Miljøstyrelsens hjemmeside

Opret bruger Log ind

Sidehistorie: Vurdering af produktionstilpasning - Uden § 10, 11 eller 12

Sammenlign side versioner« Ældre version - Tilbage til Page History - Nyere version »


Page Revision: 27/08/2015 12:49Sådan gør du

Du skal følge procedurereglerne, der gælder for alle anmeldeordninger, dog med undtagelse af § 25 og § 27.

Retsgrundlag

Følgende fremgår af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen og bekendtgørelse nr. 684 af 22. maj 2015 om ændring af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen:

§ 7. Den, der indgiver anmeldelse i medfør af §§ 28-37, skal på et topografisk kort, i en detaljeringsgrad på mindst 1:10.000, angive:
1) placering af eksisterende bygninger, anlæg og det anmeldte,
2) til- og frakørselsforhold til det anmeldte, og
3) målestoksforhold, nordpil og højdekurver samt nødvendig signaturforklaring.

Stk. 2. Hvor dette er relevant for at dokumentere overholdelse af kravene i §§ 28-37, skal den, der indgiver ansøgning efter stk. 1, tillige oplyse:
1) Matrikelnummer, hvor anlægget ønskes placeret.
2) Tegninger af anlægget med angivelse af bygningshøjder, grundmål og kapacitet. 3) Størrelsen på det eksisterende og det anmeldte dyrehold.
4) Størrelse og placering af arealerne til afgræsningen, jf. §§ 35 og 36. Det angives, hvilke af disse arealer der er fredede, omfattet af § 3 i lov om naturbeskyttelse eller udpeget som Natura 2000-områder. Størrelsen af disse arealer angives som en procentdel af det samlede anmeldte afgræsningsareal.
5) Beskrivelse af eksisterende afskærmende beplantning for bygninger og anlæg, samt fremtidig afskærmende beplantning, med angivelse af beplantningens artssammensætning, antal trærækker og etableringstidspunkt. Oplysninger kan fremsendes som en samlet beplantningsplan.
6) Oplysninger om gødningsopbevaringsanlægs placering i forhold til de i § 8, stk. 1, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, opregnede anlæg, områder, veje m.v.
7) Eventuelle befæstede arealer og afløbsforhold.
8) Overdækning af gødningsopbevaringsanlæg.
9) Kort med indtegning af nærmeste folds kant i forhold til ammoniakfølsom natur, jf. § 37, stk. 5.
10) Anden nødvendig dokumentation til opfyldelse af kravene i §§ 28-37, herunder oplysninger om det beregnede behov for ændring eller udvidelse af staldanlæg til opfyldelse af dyrevelfærdskrav, jf. § 30, behov for ændringer på anlægget som følge af afprøvning, jf. § 34, eller omlægning til økologisk produktion, jf. § 37.

Stk. 3. En anmeldelse efter § 34 skal indeholde en beskrivelse af, hvad der ønskes afprøvet og relevante forskrifter for driften af den anmeldte miljøeffektive teknologi eller teknik.

§ 32. Udvidelse af antal husdyr, bortset fra produktion af smågrise indtil 25 kg, i eksisterende stalde på husdyrbrug kan finde sted efter anmeldelse til kommunalbestyrelsen, hvis det kan gennemføres uden andre ændringer, der kræver tilladelse eller godkendelse efter §§ 10-12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, jf. dog stk. 2-4.

Stk. 2. Anmeldelse efter stk. 1, kan kun finde sted ved udvidelse af antal husdyr på husdyrbrug, der ikke er omfattet af tilladelse eller godkendelse efter §§ 10-12, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Stk. 3. Anmeldelse efter stk. 1, kan ikke finde sted, hvis etablering, udvidelse eller ændring af dyreholdet medfører en overskridelse af en stipladsgrænse, jf. § 12, stk. 1, nr. 1-3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, medmindre dyreholdet er omfattet af en godkendelse meddelt efter § 33 i lov om miljøbeskyttelse.

