Miljøstyrelsens hjemmeside

Opret bruger Log ind

Sidehistorie: Vurdering af skift i dyretype

Sammenlign side versioner« Ældre version - Tilbage til Page History - Nyere version »


Page Revision: 18/09/2012 13:59Sådan gør du

Når du som kommunal sagsbehandler modtager en anmeldelse om skift i dyretype, skal du kvittere for modtagelsen. Hvis husdyrbruget har en verserende ansøgning efter §§ 10, 11 eller 12 i husdyrgodkendelsesloven, skal du stille sagsbehandlingen af ansøgningen i bero. Hvis anmeldelsen omfatter byggeri eller dyrehold, som er tilladt eller godkendt af kommunen efter §§ 10, 11 eller 12 i husdyrgodkendelsesloven, og kommunen er bekendt med, at tilladelsen eller godkendelsen er påklaget, skal du informere Natur- og Miljøklagenævnet om anmeldelsen.

Du skal tjekke, at det anmeldte overholder betingelserne for brug af anmeldeordningen og afstandskravene i husdyrgodkendelseslovens § 8, og at det ikke er i strid med bestemte beskyttelsesinteresser. Hvis betingelserne er opfyldt, skal kommunen senest to måneder efter modtagelse af anmeldelsen træffe afgørelse om, enten at det anmeldte kan bringes til udførelse, eller at det anmeldte kræver tilladelse eller godkendelse efter husdyrgodkendelseslovens §§ 10, 11 eller 12.

Før der træffes afgørelse skal du gøre naboer skriftligt bekendt med anmeldelsen og give dem adgang til at udtale sig inden for to uger. Når afgørelsen er truffet, er det hensigtsmæssigt at foretage offentlig annoncering med klagevejledning. Afgørelsen skal desuden sendes til Naturstyrelsen. Desuden skal du orientere Natur- og Miljøklagenævnet, hvis det anmeldte omfatter byggeri eller dyrehold i en påklaget tilladelse eller godkendelse efter §§ 10, 11 eller 12 i husdyrgodkendelsesloven.

Når der er truffet afgørelse i anmeldesagen, skal du genoptage behandlingen af en eventuel ansøgning efter §§ 10, 11 eller 12.

Retsgrundlag

Det fremgår af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen:

§ 19 d. Skift mellem dyretyper i stalde kan finde sted efter anmeldelse til kommunalbestyrelsen, hvis der ikke samtidig udføres ændringer af staldanlæg, der kræver tilladelse eller godkendelse efter §§ 10, 11 eller 12, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, jf. dog stk. 3-4.

Stk. 2. Anmeldelse efter stk. 1, kan kun finde sted ved skift indenfor, men ikke mellem, følgende dyregrupper, dog således at det er muligt at skifte til dyregruppen kvæg fra de øvrige grupper:
 1. Svin: Slagtesvin, smågrise og søer.
 2. Kvæg: Malkekvæg, ammekøer og andet kvæg, heste samt geder, får og andre drøvtyggere.
 3. Fjerkræ: Slagtekyllinger, høns, og andet fjerkræ.
 4. Pelsdyr: Mink og andre pelsdyr.

Stk. 3. Et anmeldt skift i dyretype, jf. stk. 1, skal opfylde følgende betingelser:
 1. Den samlede lugtemission fra husdyrbrugets staldanlæg må ikke øges som følge af skift i dyretype.
 2. Lugtemissionen i det enkelte staldanlæg må kun øges, såfremt lugtforøgelsen er mindre end en samtidig lugtemissionsreduktion fra staldanlæg på samme husdyrbrug, der ligger nærmere end de i bilag 3, punkt B, tabel 4, nævnte områder.
 3. Den samlede ammoniakemission fra husdyrbrugets anlæg må ikke øges som følge af skift i dyretype.
 4. Skift i dyretype må ikke medføre en forøgelse af husdyrbrugets deposition af ammoniak på
  a) naturområder omfattet af § 7, stk. 1, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug,
  b) andre ammoniakfølsomme naturtyper, som indgår i udpegningsgrundlaget for internationale naturbeskyttelsesområder,
  c) heder, moser og overdrev, som er beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3, og
  d) ammoniakfølsom skov, jf. bilag 3, punkt A, nr. 3.
 5. Den samlede mængde kvælstof ab lager fra husdyrbrugets husdyrproduktion må ikke øges som følge af skift i dyretype.
 6. Den samlede mængde fosfor ab lager fra husdyrbrugets husdyrproduktion må ikke øges som følge af skift i dyretype.

