Miljøstyrelsens hjemmeside

Opret bruger Log ind

Sidehistorie: Tidligere godkendelser - Ansøgning

Sammenlign side versioner« Ældre version - Tilbage til Page History - Nyere version »


Page Revision: 08/06/2010 17:17


Indholdsfortegnelse [Skjul / Vis]


Sådan gør du

Hvis dit husdyrbrug allerede har en miljøgodkendelse efter husdyrgodkendelsesloven, skal godkendelse af en udvidelse/ændring gives i form af en tillægsgodkendelse, når udvidelsen/ændringen ikke indebærer, at grænserne for godkendelsespligt i lovens § 12, stk. 1, overskrides.

Generelt skal tillægsgodkendelser ansøges ved at kopiere den tidligere ansøgning, fastholde den oprindelige nudriftssituation og tilpasse ansøgt drift i forhold til det ønskede tillæg.

Der skal i tekstfelterne gøres opmærksom på de oplysninger, som er ændret i ansøgt drift, og som derfor skal vurderes af kommunen i forbindelse med tillægget. Det er også vigtigt at vedlægge kortmateriale, som præcist angiver evt. forskelle i udbringningsarealernes placering i forhold til den tidligere miljøgodkendelse.

Retsgrundlag

Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 indeholder en fortegnelse over oplysninger, som kræves ved ansøgning om godkendelse af husdyrbrug. I tilfælde, hvor der foreligger en tidligere godkendelse, kræves som udgangspunkt de samme oplysninger som i tilfælde, hvor der ikke foreligger en tidligere godkendelse, jf. bekendtgørelsens § 5.

Vil du vide mere?

Det kræver indtil videre visse supplerende beregninger, såfremt der skal ansøges om en ændring eller udvidelser på et husdyrbrug, som allerede har fået meddelt en godkendelse efter husdyrgodkendelsesloven efter 1/1 2007.

Generelt skal tillægsgodkendelser ansøges ved at kopiere den tidligere ansøgning, fastholde den oprindelige nudriftssituation og tilpasse ansøgt drift i forhold til det ønskede tillæg. Dette skyldes, at det i lovens § 26 stk. 2 er præciseret, at miljøvurderingen skal foretages på baggrund af alle ændringer og udvidelser siden 1. januar 2007, dog højst over en 8-årig periode.

Der skal naturligvis i tekstfelterne gøres opmærksom på, hvilke oplysninger som er ændret i ansøgt drift og som derfor skal vurderes af kommunen i forbindelse med tillægget. Det er også vigtigt at vedlægge kortmateriale, som præcist angiver evt. forskelle i udbringningsarealernes placering i forhold til tidligere miljøgodkendelse.

I forhold til det fastlagte beskyttelsesniveau vil det betyde følgende :

• Lugt er primært en vurdering af lugtpåvirkningen i ansøgt drift, hvilket er uproblematisk i forhold til en tillægsgodkendelse. I enkelte tilfælde anvendes en beregning af merbelastningen med lugt, men dette er også uproblematisk, da det stadig er den oprindelige lugtgene som de nye lugtgener skal forholde sig til.

• Nitrat til overfladevand er udelukkende en miljøvurdering af ansøgt drift, hvilket kan foretages uproblematisk i forhold til den indsendte tillægsgodkendelse.

• Nitrat til grundvand og kravet til fosforoverskud indeholder et dobbelt kriterium. Visse vurderinger skal ses i forhold til et krav til ansøgt drift, hvilket er uproblematisk. Et andet krav som omfatter krav til merbelastning. Ligesom for lugtgenerne er det beskrivelsen af før-situationen i den første miljøgodkendelse som i en 8 årig peride er grundlaget for vurderingen af kravet til merbelastningen.

• Ammoniak i bufferzonerne er en miljøvurdering ud fra en beregning af merbelastningen, men dette er uproblematisk, da det er den oprindelige ammoniakbelastning som den ansøgte drift skal forholde sig til.

Dette betyder helt konkret, at beregningen for de fire netop angivne parametre foretages således: 1) Den gamle ansøgning kopieres
2) Den oprindelige nudrift situation fastholdes
3) Ansøgt drift justeres til nye værdier, og der gøres i tekstfelterne opmærksom på hvilke ændringer, der er foretaget i ansøgt drift i forhold til den gamle ansøgning
4) Herefter foretages beregninger som sædvanligt.

Denne fremgangsmåde kan ikke finde anvendelse ved beregninger af det generelle ammoniakreduktionskrav, idet denne beregning kræver manuel justering:

Kravet om supplerende beregninger opstår i forhold til det generelle ammoniakkrav, hvor der er forskellige ammoniakrav til staldanlæggene afhængig af ansøgningstidspunkt. Der vil således i en ansøgning være staldanlæg, som ikke er omfattet af krav om generelt ammoniakkrav, staldanlæg med et krav på 15 % eller 20 % afhængig af ansøgningstidspunkt og så staldanlæg omfattet af tillægsgodkendelsen, hvor kravet måske er 25 %.

Disse beregninger kan ansøgningssystemet ikke håndtere. Den vil beregne et generelt ammoniakkrav for alle staldanlæg, omfattet af kravet, ud fra seneste ansøgningstidspunkt altså typisk 25 %. Det vil derfor indtil videre være nødvendigt at foretage en manuel beregning, hvor kravet reduceres. Med mindre specielle forhold taler for det, kan dette gøres på en simpel måde ved at reducere kravet for staldanlæg omfattet af den forrige godkendelse f.eks. således :

Staldanlæg, der ikke er omfattet af det generelle ammoniakrav

500 kg ammoniak-N

Staldanlæg, der er omfattet af et generelt ammoniakkrav på 15 % (tidligere godkendelse)

Ammoniaktab – referencetab på 200 kg N
- et generelt ammnoiakkrav på 30 kg N, således ammoniaktabet reduceres til 170 kg N

Staldanlæg, der er omfattet af et generelt ammoniakkrav på 25 % (omfattet af tillægsgodkendelsen)

Ammoniaktab – referencetab på 300 kg N
- et generelt ammoniakkrav på 75 kg N, således ammoniaktabet reduceres til 225 kg N

Det samlede reduktionskrav er i dette tilfælde 105 kg ammoniak N, men systemet vil beregne et krav på 125 kg ammoniak N. Man skal således manuelt reducere kravet med forskellen i procentpoint for den del af referencetabet, som er omfattet af den tidligere godkendelse, altså 25 % - 15 % = 10 % af 200 kg N = 20 kg N

Der har siden 2007 været visse mindre fejl ved ansøgningssystemets beregninger af det generelle ammoniakreduktionskrav. Der kan derfor være visse fejl i beregningerne ved de tidligere ansøgninger, der anvendes som grundlag (kopieres) for en ansøgning om tillægsgodkendelse. Disse fejl vil ikke blive gentaget af systemet ved den netop beskrevne fremgangsmåde til supplerende ammoniakreduktions beregninger, som derfor vil kunne gennemføres som beskrevet, uagtet at ansøgningssystemet er rettet i forhold til beregningerne ved den tidligere ansøgning. Det er derfor vigtigt, at der ikke foretages korrektioner for ansøgningssystemets tidligere fejlberegninger ved en manuel justering af det generelle ammoniakkrav.

Version 2.0 - 14. januar 2011