Stk. 4. Anmeldelse efter stk. 1, forudsætter, at følgende betingelser er opfyldt:
1) Antal husdyr må kun udvides i staldanlæg, hvis staldanlægget overholder følgende afstandskrav til ammoniakfølsom natur:
a) Kategori 1-natur, jf. bilag 3, punkt 2: Mindst 325 meter, hvis der ikke er andre husdyrbrug i nærheden, mindst 450 meter, hvis der er ét andet husdyrbrug i nærheden, eller mindst 650 meter, hvis der er mere end ét husdyrbrug i nærheden, jf. bilag 3, tabel 3.
b) Kategori 2-natur, jf. bilag 3, punkt 2: Mindst 250 meter.
c) Kategori 3-natur, jf. bilag 3, punkt 3: Mindst 100 meter.
2) Hvis dyreholdet efter anmeldelsen overstiger en dyreenheds- eller stipladsgrænse i § 12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, skal staldanlægget i stedet for kravene efter nr. 1, litra a-c, overholde følgende afstandskrav til ammoniakfølsom natur:
a) Kategori 1-natur, jf. bilag 3, punkt 2: Mindst 525 meter, hvis der ikke er andre husdyrbrug i nærheden, mindst 700 meter, hvis der er ét andet husdyrbrug i nærheden, eller mindst 950 meter, hvis der er mere end ét husdyrbrug i nærheden, jf. bilag 3, tabel 3.
b) Kategori 2-natur, jf. bilag 3, punkt 2: Mindst 425 meter.
c) Kategori 3-natur, jf. bilag 3, punkt 3: Mindst 160 meter.
3) Husdyrbruget skal efter udvidelsen overholde beskyttelsesniveauet for lugt, som angivet i bilag 3, punkt B.
4) Bedriften, som husdyrbruget er tilknyttet, og de bedrifter, der afsættes husdyrgødning til, skal hver især overholde mindst et af kravene efter litra a, b, c eller d:
a) Der må maksimalt udbringes gødning fra 0,9 dyreenheder pr. ha pr. planperiode på bedriftens arealer, og der må ikke anvendes andre organiske gødninger på bedriften.
b) Der må maksimalt udbringes gødning fra 1,34 dyreenheder pr. ha pr. planperiode på bedriftens arealer, der må ikke udbringes husdyrgødning på arealer, omfattet af fosforklasse 2 eller 3, jf. bilag 3, punkt C, og der må ikke anvendes andre organiske gødninger på bedriften.
c) Der må ikke udbringes husdyrgødning på arealer, omfattet af fosforklasse 1, 2 eller 3, jf. bilag 3, punkt C.
d) Ved en særskilt dokumentation for overholdelse af kravene ifølge bilag 3, punkt C, idet denne dokumentation i så fald skal ske både ved anmeldelsen og hvert år derefter. Ved beregningen ændres kravene til fosforoverskud i bilag 3, punkt C, dog til ensartede krav svarende til 11 kg P/ha i fosforklasse 0, 4 kg P/ha i fosforklasse 1, 2 kg P/ha i fosforklasse 2 og 0 kg P/ha i fosforklasse 3. Der skal ikke beregnes fosforoverskud for nudrift. Fosforfraførslen fastsættes ensartet til 22 kg P/ha. Ændringer i udspredningsarealerne i forhold til det anmeldte skal anmeldes efter §§ 25-26, således at de nye arealers fosforklasse kan fastlægges. I vurderingen af de nye arealers sårbarhed vurderes kun konsekvenserne i forhold til, om kravene til fosforoverskud efter regnemetoden i dette litra d overholdes. Ved beregningen af tilført fosfor kan der ikke korrigeres for optimal fodring, medmindre bedriften er omfattet af en godkendelse efter §§ 11 eller 12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.
5) Produktionen af hver dyretype i hvert staldafsnit må højest udvides således, at antal dyreenheder for den anmeldte produktion, som beregnet efter omregningsfaktoren for dyreenheder i bilag 1, afsnit H, til bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v., ikke overstiger antal dyreenheder, som beregnet for produktionen før anvendelse af denne anmeldeordning efter omregningsfaktoren i bilag 1, afsnit A, til bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v.
6) Produktionen for den pågældende dyretype i det pågældende staldafsnit må ikke tidligere være udvidet efter den nu ophævede § 19 f i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug, jf. bekendtgørelse nr. 294 af 31. marts 2009, som affattet ved bekendtgørelse nr. 291 af 6. april 2011, og ændret ved bekendtgørelse nr. 1036 af 5. november 2012, efter den nu ophævede § 32 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug, jf. bekendtgørelse nr. 1172 af 4. oktober 2013, eller efter den nu ophævede § 32 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug, jf. bekendtgørelse nr. 1280 af 8. november 2013. Hvis udvidelse efter en af disse bestemmelser er sket på grundlag af en anmeldelse, indgivet til og med den 31. december 2014, kan produktionen af hver dyretype i hvert staldafsnit dog udvides således, at antal dyreenheder for den anmeldte produktion, som beregnet efter omregningsfaktoren for dyreenheder i bilag 1, afsnit H, til bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v., ikke overstiger antal dyreenheder, som beregnet for produktionen før anvendelse af denne anmeldeordning efter omregningsfaktoren i bilag 1, afsnit D, til bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v.
7) Anmeldeordningen må ikke anvendes, hvis nogle af udbringningsarealerne er placeret i oplande, hvor det samlede husdyrhold er steget siden 2007, og recipienten er overbelastet med nitrat, jf. bilag 4, punkt 2. C.


