Miljøstyrelsens hjemmeside

Opret bruger Log ind

Sidehistorie: Anmeldelse af ensilageplads eller ensilagesilo

Sammenlign side versioner« Ældre version - Tilbage til Page History - Nyere version »


Page Revision: 01/02/2012 00:12Sådan gør du

Det anbefales, at du bruger dette skema til anmeldelse af ensilageplads eller ensilagesilo efter § 19 a.

Herved tilstræbes det, at der afgives de oplysninger, der som minimum er nødvendige for, at kommunen kan vurdere om betingelserne for at bruge anmeldeordningen er opfyldt. Du kan læse om betingelserne under fanebladet ”Vurdering”.

Det er dog frivilligt at bruge skemaet. Hvis du ikke ønsker at bruge det, skal du ved anmeldelse oplyse, hvilken anmeldeordning, der ønskes anvendt samt afgive en række oplysninger på tidspunktet for anmeldelse.Retsgrundlag

Det fremgår af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen:

§ 19 a. Etablering, udvidelse eller ændring på husdyrbrug af ensilageplads, herunder ensilagesilo, i form af en støbt plads til opbevaring af ensilage, med eller uden støttemure, kan finde sted efter anmeldelse til kommunalbestyrelsen, hvis størrelsen af etableringen, udvidelsen eller ændringen af pladsen eller siloen i sig selv ikke overstiger 3.000 m2 eksklusiv vejarealer og kantbelægninger, jf. dog stk. 2-5.

Stk. 2. Anmeldelse efter stk. 1, kan kun finde sted, hvis byggeriet er erhvervsmæssigt nødvendigt for driften af den pågældende bedrift som landbrugsbedrift, og det placeres i umiddelbar tilknytning til hidtidige bebyggelsesarealer på den ejendom, hvor byggeriet opføres.

Stk. 3. Den i stk. 1, nævnte opførelse af en ensilageplads med en grundplan, der ikke overstiger 1.000 m2, kan finde sted efter anmeldelse, når siloen placeres mindst:
 1. 100 meter fra
  a) beboelsesbygninger på en ejendom uden landbrugspligt i en samlet bebyggelse i landzone, som har en anden ejer end driftsherren,
  b) eksisterende eller ifølge kommuneplanens rammedel fremtidig byzone eller sommerhusområde, og
  c) lokalplanlagte områder i landzone udlagt til blandet bolig og erhverv eller offentlige formål til beboelse, institutioner, rekreative formål og lignende.
 2. 75 meter fra beboelse på den nærmeste naboejendom uden landbrugspligt, som ikke ejes af driftsherren.
 3. 50 meter fra åbne vandløb og fra søer med et areal, der er større end 100 m2.

Stk. 4. Den i stk. 1, nævnte opførelse af en ensilageplads med en grundplan over 1.000 m2, men som ikke overstiger 3.000 m2, kan finde sted efter anmeldelse, når siloen placeres mindst:
 1. 150 meter fra
  a) beboelsesbygninger på en ejendom uden landbrugspligt i en samlet bebyggelse i landzone, som har en anden ejer end driftsherren,
  b) eksisterende eller ifølge kommuneplanens rammedel fremtidig byzone eller sommerhusområde, og
  c) lokalplanlagte områder i landzone udlagt til blandet bolig og erhverv eller offentlige formål til beboelse, institutioner, rekreative formål og lignende.
 2. 100 meter fra beboelse på den nærmeste naboejendom uden landbrugspligt, som ikke ejes af driftsherren.
 3. 50 meter fra åbne vandløb og fra søer med et areal, der er større end 100 m2.

Stk. 5. En anmeldt plads, jf. stk. 1, skal ud over de i stk. 3 og 4, nævnte afstandskrav opfylde følgende betingelser, jf. dog § 19 e, stk. 3:
 1. Ensilagepladsen skal etableres i sædvanlige byggematerialer i ikke-reflekterende overflader.
 2. Etableringen af pladsen må ikke medføre væsentlige ændringer i eksisterende terræn.
 3. Kanten på en ensilageplads med tilhørende støttemure, må ikke opføres mere end 3 meter over eksisterende terræn, medmindre ensilagepladsen helt omkranses af eksisterende driftsbygninger og -anlæg på ejendommen og pladsens højde ikke overstiger højden på den laveste eksisterende bygning eller anlæg målt fra terræn til tagryg.
 4. Senest 31. december året efter etableringen af ensilagepladsen skal der etableres afskærmende beplantning omkring pladsen. Den afskærmende beplantning skal bestå af løvtræarter og buske, der er naturligt hjemmehørende i området, og beplantningen skal vedligeholdes i fornødent omfang, herunder ved eventuel gentilplantning.

