Miljøstyrelsens hjemmeside

Opret bruger Log ind

Søgemaskine

Her kan du søge i siderne i dette namespace og i filer.
Note: du vil kun se resultater for sider og filer du har rettigheder til at læse.I kategorier


This search, performed through 14,61 MB (323 documents, 10817 words), completed in 0,1 seconds and yielded 30 results.

Landskab og planforhold — 7,1%

[...] (de specielle bemærkninger til § 22 i lovforslaget) fremgår: "§ 22 erstatter kravet i planlovens § 35, stk. 1, om landzonetilladelse til opførelse af visse nye bebyggelser til husdyrproduktion med et krav om vurdering i forbindelse med en tilladelse eller godkendelse efter § 10, § 11 eller § 12. Der er ikke med denne lov tiltænkt nogen ændring af den gældende landzoneadministration. De landbrugsbygninger, der ikke kræver tilladelse eller godkendelse efter denne lov, reguleres fortsat efter planlovens § 35, jf. dog § 36. Det gælder f.eks. [...]

Landskab og planforhold - Vurdering — 7,1%

[...] (de specielle bemærkninger til § 22 i lovforslaget) fremgår: "§ 22 erstatter kravet i planlovens § 35, stk. 1, om landzonetilladelse til opførelse af visse nye bebyggelser til husdyrproduktion med et krav om vurdering i forbindelse med en tilladelse eller godkendelse efter § 10, § 11 eller § 12. Der er ikke med denne lov tiltænkt nogen ændring af den gældende landzoneadministration. De landbrugsbygninger, der ikke kræver tilladelse eller godkendelse efter denne lov, reguleres fortsat efter planlovens § 35, jf. dog § 36. Det gælder f.eks. [...]

§ 33 Naturafgræsning - Opstaldning en del af året — 5,9%

[...] Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §§ 7, 33, 36 og 37 Sådan gør du Det anbefales, at du bruger et skema til anmeldelsen til kommunen. Hjørring Kommune har udarbejdet skemaer, som efter Miljøstyrelsens vurdering kan bruges i hele landet (link nedenfor). Vær dog opmærksom på, hvilke oplysninger din egen kommune evt. ellers har brug for. Skemaer til anmeldelse (Hjørring Kommunes hjemmeside) Ved brug af skemaet tilstræbes det, at der afgives de oplysninger, der som minimum er nødvendige for, at kommunen kan vurdere om betingelserne for at bruge anmeldeordningen er opfyldt. Du kan læse om betingelserne

§ 35 Økologi — 4,7%

[...] dyretype, produktionsform f.eks. vægtangivelser og antal dyr af hver type. Hvis anmeldelsen omfatter etablering, udvidelse eller ændring af staldanlæg, skal følgende oplysninger afgives: 1. Matrikelnummer, hvor anlægget ønskes placeret. 2. Tegninger af anlægget med angivelse af bygningshøjder, grundmål og kapacitet. 3. Oplysninger om befæstede arealer og afløbsforhold. 4. Redegørelse for behovet for det nye byggeri. Under fanebladet "Vurdering" kan du i afsnittet om "Betingelser for brug af anmeldeordningen" læse om begrænsninger i mulighederne for opførelse af nyt byggeri

§ 29 Skift mellem dyretyper — 4,7%

[...] hvilke dyretyper der skiftes i mellem. Beregning af lugtemissionen fra hvert af husdyrbrugets staldanlæg før og efter skift i dyretype. Beregning af den samlede ammoniakemission fra husdyrbrugets anlæg før og efter skift i dyretype. Beregning af husdyrbrugets deposition af ammoniak før og efter skift i dyretype på a) Naturområder omfattet af § 7, stk. 1, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, b) Andre ammoniakfølsomme naturtyper, som indgår i udpegningsgrundlaget for internationale naturbeskyttelsesområder c) Heder, moser og overdrev, som er beskyttet af naturbeskyttelseslovens [...]