§ 38. Ved modtagelse af anmeldelse efter §§ 28-37 skal kommunalbestyrelsen kvittere for modtagelsen og indstille sagsbehandlingen af husdyrbrugets eventuelle ansøgninger efter §§ 10-12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Kommunalbestyrelsen skal informere Natur- og Miljøklagenævnet om en anmeldelse, hvis anmeldelsen omfatter byggeri eller dyrehold, som af kommunalbestyrelsen er tilladt eller godkendt efter §§ 10-12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, og kommunalbestyrelsen er bekendt med, at tilladelsen eller godkendelsen er påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen vurderer, hvorvidt det anmeldte efter §§ 28-37 overholder kravene i §§ 28-37 og § 8, jf. § 9 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, og ikke er i strid med beskyttelsen af fredede områder, beskyttelseslinjer eller områder, der i kommuneplan er udpeget med landskabelige værdier, særlige naturbeskyttelsesinteresser, værdifulde kulturmiljøer samt nationale geologiske interesseområder.

Stk. 3. På baggrund af vurderingen efter stk. 2 træffer kommunalbestyrelsen senest to måneder fra modtagelse af en anmeldelse efter §§ 28-37 afgørelse om, at det anmeldte kan bringes til udførelse, eller at det anmeldte kræver tilladelse eller godkendelse i medfør af §§ 10, 11 eller 12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Fristen regnes fra det tidspunkt, hvor oplysningskravene i § 7 er opfyldt. Senest 4 uger efter modtagelsen af en ufuldstændig ansøgning, meddeler kommunalbestyrelsen ansøger, hvilke oplysninger, der mangler, før anmeldelsen kan behandles.

Stk. 4. Før der træffes afgørelse, jf. stk. 3, skal kommunalbestyrelsen gøre naboer skriftligt bekendt med anmeldelsen efter §§ 28-37 og give dem adgang til at udtale sig inden for en frist på 2 uge. Orientering af naboer kan undlades, hvis det anmeldte efter kommunalbestyrelsens skøn er af underordnet betydning for naboerne.

Stk. 5. Ved afgørelsen efter stk. 3 kan kommunalbestyrelsen på baggrund af en vurdering af de landskabelige forhold beslutte helt eller delvist at fravige krav om afskærmende beplantning, jf. § 28, stk. 5, nr. 4, og § 29, stk. 5, nr. 4.

Stk. 6. Det kan indgå i kommunalbestyrelses afgørelse efter stk. 3, at konkrete vilkår i en tilladelse eller godkendelse ikke finder anvendelse som følge af anmeldelsen efter §§ 28-37.

Stk. 7. Hvor kommunalbestyrelsen efter stk. 1 har indstillet sagsbehandlingen af en ansøgning, skal kommunalbestyrelsen, når der er truffet afgørelse efter stk. 3, genoptage denne. Såfremt afgørelsen, jf. stk. 3, giver anledning til ændringer i den genoptagne ansøgning, skal kommunalbestyrelsen give ansøger meddelelse herom og samtidig fastsætte en frist for ansøgers indsendelse af nye oplysninger. Såfremt afgørelsen giver anledning til, at tilladelse eller godkendelse efter lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug ikke længere er nødvendig, afslutter kommunalbestyrelsen sagsbehandlingen og giver ansøger meddelelse herom.

