Miljøstyrelsens hjemmeside

Opret bruger Log ind

Påvirkning af natur - Ansøgning

RSS

Indholdsfortegnelse [Skjul / Vis]


Sådan gør du

Du skal som ansøger i IT-ansøgningssystemet beregne merdepositionen og totaldepositionen af ammoniak på ammoniakfølsomme naturområder nær husdyrbruget.

IT-ansøgningssystemet beregninger af depositionen sker dels på grundlag af den beregnede ammoniakemission i nudrift og ansøgt drift, placeringer af stalde, markstakke og lagre til opbevaring af husdyrgødning på lokalmiljøkortet samt indtastede ruheder for naturarealerne og oplandene til dem samt kildehøjder.

Hovedparten af de nødvendige oplysninger har du afgivet andre steder i systemet, men du skal indtaste ruhederne og kildehøjderne i husdyrgodkendelse.dk. Markstakke skal indtegnes på lokalmiljøkortet efter et "worst case" scenarie, dvs. med en beliggenhed så tæt ved de kritiske naturpunkter, som du ønsker det muligt at placere markstakkene. Du skal supplere med en beskrivelse af placeringen med tekst.

Resultatet af beregningerne vises i ansøgningsskemaets afsnit "Anlægsberegninger". Hvis grænserne for maksimal deposition på naturarealer ikke er overholdt, vil der blive givet afslag til projektet, idet husdyrgodkendelseslovens beskyttelsesniveau for ammoniak herved ikke er opfyldt. Overholdelse af grænserne garanterer dog ikke, at det ansøgte kan godkendes på dette område, idet kommunen har pligt til at vurdere, om der er grundlag for at stille skærpede krav.

Hvis kravene til maksimal deposition ikke kan overholdes ved den drift, som du ønsker, kan du anvende en række virkemidler, som kan begrænse ammoniakfordampningen.

Retsgrundlag

Hjemmelsgrundlag for de oplysninger, som ansøger skal afgive, og som kan være relevante for beregning af det generelle ammoniakreduktionskrav samt fastsættelse af vilkår, fremgår af bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug (husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen), som kan ses i
Lovgrundlag for miljøgodkendelse af husdyrbrug.

Bilag 2.
Punkt C 10. Målefast oversigtsplan i passende målestoksforhold med angivelse af anlæggenes (stalde og lignende indretninger til dyr, som f.eks. foderpladser og løbegårde m.v., gødningsopbevaringsanlæg, ensilageoplæg, ensilagebeholder, beholder til restvand) placering i forhold til omgivelserne, herunder placering i forhold til omkringboende m.v. samt afstande til sårbar natur, jf. §§ 6-8 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, samt afstande til andre natur- og kulturområder m.v. På planen angives højdekoter, hvor det er relevant. Planen forsynes med nordpil og nødvendig signaturforklaring.
Punkt E 14. Dyreart og antal dyreenheder før og efter det ansøgte, med beregningsgrundlaget herfor.
Punkt E 15. Oplysning om staldsystem og staldindretning i hver enkelt driftsbygning, herunder oplysninger om udmugningssystem.
Punkt E 17. Oplysning om opbevaring og/eller forarbejdning af foder, samt oplysninger om anvendelse af næringsstofbegrænsende foderteknologier, samt foderkorrektioner som følge heraf.
Punkt F 22. Årsproduktion af husdyrgødning incl. restvand til opbevaring før og efter projektet.
Punkt F 23. Gødningsopbevaringsanlæg (type, størrelse, kapacitet og overdækning).
Punkt K 41. Forslag til vilkår om kontrol med overholdelse af fastsatte vilkår for virksomhedens drift, herunder vedrørende risikoforholdene.

Vil du vide mere?

Læs mere under fanebladet "Vurdering".

Version 2.0 - 14. januar 2011