Miljøstyrelsens hjemmeside

Opret bruger Log ind

Miljøgodkendelse

RSS

I dette afsnit kan du få vejledning om miljøgodkendelse efter husdyrgodkendelseslovens § 11 og § 12.

Emnerne i afsnittet følger strukturen i IT-ansøgningssystemet og sagsbehandlermodulet på husdyrgodkendelse.dk.

Ejer- og driftsforhold samt visitation

Under Ejer- og driftsforhold skal kommunen tjekke, at ansøger har oplyst korrekt navn og adresse m.v.

Godkendelsens omfang

Godkendelsens omfang omfatter en beskrivelse af hvilke dele projektet omfatter, om det er en tillægsgodkendelse og hvilke biaktiviteter, der er tilknyttet anlægget.

Offentlighed, høring og klagevejledning

Offentlighed, høring og klagevejledning omfatter offentlighedsreglerne, kravene til ikke-teknisk resumé samt klagevejledning til den endelige afgørelse.

Dyrehold og management

Dyrehold og management omfatter redegørelse for besætningsstørrelse og sammensætning og drift af husdyrbruget.

Lokalisering

Lokalisering og afstandskrav omfatter en redegørelse for det husdyrbrugets landskabsmæssige påvirkning og placering.

Energi- og vandforbrug

Energi- og vandforbrug omfatter en redegørelse for tiltag til begrænsning af energi- og vandforbrug, som indgår som en del af miljøgodkendelsen.

Gener

Gener omfatter redegørelser for hvilke gener, husdyrbruget kan give anledning til for naboer og andre omboende.

Forurening

Forurening omfatter redegørelser for hvilken forurening, husdyrbruget kan give anledning til.

Anvendelse og kontrol af teknikker vedrørende fodring

Anvendelse og kontrol af teknikker vedrørende fodring forklarer fodring som virkemiddel til at begrænse tab af kvælstof og fosfor.


Version 2.0 - 14. januar 2011