§ 39. En afgørelse på grundlag af en anmeldelse bortfalder, hvis den ikke er udnyttet senest 2 år efter, at afgørelsen er meddelt.

Stk. 2. Hvis en afgørelse på grundlag af en anmeldelse ikke har været helt eller delvist udnyttet i 3 på hinanden følgende år, bortfalder den del, der ikke har været udnyttet i de seneste 3 år.Vil du vide mere?

Betingelser for brug af anmeldeordningen

Der kan ske udvidelse af antal husdyr i eksisterende stalde på et husdyrbrug, der ikke er omfattet af en tilladelse eller godkendelse efter husdyrgodkendelseslovens §§ 10, 11 eller 12, efter anmeldelse til kommunen, når følgende betingelser er opfyldt:

 1. Udvidelsen omfatter ikke produktion af smågrise indtil 25 kg.

 1. Der udføres ikke samtidig andre ændringer på husdyrbruget, der kræver tilladelse eller godkendelse efter §§ 10 og 12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

 1. Anmeldelse kan kun finde sted ved udvidelse af antal husdyr på husdyrbrug, der ikke er omfattet af tilladelse eller godkendelse efter husdyrgodkendelseslovens §§ 10-12.

 1. Anmeldelse kan ikke finde sted, hvis etablering, udvidelse eller ændring af dyreholdet medfører en overskridelse af en stipladsgrænse for et IE-husdyrbrug efter husdyrgodkendelseslovens § 12, stk. 1, nr. 1-3, medmindre dyreholdet er omfattet af en tidligere godkendelse, der er meddelt efter miljøbeskyttelseslovens § 33.

 1. Forudsat ovennævnte betingelser er opfyldt, må antal husdyr i øvrigt kun udvides i et staldanlæg, hvis staldanlægget overholder følgende afstandskrav til ammoniakfølsom natur:
 2. Kategori 1-natur, jf. bilag 3, punkt 2:
  *Mindst 325 meter, hvis der ikke er andre husdyrbrug i nærheden.

  *Mindst 450 meter, hvis der er ét andet husdyrbrug i nærheden.

  *Mindst 650 meter, hvis der er mere end ét husdyrbrug i nærheden, jf. bilag 3, tabel 3.
 3. Kategori 2-natur, jf. bilag 3, punkt 2:
  *Mindst 250 meter.
 4. Kategori 3-natur, jf. bilag 3, punkt 3:
  *Mindst 100 meter.


 1. Hvis dyreholdet, enten som led i nudrift eller som følge af brug af anmeldeordningen, overstiger en dyreenheds- eller stipladsgrænse i husdyrgodkendelseslovens § 12, skal staldanlægget i stedet for ovennævnte afstandskrav overholde følgende afstandskrav til ammoniakfølsom natur:
 2. Kategori 1-natur, jf. bilag 3, punkt 2:
  *Mindst 525 meter, hvis der ikke er andre husdyrbrug i nærheden.

  *Mindst 700 meter, hvis der er ét andet husdyrbrug i nærheden.

  *Mindst 950 meter, hvis der er mere end ét husdyrbrug i nærheden, jf. bilag 3, tabel 3.
 3. Kategori 2-natur, jf. bilag 3, punkt 2:
  *Mindst 425 meter.
 4. Kategori 3-natur, jf. bilag 3, punkt 3:
  *Mindst 160 meter.


