Miljøstyrelsens hjemmeside

Opret bruger Log ind

Vurdering af produktionstilpasning - Uden § 10, 11 eller 12

RSS

Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §§ 7, 30, 36 og 37

Sådan gør du

Du skal følge procedurereglerne, der gælder for alle anmeldeordninger, dog med undtagelse af § 25.

Vil du vide mere?

Betingelser for brug af anmeldeordningen

Der kan ske udvidelse af antal husdyr i eksisterende stalde på et husdyrbrug, der ikke er omfattet af en tilladelse eller godkendelse efter husdyrgodkendelseslovens §§ 10, 11 eller 12, efter anmeldelse til kommunen, når følgende betingelser er opfyldt:

 1. Udvidelsen omfatter ikke produktion af smågrise indtil 25 kg.
 2. Der udføres ikke samtidig andre ændringer på husdyrbruget, der kræver tilladelse eller godkendelse efter §§ 10 og 12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.
 3. Anmeldelse kan kun finde sted ved udvidelse af antal husdyr på husdyrbrug, der ikke er omfattet af tilladelse eller godkendelse efter husdyrgodkendelseslovens §§ 10-12.
 4. Anmeldelse kan ikke finde sted, hvis etablering, udvidelse eller ændring af dyreholdet medfører en overskridelse af en stipladsgrænse for et IE-husdyrbrug efter husdyrgodkendelseslovens § 12, stk. 1, nr. 1-3, medmindre dyreholdet er omfattet af en tidligere godkendelse, der er meddelt efter miljøbeskyttelseslovens § 33.
 5. Forudsat ovennævnte betingelser er opfyldt, må antal husdyr i øvrigt kun udvides i et staldanlæg, hvis staldanlægget overholder følgende afstandskrav til ammoniakfølsom natur:
  Kategori 1-natur, jf. bilag 3, punkt 2:
  • Mindst 325 meter, hvis der ikke er andre husdyrbrug i nærheden.
  • Mindst 450 meter, hvis der er ét andet husdyrbrug i nærheden.
  • Mindst 650 meter, hvis der er mere end ét husdyrbrug i nærheden, jf. bilag 3, tabel 3.
   Kategori 2-natur, jf. bilag 3, punkt 2:
  • Mindst 250 meter.
   Kategori 3-natur, jf. bilag 3, punkt 3:
  • Mindst 100 meter.
 6. Hvis dyreholdet, enten som led i nudrift eller som følge af brug af anmeldeordningen, overstiger en dyreenheds- eller stipladsgrænse i husdyrgodkendelseslovens § 12, skal staldanlægget i stedet for ovennævnte afstandskrav overholde følgende afstandskrav til ammoniakfølsom natur:
  Kategori 1-natur, jf. bilag 3, punkt 2:
  • Mindst 525 meter, hvis der ikke er andre husdyrbrug i nærheden.
  • Mindst 700 meter, hvis der er ét andet husdyrbrug i nærheden.
  • Mindst 950 meter, hvis der er mere end ét husdyrbrug i nærheden, jf. bilag 3, tabel 3.
   Kategori 2-natur, jf. bilag 3, punkt 2:
  • Mindst 425 meter.
   Kategori 3-natur, jf. bilag 3, punkt 3:
  • Mindst 160 meter.
 7. Husdyrbruget skal efter udvidelsen overholde beskyttelsesniveauet for lugt, som angivet i bilag 3, punkt B.
 8. Produktionen af hver dyretype i hvert staldafsnit må højest udvides således,
  • at antal dyreenheder for den anmeldte produktion,
   som beregnet efter omregningsfaktoren for dyreenheder i husdyrgødningsbekendtgørelsens bilag 1, afsnit H,
  • ikke overstiger antal dyreenheder,
   som beregnet for produktionen før anvendelse af denne anmeldeordning efter omregningsfaktoren for dyrenheder i husdyrgødningsbekendtgørelsens bilag 1, afsnit A.
 9. Produktionen for den pågældende dyretype i det pågældende staldafsnit må ikke tidligere være udvidet
  • efter den nu ophævede § 19 f i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen,
   jf. bekendtgørelse nr. 294 af 31. marts 2009, som affattet ved bekendtgørelse nr. 291 af 6. april 2011, og ændret ved bekendtgørelse nr. 1036 af 5. november 2012,
  • efter den nu ophævede § 32 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen,
   jf. bekendtgørelse nr. 1172 af 4. oktober 2013,
  • efter den nu ophævede § 32 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse nr. 1280 af 8. november 2013,
  • efter den nu ophævede § 32 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, som affattet ved bekendtgørelse nr. 1283 af 8. december 2014, og ændret ved bekendtgørelse nr. 684 af 22. maj 2015,
  • efter den nu ophævede § 32 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug, jf. bekendtgørelse nr. 1541 af 10. december 2015,
  • eller
   efter den nu ophævede § 32 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug, jf. bekendtgørelse nr. 44 af 11. januar 2016.
 10. Hvis udvidelse efter én af de ovennævnte, ophævede bestemmelser er sket på grundlag af en anmeldelse, indgivet til og med den 31. december 2014,
  • kan produktionen af hver dyretype i hvert staldafsnit dog udvides således,
  • at antal dyreenheder for den anmeldte produktion,
   som beregnet efter omregningsfaktoren for dyreenheder i husdyrgødningsbekendtgørelsens bilag 1, afsnit H,
  • ikke overstiger antal dyreenheder,
   som beregnet for produktionen før anvendelse af denne anmeldeordning efter omregningsfaktoren for dyreenheder i husdyrgødningsbekendtgørelsens bilag 1, afsnit D.

