Miljøstyrelsens hjemmeside

Opret bruger Log ind

Sidehistorie: Energiforbrug - Ansøgning

Sammenlign side versioner« Ældre version - Tilbage til Page History - Nyere version »


Page Revision: 08/07/2010 17:06


Indholdsfortegnelse [Skjul / Vis]


Sådan gør du

Du skal som ansøger redegøre for husdyrbrugets energiforbrug for nudrift og den ansøgte produktion fordelt på el- og olie-/ gasforbrug. Derefter skal du beskrive konkret, hvad du har gjort og vil gøre for at nedbringe energiforbruget i stalde og lagre.

For §12 husdyrbrugene skal der redegøres mere detaljeret for særligt energiforbrugende produktionsudstyr såsom ventilationsanlæg, malkeanlæg, tørringsanlæg og gyllekølingsanlæg. Herunder hvad husdyrbruget har gjort for at bruge den mest energivenlige og samtidigt tilgængelige produktionsteknik (BAT)

Såfremt der kun er elmåler på det totale elforbrug anslås fordelingen på hhv. nye og eksisterende stalde. For de tal der er angivet ved måleraflæsning skal dette baseres på et gennemsnit af de fem forudgående år. For produktionsudstyret angives de tal for energiforbrug, der oplyses af leverandøren. Uddyb evt. resultatet af forbrug pr. stiplads i for nudrift og ansøgt drift.Retsgrundlag

Af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen § 5 fremgår:

"§ 5. Hvis ansøgningen vedrører etablering, udvidelse eller ændring af et husdyrbrug omfattet af § 10 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, skal ansøger udfylde det skema, som fremgår af bilag 1.
Stk. 2. Hvis ansøgningen vedrører etablering, udvidelse eller ændring af et husdyrbrug omfattet af § 11 eller § 12, stk. 3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug skal ansøgningen indeholde de oplysninger, der fremgår af bilag 2, punkt A - L. Ansøgningsskemaet skal udfyldes på baggrund af det beskyttelsesniveau, der fremgår af bilag 3 og ansøgningen skal udarbejdes på det ansøgningssystem, der fremgår af http://www.husdyrgodkendelse.dk eller på et andet digitalt system, der opfylder de krav, der fremgår af bilag 5.
..."


Af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen bilag 2 fremgår:
"E. Oplysninger om virksomhedens indretning og drift, herunder sædskifte

19) Oplysning om art og forbrug af andre hjælpestoffer i forbindelse med husdyrproduktionen, herunder energi- og vandforbrug samt oplysninger om, hvor det anvendes, samt f.eks. forbrug af dieselolie.

G. Oplysninger om virksomhedens valg af bedste tilgængelige teknik
27) Redegørelse og dokumentation for, i hvilket omfang det valgte projekt bygger på anvendelse af den mindst forurenende og ressourceforbrugende teknik vedrørende bl.a. råvarer, energi, vand og andre hjælpestoffer, produktionsanlæg, processer og affaldsfrembringelse. Redegørelsen skal indeholde et resumé af de væsentligste af de eventuelle alternativer, som ansøger har undersøgt..."


Vil du vide mere?

Der skal redegøres for husdyrbrugets energiforbrug og energibesparende foranstaltninger så kommunen kan vurdere, om der gøres tilstrækkeligt for at mindske forbruget, og herigennem lever op til kravet om brug af BAT i relation til energibesparende tiltag.

Energiforbruget afhænger i meget høj grad af husdyrbrugets konkrete produktionsform og typen af anlæg og tekniske installationer. Vurdering af energiforbruget i forhold til gennemsnits energiforbrug kan derfor være vanskeligt.

Videnscenter for landbrug har udarbejdet et større energispare katalog, som ligger på deres hjemmeside. Klik her for at se energisparekataloget. Desuden kan du via dit forsyningsselskab få kontakt med en energisparekonsulent, der sammen med dig kan gennemgå hele bedriften.

Optimering og valg af energieffektive ventilationsanlæg, korntørringsanlæg, foderfremstilling samt opvarmning kan ofte reducere elforbruget. Ligesom optimal drift af de tekniske installationer vil sikre en effektiv udnyttelse.

Version 2.0 - 14. januar 2011