Stk. 4. Lugtemissionskravet i stk. 3, nr. 2, skal ikke opfyldes i forhold til de i bilag 3, punkt B, tabel 4, nævnte områder, såfremt den vægtede gennemsnitsafstand til et sådant område er mindst dobbelt så stor, som den anbefalede geneafstand beregnet efter bilag 3, punkt B. Ammoniakdepositionskravet i stk. 3, nr. 4, skal ikke opfyldes i forhold til de i stk. 3, nr. 4, litra a, nævnte områder, såfremt ammoniakdepositionen fra husdyrbruget til sådanne områder ikke overstiger halvdelen af den tilladte deposition, jf. bilag 3, punkt A, nr. 2. Ammoniakdepositionskravet i stk. 3, nr. 4, skal ikke opfyldes for de i stk. 3, nr. 4, litra b, c og d, nævnte områder, såfremt ammoniakdepositionen fra husdyrbruget til sådanne områder ikke overstiger et halvt kg kvælstof per hektar per år.

§ 19 e. Ved modtagelse af anmeldelse efter §§ 19 a-19 d, skal kommunen kvittere for modtagelsen og indstille sagsbehandlingen af husdyrbrugets eventuelle ansøgninger efter §§ 10-12, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Kommunen skal informere Natur- og Miljøklagenævnet om en anmeldelse, hvis anmeldelsen omfatter byggeri eller dyrehold, som af kommunen er tilladt eller godkendt efter §§ 10-12, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, og kommunen er bekendt med, at tilladelsen eller godkendelsen er påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen vurderer, hvorvidt det anmeldte overholder kravene i §§ 19 a-19 d, lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug § 8, jf. § 9, og ikke er i strid med beskyttelsen af fredede områder, beskyttelseslinjer, eller områder der i kommuneplan er udpeget med landskabelige værdier, særlige naturbeskyttelsesinteresser, værdifulde kulturmiljøer samt nationale geologiske interesseområder.

Stk. 3. På baggrund af vurderingen efter stk. 2, træffer kommunalbestyrelsen senest to måneder fra modtagelse af en anmeldelse afgørelse om, at det anmeldte kan bringes til udførelse, eller at det anmeldte kræver tilladelse eller godkendelse i medfør af §§ 10, 11 eller 12, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Ved afgørelsen kan kommunalbestyrelsen på baggrund af en vurdering af de landskabelige forhold beslutte helt eller delvist at fravige krav om afskærmende beplantning, jf. § 19 a, stk. 5, nr. 4 og § 19 b, stk. 5, nr. 4.

Stk. 4. Før der træffes afgørelse, jf. stk. 3, skal kommunalbestyrelsen gøre naboer skriftligt bekendt med anmeldelsen og give dem adgang til at udtale sig indenfor to uger.

Stk. 5. Hvor kommunen efter stk. 1, har indstillet sagsbehandlingen af en ansøgning, skal kommunen, når der er truffet afgørelse efter stk. 3, genoptage denne. Såfremt afgørelsen, jf. stk. 3, giver anledning til ændringer i den genoptagne ansøgning, skal kommunen give ansøger meddelelse herom, og samtidig fastsætte en frist for ansøgers indsendelse af nye oplysninger. Såfremt afgørelsen giver anledning til, at tilladelse eller godkendelse efter lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug ikke længere er nødvendig, afslutter kommunalbestyrelsen sagsbehandlingen og giver ansøger meddelelse herom.

Vil du vide mere?

