Miljøstyrelsens hjemmeside

Opret bruger Log ind

Sidehistorie: Anmeldelse af produktionstilpasning - Uden § 10, 11 eller 12

Sammenlign side versioner« Ældre version - Tilbage til Page History - Nyere version »


Page Revision: 21/09/2011 17:25Sådan gør du

Det anbefales, at du bruger dette skema til anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde efter § 19 f.

Herved tilstræbes det, at der afgives de oplysninger, der som minimum er nødvendige for, at kommunen kan vurdere om betingelserne for at bruge anmeldeordningen er opfyldt. Du kan læse om betingelserne under fanebladet ”Vurdering”.

Det er dog frivilligt at bruge skemaet. Hvis du ikke ønsker at bruge det, skal du ved anmeldelse oplyse, hvilken anmeldeordning, der ønskes anvendt samt afgive en række oplysninger på tidspunktet for anmeldelse.

Retsgrundlag

Det fremgår af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen:

§ 19 f. Udvidelse af antal husdyr i eksisterende stalde på husdyrbrug kan finde sted efter anmeldelse til kommunalbestyrelsen, hvis der ikke samtidig udføres ændringer, der kræver tilladelse eller godkendelse efter §§ 10-12, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Stk. 2. Anmeldelse efter stk. 1, kan kun finde sted ved udvidelse af antal husdyr på husdyrbruget, der ikke er omfattet af tilladelse eller godkendelse efter §§ 10-12, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Stk. 3. Anmeldelse i medfør af stk. 1, forudsætter, at følgende betingelser er opfyldt:
  1. Antal husdyr må ikke udvides i staldanlæg, der ligger i en afstand på mindre end 300 meter til beskyttet natur omfattet § 7, stk. 1, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, eller 100 meter til andre ammoniakfølsomme naturtyper, som indgår i udpegningsgrundlaget for internationale naturbeskyttelsesområder, heder, moser og overdrev, som er beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3, og ammoniakfølsomme skove.
  2. Husdyrbruget skal efter udvidelse overholde beskyttelsesniveauet for lugt som angivet i bilag 3, punkt B.
  3. Bedriften, som husdyrbruget er tilknyttet, må ikke udbringe husdyrgødning på arealer, der kan klassificeres som fosforklasse 2 eller 3, jf. bilag 3, punkt C. Der må heller ikke afsættes husdyrgødning til bedrifter, der udbringer husdyrgødning på fosforklasse 2 eller 3, jf. bilag 3, punkt C.
  4. Produktionen af hver dyretype må højest udvides således, at antal dyreenheder beregnet efter omregningsfaktoren for dyreenheder for planåret 2010/2011, jf. bilag 6, punkt A, ikke overstiger antal dyreenheder beregnet efter omregningsfaktoren for planåret 2008/2009, jf. bilag 6, punkt B.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen skal kvittere for modtagelse af anmeldelse senest en uge fra modtagelsen og træffe afgørelse, jf. stk. 7, senest en måned fra modtagelsen af anmeldelse.

Stk. 5. Ved modtagelse af anmeldelse skal kommunalbestyrelsen indstille sagsbehandlingen af husdyrbrugets eventuelle ansøgninger efter §§ 10-12, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Stk. 6. Kommunalbestyrelsen skal vurdere hvorvidt det anmeldte overholder kravene angivet i stk. 3.

Stk. 7. Kommunalbestyrelsen træffer på baggrund af den i stk. 6 angivne vurdering afgørelse i sagen.

Stk. 8. Ved afgørelsen meddeler kommunalbestyrelsen enten, at det anmeldte kan bringes til udførelse, eller at der kræves en ansøgning, jf. denne bekendtgørelses kapitel 3, med henblik på meddelelse af en tilladelse eller godkendelse i henhold til §§ 10-12, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Stk. 9. Hvor kommunalbestyrelsen efter stk. 5, har indstillet sagsbehandlingen, skal kommunalbestyrelsen, når der er truffet afgørelse efter stk. 7, genoptage denne. Såfremt afgørelsen giver anledning til ændring i den genoptagne ansøgning, skal kommunalbestyrelsen give ansøger meddelelse herom, og samtidig fastsætte en rimelig frist for ansøgers indsendelse af nye oplysninger. Såfremt afgørelsen giver anledning til, at tilladelse eller godkendelse efter lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug ikke længere er nødvendig, afslutter kommunalbestyrelsen sagsbehandlingen og giver ansøger meddelelse herom.

Vil du vide mere?

Oplysninger, der skal afgives ved anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde

  1. Oplysninger som gør rede for, hvilket dyrehold husdyrbruget har lov til at have. Det vil sige eventuelle godkendelser eller anmeldelser efter miljøbeskyttelsesloven, oplysninger om varig nedgang i dyreholdets størrelse i forhold til tidligere niveau o.s.v. For uddybende forklaring om fastsættelsen af det lovlige dyrehold henvises til Skov- og Naturstyrelsens notat af 30. november 2004 om afklaring af tvivlsspørgsmål angående den tilladte produktion på husdyrbrug.
  2. Beregninger som viser, at husdyrbruget efter udvidelse overholder beskyttelsesniveauet for lugt som angivet i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3, punkt B.
  3. Kort over bedriftens ejede og forpagtede udbringningsarealer samt aftalearealer, som viser, at der ikke udbringes husdyrgødning på arealer, der kan klassificeres som fosforklasse 2 eller 3 i henhold til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3.
  4. Beregning af antal dyreenheder for hver dyretype efter både omregningsfaktoren for dyreenheder for planåret 2010/2011 og omregningsfaktoren for planåret 2008/2009. Disse omregningsfaktorer er angivet i bekendtgørelsens bilag 6.

Læs mere om betingelserne for anmeldelse og kommunens sagsbehandling under fanebladet "Vurdering".

Version 2.0 - 14. januar 2011