Miljøstyrelsens hjemmeside

Opret bruger Log ind

Sidehistorie: Godkendelsespligt - Ansøgning

Sammenlign side versioner« Ældre version - Tilbage til Page History - Nuværende version


Page Revision: 30/10/2012 23:08Sådan gør du

Hvis du vil etablere, ændre eller udvide et husdyrbrug

Som udgangspunkt skal du søge kommunen om tilladelse eller godkendelse efter husdyrgodkendelsesloven, hvis du vil etablere, ændre eller udvide et husdyrbrug. Hvis det, du har tænkt dig at indgive ansøgning om, er af mindre omfang, skal du dog overveje, om det kan gennemføres vha. en af anmeldeordningerne eller om det falder under bagatelgrænsen. Er du i tvivl, vil det være mest hensigtsmæssigt at kontakte kommunen inden ansøgningen udarbejdes og sendes for at få afklaret, om der er tale om et projekt, der kræver tilladelse eller godkendelse.

Hvis du vil modtage husdyrgødning fra en anden bedrift

Hvis du vil modtage husdyrgødning fra en anden bedrift kræver det i nogle tilfælde godkendelse efter husdyrgodkendelseslovens § 16.

Hvis du kun ønsker at ændre i udbringningsarealerne

Hvis du vil udskifte udbringningsarealer eller tilføje nye udbringningsarealer på et landbrug, der har en tilladelse eller godkendelse efter husdyrgodkendelseslovens §§ 10, 11, 12 eller 16 i forvejen, skal ændringen i arealer anmeldes til kommunen. Det gælder for både ejede og forpagtede arealer samt for aftaler om overførsel af husdyrgødning til andre bedrifter. Kommunen vil herefter tage stilling til om ændringen kræver et tillæg til tilladelsen eller godkendelsen, eller om ændringen kan ske blot på grundlag af anmeldelsen. Læs om hvordan du anmelder ændring af udbringningsarealer i afsnittet om anmeldelse af arealer.

Hvis landbruget ikke har en tilladelse eller godkendelse efter husdyrgodkendelsesloven i forvejen, skal udskiftning af udbringningsarealer eller tilføjelse af nye udbringningsarealer ikke anmeldes til kommunen i henhold til husdyrgodkendelseslovens regler. Der kan dog være fastlagt krav om anmeldelse i anden lovgivning, f.eks. naturbeskyttelseslovens § 19 b.

Retsgrundlag

Læs om retsgrundlaget for pligt til godkendelse eller tilladelse af husdyrbrug under fanebladet "Vurdering".

Efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 2, pkt. 7 og 8 skal ansøger indlevere:

7) Kort beskrivelse af det ansøgte projekt. Angivelse af om der er tale om nyanlæg eller om driftsmæssige udvidelser/ændringer af bestående virksomhed.

8) Oplysning om, hvorvidt det ansøgte kræver bygningsmæssige udvidelser/ændringer.


Vil du vide mere?

Sådan ansøger eller anmelder du

Ansøgning om godkendelse efter husdyrgodkendelseslovens § 11, 12 eller 16, skal sendes til kommunen gennem IT-ansøgningssystemet på husdyrgodkendelse.dk.

Ansøgning om tilladelse efter § 10 skal ske ved at sende et udfyldt ansøgningsskema om § 10-tilladelse til kommunen.

Anmeldelse efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §§ 19 a - 19 f kan ske vha. et anmeldeskema, som findes under vejledningens afsnit om hver enkelt ordning under hovedafsnittet ”Anmeldeordninger”.

Der er ingen skema til anmeldelse efter § 15 (arealer) og § 19 (Halmlade, maskinhal, kornsilo eller malkeanlæg).

Tilladelse eller godkendelse efter husdyrgodkendelseslovens §§ 10, 11 eller 12

Etableringer af nye husdyrbrug kræver altid enten tilladelse efter husdyrgodkendelseslovens § 10 eller godkendelse efter lovens § 11 eller 12, hvis der er tale om husdyrbrug for mere end 15 DE. For pelsdyrfarme kræves der tilladelse efter § 10 allerede ved en størrelse på 3 DE, i henhold til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 3, og godkendelse efter § 11 allerede ved en størrelse på 25 DE.

Udvidelser, der indebærer, at produktionen forøges eller dyretypen ændres, er som udgangspunkt altid godkendelsespligtige, med mindre de er omfattet af en af anmeldeordningerne for udvidelse i eksisterende stalde (§ 19 f) eller skift i dyretype (§ 19 d). Bagatelagtige ændringer, som f.eks. skyldes naturlige udsving i produktionen, er dog ikke godkendelsespligtige. Læs mere i Skov- og Naturstyrelsens notat af 30. november 2004, "Afklaring af tvivlsspørgsmål om den tilladte produktion på husdyrbrug".

Godkendelse efter husdyrgodkendelseslovens § 16

Hvis aftalearealer til overførsel af husdyrgødning ikke er omfattet af en godkendelse efter husdyrgodkendelsesloven, kan arealerne kun indgå i en tilladelse efter § 10 eller godkendelse efter § 11 eller § 12, hvis afsætningen ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt. Vurderingen af om der vil ske en væsentlig virkning på miljøet skal ske under forudsætning af at der vil blive overført husdyrgødning til fuldt harmonitryk.

Modtageren af husdyrgødningen kan dog selv søge om godkendelse efter lovens § 16 af sine arealer til udbringning af husdyrgødning, hvorved bedriftens arealer vil kunne anvendes som aftalearealer for husdyrbrug, som er tilladt eller godkendt efter § 10, 11 eller 12. Både andre husdyrbrug, der ikke er omfattet af husdyrgodkendelsesloven og plantebrug kan søge om godkendelse efter § 16. Samtlige arealer, der drives under samme CVR-nummer, skal indgå i godkendelsen. Miljøvurderingen omfatter alle bedriftens udbringningsarealer, og knytter sig primært til vurderinger vedrørende fosforoverskud og nitratbelastning. Kommunen skal ligeledes fastsætte vilkår på arealerne på samme måde som ved godkendelse efter § 11 eller 12. En godkendelse efter § 16 omfatter ikke anlæg.

Anmeldeordningerne

Hvis du kun søger om byggeri eller udvidelse/ændring af dyrehold, der er omfattet af en af anmeldeordningerne i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §§ 19 - 19 f, skal ansøgningen behandles efter reglerne herom. Anmeldeordningerne indebærer, at der ikke udløses krav om tilladelse eller godkendelse efter husdyrgodkendelseslovens §§ 10, 11 eller 12, hvis en række betingelser er opfyldt. Du kan læse om betingelserne under vejledningens afsnit om hver enkelt ordning under hovedafsnittet ”Anmeldeordninger”.

Bagatelgrænse

Spørgsmålet om, hvorvidt der er godkendelsespligt eller pligt til tilladelse, er primært relevant i forhold til mindre ændringer i staldbygningerne, renoveringer mv. Nogle ændringer af eksisterende anlæg er af så begrænset betydning, at de ligger under en i praksis udviklet bagatelgrænse.

Læs mere om kommunens vurdering, herunder om anmeldeordningerne for byggeri og dyrehold under fanebladet "Vurdering".

Version 2.0 - 14. januar 2011