Betingelser for brug af anmeldeordningen

Der kan ske skift i dyretype på et husdyrbrug efter anmeldelse til kommunen, når følgende betingelser er opfyldt:

 1. Kan kun finde sted ved skift inden for, men ikke mellem, følgende dyregrupper, dog således at det er muligt at skifte til dyregruppen kvæg fra de øvrige grupper:
  1. Svin: Slagtesvin, smågrise og søer.
  2. Kvæg: Malkekvæg, ammekøer og andet kvæg, heste samt geder, får og andre drøvtyggere.
  3. Fjerkræ: Slagtekyllinger, høns, og andet fjerkræ.
  4. Pelsdyr: Mink og andre pelsdyr.
 2. Der udføres ikke samtidig ændringer af staldanlæg, der kræver tilladelse eller godkendelse efter §§ 10, 11 eller 12, i husdyrgodkendelsesloven.
 3. Den samlede lugtemission fra husdyrbrugets staldanlæg øges ikke som følge af skift i dyretype.
 4. Forøgelse af lugtemissionen i enkelte staldanlæg er mindre end en samtidig reduktion i lugtemissionen fra staldanlæg på samme husdyrbrug, der ligger nærmere end de områder, der er nævnt i tabel 4 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3. Der gælder dog den undtagelse fra betingelsen, at den ikke skal opfyldes i forhold til de områder, der er nævnt i tabel 4 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3, hvis den vægtede gennemsnitsafstand til et sådant område er mindst dobbelt så stor, som den anbefalede geneafstand beregnet efter bekendtgørelsens bilag 3, punkt B. Ved ”staldanlæg” forstås i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 19 d én fysisk sammenhængende bygning til opstaldning af husdyr. Ét staldanlæg kan således indeholde flere sektioner af forskellige dyretyper f.eks. Smågrisestald, drægtighedsstald, farestald m.fl.
 5. Den samlede ammoniakemission fra husdyrbrugets anlæg øges ikke som følge af skift i dyretype.
 6. Skift i dyretype medfører ikke en forøgelse af husdyrbrugets deposition af ammoniak på
  e) Naturområder omfattet af § 7, stk. 1, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug,
  f) Andre ammoniakfølsomme naturtyper, som indgår i udpegningsgrundlaget for internationale naturbeskyttelsesområder
  g) Heder, moser og overdrev, som er beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3
  h) Ammoniakfølsom skov, jf. bilag 3, punkt A, nr. 3
  Der gælder dog den undtagelse fra betingelsen, at den ikke skal opfyldes hvis ammoniakdepositionen fra husdyrbruget til områder nævnt under punkt a ikke overstiger halvdelen af den tilladte deposition, som vist i tabel 3 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3, og til områder nævnt under punkt b, c eller d ikke overstiger et halvt kg kvælstof per hektar per år.
 7. Den samlede mængde kvælstof ab lager fra husdyrbrugets husdyrproduktion øges ikke som følge af skift i dyretype.
 8. Den samlede mængde fosfor ab lager fra husdyrbrugets husdyrproduktion øges ikke som følge af skift i dyretype.

Betingelserne for at bruge anmeldeordningen skal alle være opfyldt for, at projektet kan gennemføres uden tilladelse eller godkendelse efter husdyrgodkendelseslovens §§ 10, 11 eller 12.

Hvis alle betingelser er opfyldt, har anmelder krav på at kunne gennemføre projektet uden tilladelse eller godkendelse efter husdyrgodkendelsesloven. Kommunen kan hermed heller ikke give afslag til projektet, hvis alle betingelser er opfyldt. Der er dog én enkelt undtagelse herfra, nemlig i tilfælde af overskridelse af IED-grænsen.

Der kan således ikke ved afgørelsen lægges vægt på andre kriterier end de, der følger af anmeldeordningen. Kommunen skal derfor ikke foretage vurderinger ud over, hvad der er nødvendigt for at afgøre, om de fastsatte betingelser for brug af anmeldeordningen er opfyldt. Ved udarbejdelse af anmeldeordningen er der ved fastsættelse af betingelserne vurderet, at der ikke vil være nogen væsentlig miljøpåvirkning, når betingelserne er opfyldt.