Vejledning om miljøregulering af husdyrhold (GÆLDENDE FØR 1. AUGUST 2017) — 4,7%

Velkommen til Miljøstyrelsens husdyrvejledning Vejledning om husdyrregulering efter 1. august 2017 findes på www.husdyrvejledning.mst.dk Vejledning om reglerne før 1. august 2017 bruges fortsat til behandling af ansøgninger modtaget før denne dato, jf. overgangsreglerne i husdyrbrugloven og husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. Vejledningen handler om miljøregulering af dyrehold efter husdyrbrugloven (husdyrgodkendelsesloven) , miljøbeskyttelsesloven og bekendtgørelser udstedt i medfør i af disse love. Vær særlig opmærksom på de overgangsregler [...]

Opbevaring af flydende husdyrgødning, ensilagesaft mm. — 3,5%

[...] kant. For definition af søens eller vandløbets øverste kant henvises til bekendtgørelsens § 3, nr. 35 . Alarmsystem ("gyllealarm") Beholdere, der ligger i et risikoområde eller ligger højst 100 meter fra åbne vandløb eller søer over 100 m² omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, skal som hovedregel være udstyret med et alarmsystem. Uden for risikoområder er en beholder dog undtaget kravet om gyllealarm, hvis søens eller vandløbets øverste kant ligger i højere niveau end beholderens laveste terrænkote. Alarmsystemet skal som minimum kunne registrere pludselige [...]

Anmeldelse af anlæg eller dyrehold — 3,5%

[...] bekendtgørelsen (BEK nr 1324 af 15/11/2016). Krav om anmeldelse Husdyrgødningsbekendtgørelsens §§ 35-36 Inden etablering, udvidelse eller ændring af de i §§ 4-24 omhandlede anlæg eller af dyrehold inden for disse anlæg, skal der indgives anmeldelse til kommunen. Anmeldelsens indhold Anmeldelse af anlæg og/eller dyrehold skal indeholde angivelse af anlæggets placering i forhold til: Vandindvindingsanlæg Vandløb (herunder dræn), søer over 100 m 2 og kystvande Omgivende ejendomme Bebyggelse Eksisterende eller ifølge kommuneplanen fremtidigt udlagt byzone- og sommerhusområde, [...]

§ 26 Ensilageplads eller -silo — 2,4%

[...] signaturforklaring. Matrikelnummer, hvor ensilagepladsen eller -siloen ønskes placeret. Tegninger af ensilagepladsen eller -siloen med angivelse af bygningshøjder, grundmål og kapacitet. Beskrivelse af eksisterende afskærmende beplantning for bygninger og anlæg, samt fremtidig afskærmende beplantning af ensilagepladsen eller -siloen, med angivelse af beplantningens artssammensætning, antal trærækker og etableringstidspunkt. Oplysningerne kan fremsendes som en samlet beplantningsplan. Ensilagepladsens eller -siloens placering i forhold til de anlæg, områder, veje m.v., der fremgår

§ 28 Udvidelse af stalde pga. dyrevelfærd — 2,4%

[...] hvor staldudvidelsen skal foretages. Det beregnede behov for ændring eller udvidelse af staldanlæg til opfyldelse af dyrevelfærdskrav. Tegninger af staldudvidelsen med angivelse af bygningshøjder, grundmål og kapacitet. Beskrivelse af eksisterende afskærmende beplantning for bygninger og anlæg, samt fremtidig afskærmende beplantning af staldudvidelsen, med angivelse af beplantningens artssammensætning, antal trærækker og etableringstidspunkt. Oplysningerne kan fremsendes som en samlet beplantningsplan. Staldudvidelsens placering i forhold til de anlæg, områder, veje m.v., [...]

§ 27 Opbevaringsanlæg til husdyrgødning — 2,4%

[...] Matrikelnummer, hvor opbevaringsanlægget ønskes placeret. Tegninger af opbevaringsanlægget med angivelse af bygningshøjder, grundmål og kapacitet. Beskrivelse af eksisterende afskærmende beplantning for bygninger og anlæg, samt fremtidig afskærmende beplantning af opbevaringsanlægget, med angivelse af beplantningens artssammensætning, antal trærækker og etableringstidspunkt. Oplysningerne kan fremsendes som en samlet beplantningsplan. Opbevaringsanlæggets placering i forhold til de anlæg, områder, veje m.v., der fremgår af husdyrgodkendelseslovens § 8, stk. 1. Oplysninger

