Miljøstyrelsens hjemmeside

Opret bruger Log ind

Sidehistorie: Godkendelsespligt - Ansøgning

Sammenlign side versioner« Ældre version - Tilbage til Page History - Nyere version »


Page Revision: 13/01/2011 16:57


Indholdsfortegnelse [Skjul / Vis]


Sådan gør du

Hvis det, du som ansøger, har tænkt dig at indgive ansøgning om, er af mindre omfang, skal du overveje, om der er tale om en godkendelsespligtig etablering, udvidelse eller ændring. Er du i tvivl vil det være mest hensigtsmæssigt at kontakte kommunen inden ansøgningen udarbejdes og sendes for at få afklaret, om der er tale om et godkendelsespligtigt projekt.

Etableringer af nye husdyrbrug kræver altid enten tilladelse efter § 10 eller godkendelse efter § 11 eller 12, hvis der er tale om husdyrbrug for mere end 15 DE. For pelsdyrfarme kræves i visse tilfælde tilladelse efter § 10 allerede ved en størrelse på 3 DE i henhold til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 3.

Udvidelser, der indebærer at produktionen forøges, er som udgangspunkt altid godkendelsespligtige. Tilsvarende gælder de fleste helt eller delvise omlægninger af dyretypen.

Spørgsmålet om, hvorvidt der godkendelsespligt, er derfor primært relevant i forhold til mindre ændringer i staldbygningerne, renovationer mv. For det første er visse bygninger (halmlade, maskinhal/hus, korn- og fodersiloer eller malkeanlæg) omfattet af en særlig anmeldelsesordning. Disse bygninger skal derfor ikke godkendes. For det andet er nogle ændringer af eksisterende anlæg af så begrænset betydning, at de ligger under en i praksis udviklet bagatelgrænse.

Endelig kræver udskiftning af ejede eller forpagtede arealer eller indgåelse af andre gylleaftaler, slet ikke godkendelse, hvis husdyrbruget og de tilhørende udbringningsarealer ikke er omfattet af en godkendelse efter husdyrgodkendelsesloven i forvejen. Hvis husdyrbruget er godkendt efter husdyrgodkendelsesloven i forvejen kan udskiftning af arealer i nogle tilfælde ske blot ved anmeldelse. I andre tilfælde vil udskiftningen dog udløse krav om et tillæg til husdyrbrugets miljøgodkendelse efter husdyrgodkendelsesloven. Du kan læse mere om det i dette notat om arealudskiftning.

Retsgrundlag

Efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 2, pkt. 7 og 8 skal ansøger indlevere:

7) Kort beskrivelse af det ansøgte projekt. Angivelse af om der er tale om nyanlæg eller om driftsmæssige udvidelser/ændringer af bestående virksomhed.

8) Oplysning om, hvorvidt det ansøgte kræver bygningsmæssige udvidelser/ændringer.


Vil du vide mere?

Læs mere om kommunens vurdering her.

Version 2.0 - 14. januar 2011