Overskridelse af IED-grænsen kan ikke accepteres ved anmeldelse

Der kan i nogle tilfælde udløses godkendelsespligt efter husdyrgodkendelseslovens § 12, selv om alle betingelser for at bruge anmeldeordningen i øvrigt er opfyldt. Det er tilfældet, hvis en af IE-direktivets stipladsgrænser (tidligere fastsat i IPPC-direktivet) overskrides, og hvis husdyrbruget ikke har en godkendelse i forvejen efter miljøbeskyttelseslovens § 33. Overskridelsen af § 12-grænsen i antal DE er uden betydning i denne sammenhæng.

IE-direktivets stipladsgrænser er de samme som i IPPC-direktivet. Dvs. 750 stipladser til søer, 2.000 stipladser til slagtesvin eller 40.000 stipladser til fjerkræ.

Overskridelse af en IED-stipladsgrænse er den eneste undtagelse fra, at anmelder har krav på at kunne gennemføre sit projekt uden tilladelse eller godkendelse efter husdyrgodkendelseslovens §§ 10, 11 eller 12, hvis betingelserne for at bruge anmeldeordningen er opfyldt.

IE-direktivet giver en pligt for medlemsstaterne til at sikre, at intet IED-husdyrbrug (dvs. husdyrbrug med en produktion over en af direktivets stipladsgrænser) drives uden godkendelse. Derfor vil det være i strid med EU-reglerne, hvis en stipladsgrænse overskrides uden en miljøgodkendelse, og i tilfælde heraf er myndigheden nødt til at se bort fra, at opfyldelse af alle betingelser ellers giver anmelder et krav på at kunne gennemføre projektet uden tilladelse eller godkendelse efter husdyrgodkendelseslovens §§ 10, 11 eller 12.

Det er uhensigtsmæssigt, at husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen ikke udtrykkeligt tager højde for alle betingelserne for at anvende anmeldeordningen. Miljøstyrelsen vil derfor ved en kommende revision af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen tilføje en regel om, at anmeldeordningerne ikke finder anvendelse, når etablering, udvidelse eller ændring af dyreholdet medfører en overskridelse af stipladsgrænsen, jf. § 12, stk. 1, i husdyrgodkendelsesloven.

Flere DE (dyreenheder) ved skift i dyretype

Ved skift i dyretype må antal dyreenheder gerne stige, så længe betingelserne i øvrigt er opfyldt. Emissionerne må således ikke stige.

Ændret vægtinterval ved skift i dyretype

Anmeldeordningen kan godt anvendes ved skift i vægtintervaller inden for den samme dyretype. I en smågriseproduktion kan man f.eks. vælge en lavere afgangsvægt og herved få mulighed for at øge antallet af producerede grise, så længe betingelserne i øvrigt er opfyldt. Emissionerne må således ikke stige. Det vil afhænge af produktionstilladelsens formulering, hvorvidt en anmeldelse overhovedet er nødvendig. Læs mere om det i Skov- og Naturstyrelsens notat af 30. november 2004, "Afklaring af tvivlsspørgsmål om den tilladte produktion på husdyrbrug".

Beregning af emissioner

Det er en del af betingelserne for brug af anmeldeordningen, at emissionerne af lugt, ammoniak, kvælstof ab lager og fosfor ab lager ikke må stige. Beregningen af emissionerne før og efter skift i dyretype skal udføres på baggrund af normtal uden inddragelse af teknologi (herunder fodertiltag).

Lugtemissionen må ikke stige hverken i LE (dvs. beregnet efter FMK-metoden) eller i OU (dvs. beregnet efter Miljøministeriets lugtvejledning).

Opgørelsen af kvælstof og fosfor ab lager skal foretages ud fra de almindelige normregler, hvorefter kvælstof og fosfor udskilt under afgræsning indgår i opgørelsen. Derfor skal kvælstof og fosfor afsat under afgræsning ikke fratrækkes ved behandlingen af en anmeldelse om skift i dyretype, uanset om afgræsningen sker inden for eller uden for bedriften.

Beregningerne i husdyrgodkendelse.dk er målrettet ansøgning om miljøgodkendelse. Ved behandling af en ansøgning om godkendelse skal afgræssende dyr på andre bedrifter som hovedregel betragtes som en afsætning af husdyrgødning, og skal derfor håndteres som en overførselsaftale. Ved husdyrgodkendelse.dk’s beregning af kvælstof og fosfor fra husdyrgødning til udbringning på bedriftens egne arealer fratrækkes kvælstof og fosfor afsat ved afgræsning uden for bedriften derfor automatisk.

