Miljøstyrelsens hjemmeside

Opret bruger Log ind

Sidehistorie: Dyrehold og management - Vurdering

Sammenlign side versioner« Ældre version - Tilbage til Page History - Nyere version »


Page Revision: 29/10/2013 09:30Sådan gør du

Du skal som kommunal sagsbehandler undersøge om der er krav i en tidligere miljøgodkendelse eller forudsætninger i en VVM-afgørelse på husdyrbruget, som skal indgå som nudrift i den aktuelle ansøgning. Formålet er at sikre, at alle tidligere krav til anvendelse af miljøteknologi er angivet under nudrift.

Det er sædvanligvis ikke nødvendigt at vurdere de afgivne oplysninger om selve dyreholdet (vægte, fodring osv.) nærmere. Som udgangspunkt baseres ansøgningssystemets beregninger på normtal. Ansøger kan vælge at lade andet end normtal indgå i beregningerne ved f.eks. at udfylde felter om fodring med egne data, og herved bruge bedre fodereffektivitet end normen forudsætter, til at begrænse dyrenes næringsstofudskillelse. I disse tilfælde skal du stille vilkår, som fastholder at ansøger skal leve op til det oplyste.

Hvis nogle af de afgivne oplysninger umiddelbart ser ud til at være forkerte, skal ansøger dog høres om det, så sagsbehandlingen kan foretages på et korrekt grundlag.

Retsgrundlag

Af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen § 10 fremgår:
§ 10. Kommunalbestyrelsen skal ved vurderingen af en ansøgning om godkendelse efter §§ 11, 12 og 16 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug sikre sig, at virksomheden indrettes og drives på en sådan måde,
1) at energi- og råvareforbruget udnyttes mest effektivt,
2) at mulighederne for at substituere særligt skadelige eller betænkelige stoffer med mindre skadelige eller betænkelige stoffer er udnyttet,
3) at produktionsprocesserne er optimeret, i det omfang det er muligt,
4) at affaldshierarkiet, jf. § 6 b i lov om miljøbeskyttelse, iagttages,
5) at der, i det omfang forureningen ikke kan undgås, er anvendt bedste tilgængelige rensningsteknik, og
6) at der er truffet de nødvendige foranstaltninger med henblik på at forebygge uheld og begrænse konsekvenserne heraf.

