Miljøstyrelsens hjemmeside

Opret bruger Log ind

Godkendelsespligt - Ansøgning

RSS

Husdyrgodkendelseslovens §§ 10, 11, 12 og 103
Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §§ 5-8 og 25-35

Sådan gør du

Hvis du vil etablere, ændre eller udvide et husdyrbrug

Som udgangspunkt skal du søge kommunen om tilladelse eller godkendelse efter husdyrgodkendelsesloven, hvis du vil etablere, ændre eller udvide et husdyrbrug. Hvis det, du har tænkt dig at indgive ansøgning om, er af mindre omfang, skal du dog overveje, om det kan gennemføres vha. en af anmeldeordningerne eller om det falder under bagatelgrænsen. Er du i tvivl, vil det være mest hensigtsmæssigt at kontakte kommunen inden ansøgningen udarbejdes og sendes for at få afklaret, om der er tale om et projekt, der kræver tilladelse eller godkendelse.

Hvis du vil modtage husdyrgødning fra en anden bedrift

Der kræves ikke anmeldelse til kommunen for at modtage husdyrgødning fra en anden bedrift, og arealer til udbringning af husdyrgødning er ikke omfattet af krav om godkendelse.

Hvis du kun ønsker at ændre i udbringningsarealerne

Hvis du vil udskifte udbringningsarealer eller tilføje nye udbringningsarealer kræves der ikke anmeldelse til kommunen, og arealer til udbringning af husdyrgødning er ikke omfattet af krav om godkendelse. Dette gælder også selv om landbruget i forvejen er omfattet af vilkår om arealerne i en tilladelse eller godkendelse efter husdyrgodkendelseslovens §§ 10, 11, 12 eller 16. Vilkår om miljøpåvirkning fra udbringningsarealerne i eksisterende tilladelser og godkendelser bortfalder uden videre 1. august 2017. Det samme gælder for § 16-godkendelser (arealgodkendelser) i deres helhed.

Læs mere om fjernelse af krav om anmeldelse af arealudskiftning og bortfald af arealvilkår 1. august 2017 i afsnittet "Ny husdyrregulering".

Ved udskiftning af udbringningsarealer eller tilføjelse af nye udbringningsarealer kan der dog være fastlagt krav om anmeldelse i anden lovgivning, f.eks. naturbeskyttelseslovens § 19 b.

Vil du vide mere?

Sådan ansøger eller anmelder du

Ansøgning om godkendelse efter husdyrgodkendelseslovens §§ 11 eller 12, skal sendes til kommunen gennem IT-ansøgningssystemet på husdyrgodkendelse.dk.

Ansøgning om tilladelse efter § 10 skal ske ved at sende et udfyldt ansøgningsskema om § 10-tilladelse til kommunen.

Anmeldelse efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §§ 25 - 35 kan ske vha. et anmeldeskema, som findes under vejledningens afsnit om hver enkelt ordning under hovedafsnittet ”Anmeldeordninger”.

Tilladelse eller godkendelse efter husdyrgodkendelseslovens §§ 10, 11 eller 12

Etableringer af nye husdyrbrug kræver altid enten tilladelse efter husdyrgodkendelseslovens § 10 eller godkendelse efter lovens § 11 eller 12, hvis der er tale om husdyrbrug for mere end 15 DE. For pelsdyrfarme kræves der tilladelse efter § 10 allerede ved en størrelse på 3 DE, i henhold til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 3, og godkendelse efter § 11 allerede ved en størrelse på 25 DE.

Udvidelser, der indebærer, at produktionen forøges eller dyretypen ændres, er som udgangspunkt altid godkendelsespligtige, med mindre de er omfattet af en af anmeldeordningerne for udvidelse i eksisterende stalde (§§ 30 - 31) eller skift i dyretype (§ 29). Bagatelagtige ændringer, som f.eks. skyldes naturlige udsving i produktionen, er dog ikke godkendelsespligtige. Læs mere i Skov- og Naturstyrelsens notat af 30. november 2004, "Afklaring af tvivlsspørgsmål om den tilladte produktion på husdyrbrug".

Anmeldeordningerne

Hvis du kun søger om byggeri eller udvidelse/ændring af dyrehold, der er omfattet af en af anmeldeordningerne i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, skal ansøgningen behandles efter reglerne herom. Anmeldeordningerne indebærer, at der ikke udløses krav om tilladelse eller godkendelse efter husdyrgodkendelseslovens §§ 10, 11 eller 12, hvis en række betingelser er opfyldt. Du kan læse om betingelserne under vejledningens afsnit om hver enkelt ordning under hovedafsnittet ”Anmeldeordninger”.

Bagatelgrænse

Spørgsmålet om, hvorvidt der er godkendelsespligt eller pligt til tilladelse, er primært relevant i forhold til mindre ændringer i staldbygningerne, renoveringer mv. Nogle ændringer af eksisterende anlæg er af så begrænset betydning, at de ligger under en i praksis udviklet bagatelgrænse.

Læs mere om kommunens vurdering, herunder om anmeldeordningerne for byggeri og dyrehold under fanebladet "Vurdering".


Version 2.0 - 14. januar 2011