Miljøstyrelsens hjemmeside

Opret bruger Log ind

Sidehistorie: Ammoniaktab - Vilkår

Sammenlign side versioner« Ældre version - Tilbage til Page History - Nyere version »


Page Revision: 06/07/2010 10:55Sådan gør du

Du skal som kommunal sagsbehandler fastsætte vilkår der sikrer anvendelsen af de teknikker, som indgår i projektet og som begrænser ammoniaktabet fra stalde og gødningslagre. Herved må det antages at det emissionsniveau for ammoniak, som er forudsat ved godkendelsen af projektet, opnås i praksis. X Hvilke teknikker skal man fastsætte vilkår om og hvilke må blot henregnes som forudsætninger? Teknologier på teknologilisten skal der fastsættes vilkår om men hvad med staldsystemer?

Det vil være relevant at stille vilkår om etablering/indretning, drift, vedligeholdelse, egenkontrol samt dokumentation for den forventede ammoniakreducerende effekt. Som hovedregel vil det være relevant at stille vilkår om dokumentation af tiltag, som ansøger har valgt at benytte, i form af f.eks. jævnlige uvildige serviceeftersyn eller logbog eller anden optegnelse af eftersyn og vedligeholdelse. Der kan ligeledes stilles vilkår om, at tilsynsmyndigheden skal godkende den ammoniakreducerende teknik inden ibrugtagning, og eventuelt ved målrettede faser i etableringen af teknikken. Ansøger har valgfrihed med hensyn til valg af de virkemidler , der tages i anvendelse for at imødekomme ammoniakreduktionskravene.

I Miljøstyrelsens teknologiblade LINK findes der forslag til indretnings-, drifts- og egenkontrolvilkår til de teknikker og teknologier.

Vilkår om bestemte emissionsgrænseværdier bør undgås, fordi det er vanskeligt at måle emissioner fra husdyrproduktionen. Derfor skal kommunen være meget grundig i vurderingen af dokumentationen for miljøeffekten af de teknikker og teknologier, som ansøger har anført i ansøgningen.

Retsgrundlag

Generelt ammoniakreduktionskrav

BAT

Husdyrgodkendelseslovens § 27, stk. 1, 1. punktum: En tilladelse efter § 10 og en godkendelse efter §§ 11, 12 eller 16 skal indeholde vilkår, der sikrer, at husdyrbruget indrettes og drives på en sådan måde, at kravene i § 19 opfyldes.

Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 8:
Kommunalbestyrelsen skal ved vurderingen af en ansøgning om godkendelse efter §§ 11, 12 og 16 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug sikre sig, at virksomheden indrettes og drives på en sådan måde,
1) at energi- og råvareforbruget udnyttes mest effektivt,
2) at mulighederne for at substituere særligt skadelige eller betænkelige stoffer med mindre skadelige eller betænkelige stoffer er udnyttet,
3) at produktionsprocesserne er optimeret i det omfang det er muligt,
4) at affaldsfrembringelse undgås, og hvor dette ikke kan lade sig gøre, at mulighederne for genanvendelse og recirkulation er udnyttet,
5) at der i det omfang forureningen ikke kan undgås, er anvendt bedste tilgængelige rensningsteknik, og
6) at der er truffet de nødvendige foranstaltninger med henblik på at forebygge uheld og begrænse konsekvenserne heraf.

Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 11, stk. 1, nr. 2 og nr. 4:
En godkendelse til etablering, udvidelse eller ændring af et husdyrbrug omfattet af lovens §§ 11 og 12, skal indeholde en vurdering, jf. §§ 19 - 26 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, en begrundelse for afgørelsen samt vilkår for virksomhedens etablering og drift. Vilkårene skal sikre, at kravene i §§ 27 og 29 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug opfyldes, og skal fastsætte
2) grænseværdier, tekniske foranstaltninger eller tilsvarende parametre,
4) krav til den egenkontrol, som husdyrbruget skal foretage, herunder angivelse af beregninger, målinger, procedurer mv. Der skal fastsættes krav til hyppighed, afrapportering og metode til at vurdere om grænseværdierne er overholdt, tidspunkterne for indberetning af resultaterne af egenkontrollen, samt angivelse af om prøveudtagning og analyse kan udføres af husdyrbruget selv eller skal udføres af et akkrediteret laboratorium ,

Vil du vide mere?

Anvendelse og kontrol af teknikker vedrørende fodring

Fodring som afviger fra normen kan bruges til at begrænse både dyrenes kvælstofudskillelse og deres fosforudskillelse. Fodring kan derfor bruges som virkemiddel til at begrænse både ammoniakemission, nitratudvaskning og fosforoverskud. Derfor er vejledning om anvendelse og kontrol af teknikker vedrørende fodring samlet i et særskilt afsnit, som kan læses her.

Version 2.0 - 14. januar 2011