§ 30 Produktionstilpasning - Uden § 10, 11 eller 12 — 2,4%

[...] Naturstyrelsens notat af 30. november 2004 om afklaring af tvivlsspørgsmål angående den tilladte produktion på husdyrbrug . Beregninger som viser, at husdyrbruget efter udvidelse overholder beskyttelsesniveauet for lugt som angivet i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3, punkt B. Beregning af antal dyreenheder for hver dyretype både efter omregningsfaktoren i husdyrgødningsbekendtgørelsens bilag 1, afsnit A og omregningsfaktoren i bekendtgørelsens bilag 1, afsnit H. Læs mere om betingelserne for anmeldelse og kommunens sagsbehandling under fanebladet "Vurdering". {NewTab

Opbevaring af ensilage og ludning af halm — 2,4%

[...] af Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) afgrænset region, når der i uge 31-33, uge 32-34, uge 33-35, uge 34-36 eller uge 35-37 [...]

Naturafgræsning § 35 -Anmeldelse — 2,4%

Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §§ 7, 33, 36 og 37 Sådan gør du Det anbefales, at du bruger et skema til anmeldelsen til kommunen. Hjørring Kommune har udarbejdet skemaer, som efter Miljøstyrelsens vurdering kan bruges i hele landet (link nedenfor). Vær dog opmærksom på, hvilke oplysninger din [...]

Lokalisering af dyrehold — 2,4%

[...] 1, nr. 1 og 2, så gælder afstandskravet på 50 meter til det pågældende område. Folde til svin fra 35 kilo Husdyrgødningsbekendtgørelsens § 7, stk. 3 og 4, definerer afstandskravet fra nabobeboelse til folde med frilandsvin. Afstandskravet er gældende for besætninger med mere end 15 dyreenheder, som har folde til svin fra 35 [...]

§ 31 Produktionstilpasning - Med § 10, 11 eller 12 — 2,4%

[...] signaturforklaring. Størrelsen på det eksisterende og det anmeldte dyrehold. Oplysninger som gør rede for, hvilket dyrehold husdyrbruget har lov til at have. Det vil sige eventuelle godkendelser eller anmeldelser efter miljøbeskyttelsesloven, oplysninger om varig nedgang i dyreholdets størrelse i forhold til tidligere niveau o.s.v. For uddybende forklaring om fastsættelsen af det lovlige dyrehold henvises til Skov- og Naturstyrelsens notat af 30. november 2004 om afklaring af tvivlsspørgsmål angående den tilladte produktion på husdyrbrug . Beregninger som viser, at husdyrbruget

§ 32 - Miljøeffektive teknologier eller teknikker — 2,4%

[...] nødvendig signaturforklaring. En beskrivelse af, hvad der ønskes afprøvet og relevante forskrifter for driften af den anmeldte miljøeffektive teknologi eller teknik. Redegørelse for, at forureningen fra hele husdyrbruget og de enkelte staldanlæg ikke øges som følge af afprøvningen af den anmeldte teknologi eller teknik. Redegørelse for behovet for ændringer på anlægget som følge af afprøvningen. Hvis der ønskes opført nyt byggeri oplyses desuden om følgende: Matrikelnummer, hvor anlægget ønskes placeret. Tegninger af anlægget med angivelse af bygningshøjder, grundmål og

Godkendelsespligt - Ansøgning — 2,4%

Husdyrgodkendelseslovens §§ 10, 11, 12 og 103 Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §§ 5-8 og 25-35 Sådan gør du Hvis du vil etablere, ændre eller udvide et husdyrbrug Som udgangspunkt skal du søge kommunen om tilladelse eller godkendelse efter husdyrgodkendelsesloven, hvis du vil etablere, ændre eller udvide et husdyrbrug. Hvis det, du har tænkt dig at indgive ansøgning om, er af mindre omfang, skal du dog overveje, om det kan gennemføres vha. en af anmeldeordningerne eller om det falder under bagatelgrænsen . Er du i tvivl, vil det være mest hensigtsmæssigt at [...]