Af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen § 13, stk. 1 fremgår:
§ 13. En godkendelse efter §§ 11 eller 12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, skal indeholde en vurdering, jf. §§ 19-26, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, samt vilkår for virksomhedens etablering og drift. Vilkårene skal sikre, at kravene i §§ 27 og 29 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug opfyldes og skal fastsætte følgende:
1) Produktionens omfang med angivelse af dyrearter og dyretyper samt inden for hvilke grænser den maksimale produktion kan finde sted.
2) Grænseværdier, tekniske foranstaltninger eller tilsvarende parametre.
3) Den egenkontrol, som husdyrbruget skal foretage, herunder angivelse af beregninger, målinger, procedurer m.v. Der skal fastsættes krav til hyppighed, afrapportering og metode til at vurdere, om grænseværdierne er overholdt, tidspunkterne for indberetning af resultaterne af egenkontrollen til kommunalbestyrelsen, samt angivelse af, om prøveudtagning og analyse kan udføres af husdyrbruget selv eller skal udføres af et akkrediteret laboratorium. IE-husdyrbrug skal indberette informationer på grundlag af resultaterne af emissionsovervågningen mindst en gang årligt.
4) Regelmæssig vedligeholdelse og overvågning af de foranstaltninger, der træffes for at forebygge og begrænse emissionerne fra husdyrbruget.
5) Placering og udformning af ny bebyggelse til varetagelse af de landskabelige værdier.
6) Afskærmende beplantning omkring beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning, som opføres uden tilknytning til de hidtidige bebyggelsesarealer, samt nedrivning af beholderen, når den ikke længere er nødvendig for driften af den pågældende ejendom.
7) Valg af til- og frakørselsforhold.
8) Beskyttelsen af jord, grundvand, overfladevand og natur med dens bestande af vilde planter og dyr og deres levesteder, herunder områder, der er beskyttet mod tilstandsændringer eller fredet, udpeget som internationalt naturbeskyttelsesområde eller udpeget som særligt sårbart overfor næringsstofpåvirkning.
9) Håndtering og opbevaring af husdyrgødning på husdyrbruget, herunder angivelse af opbevaringskapacitet.
10) Håndtering og opbevaring af affald.
11) Begrænsning af eventuelle gener for naboer (lugt-, støj-, støv-, flue- eller lysgener fra anlægget).
12) Hvordan husdyrbruget skal forholde sig i unormale driftssituationer.
13) Husdyrbrugets indretning og drift for at sikre, at husdyrbruget ikke påfører omgivelserne væsentlig forurening, herunder ved uheld.
14) Hvordan der ved ophør af driften skal træffes de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at bringe stedet tilbage i tilfredsstillende tilstand.
15) På IE-husdyrbrug skal anvendelse, fremstilling eller frigivelse af relevante farlige stoffer i forbindelse med IE-husdyrproduktionen begrænses med henblik på at undgå risiko for forurening af jordbund og grundvand på husdyrbruget. Ved farlige stoffer forstås stoffer og blandinger som defineret i artikel 3 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde fastsætte vilkår, der skærper de i bilag 3 fastlagte beskyttelsesniveauer for nitratudvaskning og fosforoverskud. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde fastsætte vilkår med henblik på opfyldelse af krav om maksimal deposition med ammoniak på naturtyper, som indgår i udpegningsgrundlaget for internationale naturbeskyttelsesområder, men som ikke er omfattet af § 7, stk. 1, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug samt på andre naturområder, der ikke er omfattet af § 7, stk. 1, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, og som er mose, hede eller overdrev beskyttet efter § 3 i lov om naturbeskyttelse, eller ammoniakfølsom skov, jf. bilag 3, punkt A, nr. 3. Stk. 4. Ved særlige tilfælde forstås i stk. 2 og 3 en virkning på miljøet, som ikke er i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, eller en væsentlig miljøpåvirkning af særlige regionale eller lokale beskyttelsesinteresser. Stk. 5. Ved fastsættelse af vilkår efter stk. 2, skal kommunalbestyrelsen anvende de beregningsmetoder, som fremgår af bilag 3, og de kriterier for vilkårsfastsættelse, der fremgår af bilag 4. Ved fastsættelse af vilkår om den maksimale deposition på de naturtyper, der fremgår af stk. 3, skal kommunalbestyrelsen anvende de kriterier for vilkårsfastsættelse, der fremgår af bilag 3. Stk. 6. Kommunalbestyrelsen skal meddele afslag, hvis de fastlagte beskyttelsesniveauer i bilag 3 eller vilkårsfastsættelse, jf. stk. 2 og 3, ikke kan forhindre skade på internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttede arter i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. Stk. 7. Kommunalbestyrelsen kan meddele afslag, hvis det vurderes, at der med de fastlagte beskyttelsesniveauer i bilag 3, eller de efter stk. 2 og 3, fastsatte vilkår vil være en væsentlig miljøpåvirkning af særlige regionale eller lokale beskyttelsesinteresser. Der kan dog ikke meddeles afslag alene begrundet i en væsentlig påvirkning på naturområder, der ikke er omfattet af § 7, stk. 1, nr. 1 og 2, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, hvis beskyttelsesniveauet i bilag 3, punkt A, vedrørende ammoniak er overholdt, med mindre dette følger af anden lovgivning.

Vil du vide mere?

Kommunen skal være opmærksom på i miljøgodkendelsen at få beskrevet det maksimale tilladte produktionsomfang i ansøgt drift. Selvom ansøger angiver, at produktionen de første år er mindre end det maksimalt tilladte, skal miljøredegørelsen og miljøvurderingen foretages på baggrundaf den maksimale produktion.