 1. Husdyrbruget skal efter udvidelsen overholde beskyttelsesniveauet for lugt, som angivet i bilag 3, punkt B.

 1. Bedriften, som husdyrbruget er tilknyttet, og de bedrifter, der afsættes husdyrgødning til, skal anvende mindst én ud af fire alternative metoder til at overholde beskyttelsesniveauet i forhold til fosfor, idet de tre af metoderne, litra a, b og d, hver især indeholder to eller flere delkrav, således:
  Metode litra a:
 2. Der må max. udbringes gødning fra 0,9 dyreenheder pr. ha pr. planperiode på bedriftens arealer, og
 3. der må ikke anvendes andre organiske gødninger på bedriften.
  Metode litra b:
 4. Der må max. udbringes gødning fra 1,34 dyreenheder pr. ha pr. planperiode på bedriftens arealer,
 5. der må ikke udbringes husdyrgødning på arealer, omfattet af fosforklasse 2 eller 3, jf. bilag 3, punkt C, og
 6. der må ikke anvendes andre organiske gødninger på bedriften.
  Metode litra c:
 7. Der må ikke udbringes husdyrgødning på arealer, som er omfattet af fosforklasse 1, 2 eller 3, jf. bilag 3, punkt C.
  Metode litra d:
 8. Ved en særskilt dokumentation for overholdelse af kravene ifølge bilag 3, punkt C, idet denne dokumentation i så fald skal ske både ved anmeldelsen og hvert år derefter.
 9. Ved beregningen ændres kravene til fosforoverskud i bilag 3, punkt C, dog til ensartede krav svarende til
  *11 kg P/ha i fosforklasse 0,

  *4 kg P/ha i fosforklasse 1,

  *2 kg P/ha i fosforklasse 2 og

  *0 kg P/ha i fosforklasse 3.
 10. Der skal ikke beregnes fosforoverskud for nudrift.
 11. Fosforfraførslen fastsættes ensartet til 22 kg P/ha.
 12. Ændringer i udspredningsarealerne i forhold til det anmeldte skal anmeldes efter bekendtgørelsens §§ 25-26, således at de nye arealers fosforklasse kan fastlægges.
 13. I vurderingen af de nye arealers sårbarhed vurderes kun konsekvenserne i forhold til, om kravene til fosforoverskud efter denne regnemetode overholdes.
 14. Ved beregningen af tilført fosfor kan der ikke korrigeres for optimal fodring, medmindre bedriften er omfattet af en godkendelse efter husdyrgodkendelseslovens §§ 11 eller 12.

 1. Produktionen af hver dyretype i hvert staldafsnit må højest udvides således,
 2. at antal dyreenheder for den anmeldte produktion,
  *som beregnet efter omregningsfaktoren for dyreenheder i husdyrgødningsbekendtgørelsens bilag 1, afsnit H,
 3. ikke overstiger antal dyreenheder,
  *som beregnet for produktionen før anvendelse af denne anmeldeordning efter omregningsfaktoren for dyrenheder i husdyrgødningsbekendtgørelsens bilag 1, afsnit A.


 1. Produktionen for den pågældende dyretype i det pågældende staldafsnit må ikke tidligere være udvidet
 2. efter den nu ophævede § 19 f i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen,
  *jf. bekendtgørelse nr. 294 af 31. marts 2009, som affattet ved bekendtgørelse nr. 291 af 6. april 2011, og ændret ved bekendtgørelse nr. 1036 af 5. november 2012,
 3. efter den nu ophævede § 32 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen,
  *jf. bekendtgørelse nr. 1172 af 4. oktober 2013,
 4. eller
 5. efter den nu ophævede § 32 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen,
  *jf. bekendtgørelse nr. 1280 af 8. november 2013.


 1. Hvis udvidelse efter én af de ovennævnte, ophævede bestemmelser er sket på grundlag af en anmeldelse, indgivet til og med den 31. december 2014,
 2. kan produktionen af hver dyretype i hvert staldafsnit dog udvides således,
 3. at antal dyreenheder for den anmeldte produktion,
  *som beregnet efter omregningsfaktoren for dyreenheder i husdyrgødningsbekendtgørelsens bilag 1, afsnit H,
 4. ikke overstiger antal dyreenheder,
  *som beregnet for produktionen før anvendelse af denne anmeldeordning efter omregningsfaktoren for dyreenheder i husdyrgødningsbekendtgørelsens bilag 1, afsnit D.


 1. Anmeldeordningen må ikke anvendes,
 2. hvis nogle af udbringningsarealerne er placeret i oplande,
  *hvor det samlede husdyrhold er steget siden 2007, og

  *recipienten er overbelastet med nitrat,
 3. jf. bilag 4, punkt 2. C.

Generelt om betingelserne

Betingelserne for at bruge anmeldeordningen skal alle være opfyldt for, at projektet kan gennemføres uden tilladelse eller godkendelse efter husdyrgodkendelseslovens §§ 10, 11 eller 12.