Hvis IT-ansøgningssystemet på husdyrgodkendelse.dk bruges til at beregne konsekvenserne af skift i dyretype til brug for en anmeldelse efter § 19 d, skal der således ikke angives afgræsning uden for bedriften, uanset om afgræsningen finder sted eller ej.

Eksempel på hvordan betingelserne om lugt opfyldes

Figur 1 illustrerer et eksempel på vurdering af, om betingelserne om lugt er opfyldt. I eksemplet ligger et husdyrbrug med tre stalde i nærheden af byzone.

Image
Figur 1. Husdyrbrug med tre stalde i nærheden af byzone.

Betingelse nr. 3 (jf. § 19 d, stk. 3, nr. 1) er, at den samlede lugtemission ikke må øges som følge af skift i dyretype. Derfor må lugtemissionen efter skift i dyretype ikke overstige 21.000 OUe/s fra hele husdyrbruget. Da der i § 19 d, stk. 3 henvises til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3, punkt B, henvises til hele beskyttelsesniveauet for lugt, som både omfatter en vurdering efter Miljøministeriets lugtvejledning og efter FMK-vejledningen. Det er lugtemissionen uden effekt af evt. teknologi, der skal bruges, fordi der ikke kan stilles vilkår til driften af teknologi.

Betingelse nr. 4 (jf. § 19 d, stk. 3, nr. 2) er, at forøgelsen af lugtemission i enkelte staldanlæg skal være mindre end en samtidig reduktion i lugtemissionen fra staldanlæg på samme husdyrbrug, der ligger nærmere end de områder, der er nævnt i tabel 4 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3 (hvilket f.eks. er ”byzone”).

Derfor må lugtemissionen ved et skift i dyretype kun øges i stald A og B. En forøgelse af lugtemissionen i stald C er ikke mulig, fordi der ikke er staldanlæg på husdyrbruget nærmere byzonen, hvor lugtemissionen kan reduceres. Ved en ændring må forøgelse af staldemissionen i stald A kun øges i det omfang lugtemissionen reduceres i stald B eller C. Hvis skift i dyretype betyder, at lugtemissionen i stald A øges fra 7.000 OUe/s til 9.000 OUe/s skal lugtemissionerne i stald B og C reduceres til max. 12.000 OUe/s samlet set. Lugtemissionen må også gerne øges i stald B, hvis det modsvares af en yderligere reduktion i stald C.

Betingelsen kan derfor godt overholdes ved f.eks. følgende emissioner efter skift i dyretype:

Stald A: 9.000 OUe/s

Stald B: 7.000 OUe/s

Stald C: 5.000 OUe/s

Hvis den vægtede gennemsnitsafstand er mindst dobbelt så stor som den anbefalede geneafstand, beregnet efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3, punkt B, skal betingelse nr. 4 dog ikke være opfyldt. I IT-ansøgningssystemet på husdyrgodkendelse.dk vises den anbefalede geneafstand som ”den korrigerede geneafstand (ansøgt drift)”.

I eksemplet betyder det, at hvis den korrigerede geneafstand til byzonen i ansøgt drift er 322 meter, så må husdyrbruget frit øge lugtemissionen fra de enkelte staldanlæg – så længe den samlede lugtemission ikke overskrider 21.000 OU/s, når den vægtede gennemsnitsafstand er større end 644 meter. Denne betingelse skal ikke alene være opfyldt i forhold til byzone, men i forhold til alle 3 kategorier angivet i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3, punkt B, tabel 4.