Generelt om betingelserne

Betingelserne for at bruge anmeldeordningen skal alle være opfyldt for, at projektet kan gennemføres uden tilladelse eller godkendelse efter husdyrgodkendelseslovens §§ 10, 11 eller 12.

Hvis alle betingelser er opfyldt, har anmelder krav på at kunne gennemføre projektet uden tilladelse eller godkendelse efter husdyrgodkendelsesloven. Kommunen kan hermed ikke give afslag til projektet, hvis alle betingelser er opfyldt. Der er dog én enkelt undtagelse herfra, nemlig i tilfælde af overskridelse af IED-grænsen.

Der kan således ikke ved afgørelsen lægges vægt på andre kriterier end de, der følger af anmeldeordningen. Kommunen skal derfor ikke foretage vurderinger ud over, hvad der er nødvendigt for at afgøre, om de fastsatte betingelser for brug af anmeldeordningen er opfyldt. Ved udarbejdelse af anmeldeordningen er det ved fastsættelse af betingelserne vurderet, at der ikke vil være nogen væsentlig miljøpåvirkning, når betingelserne er opfyldt.

Overskridelse af IED-grænsen

Anmeldeordningen kan ikke anvendes, hvis etableringen, udvidelsen eller ændringen af dyreholdet medfører en overskridelse af en stipladsgrænse i husdyrgodkendelseslovens § 12, fordi IE-direktivet udløser godkendelsespligt, når en af IE-direktivets stipladsgrænser overskrides, med mindre dyreholdet er omfattet af en godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens § 33.

IE-direktivets stipladsgrænser er 750 stipladser til søer, 2000 stipladser til slagtesvin (over 30 kg) eller 40.000 stipladser til fjerkræ. Overskridelsen af § 12 grænsen i antal DE er uden betydning i denne sammenhæng.

Forskellige afstandskrav til ammoniakfølsom natur efter husdyrbrugets størrelse

Det gælder for de mindre og mellemstore husdyrbrug, der i faktisk forstand er inden for godkendelsesgrænserne i husdyrgodkendelseslovens §§ 10-11, og uanset om husdyrbruget har en tidligere meddelt godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens § 33:
 • Staldanlægget skal overholde afstandskravene til ammoniakfølsom natur efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 30, stk. 4, nr. 1, litra a-c. Se ovenstående afsnit Betingelser for brug af anmeldeordningen, pkt. 5.

Det gælder for de store husdyrbrug, der - enten som led i nudrift eller som følge af brug af anmeldeordningen - overstiger en dyreenheds- eller stipladsgrænse i husdyrgodkendelseslovens § 12, og uanset om husdyrbruget har en tidligere meddelt godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens § 33:
 • Staldanlægget skal overholde afstandskravene til ammoniakfølsom natur efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 30, stk. 4, nr. 2, litra a-c. Se ovenstående afsnit Betingelser for brug af anmeldeordningen, pkt. 6.

Overskridelsen af grænserne i husdyrgodkendelseslovens § 12, enten i antal dyreenheder eller i antal stipladser, har således betydning i denne sammenhæng.

Produktion af smågrise

Anmeldeordningen forhindrer ikke en produktion af smågrise, men antallet af smågrise op til 25 kg må ikke forøges i forhold til det, produktionstilladelsen angiver. Hvis der på en ejendom produceres flere smågrise og § 30 giver mulighed for at øge produktionen af slagtesvin, kan begrænsningen i antal smågrise være produktionsmæssigt problematisk for husdyrproducenten. Der kan i disse tilfælde henvises til, at anmeldeordningen om produktionstilpasning (§ 30) i så fald kan kombineres med anmeldeordningen om skift mellem dyretyper (§ 29), således at smågriseproduktionen efterfølgende vil kunne øges og tilpasses produktionen af slagtesvin. Produktionen af slagtesvin skal dog i så fald reduceres, så fosforudskillelsen ikke forøges. I afsnittet nedenfor vises et eksempel på kombination af de to anmeldeordninger.

Ophævelse af anmeldeordningen 1. august 2017

Anmeldeordningen for produktionstilpasning uden tilladelse eller godkendelse efter §§ 10, 11 eller 12 ophæves automatisk den 1. august 2017, medmindre andet bestemmes inden denne dato, jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 49.

Afgørelser fra Miljø- og Fødevareklagenævnet

Ved afgørelse af en anmeldesag kan kommunen ikke lægge vægt på andre kriterier end de, der følger af anmeldeordningerne.
NMK-134-00028

Den såkaldte 50 %-regel i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3, pkt. B, er en dispensationsmulighed, der ikke udgør en del af beskyttelsesniveauet for lugt, som husdyrbruget skal overholde efter en produktionsudvidelse anmeldt i henhold til § 32. Derfor kan 50 %-reglen ikke bruges til at opfylde anmeldeordningens betingelse om, at husdyrbruget skal overholde beskyttelsesniveauet for lugt efter udvidelsen.
NMK-134-00051
NMK-134-00052
NMK-134-00073


Version 2.0 - 14. januar 2011