Vilkår

RSS

Sådan gør du

Du skal som kommunal sagsbehandler overveje, om det med det formål at reducere energiforbruget i husdyrproduktionen kan være relevant at fastsætte vilkår om en specifik årlig opgørelse af energiforbruget herfra med henblik på en løbende reduktion. Der kan evt. stilles krav om en separat el-måler på staldanlæg.

Disse oplysningsvilkår skal suppleres med relevante indretnings- og driftsvilkår i forhold til energibesparende foranstaltninger i produktionsudstyret.

Vilkår til energiforbrug for den almindelige markdrift og planteproduktion, herunder maskiner og køretøjer knyttet hertil, er ikke omfattet. Valg af energikilde til opvarmning reguleres af varmeforsyningsloven, og der skal heller ikke stilles separate vilkår herom. Begrænsning af brændstofforbrug til transport skal håndteres gennem vejledning og dialog med ansøgeren og ikke gennem egentlige vilkår i miljøgodkendelsen.Retsgrundlag

Af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen § 10 fremgår:

"§ 10. Kommunalbestyrelsen skal ved vurderingen af en ansøgning om godkendelse efter §§ 11, 12 og 16 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug sikre sig, at virksomheden indrettes og drives på en sådan måde,
1) at energi- og råvareforbruget udnyttes mest effektivt, …
3) at produktionsprocesserne er optimeret, i det omfang det er muligt,
4) at affaldshierarkiet, jf. § 6 b i lov om miljøbeskyttelse, iagttages,
..."

Af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen § 13 fremgår:

"§ 13. En godkendelse efter §§ 11 eller 12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, skal indeholde en vurdering, jf. §§ 19-26, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, samt vilkår for virksomhedens etablering og drift. Vilkårene skal sikre, at kravene i §§ 27 og 29 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug opfyldes og skal fastsætte følgende: …
2) Grænseværdier, tekniske foranstaltninger eller tilsvarende parametre.
3) Den egenkontrol, som husdyrbruget skal foretage, herunder angivelse af beregninger, målinger, procedurer m.v. Der skal fastsættes krav til hyppighed, afrapportering og metode til at vurdere, om grænseværdierne er overholdt, tidspunkterne for indberetning af resultaterne af egenkontrollen til kommunalbestyrelsen, samt angivelse af, om prøveudtagning og analyse kan udføres af husdyrbruget selv eller skal udføres af et akkrediteret laboratorium. IE-husdyrbrug skal indberette informationer på grundlag af resultaterne af emissionsovervågningen mindst en gang årligt. …
13) Husdyrbrugets indretning og drift for at sikre, at husdyrbruget ikke påfører omgivelserne væsentlig forurening, herunder ved uheld.


Se lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (husdyrgodkendelsesloven) og bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug (husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen) i
Lovgrundlaget for miljøgodkendelse af husdyrbrug.


Vil du vide mere?

Du skal ved vilkårsfastsættelsen sikrer dig, at husdyrbruget i relation til energiforbrug lever op til BAT. Du skal derfor sikre dig, at alle forhold, som du vurderer, er BAT i relation til energi, bliver fulgt op med relevante vilkår.

Vilkårsbank

Årlig opgørelse af energiforbrug (D25)

Der skal foretages en årlig opgørelse af forbruget af henholdsvis el og olie/gas, der medgår til følgende dele af anlægget: {NÆVN HVILKE DELE AF ANLÆGGET}.

Vilkåret bruges kun ved godkendelser efter § 12.

Opstilling af separat elmåler (D26)

Der skal etableres en separat elmåler på følgende dele af anlægget: {NÆVN HVILKE DELE AF ANLÆGGET}.

Vilkåret bruges kun ved godkendelser efter § 12. Separat elmåler bør kun kræves ved nybyggeri, da det ellers vil være en indgribende installation.

Drift og indretning af specifikt produktionsudstyr (D27)

Til {NÆVN PRODUKTIONSUDSTYR} stilles der følgende krav til drift og indretning: {BESKRIV KRAV}.

Version 2.0 - 14. januar 2011