Hvis alle betingelser er opfyldt, har anmelder krav på at kunne gennemføre projektet uden tilladelse eller godkendelse efter husdyrgodkendelsesloven. Kommunen kan hermed ikke give afslag til projektet, hvis alle betingelser er opfyldt. Der er dog én enkelt undtagelse herfra, nemlig i tilfælde af overskridelse af IED-grænsen.

Der kan således ikke ved afgørelsen lægges vægt på andre kriterier end de, der følger af anmeldeordningen. Kommunen skal derfor ikke foretage vurderinger ud over, hvad der er nødvendigt for at afgøre, om de fastsatte betingelser for brug af anmeldeordningen er opfyldt. Ved udarbejdelse af anmeldeordningen er det ved fastsættelse af betingelserne vurderet, at der ikke vil være nogen væsentlig miljøpåvirkning, når betingelserne er opfyldt.

Overskridelse af IED-grænsen

Anmeldeordningen kan ikke anvendes, hvis etableringen, udvidelsen eller ændringen af dyreholdet medfører en overskridelse af en stipladsgrænse i husdyrgodkendelseslovens § 12, fordi IE-direktivet udløser godkendelsespligt, når en af IE-direktivets stipladsgrænser overskrides, med mindre dyreholdet er omfattet af en godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens § 33.

IE-direktivets stipladsgrænser er 750 stipladser til søer, 2000 stipladser til slagtesvin (over 30 kg) eller 40.000 stipladser til fjerkræ. Overskridelsen af § 12 grænsen i antal DE er uden betydning i denne sammenhæng.

Forskellige afstandskrav til ammoniakfølsom natur efter husdyrbrugets størrelse

Det gælder for de mindre og mellemstore husdyrbrug, der i faktisk forstand er inden for godkendelsesgrænserne i husdyrgodkendelseslovens §§ 10-11, og uanset om husdyrbruget har en tidligere meddelt godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens § 33:
 • Staldanlægget skal overholde afstandskravene til ammoniakfølsom natur efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 32, stk. 4, nr. 1, litra a-c. Se ovenstående afsnit Betingelser for brug af anmeldeordningen, pkt. 5.

  Det gælder for de store husdyrbrug, der - enten som led i nudrift eller som følge af brug af anmeldeordningen - overstiger en dyreenheds- eller stipladsgrænse i husdyrgodkendelseslovens § 12, og uanset om husdyrbruget har en tidligere meddelt godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens § 33:
 • Staldanlægget skal overholde afstandskravene til ammoniakfølsom natur efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 32, stk. 4, nr. 2, litra a-c. Se ovenstående afsnit Betingelser for brug af anmeldeordningen, pkt. 6.

  Overskridelsen af grænserne i husdyrgodkendelseslovens § 12, enten i antal dyreenheder eller i antal stipladser, har således betydning i denne sammenhæng.Produktion af smågrise

Anmeldeordningen forhindrer ikke en produktion af smågrise, men antallet af smågrise op til 25 kg må ikke forøges i forhold til det, produktionstilladelsen angiver. Hvis der på en ejendom produceres flere smågrise og § 32 giver mulighed for at øge produktionen af slagtesvin, kan begrænsningen i antal smågrise være produktionsmæssigt problematisk for husdyrproducenten. Der kan i disse tilfælde henvises til, at anmeldeordningen om produktionstilpasning (§ 32) i så fald kan kombineres med anmeldeordningen om skift mellem dyretyper (§ 31), således at smågriseproduktionen efterfølgende vil kunne øges og tilpasses produktionen af slagtesvin. Produktionen af slagtesvin skal dog i så fald reduceres, så fosforudskillelsen ikke forøges. I afsnittet nedenfor vises et eksempel på kombination af de to anmeldeordninger.

Eksempel på kombination af § 32 med § 31 (skift mellem dyretyper)

I dette afsnit vises et eksempel på mulighederne for at tilpasse smågriseproduktionen på et svinebrug ved først at anmelde efter § 32 og derefter efter § 31.

