Miljøstyrelsens hjemmeside

Opret bruger Log ind

Sidehistorie: Markoplysninger - Vurdering

Sammenlign side versioner« Ældre version - Tilbage til Page History - Nuværende version


Page Revision: 13/01/2011 17:15


Indholdsfortegnelse [Skjul / Vis]


Sådan gør du

Hvis du som kommunal sagsbehandler finder at nogle af de afgivne oplysninger f.eks. om antallet af efterafgrøder umiddelbart ser ud til at være forkerte, skal ansøger høres om dette, så sagsbehandlingen kan foretages på et korrekt grundlag. I forhold til oplysningerne vedrørende hvert markareal skal du vurdere om oplysningerne jordtype og fosfortal er plausible og valide og i øvrigt stemmer overens med kommunens øvrige oplysninger herom.

Vil ansøger ikke fremkomme med pålidelige, korrekte oplysninger trods gentagne anmodninger skal der meddeles et afslag, jf. Miljøklagenævnets afgørelse af 31. maj 2010 (j.nr. 130-00586).

Retsgrundlag

Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen:

§ 5. Hvis ansøgningen vedrører etablering, udvidelse eller ændring af et husdyrbrug omfattet af § 10 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, skal ansøger udfylde det skema, som fremgår af bilag 1.

Stk. 2. Hvis ansøgningen vedrører etablering, udvidelse eller ændring af et husdyrbrug omfattet af § 11 eller § 12, stk. 3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug skal ansøgningen indeholde de oplysninger, der fremgår af bilag 2, punkt A - L. Ansøgningsskemaet skal udfyldes på baggrund af det beskyttelsesniveau, der fremgår af bilag 3 og ansøgningen skal udarbejdes på det ansøgningssystem, der fremgår af http://www.husdyrgodkendelse.dk eller på et andet digitalt system, der opfylder de krav, der fremgår af bilag 5.

Stk. 3. Ansøgning om etablering, udvidelse eller ændring af et husdyrbrug omfattet af § 12, stk. 2, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug skal ud over de oplysninger der fremgår af stk. 3 indeholde de oplysninger, der fremgår af bilag 2, punkt M og N. Ansøgningsskemaet skal udfyldes på baggrund af det beskyttelsesniveau, der fremgår af bilag 3 og ansøgningen skal udarbejdes på det ansøgningssystem, der fremgår af http://www.husdyrgodkendelse.dk eller på et andet digitalt system, der opfylder de krav, der fremgår af bilag 5.

Stk. 4. Ansøgningen om godkendelse af arealer, jf. § 16 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug skal indeholde de oplysninger, der fremgår af bilag 2, punkt A og F. Ansøgningsskemaet skal udfyldes på baggrund af de relevante oplysninger om beskyttelsesniveau, som fremgår af bilag 3 og ansøgningen skal udarbejdes på det ansøgningssystem, der fremgår af http://www.husdyrgodkendelse.dk eller på et andet digitalt system, der opfylder de krav, der fremgår af bilag 5.

Stk. 5. Anmeldelse af udskiftning af udspredningsarealer eller udskiftning af markarealer hos tredjemand, jf. § 15, skal udarbejdes og indsendes til kommunalbestyrelsen via http://www.husdyrgodkendelse.dk eller på et andet digitalt system, der opfylder de krav, der fremgår af bilag 5.

Vil du vide mere?

Læs her mere om de generelle regler for efterafgrøder

Læs her om virkemidler på arealerne.

I forhold til ansøgers valg af standardsædskifter er det frit for ansøger, at vælge det standardsædskifte, der passer ham bedst. F.eks. må en svineproducent gerne vælge et kvægsædskifte etc.

Ved beregningerne, der ligger til grund for vurderingen af om beskyttelsesniveauerne for nitrat til grundvand og fosforoverskud er overholdt, betragtes nye arealer principielt som om de hidtil har været rene planteavlsarealer, uanset tidligere anvendelse af husdyrgødning fra andre bedrifter (dog undtaget overtagelse af hele bedrifter). Ansøgningssystemets beregninger foretages for både nudrift og ansøgt drift ud fra hele udbringningsarealet i ansøgt drift. Ved beregningen i nudrift betragtes husdyrgødningen fra det indtastede dyrehold, som udbragt på hele det ansøgte areal.

Eksempel:

Inden ansøgningAnsøgt drift
Antal DE på husdyrbruget 140280
Antal ha på bedriften 100200

I dette eksempel defineres nudriften som husdyrgødning fra de 140 DE udbragt på de 200 ha, og det er beregningerne af nitratudvaskning til grundvandet og fosforoverskud i denne situation, som beregningerne i ansøgt drift skal sammenlignes med. Resultatet af beregningerne er det samme, uanset om ansøger har beholdt alle sine arealer fra nudriften og udvidet med yderligere areal, eller om ansøger både har udvidet udbringningsarealet og udskiftet nogle af arealerne fra nudriften med nye arealer.

Version 2.0 - 14. januar 2011