Hvis projektet omfatter teknologier, som har en større miljøeffekt end beskyttelsesniveauet kræver, bør der i miljøgodkendelse anføres, hvor meget af miljøeffekten, der er påkrævet for at overholde beskyttelsesniveauet og hvor meget der kan betragtes som frivilligt. Ved en senere ansøgning er det i så fald kun den påkrævede del, der skal anføres under nudrift.

Indberetning fra IE-husdyrbrug

For IE-husdyrbrug stilles der i forbindelse med miljøgodkendelsen krav om, at IE-husdyrbruget skal indberette informationer på grundlag af resultaterne af emissionsovervågningen mindst en gang årligt.

Et IE-husdyrbrug defineres som et husdyrbrug, der har aktiviteter omfattet af § 12, stk. 1, nr. 1-3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, jf. bekendtgørelsens § 2, nr. 7.

Medmindre kommunen mener, der er behov for en mere omfattende indberetning, er det tilstrækkeligt, at kommunen indhenter de relevante oplysninger til brug for emissionsovervågningen fra NaturErhvervstyrelsens Register for Gødningsregnskab. Registeret omfatter som minimum oplysninger om antallet af dyr samt indgangs- og udgangsvægt for dyrene på husdyrbruget. Emissionsovervågningen kan således foretages på baggrund af de oplysninger, husdyrbruget allerede indberetter til NaturErhversstyrelsen og efter deres regler. Dermed kan man ved tilsyn konstatere, at forudsætningerne ved godkendelsen ikke har ændret sig.

Overgangsregler ved ændrede omregningsfaktorer for DE

I dette afsnit er der besvaret nogle typiske spørgsmål om overgangsreglerne som følge af de ændrede omregningsfaktorer for DE i ændringsbekendtgørelse nr. 717 af 2. juli 2009 til husdyrgødningsbekendtgørelsen.

Kan ansøger/kommune frit vælge mellem at anvende ”nye” eller ”gamle” DE (jf. ændringsbekendtgørelse nr. 717 af 2. juli 2009) i den vurdering, som skal foretages efter bilag 3 og 4 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen?
Nej. Som overgangsbestemmelsen er formuleret i den ændrede husdyrgødningsbekendtgørelse (bekendtgørelse nr. 717 af 2. juli 2009) er der ikke valgfrihed for ansøger/kommune med hensyn til at anvende de "gamle" eller "nye" DE i relation til den vurdering, som skal foretages efter bilag 3 og 4 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. Hvis følgende tre betingelser er opfyldt, skal de ”gamle” DE anvendes ved ovennævnte vurdering: 1) Ansøgningen er indsendt inden den 10. juli 2009 (dvs. sagen er verserende på det tidspunkt, hvor bekendtgørelsen træder i kraft). 2) Kommunen har visiteret sagen som fuldstændig inden den 1. august 2009. 3) Kommunen træffer afgørelse i sagen senest den 31. december 2009. Såfremt disse tre betingelser ikke er opfyldt, skal ansøgningen behandles efter de "nye" DE.

Hvilken DE-beregning skal anvendes ved vurderingen efter bilag 3 og 4 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen i de sager, hvor Miljøklagenævnet har ophævet kommunens afgørelse og hjemvist sagen til 1. instansen med henblik på fornyet behandling?
Der er ikke i bekendtgørelsen fastsat en særlig overgangsbestemmelse om hjemviste sagers fornyede behandling i 1. instansen. Derfor skal der tages udgangspunktet i overgangsbestemmelsens hovedregel (§ 3, stk. 1), hvorefter verserende sager og klagesager afgøres efter reglerne i den nye bekendtgørelse, jf. dog den relevante undtagelse i forhold til vurderingen efter bilag 3 og 4 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen (§ 3, stk. 2). Miljøstyrelsen finder på den baggrund, at følgende gælder for så vidt angår de hjemviste sager: a) Hvis kommunens fornyede behandling af den hjemviste sag kan ske uden, at der er behov for at indhente yderligere oplysninger, foretages vurderingen efter bilag 3 og 4 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen under anvendelse af de "gamle" DE, hvis kommunen træffer afgørelse i sagen senest den 31. december 2009. b) Hvis kommunens fornyede behandling af den hjemviste sag kræver indhentning af yderligere oplysninger af en sådan karakter og i et sådant omfang, at det efter en konkret vurdering må lægges til grund, at der er tale om en ny ansøgning, foretages vurderingen efter bilag 3 og 4 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen under anvendelse af de "nye" DE. c) Hvis kommunens afgørelse i den hjemviste sag ikke træffes inden den 1. januar 2010, foretages vurderingen efter bilag 3 og 4 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen under anvendelse af de ”nye” DE, uanset om kommunen må indhente nye oplysninger eller ej.