§ 19 e. Ved modtagelse af anmeldelse efter §§ 19 a-19 d, skal kommunen kvittere for modtagelsen og indstille sagsbehandlingen af husdyrbrugets eventuelle ansøgninger efter §§ 10-12, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Kommunen skal informere Natur- og Miljøklagenævnet om en anmeldelse, hvis anmeldelsen omfatter byggeri eller dyrehold, som af kommunen er tilladt eller godkendt efter §§ 10-12, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, og kommunen er bekendt med, at tilladelsen eller godkendelsen er påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen vurderer, hvorvidt det anmeldte overholder kravene i §§ 19 a-19 d, lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug § 8, jf. § 9, og ikke er i strid med beskyttelsen af fredede områder, beskyttelseslinjer, eller områder der i kommuneplan er udpeget med landskabelige værdier, særlige naturbeskyttelsesinteresser, værdifulde kulturmiljøer samt nationale geologiske interesseområder.

Stk. 3. På baggrund af vurderingen efter stk. 2, træffer kommunalbestyrelsen senest to måneder fra modtagelse af en anmeldelse afgørelse om, at det anmeldte kan bringes til udførelse, eller at det anmeldte kræver tilladelse eller godkendelse i medfør af §§ 10, 11 eller 12, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Ved afgørelsen kan kommunalbestyrelsen på baggrund af en vurdering af de landskabelige forhold beslutte helt eller delvist at fravige krav om afskærmende beplantning, jf. § 19 a, stk. 5, nr. 4 og § 19 b, stk. 5, nr. 4.

Stk. 4. Før der træffes afgørelse, jf. stk. 3, skal kommunalbestyrelsen gøre naboer skriftligt bekendt med anmeldelsen og give dem adgang til at udtale sig indenfor to uger.

Stk. 5. Hvor kommunen efter stk. 1, har indstillet sagsbehandlingen af en ansøgning, skal kommunen, når der er truffet afgørelse efter stk. 3, genoptage denne. Såfremt afgørelsen, jf. stk. 3, giver anledning til ændringer i den genoptagne ansøgning, skal kommunen give ansøger meddelelse herom, og samtidig fastsætte en frist for ansøgers indsendelse af nye oplysninger. Såfremt afgørelsen giver anledning til, at tilladelse eller godkendelse efter lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug ikke længere er nødvendig, afslutter kommunalbestyrelsen sagsbehandlingen og giver ansøger meddelelse herom.

Vil du vide mere?

Oplysninger, der skal afgives ved anmeldelse af ensilageplads eller ensilagesilo

 1. Et topografisk kort, i en detaljeringsgrad på mindst 1:10.000, hvor der er vist:
  1. Placering af eksisterende bygninger og anlæg og placering af ensilagepladsen eller -siloen.
  2. Til- og frakørselsforhold til ensilagepladsen eller -siloen.
  3. Målestoksforhold, nordpil og højdekurver samt nødvendig signaturforklaring.
 2. Matrikelnummer, hvor ensilagepladsen eller -siloen ønskes placeret.
 3. Tegninger af ensilagepladsen eller -siloen med angivelse af bygningshøjder, grundmål og kapacitet.
 4. Beskrivelse af eksisterende afskærmende beplantning for bygninger og anlæg, samt fremtidig afskærmende beplantning af ensilagepladsen eller -siloen, med angivelse af beplantningens artssammensætning, antal trærækker og etableringstidspunkt. Oplysningerne kan fremsendes som en samlet beplantningsplan.
 5. Ensilagepladsens eller -siloens placering i forhold til de anlæg, områder, veje m.v., der fremgår af husdyrgodkendelseslovens § 8, stk. 1, nr. 1-5 og 7.
 6. Oplysninger om befæstede arealer og afløbsforhold.

Læs mere om betingelserne for anmeldelse og kommunens sagsbehandling under fanebladet "Vurdering".

Version 2.0 - 14. januar 2011