Miljøstyrelsens hjemmeside

Opret bruger Log ind

Sidehistorie: Projektets omfang-Ansøgning

Sammenlign side versioner« Ældre version - Tilbage til Page History - Nyere version »


Page Revision: 06/07/2010 12:54Sådan gør du

Anlæg

Du skal som ansøger afklare, hvor mange anlæg der skal indgå i godkendelsen.

Normalt skal en godkendelse kun omfatte anlæg på den ejendom, som ansøgningen om etablering, udvidelse eller ændring vedrører.

Anlæg på andre ejendomme skal kun inddrages, hvis de er teknisk og forureningsmæssigt forbundet med denne ejendom. Det er vigtigt, at du nøje overvejer, om dette er tilfældet. Ansøgningen kan nemlig ændre sig væsentligt, hvis flere anlæg skal medtages.

Hvis du ejer andre ejendomme og også driver husdyrbrug derfra, skal du skrive i ansøgningen, hvor langt der er mellem anlæggene på ejendommene. I denne situation skal du i ansøgningen ligeledes oplyse, om og hvordan de to anlæg er afhængige af hinanden.

Maksimal dyreproduktion

Ansøgningen skal indeholde oplysninger om dyreart og dyreenheder før og efter det ansøgte med beregningsgrundlaget herfor.

Det angives desuden hvilken fleksibilitet, der ansøges om miljøgodkendelse til. Dette gælder for eksempel fleksibilitet i form af variation i ind- og afgangsvægte og forventet udvikling med hensyn til øget produktionseffektivitet i form af flere slagtesvin per stiplads, øgede antal smågrise per årsso og lignende. Den ansøgte produktionsfleksibilitet skal være klart defineret i både antal dyr og antal dyreenheder og forholde sig specifikt til de husdyrinddelinger, der anvendes i dyreenhedsberegningen.

Hvis du ansøger om yderligere planlagte udvidelser eller ændringer, skal der i ansøgningen være tilstrækkelige oplysninger om de planlagte udvidelser eller ændringer til, at kommunen kan vurdere forholdene og fastsætte de nødvendige vilkår. Du skal endvidere oplyse den forventede tidsmæssige horisont for gennemførelse af de planlagte udvidelser eller ændringer (maksimum 5 år).

Arealer

Du skal oplyse om bedriftens arealer samt tredjemandsarealer, der anvendes til udbringning af husdyrgødning.

Ved bedriftens arealer forstås ejede og forpagtede markarealer på en eller flere ejendomme, der drives som en økonomisk enhed under samme CVR-nummer. Det skal angives, hvilke arealer der er heholdsvis ejede og forpagtede. Alle bedriftens arealer skal medtages, uanset om de på nuværende tidspunkt benyttes til udbringning af husdyrgødning.

Ansøgningen skal dog ligeledes indeholde oplysninger om det areal, der er til rådighed til udbringning af husdyrgødning på hele bedriften, der drives under samme CVR-nummer, herunder både egne arealer og arealer, der kan disponeres over i medfør af gødningsleveringsaftaler og aftaler om forpagtning før og efter projektet samt oplysning om græsningsaftaler før og efter projektet.

Starttidspunkt for byggeriet

Du skal indtaste det forventede starttidspunkt for etableringen af det ansøgte anlæg

Sluttidspunkt for byggeriet

Du skal indtaste det forventede sluttidspunkt for etableringen af det ansøgte anlæg

Starttidspunkt for driften

Du skal indtaste det forventede tidspunkt for idriftsættelse af det ansøgte anlæg

Beskrivelse af datoerne

Her kan du angive yderligere oplysninger, der kan hjælpe læseren til at forstå de angivne datoer for byggeriet.Retsgrundlag

Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 er en fortegnelse over oplysninger, som kræves ved ansøgning om godkendelse af husdyrbrug.

Bilagets pkt. 3 har følgende ordlyd:

"3) Husdyrbrugets navn, ejendommens adresse(r), matrikel-numre og CHR- og P-nummer."

Bilagets pkt. 6-7 har følgende ordlyd:

"6) Husdyrbrugets størrelse

7) Kort beskrivelse af det ansøgte projekt. Angivelse af om der er tale om nyanlæg eller om driftsmæssige udvidelser/ændringer af bestående virksomhed. Hvis der er tale om udvidelse af en ikke tidligere godkendt virksomhed, som bliver godkendelsespligtig på grund af udvidelse, skal der gives oplysninger om hele virksomheden incl. udvidelsen."

Bilagets pkt. 14 har følgende ordlyd:

"14) Dyreart og antal dyreenheder før og efter det ansøgte, med beregningsgrundlaget herfor."

Bilagets pkt. 24-25 har følgende ordlyd:

"24) Størrelse og beliggenhed af det areal, der er til rådighed til udbringning af husdyrgødning på hele bedriften, der drives under samme CVR-nummer, herunder både egne arealer og arealer, der kan disponeres over i medfør af gødningsleve-ringsaftaler og aftaler om forpagtning før og efter projektet samt oplysning om græsningsaftaler før og efter projektet .

25) Oplysning om der afsættes til, eller modtages husdyrgødning fra andre ejen-domme efter det ansøgte projekt, og om der modtages slam eller andre affaldsprodukter til udbringning på udspredningsarealet angivet under nr. 21."

Vil du vide mere?

Se "Vil du vide mere?" under Projektets omfang - Vurdering.

Version 2.0 - 14. januar 2011