Alarmer og beholderbarrierer — 2,4%

[...] sumpplanter og egentlige landplanter. Der henvises til definitionen i husdyrgødningsbekendtgørelsens § 3, nr. 35. Hvordan identificeres det, om en beholder er omfattet af § 19? Ansvaret for at overholde reglerne i husdyrgødningsbekendtgørelsens § 19 påhviler den enkelte driftsherre. Det er således dennes ansvar at få afklaret, om beholderen er omfattet af et eller flere af kravene i bestemmelsen. Kort over risikoområde med terrænhældning på mere end 6° findes på Danmarks Miljøportal. Dette kort er dog kun vejledende, idet kortet kan afvige fra de reelle forhold på stedet. [...]

Introduktion til ny husdyrregulering — 2,4%

Vejledning om husdyrregulering efter 1. august 2017 findes på www.husdyrvejledning.mst.dk Introduktion til ny husdyrregulering I dette afsnit af Miljøstyrelsens husdyrvejledning [...]

Indholdsfortegnelse — 2,4%

Husdyrvejledning Ny husdyrregulering Introduktion til ny husdyrregulering Tidslinje Overgangsregler Bortfald af arealvilkår og -betingelser Husdyrgødningsbekendtgørelsen 1. Bekendtgørelsens område 2. Lokalisering af dyrehold 3. Indretning af stalde 4. Kapacitet af gødningsopbevaringsanlæg 5. Opbevaring af fast gødning 6. Opbevaring af ensilage og ludning af halm 7. Opbevaring af flydende husdyrgødning, ensilagesaft mm. 8. Indretning af afløb 9. Drift og vedligeholdelse 10. Anvendelse af flydende husdyrgødning mm. 11. Harmoniregler 1

Bek. nr. 764 af 28/06/2012 — 2,4%

[...] vandløb og søer m.v. (§ 6, stk. 1 og 2, § 11, stk. 3, § 18, stk. 3, § 19, stk. 1-3, § 30, stk. 2 og 3, § 35, stk. 2, og § 36, stk. 2). Kommunalbestyrelsens dispensationskompetence vedrørende afstandskravene for dyrehold til afgræsning er udvidet til ikke kun at omfatte naturplejeprojekter (§ 7, stk. 1). Kapitlet om opbevaring af fast gødning opbevaring af fast gødning er omstruktureret (Kapitel 5). Ensilagepladser, der udelukkende anvendes til opbevaring af wrapballer, undtages fra kravet om afløb (§ 16, stk. 3). Ministerens adgang til at dispensere fra forbuddet mod halmludning [...]

Fosfor - Vurdering — 1,2%

[...] (opskalering fra VMPIII beregningerne) Tons fosfor pr. år Jorderosion og overfladisk afstrømning 7 – 35 Vinderosion 5 – 15 Brinkerosion 275 – 645 [...]

Økologi - Vurdering — 1,2%

Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §§ 7, 35, 36 og 37 Sådan gør du Du skal følge procedurereglerne, [...]

Husdyrgødningsbekendtgørelsen — 1,2%

[...] Harmoniregler Harmonireglerne (§§ 31-34) 12. Anmeldelse af anlæg eller dyrehold Krav om anmeldelse (§§ 35-36) 13. Pelsdyrfarme til kødædende pelsdyr [...]

Introduktion til ny husdyrregulering — 1,2%

[...] Landbrugspakkens hovedformål om at målrette og forenkle husdyrreguleringen. I dette afsnit af Miljøstyrelsens husdyrvejledning gives en introduktion til den nye husdyrregulering. [...]

Økologi § 37 - Anmeldelse — 1,2%

Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §§ 7, 35, 36 og 37 Sådan gør du Det anbefales, at [...]

Bekendtgørelsens område — 1,2%

[...] for at være overgangen mellem bevoksning af vand- og sumpplanter og egentlige landplanter. (§ 3, nr. 35) Terrænændring: Terrænændring, der mindst [...]

Husdyrbrugets ophør - Ansøgning — 1,2%

[...] Jordforureningslovens kapitel 4 b: § 38 k. Ved driftsophør af bestemte aktiviteter på listevirksomheder, jf. § 35 i lov om miljøbeskyttelse, og af husdyrbrug [...]

Husdyrbrugets ophør - Vurdering — 1,2%

[...] Jordforureningsloven: § 38 k. Ved driftsophør af bestemte aktiviteter på listevirksomheder, jf. § 35 i lov om miljøbeskyttelse, og af husdyrbrug [...]

Version 2.0 - 14. januar 2011