Miljøstyrelsens hjemmeside

Opret bruger Log ind

Sidehistorie: Godkendelsespligt - Ansøgning

Sammenlign side versioner« Ældre version - Tilbage til Page History - Nyere version »


Page Revision: 11/04/2011 19:36


Indholdsfortegnelse [Skjul / Vis]


Sådan gør du

Hvis det, du som ansøger, har tænkt dig at indgive ansøgning om, er af mindre omfang, skal du overveje, om der er tale om en godkendelsespligtig etablering, udvidelse eller ændring. Er du i tvivl vil det være mest hensigtsmæssigt at kontakte kommunen inden ansøgningen udarbejdes og sendes for at få afklaret, om der er tale om et godkendelsespligtigt projekt.

Etableringer af nye husdyrbrug kræver altid enten tilladelse efter § 10 eller godkendelse efter § 11 eller 12, hvis der er tale om husdyrbrug for mere end 15 DE. For pelsdyrfarme kræves i visse tilfælde tilladelse efter § 10 allerede ved en størrelse på 3 DE i henhold til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 3.

Udvidelser, der indebærer, at produktionen forøges eller dyretypen ændres, er som udgangspunkt altid godkendelsespligtige, med mindre de er omfattet af en af anmeldeordningerne for udvidelse i eksisterende stalde eller skift i dyretype.

Spørgsmålet om, hvorvidt der godkendelsespligt, er derfor primært relevant i forhold til mindre ændringer i staldbygningerne, renoveringer mv. Nogle ændringer af eksisterende anlæg af så begrænset betydning, at de ligger under en i praksis udviklet bagatelgrænse. Desuden er visse typer af byggeri omfattet af anmeldeordninger, hvor opførelse af byggeriet - hvis en række betingelser i øvrigt er opfyldt - kan anmeldes til kommunen, uden at det udløser krav om tilladelse eller godkendelse efter §§ 10, 11 eller 12.

Endelig kræver udskiftning af ejede eller forpagtede arealer eller indgåelse af andre gylleaftaler, slet ikke godkendelse, hvis husdyrbruget og de tilhørende udbringningsarealer ikke er omfattet af en godkendelse efter husdyrgodkendelsesloven i forvejen. Hvis husdyrbruget er godkendt efter husdyrgodkendelsesloven i forvejen kan udskiftning af arealer i nogle tilfælde ske blot ved anmeldelse. I andre tilfælde vil udskiftningen dog udløse krav om et tillæg til husdyrbrugets miljøgodkendelse efter husdyrgodkendelsesloven.

Retsgrundlag

Efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 2, pkt. 7 og 8 skal ansøger indlevere:

7) Kort beskrivelse af det ansøgte projekt. Angivelse af om der er tale om nyanlæg eller om driftsmæssige udvidelser/ændringer af bestående virksomhed.

8) Oplysning om, hvorvidt det ansøgte kræver bygningsmæssige udvidelser/ændringer.


Vil du vide mere?

Læs mere om kommunens vurdering, herunder om anmeldeordningerne for byggeri og dyrehold her.

Version 2.0 - 14. januar 2011