Miljøstyrelsens hjemmeside

Opret bruger Log ind

Sidehistorie: Tidligere godkendelser - Ansøgning

Sammenlign side versioner« Ældre version - Tilbage til Page History - Nuværende version


Page Revision: 27/03/2017 13:44Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (Oplysningskrav ved ansøgning om godkendelse af husdyrbrug)

Sådan gør du

Hvis dit husdyrbrug allerede har en miljøgodkendelse efter husdyrgodkendelsesloven, skal godkendelse af en udvidelse/ændring gives i form af en tillægsgodkendelse, når udvidelsen/ændringen ikke indebærer, at grænserne for godkendelsespligt i lovens § 12, stk. 1, overskrides.

Generelt skal tillægsgodkendelser ansøges ved at kopiere den tidligere ansøgning, fastholde den oprindelige nudriftssituation og tilpasse ansøgt drift i forhold til det ønskede tillæg.

Der skal i tekstfelterne gøres opmærksom på de oplysninger, som er ændret i ansøgt drift, og som derfor skal vurderes af kommunen i forbindelse med tillægget.

Vil du vide mere?

Oplysningskrav ved ansøgning om tillægsgodkendelse

Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 indeholder en fortegnelse over oplysninger, som kræves ved ansøgning om godkendelse af husdyrbrug. I tilfælde, hvor der foreligger en tidligere godkendelse, kræves som udgangspunkt de samme oplysninger som i tilfælde, hvor der ikke foreligger en tidligere godkendelse, jf. bekendtgørelsens § 5.

Beregningerne ved tillægsgodkendelser

Det kræver indtil videre visse supplerende beregninger, såfremt der skal ansøges om en ændring eller udvidelser på et husdyrbrug, som allerede har fået meddelt en godkendelse efter husdyrgodkendelsesloven efter 1/1 2007.

Generelt skal tillægsgodkendelser ansøges ved at kopiere den tidligere ansøgning, fastholde den oprindelige nudriftssituation og tilpasse ansøgt drift i forhold til det ønskede tillæg. Dette skyldes, at det i lovens § 26 stk. 2 er præciseret, at miljøvurderingen skal foretages på baggrund af alle ændringer og udvidelser siden 1. januar 2007, dog højst over en 8-årig periode.

Der skal naturligvis i tekstfelterne gøres opmærksom på, hvilke oplysninger som er ændret i ansøgt drift og som derfor skal vurderes af kommunen i forbindelse med tillægget. Det er også vigtigt at vedlægge kortmateriale, som præcist angiver evt. forskelle i udbringningsarealernes placering i forhold til tidligere miljøgodkendelse.

I forhold til det fastlagte beskyttelsesniveau vil det betyde følgende :

  • Lugt er primært en vurdering af lugtpåvirkningen i ansøgt drift, hvilket er uproblematisk i forhold til en tillægsgodkendelse. I enkelte tilfælde anvendes en beregning af merbelastningen med lugt, men dette er også uproblematisk, da det stadig er den oprindelige lugtgene som de nye lugtgener skal forholde sig til.
  • Ammoniakdeposition på kategori 3 naturområder er en miljøvurdering ud fra en beregning af merbelastningen, men dette er uproblematisk, da det er den oprindelige ammoniakbelastning som den ansøgte drift skal forholde sig til.

Dette betyder helt konkret, at beregningen for de fire netop angivne parametre foretages således: 1) Den gamle ansøgning kopieres
2) Den oprindelige nudrift situation fastholdes
3) Ansøgt drift justeres til nye værdier, og der gøres i tekstfelterne opmærksom på hvilke ændringer, der er foretaget i ansøgt drift i forhold til den gamle ansøgning
4) Herefter foretages beregninger som sædvanligt.

Denne fremgangsmåde kan ikke finde anvendelse ved beregninger af det generelle ammoniakreduktionskrav, idet denne beregning kræver manuel justering.

Kravet om supplerende beregninger opstår i forhold til det generelle ammoniakreduktionskrav, hvor der er forskellige krav til staldanlæggene afhængig af ansøgningstidspunkt. Der vil således i en ansøgning være staldanlæg, som ikke er omfattet af krav om generelt ammoniakreduktion, staldanlæg med et krav på 15 %, 20 % eller 25 % afhængig af ansøgningstidspunkt og så staldanlæg omfattet af tillægsgodkendelsen, hvor kravet måske er 30 % (visse produktionstyper har et lavere krav, hvilket fremgår af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3, punkt A1).

Disse beregninger kan ansøgningssystemet ikke håndtere. Det vil beregne et generelt ammoniakreduktionskrav for alle staldanlæg, omfattet af kravet, ud fra seneste ansøgningstidspunkt. Det vil derfor indtil videre være nødvendigt at foretage en manuel beregning, hvor kravet reduceres.


Version 2.0 - 14. januar 2011