Betyder en manglende visitation af ansøgningen som ”fuldstændig” inden 1. august 2009, at sagen ikke kan behandles (vurdering efter bilag 3 og 4 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen) efter de ”gamle” DE?
Nej. Hvis kommunen har visiteret ansøgningen men ikke nået at registrere det i ansøgningssystemet senest den 31. juli 2009, er Miljøstyrelsen behjælpelig med at tilbagedatere visitationsdatoen, således at kommunen har mulighed for at behandle sagen efter de ”gamle” DE. For at benytte sig af denne mulighed skal kommunen sende en anmodning til itansogning@sns.dk (og c.c. til ansøger) med oplysninger om skemanummer XXXX og angivelse af den reelle visitationsdato.

Har de nye DE-beregninger betydning for beregningen af dyreholdets størrelse og kategori (tilladelses-/godkendelseskrav)?
Nej. Igangværende ansøgninger berøres ikke af de ændrede DE for så vidt angår beregning af dyreholdets størrelse. Det fremgår af bekendtgørelsens overgangsbestemmelse (§ 3, stk. 4). De ”nye” DE får først betydning for beregningen af dyreholdets størrelse i relation til de ansøgninger, der indgives fra den 1. august 2010.

Betyder ændringen i DE-beregningerne, at eksisterende husdyrbrug skal have en § 10-tilladelse eller godkendelse efter § 11 eller § 12 – afhængig af brugets størrelse – beregnet efter de nye DE?
Nej. Det fremgår af husdyrgodkendelseslovens overgangsbestemmelse (§ 103, stk. 1), at lovens bestemmelser om tilladelse efter § 10 og godkendelse efter § 11 eller § 12 i forhold til de eksisterende husdyrbrug (dvs. dem, som er etableret inden lovens ikrafttræden den 1. januar 2007), først får virkning fra det tidspunkt, hvor husdyrbruget foretager ændringer eller udvidelser af anlægget. Krav om tilladelse eller godkendelse er således alene knyttet til en udvidelse eller ændring på husdyrbruget, hvilket også fremgår af lovens § 10, stk. 2 og 3 og § 11, stk. 2 og 3 samt § 12, stk. 2 og 3. Det betyder, at en overskridelse af DE-grænsen (mere end 15 DE for en § 10 tilladelse, mere end 75 DE for en § 11-godkendelse og mere end 250 DE m.fl. afhængig af dyreholdets sammensætning for en § 12-godkendelse) som alene følger af ændringen i DE-beregningen ikke udløser krav om tilladelse eller godkendelsespligt for eksisterende husdyrbrug. Det er således kun, når der ansøges om en fysisk-faktisk udvidelse eller ændring af husdyrbruget, at de ”nye” DE-beregninger i forhold til husdyrbrugets størrelse skal bruges, og først i relation til de ansøgninger, der indgives fra 1. august 2010. Inden da skal husdyrbrugets størrelse beregnes efter de ”gamle” DE. Det fremgår af overgangsbestemmelsen (§ 3, stk. 4) i bekendtgørelse nr. 717 af 2. juli 2009 om ændring af husdyrgødningsbekendtgørelsen.

Version 2.0 - 14. januar 2011