Der bør tages udgangspunkt i den korrigerede geneafstand og den vægtede gennemsnitsafstand, som de er angivet i IT-ansøgningssystemet på husdyrgodkendelse.dk, (hvor visse staldanlæg f.eks. er bortscreenet, idet de er så langt placeret fra omboende, at de er uden betydning for lugtpåvirkningen). I situationer, hvor alle staldanlæg er bortscreenet i IT-systemet, således at systemet viser 0 i både ”Korrigeret geneafstand (ansøgt drift)” og ”Vægtet gennemsnitsafstand”, ligger alle staldanlæg også så langt væk, at betingelse nr. 4 ikke skal opfyldes. Ligesom i IT-systemet skal kravet opfyldes efter både FMK-vejledningen og Miljøministeriets lugtvejledning.

Figur 2 viser hvordan resultatet i IT-systemet for ejendommen kunne se ud, hvis den vægtede gennemsnitsafstand til byzonen er 355 meter.

Image
Figur 2. Tabel fra husdyrgodkendelse.dk, ansøgningens afsnit ”2.4.1 Lugt”. Tabellens layout er fra den tidligere version af husdyrgodkendelse.dk, men indholdet er det samme som i den nuværende version.

Ud fra tabellen i IT-systemet (figur 2) ses, at nærmeste enkeltbolig og samlet bebyggelse ligger så langt væk, at alle staldanlæg er bortscreenet. Der kan således ses bort fra disse i forbindelse med vurderingen af om betingelse nr. 4 er opfyldt. I forhold til byzonen er den korrigerede geneafstand (ansøgt drift) beregnet til 322 meter.

Betingelse nr. 4 skal derfor overholdes, med mindre den vægtede gennemsnitsafstand overstiger 644 meter. Ved beregning til brug ved anmeldelse, skal eksisterende drift indtastes som ”ansøgt drift” og ikke som ”nudrift”.

Faktaboks

Den ukorrigerede geneafstand er den bruttogeneafstand, som kan beregnes på baggrund af lugtemissionen fra alle staldafsnit uden korrektioner mht. vindretning og kumulation.

Den korrigerede geneafstand er geneafstanden, hvor der er korrigeret for vindretning og kumulation i forhold til en situation, hvor Miljøministeriets model (”Ny”) anvendes. Den indeholder desuden en korrektion baseret på en bortscreening af staldafsnit, som er placeret længere væk end 1,2 gange geneafstanden, selvom hele emissionen fra husdyrbruget kom fra det pågældende staldanlæg.

Den vægtede gennemsnitsafstand er en beskrivelse af den reelle afstand mellem staldafsnittene og omboende. Den vægtede gennemsnitsafstand beregnes kun for de staldafsnit, som ikke er bortscreenet ved at ligge længere væk end 1,2 gange geneafstanden.

Konklusionen vedrørende genekriteriet sker på baggrund af en sammenligning af den korrigerede geneafstand og den vægtede gennemsnitsafstand, men kan afvige da IT-systemet udover de førnævnte beregninger foretager lugtberegninger for alle kombinationer af stalde på den ejendom, hvor det anlæg der ansøges om etablering, udvidelse eller ændring af, er beliggende. Systemet vil kun angive, at lugtgeneafstanden er overholdt, hvis beregninger over alle disse kombinationer opfylder den geneafstand, der måtte blive beregnet for hver enkelt kombination.

Det skal bemærkes, at bortscreeningen, hvis staldanlægget ligger længere væk end 1,2 gange geneafstanden, ikke kan sammenlignes med reglen om at gennemsnitsafstanden i anmeldeordningen skal være mindst dobbelt så stor som geneafstanden. Dette skyldes, at hele husdyrbrugets lugtemission anvendes for de enkelte staldanlæg ved bortscreeningen efter ”1,2 reglen”.

Afstandskravene i husdyrgodkendelseslovens § 8

Hvis det anmeldte ikke overholder afstandskravene i husdyrgodkendelseslovens § 8, kan kommunen dispensere fra afstandskravet efter lovens § 9. En dispensation kan ikke indeholdes i en afgørelse om anmeldelse, men skal gives særskilt. De to afgørelser bør dog meddeles samtidigt.

Beskyttelsesinteresser iht. § 19 e

Kommunen skal tjekke, at det anmeldte ikke er i strid med beskyttelsen af fredede områder, beskyttelseslinjer, eller områder der i kommuneplan er udpeget med landskabelige værdier, særlige naturbeskyttelsesinteresser, værdifulde kulturmiljøer samt nationale geologiske interesseområder. Områderne skal i forvejen være udpegede eller på fastlagt på anden måde. Der er derfor ingen pligt eller mulighed for kommunen for at foretage en yderligere vurdering.