Ved udvidelser ifølge § 32 er udvidelsesmulighederne fastsat i § 32, stk. 4, nr. 4. Her er angivet, at antal DE ikke må overstige antal dyreenheder beregnet for produktionen før anvendelse af denne anmeldeordning efter omregningsfaktoren, jf. bilag 1, afsnit A i bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v.

I tabel 1 vises et eksempel på, hvor stor en udvidelse, der er mulig på et svinebrug med søer, slagtesvin og smågrise gennem anmeldelse om produktionstilpasning efter § 32.

Tabel 1. Eksempel på udvidelse ved anmeldelse efter § 32.

Tabel 1. Eksempel på udvidelse ved anmeldelse efter § 32.


Bemærk at ordningen ikke må anvendes for smågrise indtil 25 kg.

Ved eksemplet i tabel 1 kan der efter § 32 ske anmeldelse til at øge smågriseproduktionen (25-32 kg) fra 3000 til 3735 og slagtesvineproduktionen (32-207) fra 1500 til 1651.

Ifølge § 31 må der skiftes mellem dyretyper, så længe N ab lager og P ab lager ikke øges. I tabel 2 vises, hvordan produktionen fra tabel 1, efter anmeldelsen efter § 32, kan ændres ved anmeldelse efter § 31 for at øge antal smågrise op til 25 kg. Herved bringes antal smågrise i vægtintervalllet 7,2 - 25 kg op på samme niveau, som antal smågrise i vægtintervallet 25 - 32 kg efter udvidelsen ved anmeldelse efter § 32.

Tabel 2 Eksempel på øget antal smågrise vha. anmeldelse efter § 31 på svinebrug, efter anmeldt produktionstilpasning efter § 32 (som vist i tabel 1).

Tabel 2 Eksempel på øget antal smågrise vha. anmeldelse efter § 31 på svinebrug, efter anmeldt produktionstilpasning efter § 32 (som vist i tabel 1).

Forudsat, at de øvrige betingelser for anmeldelse efter § 31 opfyldes, kan de 3735 smågrise (25-32 kg) og 1651 slagtesvin således ændres til en produktion af 3735 smågrise (7,2-32 kg ) og 1530 slagtesvin. Der er samme forudsætninger som i eksemplet i tabel 1, dog tilføjet, at der forudsættes samme væksthastighed for smågrisene i perioden 7,2-32 kg i fordelingen af stipladser.

Det er præciseret i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 32, at produktionen for den pågældende dyretype i det pågældende staldanlæg ikke tidligere må have været udvidet efter samme bestemmelse. Det skal bemærkes, at udgangspunktet for udvidelsesmulighederne er produktionen før anvendelse af § 32, det vil sige den lovlige produktion. Det betyder, at det ikke er muligt at indsende en anmeldelse efter § 31 samtidigt med en efterfølgende § 32 udelukkende med henblik på at maksimere effekten af § 32, hvor det anmeldte efter § 31 ikke i praksis vil kunne gennemføres i eksisterende staldanlæg uden godkendelsespligtige renoveringer eller udvidelser.

Ikrafttrædelse og udløb af frist for at anmelde brug af ordningen efter de nye regler

Reglerne for den nye, justerede ordning træder i kraft den 29. maj 2015. Fra og med denne dato kan der anmeldes brug af ordningen efter de nye regler og betingelser. Til gengæld ophæves reglerne igen pr. den 29. maj 2017. Dette indebærer, at der senest skal være anmeldt den 28. maj 2017, for at kommunen kan behandle og afgøre, om det anmeldte kan bringes til udførelse.

Afgørelser fra Natur- og Miljøklagenævnet

Ved afgørelse af en anmeldesag kan kommunen ikke lægge vægt på andre kriterier end de, der følger af anmeldeordningerne.
NMK-134-00028

Den såkaldte 50 %-regel i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3, pkt. B, er en dispensationsmulighed, der ikke udgør en del af beskyttelsesniveauet for lugt, som husdyrbruget skal overholde efter en produktionsudvidelse anmeldt i henhold til § 32. Derfor kan 50 %-reglen ikke bruges til at opfylde anmeldeordningens betingelse om, at husdyrbruget skal overholde beskyttelsesniveauet for lugt efter udvidelsen.
NMK-134-00051
NMK-134-00052
NMK-134-00073


Version 2.0 - 14. januar 2011