Miljøstyrelsens hjemmeside

Opret bruger Log ind

Miljøaktivitetsbekendtgørelsen

RSS
UDKAST TIL VEJLEDNING OM MILJØAKTIVITETSBEKENDTGØRELSENS REGLER OM DYREHOLD I HØRING INDTIL 1. OKTOBER 2016
Send bemærkninger til mst@mst.dk cc. andpe@mst.dk og ernch@mst.dk med anført j.nr. MST-12411-00355.


Dette afsnit indeholder alene vejledning om miljøaktivitetsbekendtgørelsens regler om dyrehold, og ikke om andre aktiviteter, som bekendtgørelsen omfatter.

Bekendtgørelsens anvendelsesområde for dyrehold

Miljøaktivitetsbekendtgørelsens § 1

Bekendtgørelsen fastsætter regler om forebyggelse og imødegåelse af forurening og uhygiejniske forhold fra ikke-erhvervsmæssige dyrehold.

Definition af ikke-erhvervsmæssigt dyrehold

Miljøaktivitetsbekendtgørelsens § 7

Ved ikke-erhvervsmæssige dyrehold forstås dyrehold, der ikke overskrider nedenstående størrelsesgrænser eller andre dyrehold af tilsvarende størrelse.

1) 2 køer med tilhørende kalve, 4 stykker andet kvæg, 4 heste med tilhørende føl, 2 søer med opfedning af maksimum 5 slagtesvin, 10 får med lam eller 10 geder med kid
2) 30 stk. høns
3) 4 voksne hunde med hvalpe under 18 uger

Hvis blot en enkelt af størrelsesgrænserne overskrides, betragtes dyreholdet som erhvervsmæssigt og skal reguleres efter husdyrgødningsbekendtgørelsens regler. Det vil fx sige, at hvis et dyrehold består alene af hunde, så vil det være erhvervsmæssigt, hvis det består af mere end 4 voksne hunde. Hvis hundene har hvalpe regnes de ikke med, så længe de er under 18 uger gamle.

Det er muligt at have et dyrehold bestående af dyr fra to eller tre af ovenstående punkter, uden at det samlede dyrehold herved skal betragtes som erhvervsmæssigt. Det vil fx være muligt at have et dyrehold bestående af 2 køer, 30 høns og 4 voksne hunde, uden at dette dyrehold samlet set skal betragtes som erhvervsmæssigt.

Kommunen har dog i sådanne tilfælde mulighed for ud fra en konkret vurdering at afgøre, at et dyrehold må anses for at være erhvervsmæssigt, selv om størrelsesgrænserne ikke overskrides, hvis dyreholdet består af ’’’både’’’ dyr som nævnt i punkt 1 ’’’og’’’ punkt 2 eller 3.

Hvis dyreholdet alene består af dyr under punkt 2 og punkt 3, og størrelsesgrænsen er overholdt for begge punkter, kan det samlede dyrehold ikke betragtes som erhvervsmæssigt.

For dyrehold bestående af andre dyretyper end nævnt under de tre punkter, må kommunen afgøre, om det pågældende dyrehold er erhvervsmæssigt eller ej. Kommunen skal herved vurdere, om dyreholdet er af tilsvarende størrelse som de dyrehold, der specifikt er nævnt i miljøaktivitetsbekendtgørelsen som ikke-erhvervsmæssige.

Det er uden betydning om dyreholdet faktisk udnyttes erhvervsmæssigt eller ej.

Dyrehold i byzone, sommerhusområde eller lokalplanlagt område i landzone

Miljøaktivitetsbekendtgørelsens § 8

I byzone- og sommerhusområder og områder i landzone, der ved lokalplan er overført til boligformål eller blandet bolig og erhverv, er svine-, kvæg-, fåre-, gede- og hestehold ikke tilladt, jf. dog stk. 3.

Følgende husdyrhold eller andre dyrehold af tilsvarende størrelse, bortset fra de i ovenfor nævnte, er dog tilladt i de i ovenfor nævnte områder:
1) Op til 30 stk. høns
2) Op til 4 voksne hunde med hvalpe under 18 uger

Kommunen kan dispensere fra forbuddet mod hold af svin, kvæg, får, geder eller heste, særligt til ejendomme med bestående stalde, møddinger m.v. Der skal ved dispensation stilles vilkår om særlige krav til dyreholdet, til indretning af stalde og lignende samt møddinger m.v. ud over miljøaktivitetsbekendtgørelsens krav.

Før der træffes afgørelse, skal kommunen gøre naboer bekendt med sagen og give dem adgang til at udtale sig inden en frist på mindst tre uger.

Nye stalde og lignende samt opbevaring af dyrenes gødning

Miljøaktivitetsbekendtgørelsens § 9

Nye stalde, løbegårde og lignende indretninger til dyr, møddinger, ajlebeholdere m.v. skal placeres og indrettes således, at forurening af grundvandet eller andre vandindvindingsobjekter ikke finder sted, og således at de ikke er til gene for omgivelserne.

Påbud og forbud ved gener eller forurening

Miljøaktivitetsbekendtgørelsens § 10

Hvis et ikke-erhvervsmæssigt dyrehold, tilhørende stalde og lignende samt anlæg m.v. medfører væsentlige gener, forurening eller risiko for forurening, kan kommunen meddele påbud om foretagelse af afhjælpende foranstaltninger.

Hvis generne, forureningen eller risikoen for forurening ikke afhjælpes, eller hvis påbud herom overtrædes, kan kommunen nedlægge de nødvendige forbud, herunder kræve anlægget eller indretningen fjernet.

Uhygiejniske forhold ved hold af kæledyr

Miljøaktivitetsbekendtgørelsens § 12

Der kan forekomme dyrehold, der efter typer og antal dyr vurderes at være betydeligt under niveau for ”et ikke-erhvervsmæssigt dyrehold”. Det kan fx være et større hold af kæledyr i indhegning i private haver eller i bure indendørs.

Hvis kommunen skønner, at sådan et dyrehold indebærer en nærliggende risiko for væsentlig forurening eller uhygiejniske forhold, kan kommunen udstede påbud over for aktiviteten med dyreholdet efter bekendtgørelsens § 12, stk. 2.

Kommunale forskrifter

Miljøaktivitetsbekendtgørelsens § 20

For at forebygge forurening eller uhygiejniske forhold kan kommunen, eventuelt inden for nærmere angivne geografiske områder i kommunen, udstede lokale forskrifter bl.a. om dyrehold som nævnt under § 8, stk. 2, i byzone- og sommerhusområder og områder i landzone, der ved lokalplan er overført til boligformål eller blandet bolig og erhverv.

Forskrifterne kan indeholde forbud mod visse former for dyrehold i bestemte områder.

Kommunen skal offentliggøre udstedte forskrifter. Offentliggørelsen kan ske udelukkende digitalt, jf. bekendtgørelsens § 20, stk. 3 og miljøbeskyttelseslovens § 18, stk. 2.

Kommunens udstedelse af en forskrift kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

En udstedt forskrift er ikke til hinder for, at kommunen efter miljøbeskyttelseslovens § 42, stk. 1-4, kan stille krav om yderligere forureningsbegrænsende foranstaltninger end angivet i forskriften.


Version 2.0 - 14. januar 2011