Offentlighed og orientering af klageberettigede

Der er ikke foreskrevet en bestemt fremgangsmåde om offentlighed i de sager, som anmeldes efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, udover at kommunen skal gøre naboer skriftligt bekendt med sagen og give dem adgang til at udtale sig inden en frist af to uger. Det er ikke tilstrækkeligt, at kommunen foretager denne forudgående orientering (høring) ved offentlig annoncering. Der skal som minimum foretages individuel skriftlig orientering af naboerne.

Hvad angår offentlighed omkring den afgørelse, som kommunen træffer i en anmeldelsessager er det hensigtsmæssigt at foretage offentlig annoncering med klagevejledning. Denne fremgangsmåde anbefales, uanset indholdet af afgørelsen, som under alle omstændigheder skal meddeles adressaten (anmelder), og som også bør meddeles de pågældende naboer/parter, der tidligere er blevet gjort bekendt med sagen. Afgørelsen bør meddeles de naboer/parter, der tidligere er blevet gjort bekendt med sagen.

Denne foreslåede offentlighedsprocedure har baggrund i, at kommunens afgørelser truffet med hjemmel i § 19 a, kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet, og at den klageberettigede kreds (enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald) kan udgøre en større kreds end blot afgørelsens adressat og naboer.

Den endelige afgørelse skal sendes til Naturstyrelsen, jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen § 23, stk. 1, fordi miljøministeren også er klageberettiget i forhold til kommunens afgørelse, jf. husdyrgodkendelseslovens § 84, stk. 1. Desuden skal organisationer, som har anmodet om underretning i henhold til husdyrgodkendelseslovens §§ 61 eller 62, orienteres om afgørelsen.

Genoptagelse af sag efter §§ 10, 11 eller 12 på husdyrbruget

Hvor kommunen har indstillet sagsbehandlingen af en ansøgning efter husdyrgodkendelseslovens §§ 10, 11 eller 12 pga. en anmeldelse, skal kommunen, når der er truffet afgørelse i anmeldesagen, genoptage behandlingen af tilladelses- eller godkendelsessagen.

Hvis afgørelsen af anmeldesagen giver anledning til, at tilladelse eller godkendelse efter husdyrgodkendelsesloven ikke længere er nødvendig, skal kommunen afslutte sagsbehandlingen og give ansøger meddelelse herom.

Hvis afgørelsen af anmeldesagen giver anledning til ændringer i den genoptagne sag efter §§ 10, 11 eller 12, skal kommunen give ansøger meddelelse herom, og samtidig fastsætte en frist for ansøgers indsendelse af nye oplysninger.

Kombination af anmeldeordninger

Man må gerne benytte flere anmeldeordninger samtidig, under forudsætning af, at betingelserne i hver af ordningerne overholdes.

Ingen brugerbetaling

Kommunen kan ikke opkræve brugerbetaling for sagsbehandling efter anmelderordningerne, fordi anmeldeordningerne ikke er omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsens § 1.

Registrering af afgørelser i husdyrgodkendelse.dk

I henhold til § 23, stk. 2 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen skal kommunen registrere dato og hjemmel for afgørelsen via www.husdyrgodkendelse.dk/ senest en måned efter afgørelsen er truffet. Det er dog endnu ikke teknisk muligt at registrere afgørelser i anmeldesager via husdyrgodkendelse.dk, og derfor må kommunen indtil videre undlade at registrere afgørelserne i systemet.

Afgørelser fra Natur- og Miljøklagenævnet

Ved afgørelse af en anmeldesag kan kommunen ikke lægge vægt på andre kriterier end de, der følger af anmeldeordningerne.
NMK-134-00028

Nævnet finder ud fra ordlyden i § 19 d, stk. 3, nr. 3, at der ikke er en bagatelgrænse for forøgelse af den samlede ammoniakemission fra husdyrbrugets anlæg.
NMK-134-00004

Version 2.0 - 14. januar 2011